Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

ebook

- 14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 42.00 zł 36.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 36.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-226-3203-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Tytuł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-226-3203-1
Rok wydania
2018 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
438
Format
pdf
Spis treści
Spis treści Wstęp / 13 Część pierwsza: Administracja w wolnym, demokratycznym, socjalnym państwie prawa Rozdział 1 Zadania administracji publicznej (Andrzej Pakuła) / 17 Rozdział 2 Podmioty wykonujące zadania administracji publicznej / 19 1.2. Zasady organizacyjne (Andrzej Pakuła) / 19 2.2. Administracja rządowa (Andrzej Pakuła) / 21 2.3. Korporacje prawa publicznego (Andrzej Pakuła) / 23 2.4. Zakłady prawa publicznego (Andrzej Pakuła) / 25 2.5. Fundacje prawa prywatnego (Jolanta Blicharz) / 26 2.5.1. Cechy fundacji / 28 2.5.2. Procedura zakładania fundacji / 33 2.5.3. Nadzór nad fundacjami i likwidacja fundacji / 34 2.5.4. Fundacje prawa prywatnego jako organizacje pozarządowe / 35 2.5.5. Zlecanie realizacji zadań fundacjom prawa prywatnego / 36 2.6. Fundacje prawa publicznego (Jolanta Blicharz) / 42 2.7. Przykłady wykonywania zadań publicznych przez inne podmioty (Jolanta Blicharz)/ 44 2.7.1. Podstawy prawne zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym / 45 2.7.2. Status prawny stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego w sferze realizacji zadań pożytku publicznego / 49 2.7.3. Rola spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji zadań publicznych / 59 Część druga: Administracja a prawo. Administracja jako funkcja państwa regulowana przez prawo Rozdział 1 Źródła prawa administracyjnego / 65 1.1. Prawo jako instrument sterowania administracją publiczną (Agnieszka Ziółkowska) /65 1.2. Zasady tworzenia prawa (Agnieszka Ziółkowska) / 68 1.3. Pojęcie źródeł prawa i klasyfikacja źródeł prawa (Anna Gronkiewicz) / 73 1.4. Cechy źródeł prawa, w tym cechy źródeł prawa administracyjnego (Anna Gronkiewicz) / 76 1.5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Agnieszka Ziółkowska) / 78 1.6. Ustawy (Anna Gronkiewicz) / 84 1.6.1. Uwagi ogólne / 84 1.6.2. Przedmiot regulacji / 84 1.6.3. Procedura tworzenia ustawy (tryb ustawodawczy) / 87 1.6.4. Rodzaje ustaw / 90 1.6.5. Podsumowanie – cechy ustawy / 92 1.7. Międzynarodowe źródła prawa (Agnieszka Ziółkowska) / 93 1.7.1. Umowy międzynarodowe / 94 1.7.2. Prawo Unii Europejskiej / 96 1.7.2.1. Zasady prawa unijnego / 99 1.7.2.2. Europeizacja prawa administracyjnego / 101 1.8. Rozporządzenia (Agnieszka Ziółkowska) / 105 1.9. Prawo miejscowe (Anna Gronkiewicz) / 111 1.9.1. Uwagi ogólne / 111 1.9.2. Klasyfikacja aktów prawa miejscowego / 112 1.9.3. Przedmiot regulacji aktów prawa miejscowego / 116 1.9.4. Sposób tworzenia prawa miejscowego / 118 1.9.5. Podsumowanie – cechy prawa miejscowego / 122 1.10. Zasady ogłaszania aktów normatywnych (Agnieszka Ziółkowska) / 123 1.11. Kontrola aktów normatywnych (Agnieszka Ziółkowska) / 130 1.11.1. Kontrola sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny / 131 1.11.2. Kontrola i nadzór wewnątrzadministracyjny / 135 1.11.2.1. Kontrola rządowa / 135 1.11.2.2. Nadzór nad aktami prawa miejscowego / 138 1.11.3. Kontrola aktów prawotwórczych sprawowana przez sądy administracyjne / 141 1.12. Niezorganizowane źródła prawa (Anna Gronkiewicz) / 145 1.12.1. Uwagi ogólne / 145 1.12.2. Akty prawa wewnętrznego / 146 1.12.2.1. Uchwały i zarządzenia / 147 1.12.2.2. Statuty