Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Obrona Ojczyzny. Komentarz

ebook

- 14%

Obrona Ojczyzny. Komentarz

Hubert Królikowski, Artur Jagnieża, Eugeniusz Krempeć, Joanna Bulira, Filip Seredyński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 339.00 zł 292.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 292.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-381-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nDobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego zakresu.\n\nPrezentowany komentarz omawia problematykę służby wojskowej i świadczeń na potrzeby obrony państwa, w szczególności:\n• przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązku obrony Ojczyzny;\n• rodzaje i skład Sił Zbrojnych RP oraz ich zadania;\n• organy właściwe w sprawach obrony państwa;\n• zasady programowania i finansowania rozwoju Sił Zbrojnych RP;\n• sposób prowadzenia rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz ewidencji wojskowej;\n• sposób prowadzenia rekrutacji do służby wojskowej;\n• zasady kształcenia kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy;\n• zasady współpracy z organizacjami proobronnymi;\n• rodzaje służby wojskowej;\n• zasady powoływania do służby wojskowej, jej przebieg i zasady zwalniania ze służby;\n• uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy;\n• zasady i sposób wyróżniania żołnierzy oraz ponoszenia przez nich odpowiedzialności dyscyplinarnej;\n• zasady otrzymywania uposażenia i innych świadczeń przez żołnierzy;\n• zakres odpowiedzialności majątkowej żołnierzy;\n• zakres świadczeń odszkodowawczych pozostających w związku ze służbą wojskową;\n• zasady pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny;\n• inne formy spełniania obowiązku obrony Ojczyzny;\n• sposób ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji, właściwość organów w tym zakresie oraz zasady pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych;\n• właściwość organów w sprawach wnioskowania o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;\n• zakres świadczeń na rzecz obrony;\n• zasady realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP.\n\nAutorzy – znani i cenieni prawnicy, a także specjaliści z zakresu wojskowości oraz administracji – w bardzo szerokim zakresie wykorzystują orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych oraz poglądy przedstawicieli nauki.\n\nKomentarz jest przeznaczony dla prawników praktyków oraz teoretyków prawa związanych z Siłami Zbrojnymi RP, a także działających w różnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa. Będzie stanowił istotne źródło wiedzy inspirujące w praktyce rozstrzygania sporów jurydycznych. Zainteresuje również studentów prawa i politologii.

Tytuł
Obrona Ojczyzny. Komentarz
Autorzy
Hubert Królikowski, Artur Jagnieża, Eugeniusz Krempeć, Joanna Bulira, Filip Seredyński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-381-4
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2023
Liczba stron
1376
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 45

Kamienie milowe reform polskiej obronności – od Konstytucji 3 maja do czasów współczesnych 55

Ustawa z 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny – od projektu do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 73

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Dział I

Przepisy ogólne 81

Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] 81

Art. 2. [Definicje] 82

Dział II

Obowiązek obrony 100

Art. 3. [Osoby podlegające obowiązkowi obrony Ojczyzny;

