Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Konteksty kulturowe średniowiecznego eposu irańskiego Garšāspnāme i ich źródła

ebook

- 15%

Konteksty kulturowe średniowiecznego eposu irańskiego Garšāspnāme i ich źródła

Mirosław Michalak.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 29.50 zł 25.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-4271-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Autor analizuje wybitne dzieło epiki perskiej XI wieku – Garšaspname autorstwa Asadiego z Tusu. Bada dwa porządki eposu: heroiczno-mityczny i relacyjno-opisowy, szczegółowo omawia osobę Garšaspa, bohatera i protagonisty eposu, jego charakter, pełnione funkcje i relacje z innymi postaciami dawnej tradycji irańskiej w różnych etapach rozwoju związanego z nią mitu. Snuje też interesujące rozważania na temat kontekstu geograficzno-podróżniczego mitu o Garšaspie.

Na polskim i światowym rynku nie istnieje monografia poświęcona w całości temu dziełu, stanowiącemu skarb kultury Iranu. Badania, których rezultatem jest monografia, opierały się na oryginalnym perskim tekście eposu oraz tworzących jego kontekst źródłach w językach orientalnych, głównie perskim i arabskim. Została w nich zastosowana autorska i całkowicie nowatorska metoda badawcza, polegająca na zdefiniowaniu porządków narracyjnych (przestrzeni narracyjnych) utworu i badaniu kontekstów kulturowych każdej z nich.

Książką zainteresują się orientaliści, specjaliści z zakresu iranistyki i arabistyki, historycy, historycy kultury, religioznawcy, osoby zainteresowane historią oraz kulturą Iranu i Bliskiego Wschodu w starożytności i średniowieczu.

The author analyses Garšāspnāme, a Persian epic masterpiece, written by Asadi of Tus. He explores two genres of epic: heroic-mythic and narrative, describes the character of Garšāsp, the protagonist of the work and discusses the hero’s personality, performed functions and relationships to other figures of the old Iranian tradition at various stages of the myth development. He also discusses the geographical and travel context of the Garšāsp myth.

Tytuł
Konteksty kulturowe średniowiecznego eposu irańskiego Garšāspnāme i ich źródła
Autor
Mirosław Michalak
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-4271-1
Rok wydania
2020 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
458
Format
mobi, pdf, epub
Spis treści
CZĘŚĆ PIERWSZA
WPROWADZENIE
I. Wstęp 11
1. Uwagi edytorskie 11
2. Uwagi dotyczące terminologii 14
II. Metodologia i stan badań nad Garšāspnāme 16
1. Specyfika badań 16
2. Metodologia 20
3. Stan badań 24
III. Główne założenia monografii 31

CZĘŚĆ DRUGA
CHARAKTERYSTYKA DZIEŁA
IV. Asadi i jego twórczość 39
V. Analiza formalna i omówienie rzeczywistości przedstawionej dzieła 49
1. Forma, język, struktura 50
2. Omówienie treści Garšāspnāme 58
VI. Porządki narracyjne utworu 103
1. Porządek heroiczno-mityczny 104
2. Porządek relacyjno-opisowy 108
3. Realia historyczne 112
4. Język i styl a porządki narracyjne utworu 114
5. Leksyka dzieła w relacji do porządków narracyjnych 120

