Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

ebook

- 14%

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 34.95 zł 30.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 30.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8088-378-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Do rąk Czytelników oddajemy opracowanie wyjątkowe pod każdym względem. Publikacja ta. wydana w charakterze księgi jubileuszowej dedykowanej Profesor Małgorzacie Stahl, zawiera bez mała pięćdziesiąt opracowań naukowych, przygotowanych przez administratywistów reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce. Oddaje to skalę popularności Jubilatki i zasięg oddziaływań Jej prac naukowych. Rozległe zainteresowania naukowe Profesor Małgorzaty Stahl znajdują też istotne odzwierciedlenie w tematyce tekstów zawartych w księdze, dotyczących aktualnych zagadnień części ogólnej nauki prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego). problematyki prawa procesowego (postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego) oraz materialnego prawa administracyjnego. Wyrażamy nadzieję, że publikacja spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu Czytelników - nie tylko teoretyków prawa administracyjnego, lecz także przedstawicieli innych gałęzi prawa, praktyków oraz studentów kierunków prawa i administracji.

Tytuł
O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje
Podtytuł
Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN
978-83-8088-378-9
Rok wydania
2017 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
728
Format
pdf
Spis treści
Słowo o Jubilatce 9

Barbara Adamiak – Refleksje o wpływie administracyjnego prawa procesowego na formę działania administracji publicznej 13
Leszek Bielecki – Władztwo administracyjne jako istotna cecha definicyjna administracji publicznej 27
Jolanta Blicharz – Kilka uwag na temat projektu ustawy z 2012 r. o fundacjach politycznych 37
Eugeniusz Bojanowski – O niektórych relacjach między administracyjnym prawem materialnym oraz administracyjnym prawem procesowym a prawem ustrojowym administracji publicznej 45
Rafał Budzisz – Przedsiębiorcy jako szczególnego rodzaju podmioty administrujące w działalności leczniczej 51
Jacek Chlebny – Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu w związku z pozbawieniem ochrony międzynarodowej 67
Wojciech Chróścielewski – Zmiany w administracyjnym postępowaniu odwoławczym w świetle projektu nowelizacji k.p.a. z dnia 29 grudnia 2016 r. 81
Ewa Cisowska-Sakrajda, Joanna Wyporska-Frankiewicz – Zmiana nazwiska przez osobę pozostającą w nieformalnym związku 91
Zbigniew Czarnik – O potrzebie nowego ujęcia kontroli władztwa planistycznego gminy 119
Jarosław Dobkowski – Zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej 133
Piotr Dobosz – Niepublikowane aspekty życia oraz działalności naukowej i literackiej Profesora Szczęsnego Wilhelma Wachholza – pseudonim „Tomasz Strażyc” (1897–1957) we wspomnieniach Profesora Janusza Homplewicza (1931–2006) 149
Bogdan Dolnicki – Pojęcie funkcjonariusza publicznego w przepisach antykorupcyjnych 157
Zofia Duniewska – Dobro wspólne – wielość w swoistej jedności 171
Marek Górski – Ponowna procedura oceny oddziaływania na środowisko w sytuacji zmiany zakresu przedsięwzięcia 187
Roman Hauser – Nadzór nad legalnością działalności samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane 199
Jacek Jagielski – Prawo Polaka do osiedlenia się w Polsce. Kilka refleksji na tle art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 211
Barbara Jaworska-Dębska – O istocie związków metropolitalnych 225
Agnieszka Jaworowicz-Rudolf – Model odpowiedzialności administracyjnej w polskim prawie ochrony środowiska. Ocena krytyczna 241
Jan Jeżewski – Idea wolności człowieka wobec aksjologicznych uwarunkowań zasad ogólnych prawa administracyjnego 257
Agnieszka Kalinowska-Sługocka, Janusz Sługocki – Obowiązki informacyjne w warunkach prywatyzacji zadań publicznych (wybrane przykłady) 265
Łukasz Kamiński – O adekwatności podziału na akty administracyjne osobiste i rzeczowe 273
Maria Karcz-Kaczmarek – Sprawa administracyjna (sprawa z zakresu administracji publicznej) a sprawa cywilna na przykładzie sprawy dotyczącej ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków publicznych. Pomiędzy poprawnością teoretycznoprawną a paradygmatem racjonalnego ustawodawcy 285
Michał Kasiński – Dobro wspólne a lojalność pracowników i funkcjonariuszy pełniących służbę publiczną w administracji 297
Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka – Administracyjne kary pieniężne w ustawie – Prawo farmaceutyczne 319
Wiesław Kisiel – Europejska Karta Samorządu Lokalnego: geneza i ratyfikacja przez kraje Unii Europejskiej 335
Piotr Korzeniowski – Kształtowanie się instytucji prawnej lasów ochronnych 349
Mariusz Kotulski – Kontrola sądowoadministracyjna wniosku w sprawie referendum lokalnego 365
Artur Krakała – Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP 377
Renata Lewicka – Zakres postępowania dowodowego przed sądami administracyjnymi 395
Marek Lewicki – Kontrola tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego 413
Irena Lipowicz – Województwo w systemie polskiej administracji publicznej – współczesne wyzwania 431
Ryszarda Michalska-Badziak – Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako zadanie samorządu lokalnego 447
Alina Miruć – Swoistość zadań publicznych w sferze pomocy społecznej 463
Iwona Niżnik-Dobosz – Mechanizm tworzenia i działania przepisów podustawowych w obliczu klęski żywiołowej 479
Ewa Olejniczak-Szałowska – Dobro wspólne, interes publiczny a interes indywidualny – refleksje na tle prawotwórczych i orzeczniczych kompetencji wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych 489
Robert Sawuła, Ludwik Żukowski – Petitio w polskim prawie administracyjnym (wybrane uwagi) 503
Rafał Stankiewicz, Marek Wierzbowski – Prawo administracyjne wobec kształtowania i realizacji polityk publicznych 517
Jerzy Stelmasiak – Kontrola aktów prawa miejscowego sejmiku województwa w zakresie ochrony przyrody w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych 529
Jerzy Supernat – Rządy prawa w konstytucji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 537
Małgorzata Szalewska – Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako podmioty administracji publicznej 549
Ewa Szewczyk – Remonstracja – zapomniany środek prawny 567
Marek Szewczyk – Ustrój samorządu terytorialnego jako jeden z nurtów badawczych Jubilatki 579
Elżbieta Ura – Zatrudnienie w służbie cywilnej – zmiany wprowadzane w okresie 20 lat jej funkcjonowania 589
Agnieszka Wilczyńska – Prawo do sądu w sprawach z zakresu administracji publicznej (wybrane zagadnienia) 609
Przemysław Wilczyński – Paradygmat ograniczonej ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne (uwagi na tle postanowień przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) 639
Mirosław Wincenciak – Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 651
Lidia Zacharko – Francuski model polityki kulturalnej. Kodeks dziedzictwa 663
Krystian Ziemski – Czynności kontrolne a akty nadzoru – wyróżnianie i jego konsekwencje 671

Bibliografia 691
Wykaz skrótów 725
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

Pobierz fragment

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.