zakres obowiązku obrony Ojczyzny] 100

Art. 4. [Sposoby spełniania obowiązku obrony Ojczyzny] 101

Art. 5. [Osoby podlegające obowiązkowi obrony Ojczyzny – wiek,

stan zdrowia, inne ograniczenia] 101

Art. 6. [Obowiązek osobistego stawienia się na wezwanie organów

wojskowych] 103

Art. 7. [Podmioty realizujące zadania z zakresu obronności państwa] 105

Art. 8. [Delegacja ustawowa – sposób wykonywania zadań w ramach

obowiązku obrony] 106

Art. 9. [Obowiązek udzielania pomocy organom wojskowym wykonującym

zadania w zakresie obronności państwa] 106

Art. 10. [Zasady przetwarzania informacji przez organy wojskowe] 107

Dział III

Siły Zbrojne 109

Art. 11. [Status i zadania Sił Zbrojnych] 109

Art. 12. [Przysięga wojskowa] 112

Art. 13. [Święto Wojska Polskiego] 112

Art. 14. [Inne święta wojskowe; sposób obchodzenia w Siłach Zbrojnych

Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych] 112

Art. 15. [Rodzaje Sił Zbrojnych] 113

Art. 16. [Garnizony] 116

Art. 17. [Wojskowy system telekomunikacyjny] 117

Art. 18. [Stanowiska służbowe dla żołnierzy i pracowników resortu

obrony narodowej] 121

Art. 19. [Przeniesienie pracownika resortu obrony narodowej

do innej jednostki] 121

Art. 20. [Dowódca Generalny] 123

Art. 21. [Dowódca Operacyjny] 124

Art. 22. [Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej] 124

Art. 23. [Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni] 125

Dział IV

Organy Obrony Narodowej 129

Art. 24. [Zadania Prezydenta RP] 129

Art. 25. [Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi] 130

Art. 26. [Biuro Bezpieczeństwa Narodowego] 130

Art. 27. [Zadania Rady Ministrów w zakresie obronności] 132

Art. 28. [Zadania Ministra Obrony Narodowej] 136

Art. 29. [Przygotowania do pełnienia funkcji Naczelnego Dowódcy

Sił Zbrojnych] 136

Art. 30. [Zadania wojewody w zakresie obronności] 137

Art. 31. [Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji; szefowie

wojskowych centrów rekrutacji] 138

Art. 32. [Zadania szefów wojskowych centrów rekrutacji] 138

Art. 33. [Podległość służbowa szefów wojskowych centrów rekrutacji

oraz Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji] 139

Art. 34. [Zadania Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji] 140

Art. 35. [Ośrodki zamiejscowe wojskowych centrów rekrutacji] 141

Dział V

Programowanie i finansowanie rozwoju Sił Zbrojnych 142

Art. 36. [Określenie szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji

technicznej Sił Zbrojnych] 142

Art. 37. [Wprowadzenie programu rozwoju Sił Zbrojnych] 143

Art. 38. [Realizacja programu rozwoju Sił Zbrojnych] 143

Art. 39. [Źródła finansowania programu rozwoju Sił Zbrojnych] 144

Art. 40. [Wydatki z budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych RP] 146

Art. 41. [Utworzenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych] 152

Art. 42. [Plan fi nansowy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych] 162

Art. 43. [Przekazywanie skarbowych papierów wartościowych na rzecz

Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych] 166

Art. 44. [Zasady emisji skarbowych papierów wartościowych

przekazywanych na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych] 167

Art. 45. [Zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz emisja obligacji na rzecz

Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych] 168

Art. 45a. [Zaciąganie innych zobowiązań finansowych na rzecz Funduszu

Wsparcia Sił Zbrojnych] 172

Art. 46. [Świadczenie specjalistycznych usług wojskowych] 173

Art. 47. [Przekazywanie części kwot ze zbycia akcji lub udziałów spółek

przemysłowego potencjału obronnego na finansowanie programu

rozwoju Sił Zbrojnych] 176

Art. 48. [Dotacja na realizację inwestycji określonych w Programie

Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie

Bezpieczeństwa] 177

Art. 49. [Zaliczki na poczet wykonania zamówień na uzbrojenie, sprzęt

wojskowy, newralgiczne usługi, newralgiczne roboty budowlane] 180

Art. 50. [Wpłaty lub darowizny na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych] 187

Art. 51. [Leasing sprzętu wojskowego] 189

Art. 52. [Pozyskiwanie sprzętu wojskowego w formie leasingu] 195

Dział VI

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa oraz ewidencja wojskowa 198

Rozdział 1

Rejestracja wojskowa 198

Art. 53. [Osoby podlegające rejestracji wojskowej; organy prowadzące

rejestrację wojskową] 198

Art. 54. [Obowiązek zgłoszenia się do rejestracji] 200

Art. 55. [Delegacja ustawowa – tryb prowadzenia rejestracji] 201

Rozdział 2

Kwalifikacja wojskowa 202

Art. 56. [Cele kwalifikacji wojskowej; organy prowadzące czynności

w ramach kwalifikacji wojskowej] 202

Art. 57. [Nadzór nad przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej; terminy