CZĘŚĆ TRZECIA
KONTEKSTY KULTUROWE GARŠĀSPNĀME I ICH ŹRÓDŁA
VII. Mężny Kэrэsaspa. Konteksty kulturowe porządku heroiczno-mitycznego 129
1. Kərəsāspa i jego czyny w irańskiej tradycji mitycznej i epickiej 129
Awesta 130
Tradycja zachowana w piśmiennictwie średnioperskim 133
Epika nowoperska – Šāhnāme Ferdousiego 145
Pozostałe przekazy 154
2. Postać i czyny Garšāspa z eposu Asadiego w świetle tradycji mitycznej i epickiej 159
Pochodzenie i charakterystyka postaci Garšāspa 160
Garšāsp w roli smokobójcy 162
Motyw awestyjskiego Gandarewy w Garšāspnāme 164
Kābul w tradycji mitycznej i epickiej a przekaz Garšāspnāme 171
Pozostałe czyny Kərəsāspy / Garšāspa w eposie Asadiego 179
3. Garšāsp i Zahhāk w kontekście ortodoksji i heterodoksji w obrębie irańskiego obszaru kulturowego 181
Charakterystyka Zahhāka w tradycji irańskiej i jego relacja z Gar - šāspem 181
Analiza postaci Zahhāka w świetle materiału mitycznego – aspekty smoczy, żeński i bliźniaczy 185
Epicki motyw Haftvāda w kontekście Zahhāka i tożsamości Garšāspa 192
Charakter postaci Kərəsāspy / Garšāspa w świetle relacji z Zahhākiem 197
4. Postać Garšāspa w kontekście pozostałych bohaterów epiki perskiej oraz rola motywu inicjacji 200
Goštāsp 201
Esfandiār i Rostam 203
Czyny bohatera Garšāspnāme w perspektywie mitu inicjacyjnego 207
5. Kontekst topograficzny wybranych wątków narracji porządku heroiczno-mitycznego 211
Charakterystyka Māzandarānu w Šāhnāme 212
Māzandarān w tradycji awestyjskiej i średnioperskiej oraz dane Garšāspnāme 215
6. Interferencja porządków heroiczno-mitycznego i relacyjno-opisowego oraz elementy kontekstu hellenistycznego 223
Roślinność o ludzkim kształcie, wyspa Simorgha i zaklęte miejsca 224
Legenda o Miedzianym Grodzie 230
Legenda o Aleksandrze Macedońskim 240
7. Podsumowanie 247
VIII. Realia geograficzne i osobliwości odległych krajów i mórz południowych. Konteksty kulturowe porządku relacyjno-opisowego 248
1. Charakterystyka źródeł 248
2. Konteksty kulturowe porządku relacyjno-opisowego Garšāspnāme w świetle dostępnego materiału źródłowego 270
Główne elementy konstytutywne kontekstów kulturowych porządku relacyjno-opisowego Garšāspnāme 270
Kontekstowość w obszarze topografii 271
Rola toponimiki 271
Chiny 276
Afryka 280
Indie 281
Sarandib 282
Okolice Sarandibu 293
Wyspy i miejsca odpowiadające toponimom poświadczonym
źródłowo 296
Wyspy i miejsca bez nazwy w Garšāspnāme lub nieznane większości pozostałych źródeł 304
Kontekstowość w obszarze zjawisk otaczającego świata 313
Egzotyczna flora i elementy przyrody nieożywionej 313
Egzotyczna fauna 320
Fantastyczne stworzenia i zjawiska 327
Kontekstowość w obrębie egzotyki etnicznej – „dzicy” i obcy w Garšās pnāme 342
Mieszkańcy odległych krain w zwierciadle demonologii przybyszów 342
Wyspiarze, pływacy, ludożercy, „dzicy" 352
Egzotyka Indii i obyczajowość ich mieszkańców 359
Imiona własne, tytuły, etnonimy 365
3. Ustalenia nauki a konteksty kulturowe porządku relacyjno-opisowego Garšāspnāme 375
Osoby Bohu i Mehrāğa oraz dzieje ich konfliktu 376
Szlak ekspedycji Garšāspa i położenie królestwa Mehrāğa 383
Tradycje nawigacji oceanicznej Irańczyków w epoce przedmuzułmańskiej i w pierwszych wiekach islamu a przekaz Garšāspnāme 396

CZĘŚĆ CZWARTA
PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWA DALSZYCH BADAŃ
NAD GARŠĀSPNĀME 423
BIBLIOGRAFIA 431
INDEKS OSÓB I WYBRANYCH POSTACI MITOLOGICZNYCH
I LITERACKICH 444
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH 450
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Konteksty kulturowe średniowiecznego eposu irańskiego Garšāspnāme i ich źródła