i regulaminy / 149 1.12.2.3. Prawo zakładowe / 150 1.12.3. Akty planowania / 152 1.12.4. Normy i odesłania pozaprawne / 156 1.12.5. Zwyczaj / 158 1.12.6. Orzecznictwo / 161 1.12.7. Doktryna prawnicza / 163 1.12.8. Akty urzędowej wykładni prawa / 163 Rozdział 2 Zasady konstytucyjne a prawo administracyjne (Renata Raszewska-Skałecka) / 169 2.1. Legalność / 174 2.2. Proporcjonalność / 181 2.3. Zasada zaufania / 184 2.4. Zasada równości / 189 Część trzecia: Formy działania administracji publicznej – pojęcie i klasyfikacja form działania Rozdział 1 Akt administracyjny (Ewa Pierzchała) / 193 1.1. Pojęcie, funkcja i rodzaje aktów administracyjnych / 193 1.2. Formy aktu administracyjnego / 195 1.3. Standardy procesowe wydawania aktów administracyjnych / 196 1.4. Obowiązywanie, wykonalność aktu administracyjnego / 198 1.5. Trwałość aktu administracyjnego / 199 1.6. Prawidłowość i wadliwość aktu / 201 1.7. Wzruszalność aktu / 202 Rozdział 2 Umowa administracyjna (umowa publicznoprawna) (Lidia Zacharko) / 205 2.1. Wstęp / 205 2.2. Umowa administracyjna jako prawna forma działania administracji w prawie francuskim / 208 2.3. Umowa administracyjna (umowa publicznoprawna) w prawie niemieckim / 211 2.4. Regulacja umów publicznoprawnych w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej / 213 2.5. Konkluzje / 215 Rozdział 3 Instytucja porozumienia administracyjnego (porozumienia komunalne) (Jacek Pierzchała) /217 3.1. Pojęcie i charakter prawny porozumienia / 217 3.2. Cechy porozumienia / 219 3.3. Rodzaje porozumień / 220 3.4. Utrata mocy prawnej porozumienia / 223 Rozdział 4 Akty planowania w prawie administracyjnym (Dorota Fleszer) / 225 4.1. Istota planowania w administracji publicznej / 226 4.2. Akty planowania jako źródło prawa / 229 4.3. Wybrane akty planowania w prawie administracyjnym / 231 Rozdział 5 Działania faktyczne (Barbara Wartenberg-Kempka) / 239 Rozdział 6 Inne formy działania administracji publicznej (Michał Kania) / 243 6.1. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym / 243 6.1.1. Wprowadzenie / 243 6.1.2. Pojęcie i cechy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym / 245 6.1.3. Strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym / 249 6.1.4. Przedmiot umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz modele organizacyjne partnerstwa publiczno-prywatnego / 250 6.1.5. Regulacja umowy na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym / 254 6.1.6. Regulacja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na gruncie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi / 258 6.1.6.1. Uwagi wprowadzające / 258 6.1.6.2. Cechy umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi / 259 6.1.6.3. Zawarcie umowy koncesji / 261 6.1.6.4. Modyfikacja umowy koncesji / 262 6.1.6.5. Rozwiązanie umowy koncesji / 266 6.1.6.6. Unieważnienie umowy koncesji / 267 6.1.7. Regulacja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / 268 6.1.7.1. Uwagi wprowadzające / 268 6.1.7.2. Forma i jawność umów w sprawach zamówień publicznych / 269 6.1.7.3. Odpowiedzialność solidarna wykonawców za wykonanie umowy / 270 6.1.7.4. Terminowy charakter umowy w sprawach zamówień publicznych / 270 6.1.7.5. Modyfikacja treści umowy w sprawach zamówień publicznych / 272 6.1.7.6. Odstąpienie od umowy w sprawach zamówień publicznych / 272 6.1.7.7. Rozwiązanie umowy / 275 6.1.7.8. Unieważnienie umowy / 275 6.1.7.