kwalifikacji wojskowej] 203

Art. 58. [Czynności wykonywane w ramach kwalifikacji wojskowej;

kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej] 204

Art. 59. [Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej] 206

Art. 60. [Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w przypadku

kobiet] 208

Art. 61. [Zgłoszenie chęci pełnienia czynnej służby wojskowej – brak

potrzeby kierowania na badania lekarskie oraz psychologiczne] 210

Art. 62. [Badania lekarskie i psychologiczne w ramach kwalifikacji

wojskowej] 211

Art. 63. [Zwolnienie od pracy i dodatkowe wynagrodzenie członków

komisji lekarskich; zlecanie przeprowadzenia badań

specjalistycznych] 213

Art. 64. [Doręczenie orzeczenia komisji lekarskiej; odwołanie;

zmiana orzeczenia] 215

Art. 65. [Obowiązki starosty w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji

wojskowej] 217

Art. 66. [Obowiązki wojewody w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji

wojskowej] 218

Art. 67. [Zmiana miejsca pobytu a obowiązek stawienia się do kwalifikacji

wojskowej] 218

Art. 68. [Delegacja ustawowa – sposób wzywania do kwalifikacji

wojskowej oraz jej przebieg] 219

Rozdział 3

Ewidencja wojskowa 220

Art. 69. [Cel prowadzenia ewidencji wojskowej] 220

Art. 70. [Sposób prowadzenia ewidencji wojskowej; przetwarzanie

danych zawartych w ewidencji wojskowej] 220

Art. 71. [Dane gromadzone i przetwarzane w ewidencji wojskowej;

okres przechowywania danych w ewidencji wojskowej] 222

Art. 72. [Udostępnianie danych osobowych z innych rejestrów i ewidencji

w celu ich przetwarzania w ewidencji wojskowej] 226

Art. 73. [Udostępnianie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji

wojskowej] 228

Art. 74. [Odtworzenie ewidencji wojskowej] 229

Art. 75. [Delegacja ustawowa – sposób prowadzenia ewidencji wojskowej] 229

Art. 76. [Zawiadamianie o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych

oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających

obowiązkowi służby wojskowej] 230

Art. 77. [Książeczki wojskowe] 231

Art. 78. [Karty i tabliczki tożsamości] 232

Dział VII

Rekrutacja do służby wojskowej oraz orzekanie o zdolności

do pełnienia służby wojskowej 235

Art. 79. [Złożenie wniosku o powołanie do służby wojskowej] 235

Art. 80. [Elementy wniosku o powołanie do służby wojskowej] 236

Art. 81. [Zakres postępowania rekrutacyjnego] 237

Art. 82. [Czas trwania i miejsce postępowania rekrutacyjnego] 239

Art. 83. [Warunki powołania do służby wojskowej] 241

Art. 84. [Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej; badania

diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne] 242

Art. 85. [Zamówienia na realizację świadczeń w zakresie badań

diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych] 245

Art. 86. [Delegacja ustawowa] 245

Art. 87. [Orzeczenie o zdolności do służby wojskowej] 245

Art. 88. [Badania psychologiczne osoby powołanej do czynnej służby

wojskowej] 247

Art. 89. [Poinformowanie pracodawcy o powołaniu pracownika do czynnej

służby wojskowej] 248

Art. 90. [Moment uzyskania statusu żołnierza w czynnej służbie wojskowej] 249

Dział VIII

Kształcenie żołnierzy 250

Rozdział 1

Formy kształcenia 250

Art. 91. [Placówki zapewniające kształcenie kandydatów do zawodowej

służby wojskowej oraz żołnierzy zawodowych] 250

Art. 92. [Pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich] 251

Art. 93. [Kierowanie żołnierzy na naukę i szkolenia] 251

Art. 94. [Placówki kształcenia kandydatów na oficerów i podoficerów

aktywnej rezerwy i pasywnej rezerwy oraz kandydatów na oficerów

obrony terytorialnej oraz żołnierzy obrony terytorialnej] 252

Rozdział 2

Kształcenie osób ubiegających się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej 253