Pobierz fragment

Produkty podobne

Action research in teacher development An overview of research methodology

-15%

Action research in teacher development An overview of research methodology

Głównym tematem książki pod naukową redakcją Danuty Gabryś-Barker są podejmowane w różnych formach przez nauczyciela praktyka tzw. badania w działaniu (ang. action research). Podstawowym założeniem badania w działaniu jest dokonywanie przez nauczyciela w jego własnej klasie ewaluacji, mającej na celu usprawnienie procesów nauczania i uczenia się języka obcego. Wprowadzający tekst autorstwa Danuty Gabryś-Barker (Introducing action research…) skupia się na wadze pierwszych doświadczeń dydaktycznych, czyli okresu, w którym kształtują się motywacje i postawy przyszłych nauczycieli. Prowadzenie badań na tym etapie tworzy według autorki podstawy ciekawości badawczej oraz otwartości na innowacje w nauczaniu, jednocześnie pogłębiając wiedzę dydaktyka dotyczącą procesów zachodzących w klasie. Kolejne teksty zawarte w tomie charakteryzują różne narzędzia pomagające dydaktykowi w ewaluacji własnej pracy. Rozdział autorstwa Anny D. Biedrzyńskiej analizuje kwestionariusz jako narzędzie badań początkującego naukowca, a także skrótowo omawia wywiad jako gatunek pokrewny kwestionariuszowi. Joanna Bielska w rozdziale zatytułowanym The experimental method in action research skupia się z kolei na prezentacji podstawowych celów i założeń metody eksperymentalnej oraz wprowadza terminologię niezbędną do poprawnego stosowania tej metody. W rozdziale Diaries, observation and FL teachers’ creativity Maria Wysocka przedstawia model samodzielnej pracy nauczyciela języków obcych oparty na rejestracji lekcji w formie dzienników, wprowadzaniu zmian w procesie dydaktycznym oraz autoobserwacji. Zamykający tom rozdział autorstwa Grażyny Kiliańskiej-Przybyło skupia się na szczegółowej charakterystyce i ocenie metody studium przypadku (ang. case study). W swojej analizie autorka uwzględniła typy studium przypadku oraz jego miejsce w kontekście innych metod badawczych.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 4

-13%

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 4

Pokłosiem czwartego już spotkania naukowego, zatytułowanego „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, które odbyło się 6 maja 2010 roku, jest prezentowana książka. Problematyka zgromadzonych w niniejszym tomie artykułów, podobnie jak w trzech wcześniejszych, koncentruje się wokół dwóch zasadniczych obszarów badawczych, na które składają się zdeterminowane ujęciem diachronicznym wieloaspektowe analizy polskiej leksyki historycznej oraz – genologiczny namysł nad tekstem dawnym i współczesnym. Tom został podzielony na trzy części. W pierwszej części znalazły się teksty poświęcone analizom leksyki. W części drugiej podjęto starania o przedstawienie historycznie zmiennej konceptualizacji pojęć czy zjawisk. Wreszcie w części trzeciej znalazły się artykuły, których autorki za podstawę swych badań przyjęły tekst ujmowany diachronicznie i posłużyły się instrumentarium badawczym genologii lingwistycznej.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6

-14%

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6

Szósty tom cieszącej się dużym zainteresowaniem serii "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii" jest publikacją, która przedstawia dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej studentów, doktorantów i młodych doktorów (Katowice, 6 XI 2014). Autorki zgromadzonych w tomie artykułów skupiały się zwykle na takich kwestiach, jak: 1) opis leksyki dawnej (też współczesnej) zorientowany słowotwórczo, semantycznie czy etymologicznie; 2) problemy nominacji w historii polszczyzny – zarówno nominacji prioprialnej, jak i apelatywnej; 3) konceptualizacja pojęć w języku, a co za tym idzie – w kulturze. Wskazane kręgi tematyczne stały się podstawą podziału niniejszej książki na trzy części.