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy / 277 6.1.8. Pozostałe postanowienia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym / 278 Część czwarta: Stosunki administracyjnoprawne. O pojęciu stosunku administracyjnoprawnego w ogólności Rozdział 1 Stosunki administracyjnoprawne (Ewa Pierzchała) / 283 1.1. Pojęcie stosunku administracyjnoprawnego / 283 1.2. Rodzaje stosunku administracyjnoprawnego / 285 1.3. Cechy stosunku administracyjnoprawnego / 286 1.4. Struktura stosunku administracyjnoprawnego / 287 1.5. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku administracyjnoprawnego / 288 1.6. Stosunek administracyjnoprawny a sytuacja administracyjnoprawna / 290 Rozdział 2 Dostępność i korzystanie z rzeczy publicznych (Marcin Janik) / 293 2.1. Publiczne prawo rzeczowe / 293 2.2. Stosunki prawne w zakresie korzystania z rzeczy publicznych i urządzeń zakładu publicznego / 297 2.2.1. Korzystanie z placówek oświatowych / 299 2.2.2. Korzystanie ze szkół wyższych / 300 2.2.3. Korzystanie z bibliotek / 303 2.2.4. Korzystanie z muzeów / 305 Rozdział 3 Policja jako funkcja państwa (Marcin Janik) / 307 3.1. Zadania w zakresie policji / 307 3.2. Zasady działania organów policji administracyjnej / 313 3.3. Środki działania organów policyjnych / 316 Część piąta: Odpowiedzialność administracji publicznej i jej organów Rozdział 1 Odpowiedzialność karna za wykonywanie kompetencji w sferze administracji publicznej (Radosław Koper) / 329 1.1. Uwagi ogólne / 329 1.2. Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną / 330 1.3. Przegląd wybranych przestępstw / 335 1.3.1. Łapownictwo bierne (sprzedajność) / 335 1.3.2. Płatna protekcja / 339 1.3.3. Nadużycie władzy (funkcji) / 339 1.3.4. Wymuszanie zeznań, wyjaśnień, oświadczeń i informacji / 342 1.3.5. Dopuszczenie do znęcania się nad osobą pozbawioną wolności / 343 1.3.6. Ujawnienie tajemnicy państwowej / 343 1.3.7. Ujawnienie tajemnicy służbowej / 346 1.3.8. Fałsz materialny dokumentu / 347 1.3.9. Fałsz intelektualny dokumentu / 347 1.3.10. Nadużycie zaufania / 349 Rozdział 2 Odpowiedzialność za działania legalne administracji (Andrzej Matan, Grzegorz Krawiec) / 351 Rozdział 3 Odpowiedzialność za działania nielegalne o charakterze majątkowym (Andrzej Matan, Grzegorz Krawiec) / 361 Rozdział 4 Odpowiedzialność podmiotów podejmujących decyzje w sprawach finansowych (Jadwiga Glumińska-Pawlic) / 373 4.1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 373 4.1.1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych / 373 4.1.2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 375 4.1.3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 377 4.1.4. Istota odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 379 4.1.5. Podstawowe zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 382 4.1.6. Sankcje za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / 388 4.2. Odpowiedzialność w związku z uchwaleniem i wykonaniem budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz z tytułu uchwał podatkowych rad gmin / 389 4.2.1. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej / 389 4.2.2. Uchwalenie i wykonywanie budżetu państwa / 391 4.2.3. Uchwalenie i wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego / 394 4.2.4. Odpowiedzialność z tytułu uchwał podatkowych rad gmin / 402 4.3. Odpowiedzialność z tytułu wadliwych decyzji podatkowych / 403 Bibliografia / 407 Noty o Autorach / 433 Summary / 435 Zusammenfassung / 436
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 3/2017

-29%

Administrator 3/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Usuwanie drzew w świetle prawa,
● Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw,
● Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot,
● Co trapi zarządców?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.