Art. 95. [Postępowanie rekrutacyjne na uczelni wojskowej, w szkole

podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia; rozpoczęcie

kształcenia kandydata do zawodowej służby wojskowej] 253

Art. 96. [Uposażenie przysługujące żołnierzom w trakcie kształcenia] 257

Art. 97. [Przepisy stosowane do kandydata do zawodowej służby wojskowej

w czasie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej trwającej

przez okres kształcenia] 259

Art. 98. [Nabycie pozostałych uprawnień żołnierzy zawodowych

po zakończeniu kształcenia] 259

Art. 99. [Zadania szkół podoficerskich] 259

Art. 100. [Delegacja ustawowa – kształcenie w szkołach podoficerskich] 260

Art. 101. [Opłaty z tytułu egzaminów wstępnych do uczelni wojskowych] 260

Art. 102. [Delegacja ustawowa] 261

Art. 103. [Delegacja ustawowa] 262

Art. 104. [Skierowanie na kurs oficerski absolwenta uczelni wyższej

innej niż uczelnia wojskowa] 263

Rozdział 3

Doskonalenie zawodowe żołnierzy zawodowych 265

Art. 105. [Pobieranie nauki przez żołnierzy zawodowych i pomoc dowódcy

w tym zakresie] 265

Art. 106. [Umowa z żołnierzem zawodowym kierowanym na kształcenie

na koszt wojska] 270

Art. 107. [Delegacja ustawowa] 272

Rozdział 4

Kształcenie w Szkołach Legii Akademickiej 273

Art. 108. [Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów

uczelni wyższych] 273

Art. 109. [Przebieg szkolenia w Szkołach Legii Akademickiej] 274

Art. 110. [Delegacja ustawowa – wykaz uczelni realizujących ochotnicze

szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni wyższych] 275

Art. 111. [Delegacja ustawowa – czas trwania ochotniczego szkolenia

wojskowego i sposób kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej] 275

Rozdział 5

Stypendia dla kandydatów na żołnierzy 276

Art. 112. [Warunki przyznania stypendium dla kandydata na żołnierza] 276

Art. 113. [Delegacja ustawowa – sposób i tryb przyznawania

i wypłacania stypendium] 277

Rozdział 6

Organizacje proobronne 278

Art. 114. [Partnerska umowa proobronna] 278

Art. 115. [Dane osobowe członków organizacji proobronnych gromadzone

i przetwarzane przez MON] 279

Art. 116. [Szkolenia organizowane przez MON w ramach partnerskiej umowy

proobronnej, zezwolenie na korzystanie z zasobów i infrastruktury

Sił Zbrojnych, wsparcie rzeczowe i finansowe] 280

Art. 117. [Współpraca dowódców jednostek wojskowych z organizacjami

proobronnymi] 280

Art. 118. [Delegacja ustawowa] 281

Dział IX

Służba wojskowa 282

Rozdział 1

Przepisy ogólne 282

Art. 119. [Dane określane dla stanowiska służbowego żołnierza zawodowego;