Na pierwszą z nich ("Wokół wyrazów i znaczeń") złożyły się prace poświęcone analizom słownictwa, a zatem: leksemom autosemantycznym współrdzennym w czystopisach piętnastowiecznych rot kościańskich, znaczeniu czasownika dotknąć w jego metaforycznych rozszerzeniach, przeobrażeniom semantycznym słownictwa związanego ze sferą mentalną, analizie rozwoju znaczeniowego leksemu duży oraz kręgowi semantycznemu leksemów rok i god. W drugiej części ("Z problemów nominacji") znalazły się artykuły, w których autorki podjęły się analizy zagadnień nazewniczych i onomastycznych, np. we wczesnej twórczości Kazimierza Wierzyńskiego. Omówiono też historycznie zmienną konceptualizację pojęć na przykładzie kamienia piorunowego oraz przedstawiono bogactwo nazewnicze polszczyzny dawnej, prezentując nazwy złodzieja. W zamykającej tom części trzeciej ("W świetle słów i tekstów – o konceptualizacji w języku i kulturze") zwrócono uwagę na takie zjawiska językowe, jak: element leksyki ekspresywnej dialektu górnośląskiego, czyli leksem pieron; ujęte diachronicznie zagadnienie puryzmu językowego; problem definiowania kobiecości w wybranych opowiadaniach Julii Fiedorczuk.

Autorki zebranych w tej publikacji prac udowodniły po raz kolejny, że historia języka polskiego jest zajmującą dziedziną wiedzy, której rozpoznanie przybliża nas do zrozumienia nie tylko epok minionych, ale także współczesnych tendencji rozwojowych polszczyzny i polskiej kultury.

Tom jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych historią języka polskiego – językoznawców, studentów kierunków humanistycznych (zwłaszcza filologicznych) oraz licealistów. Szczegółowe ustalenia i proponowane rozwiązania dyskutowanych problemów, jakie znajdujemy w kolejnych artykułach publikacji, mogą zostać wykorzystane w dalszych badaniach nad językiem, kulturą i człowiekiem.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture 1

-13%

Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture 1

Współczesne studia w językach chińskich, literaturze i kulturze, tom. 1 obejmują szeroki zakres treści, na który składają się teoretyczne i społeczno-kulturowe studia nad językiem chińskim, nauczaniem chińskiego jako języka obcego oraz chińskim literaturoznawstwem. Mają na celu dostarczenie czytelnikowi najnowszych wyników badań w sinologii.

In the past decade, Chinese studies have flourished and, excitingly, sinologists are at the verge of a revolution in research into different disciplines of this field. Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture, Vol. 1 covers a wide range of content composed of theoretical and socio-cultural studies of Chinese language(s), teaching Chinese as a second/foreign language, and literary studies, aiming at providing the reader with the latest research findings in sinology. It also serves as an affable and welcoming forum for all interested sinologists (or anyone doing Chinese studies) to exchange new ideas and discuss latest research findings. The nine chapters in this volume will be of interest to linguists, philologists, literary scholars, language instructors, and those eager to tap into the profoundness and mystery of the Chinese language. It is hoped that this volume will contribute to the Chinese studies in the post-pandemic, wartime era.

Cena: 32.00 zł 28.00 zł
Déchiffrer l’Amérique Mélanges offerts à Józef Kwaterko

-13%

Déchiffrer l’Amérique Mélanges offerts à Józef Kwaterko

Opracowana jako wyraz uznania dla profesora Józefa Kwaterko z okazji 70-tych urodzin i 50-tej rocznicy działalności zawodowej, książka ta jest zbiorem artykułów wybitnych specjalistów literatury frankofońskiej obu Ameryk: od Quebecu, a szerzej, od Kanady po Karaiby. Teksty w niej zebrane składają się na panoramę problematyk, estetyk i zagadnień społeczno-kulturowych charakterystycznych dla frankofonii amerykańskiej. Lektura tychże artykułów pozwoli czytelnikowi podjąć próbę "rozszyfrowania Ameryki", a tym samym pójść w ślady profesora Józefa Kwaterko, który od lat niestrudzenie bada i odkrywa coraz to nowe znaczenia francuskojęzycznej literatury obu Ameryk.
Kilka bardziej osobistych świadectw, które uzupełniają książkę, pozwala lepiej zrozumieć osobowość i drogę Profesora, eksperta w swoje dziedzinie, ale także kolegi i przyjaciela, wrażliwego na zróżnicowanie kulturowe oraz różnorodność doświadczeń bliskich mu osób.