karta opisu stanowiska służbowego] 282

Art. 120. [Podmioty posiadające uprawnienia i obowiązki dowódców

jednostek wojskowych] 283

Art. 121. [Pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

limit nieobsadzonych stanowisk etatowych przeznaczonych

dla żołnierzy zawodowych w jednostce wojskowej] 284

Art. 122. [Odwołanie żołnierza od decyzji; skarga do sądu administracyjnego] 285

Art. 123. [Dowódca jednostki wojskowej jako organ w postępowaniu

administracyjnym i strona w postępowaniu cywilnym] 289

Art. 124. [Przedawnienie roszczeń wynikających z przepisów ustawy] 290

Art. 125. [Właściwość rzeczowa wojskowych komisji lekarskich] 291

Art. 126. [Badania psychologiczne żołnierzy w czynnej służbie wojskowej] 293

Art. 127. [Opiniowanie służbowe żołnierza pełniącego czynną służbę

wojskową] 293

Art. 128. [Zwolnienie ze służby wojskowej] 297

Rozdział 2

Rodzaje służby wojskowej 300

Art. 129. [Rodzaje służby wojskowej] 300

Art. 130. [Rodzaje czynnej i zasadniczej służby wojskowej] 301

Art. 131. [Służba w rezerwie] 301

Art. 132. [Ochrona prawna żołnierzy wykonujących obowiązki służbowe] 302

Art. 133. [Delegacja ustawowa – określenie liczby osób powoływanych

w danym roku do czynnej służby wojskowej lub pełniących służbę

wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych] 303

Rozdział 3

Stopnie wojskowe 303

Art. 134. [Korpusy oficerów, podoficerów i szeregowych; korpusy osobowe] 303

Art. 135. [Katalog stopni wojskowych] 304

Art. 136. [Nadanie stopnia wojskowego szeregowego; mianowanie

na wyższy stopień wojskowy] 306

Art. 137. [Przeniesienie funkcjonariusza innej służby mundurowej

do pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej] 307

Art. 138. [Stopnie innych służb mundurowych a stopnie wojskowe] 308

Art. 139. [Delegacja ustawowa – stopnie innych służb mundurowych

odpowiadające poszczególnym stopniom wojskowym] 309

Art. 140. [Mianowanie na wyższy stopień wojskowy] 309

Art. 141. [Mianowanie na stopień wojskowy odpowiadający stopniowi

etatowemu stanowiska służbowego kandydatów na sędziów

sądów wojskowych lub kandydatów na prokuratorów

do spraw wojskowych] 315

Art. 142. [Utrata i przywrócenie stopnia wojskowego] 315

Rozdział 4

Zasadnicza służba wojskowa 316

Oddział 1

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa 316

Art. 143. [Czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

i szkolenia realizowane w czasie jej trwania] 316

Art. 144. [Skrócenie czasu trwania dobrowolnej zasadniczej służby

wojskowej] 317

Art. 145. [Zmiana wyboru rodzaju czynnej służby wojskowej w trakcie

odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej] 318

Art. 146. [Przerwanie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;

przeniesienie do innej służby wojskowej lub rezerwy] 318

Art. 147. [Powołanie na stanowisko etatowe do zawodowej służby wojskowej

żołnierza po dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej] 320

Art. 148. [Ukończenie nauki równoznaczne z odbyciem dobrowolnej

zasadniczej służby wojskowej] 320

Art. 149. [Pierwszeństwo w zatrudnieniu w urzędach administracji

publicznej przysługujące po odbyciu dobrowolnej zasadniczej

służby wojskowej] 321

Art. 150. [Uposażenie przysługujące osobie odbywającej dobrowolną

zasadniczą służbę wojskową] 322

Art. 151. [Delegacja ustawowa] 322

Oddział 2

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa 323

Art. 152. [Wprowadzenie obowiązku pełnienia zasadniczej służby wojskowej] 323

Art. 153. [Czas trwania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej] 324

Art. 154. [Odbycie służby wojskowej innego rodzaju równoznaczne

ze spełnianiem obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej] 324

Art. 155. [Powołanie do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej] 325

Art. 156. [Przeniesienie do pasywnej rezerwy po odbyciu obowiązkowej

zasadniczej służby wojskowej] 326

Art. 157. [Osoby niepowoływane do obowiązkowej zasadniczej służby

wojskowej] 326

Art. 158. [Odroczenie obowiązku pełnienia zasadniczej służby wojskowej] 327

Art. 159. [Powołanie do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby

wojskowej po upływie terminu odroczenia; przeniesienie

do pasywnej rezerwy] 329

Art. 160. [Obowiązek stawienia się do odbycia obowiązkowej zasadniczej

służby wojskowej] 329

Art. 161. [Delegacja ustawowa – sposób odbywania obowiązkowej

zasadniczej służby wojskowej] 330

Art. 162. [Okres samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej a czas

trwania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej] 330

Art. 163. [Zwolnienie z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej przed

upływem okresu jej trwania] 331

Art. 164. [Przeniesienie do rezerwy lub powołanie do służby wojskowej

innego rodzaju po odbyciu obowiązkowej zasadniczej służby

wojskowej] 333

Art. 165. [Orzekanie w sprawach odroczenia obowiązku pełnienia

zasadniczej służby wojskowej] 334

Art. 166. [Zwolnienie z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej

przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji] 335

Art. 167. [Delegacja ustawowa] 336

Art. 168. [Przeniesienie duchownych lub członków zakonów do pasywnej

rezerwy] 337

Art. 169. [Uposażenie i dodatki przysługujące żołnierzom odbywającym

obowiązkową zasadniczą służbę wojskową] 337

Rozdział 5

Terytorialna służba wojskowa 338

Art. 170. [Osoby mogące pełnić terytorialną służbę wojskową;

czas trwania terytorialnej służby wojskowej] 339

Art. 171. [Pełnienie terytorialnej służby wojskowej dyspozycyjnie

lub rotacyjnie] 341

Art. 172. [Powołanie do terytorialnej służby wojskowej] 343

Art. 173. [Szkolenie podstawowe; przysięga wojskowa] 345

Art. 174. [Powołanie żołnierza obrony terytorialnej do zawodowej służby

wojskowej] 346

Art. 175. [Wezwanie do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie

w trybie natychmiastowego stawiennictwa] 347

Art. 176. [Kierowanie żołnierzy obrony terytorialnej na kursy lub szkolenia;

bezpłatne badania lekarskie] 348

Art. 177. [Ustalenie dni pełnienia służby rotacyjnie] 349

Art. 178. [Obowiązek kształcenia się i doskonalenia przez żołnierza

pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie] 352

Art. 179. [Zaświadczenie o okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej] 353

Art. 180. [Szkolenia w specjalnościach wojskowych w ramach pełnienia

terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie] 353

Art. 181. [Delegowanie żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową

rotacyjnie do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej] 354

Art. 182. [Skierowanie żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową

rotacyjnie w podróż służbową] 355

Art. 183. [Przeniesienie do innej jednostki wojskowej Wojsk Obrony

Terytorialnej] 355

Art. 184. [Informowanie dowódcy jednostki wojskowej o zamiarze wyjazdu

i pobytu za granicą] 356

Rozdział 6

Zawodowa służba wojskowa 357

Oddział 1

Powoływanie do zawodowej służby wojskowej 357

Art. 185. [Przesłanki powołania do zawodowej służby wojskowej;

czas trwania zawodowej służby wojskowej; powstanie stosunku

służbowego żołnierza zawodowego] 357

Art. 186. [Podmioty wydające rozkazy personalne o powołaniu

do zawodowej służby wojskowej] 360

Art. 187. [Warunki powołania do zawodowej służby wojskowej] 362

Art. 188. [Powołanie do zawodowej służby wojskowej sędziów w sądach

wojskowych – odesłanie] 364

Art. 189. [Wynagrodzenie pracownika powołanego do zawodowej służby

wojskowej; wygaśnięcie stosunku pracy] 365

Oddział 2

Pełnienie zawodowej służby wojskowej 366

Art. 190. [Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia

zawodowej służby wojskowej; skierowanie żołnierza zawodowego

do wojskowej komisji lekarskiej] 366

Art. 191. [Sposoby pełnienia zawodowej służby wojskowej] 369

Art. 192. [Wyznaczenie na stanowisko służbowe; model przebiegu służby] 370

Art. 193. [Stopień wojskowy a stopień etatowy wyznaczonego stanowiska

służbowego] 374

Art. 194. [Wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe] 375

Art. 195. [Wyznaczenie na stanowiska służbowe Szefa Sztabu Generalnego

Wojska Polskiego i dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych] 376