Hommage au Professeur Józef Kwaterko a l’occasion de son soixante-dixieme anniversaire et du cinquantenaire de son activité professionnelle, le présent ouvrage recueille les articles d’éminents spécialistes en littérature francophone des Amériques. Du Québec et, plus largement, du Canada jusqu’aux Caraibes, tout un panorama de problématiques, d’esthétiques et d’enjeux socioculturels propres a la francophonie américaine s’offre ici au lecteur qui pourra ainsi tenter de « déchiffrer l’Amérique » a l’instar du Professeur Józef Kwaterko qui, depuis des années, n’a de cesse dans son travail de recherche et de découverte passionnée de la littérature francophone des Amériques.
Quelques témoignages plus personnels qui completent l’ouvrage permettent de mieux comprendre la personnalité et le parcours du Professeur, expert dans son domaine de prédilection, mais aussi collegue et ami a l’écoute de la diversité des sensibilités culturelles et de la pluralité des expériences des personnes qui l’entourent.

Developed in recognition of Professor Józef Kwaterko on the occasion of his seventieth birthday and fiftieth anniversary of his professional career, the book is a collection of articles by outstanding specialists in Francophone literature of the Americas. From Quebec, and more broadly, from Canada to the Caribbean, the texts collected in this book provide a panorama of issues, aesthetics and socio-cultural themes characteristic of American francophony. Reading these articles will allow the reader to attempt to "decipher America" and thus follow in the footsteps of Professor Józef Kwaterko, who for years has been tirelessly researching and discovering new meanings of French-speaking literature of the Americas.
A handful of more personal testimonies, which complement the book, help to better understand the personality and path of the Professor, an expert in his field, but also a colleague and a friend, sensitive to cultural diversity and the variety of experiences of those close to him.

Cena: 19.50 zł 17.00 zł
Diagnoza i terapia w logopedii

-20%

Diagnoza i terapia w logopedii

Teksty. zawarte w książce, dotyczą różnych kwestii. Najczęściej – ze
względu na specyfikę przedmiotu – są one przedstawiane jako doniesienia z badań
bądź własnej praktyki logopedycznej. Często towarzyszy temu refleksja natury
ogólnej. W każdym razie stanowią one cenny materiał do refleksji
dla badaczy oraz – niekiedy – dobrą podstawę dla ukierunkowania poszukiwań
badawczych dla adeptów logopedii.
Bardzo trudno było uporządkować zebrane teksty. Każdy z nich zawiera
bowiem zarówno opis stanu badań w jakimś zakresie, jak i przedstawia zebrany
przez autorów materiał, który został tu poddany analizie. Prezentowane opracowania
nie odpowiadają też na pytania postawione w tytule konferencji. Skupiają
się właśnie na problemach diagnozy, terapii – jeśli idzie o zaburzenia mowy, oraz
stymulacji – jeśli odnosi się to do zakłóceń w zakresie rozwoju mowy. Dlatego
jako zasadę porządkującą przyjąłem stopień ogólności poruszanych problemów.
Tom składa się z trzech części. Pierwszą – Zagadnienia ogólne – stanowią trzy
teksty. Druga – zatytułowana nieco umownie Diagnoza – gromadzi 10 artykułów,
w których zostały poruszone różne zagadnienia opisujące albo stan badań, albo
propozycje postępowania diagnostycznego w logopedii. Trzecia – Terapia i stymulacja
– obejmuje 19 tekstów, które zasadniczo stanowią doniesienia z badań
na temat postępowania logopedycznego lub praktyki własnej autorów.

Cena: 33.60 zł 27.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.