Art. 196. [Organy właściwe do wyznaczania na stanowiska służbowe

i zwalniania z tych stanowisk] 376

Art. 197. [Kadencja na stanowisku służbowym] 377

Art. 198. [Kadencja na stanowiskach służbowych Szefa Sztabu Generalnego

Wojska Polskiego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych

i dowódców wojsk] 379

Art. 199. [Zwolnienie z zajmowanego stanowiska służbowego] 379

Art. 200. [Przeniesienie do dyspozycji żołnierza zawodowego zwolnionego

z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego] 381

Art. 201. [Zawodowa służba wojskowa na stanowiskach służbowych

w spółkach kapitałowych wykonujących działalność leczniczą,

podmiotach leczniczych, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

albo Służbie Wywiadu Wojskowego] 384

Art. 202. [Delegacja ustawowa] 387

Art. 203. [Wyznaczenie lub skierowanie do pełnienia zawodowej służby

wojskowej poza granicami państwa] 388

Art. 204. [Wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe

w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych

strukturach wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych] 394

Art. 205. [Wskazanie starszego oficera narodowego przez Ministra Obrony

Narodowej] 396

Art. 206. [Wskazanie starszego oficera narodowego przez Szefa Sztabu

Generalnego Wojska Polskiego] 397

Art. 207. [Skierowanie do pełnienia służby żołnierza wyznaczonego

do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

albo wyznaczonego na stanowisko służbowe w organizacjach

międzynarodowych, międzynarodowych strukturach wojskowych

lub przy siłach zbrojnych państw obcych] 397

Art. 208. [Powierzenie żołnierzowi czasowego pełnienia obowiązków

służbowych na innym stanowisku] 398

Art. 209. [Oddelegowanie żołnierza do pełnienia obowiązków służbowych

w instytucji krajowej lub zagranicznej] 402

Art. 210. [Wniosek o oddelegowanie żołnierza do pełnienia obowiązków

służbowych w instytucji krajowej lub zagranicznej] 405

Art. 211. [Postępowanie kwalifikacyjne poprzedzające oddelegowanie żołnierza

do pełnienia obowiązków służbowych w instytucji zagranicznej] 407

Art. 212. [Czynności Ministra Obrony Narodowej po uwzględnieniu wniosku

o oddelegowanie żołnierza do pełnienia obowiązków służbowych

w instytucji krajowej lub zagranicznej] 408

Art. 213. [Stanowisko służbowe lub funkcja pełniona przez oddelegowanego

żołnierza] 409

Art. 214. [Odwołanie z oddelegowania] 411

Art. 215. [Stanowisko wyznaczane żołnierzowi po odwołaniu

z oddelegowania] 412

Art. 216. [Podległość służbowa oddelegowanego żołnierza] 413

Art. 217. [Urlop przysługujący oddelegowanemu żołnierzowi] 415

Art. 218. [Uprawnienia i świadczenia przysługujące oddelegowanemu

żołnierzowi] 415

Art. 219. [Przepisy stosowane do żołnierza oddelegowanego do pełnienia

obowiązków służbowych w instytucji krajowej] 416

Art. 220. [Utrata prawa do uposażenia i innych należności pieniężnych

w czasie oddelegowania do wykonywania zadań

służbowych w instytucji zagranicznej] 416

Art. 221. [Ocena wykonywania zadań i obowiązków w czasie trwania

oddelegowania] 417

Art. 222. [Zaliczenie żołnierza zawodowego do określonego korpusu

osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej] 417

Art. 223. [Niedopuszczalność powstania stosunku podległości służbowej] 418

Art. 224. [Legitymacja służbowa żołnierza zawodowego] 419

Oddział 3

Zawieszenie żołnierzy zawodowych w czynnościach służbowych i zwalnianie

z zawodowej służby wojskowej i uprawnienia związane ze zwolnieniem ze służby 420

Art. 225. [Przesłanki zawieszenia żołnierza zawodowego w czynnościach

służbowych; okres zawieszenia] 420

Art. 226. [Obligatoryjne przesłanki zwolnienia żołnierza z zawodowej służby

wojskowej] 429

Art. 227. [Dalsze pełnienie zawodowej służby wojskowej przez żołnierza

po osiągnięciu 60 lat życia] 439

Art. 228. [Fakultatywne przesłanki zwolnienia żołnierza z zawodowej służby

wojskowej] 439

Art. 229. [Decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;

dzień zwolnienia] 455

Art. 230. [Wypowiedzenie przez żołnierza stosunku zawodowej służby

wojskowej] 458

Art. 231. [Organy właściwe do zwalniania z zawodowej służby wojskowej;

okres wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby

wojskowej] 459

Art. 232. [Konsekwencje uchylenia lub stwierdzenia nieważności aktu

będącego podstawą zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

odszkodowanie] 461

Art. 233. [Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej sędziego sądu

wojskowego lub prokuratora do spraw wojskowych będącego

żołnierzem zawodowym] 463

Art. 234. [Delegacja ustawowa – warunki i tryb zwalniania żołnierzy

zawodowych z zawodowej służby wojskowej] 464

Art. 235. [Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach związanych

z obronnością kraju w administracji publicznej przysługujące

żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej] 464

Art. 236. [Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania

zawodowego i pośrednictwa pracy oraz praktyk zawodowych] 467

Art. 237. [Wliczenie okresu pełnienia zawodowej służby wojskowej

do okresu zatrudnienia] 474

Art. 238. [Przeniesienie do pasywnej rezerwy żołnierzy zwolnionych

z zawodowej służby wojskowej] 476

Art. 239. [Świadectwo służby] 477

Dział X

Służba w rezerwie 483

Rozdział 1

Służba w aktywnej rezerwie 483

Art. 240. [Podstawa pełnienia służby w aktywnej rezerwie] 483

Art. 241. [Miejsce pełnienia służby w aktywnej rezerwie] 484

Art. 242. [Pełnienie przez żołnierza aktywnej rezerwy służby w Polskich

Kontyngentach Wojskowych] 484

Art. 243. [Dni pełnienia służby w aktywnej rezerwie] 485

Art. 244. [Powołanie żołnierza aktywnej rezerwy do zawodowej służby

wojskowej] 485

Art. 245. [Ustalenie dni pełnienia służby w aktywnej rezerwie w danej

jednostce wojskowej] 485

Art. 246. [Wyznaczenie żołnierza aktywnej rezerwy na stanowisko służbowe;

skierowanie żołnierza aktywnej rezerwy w podróż służbową;

delegowanie go do wykonywania zadań poza jednostką wojskową

lub w innej jednostce wojskowej] 486

Art. 247. [Powstanie stosunku służbowego żołnierza aktywnej rezerwy;

pierwszeństwo w powołaniu do pełnienia służby w aktywnej

rezerwie] 488

Rozdział 2

Służba w pasywnej rezerwie 488

Art. 248. [Sposób pełnienia służby przez żołnierzy pasywnej rezerwy] 488

Art. 249. [Rodzaje ćwiczeń wojskowych] 490

Art. 250. [Miejsce odbywania ćwiczeń wojskowych] 490

Art. 251. [Czas trwania ćwiczeń wojskowych] 491

Art. 252. [Udział żołnierzy pasywnej rezerwy w zwalczaniu klęsk żywiołowych

i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania

życia ludzkiego] 491

Art. 253. [Powoływanie duchownych i członków zakonów do odbycia

ćwiczeń wojskowych] 491

Dział XI

Psy i konie w Siłach Zbrojnych 492

Art. 254. [Psy i konie używane w Siłach Zbrojnych] 493

Art. 255. [Dobór psów i koni do użycia w Siłach Zbrojnych; szkolenia] 494

Art. 256. [Opiekun psa służbowego, psa kontraktowego lub konia służbowego] 497

Art. 257. [Opiekun psa służbowego lub konia służbowego wycofanego

z użycia; powierzenie zwierzęcia organizacji społecznej] 497

Art. 258. [Obowiązek prawidłowego utrzymania zwierzęcia] 499

Art. 259. [Żywienie zwierzęcia używanego w Siłach Zbrojnych

lub wycofanego z użycia] 500

Art. 260. [Nabycie przez psa kontraktowego uprawnień w zakresie

zapewnienia prawidłowego utrzymania] 502

Art. 261. [Opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami używanymi

w Siłach Zbrojnych lub wycofanymi z użycia] 503

Art. 262. [Zakazy nakładane na opiekunów zwierząt i organizacje opiekujące

się zwierzętami] 504

Art. 263. [Wycofanie z użycia psa służbowego lub konia służbowego] 505

Art. 264. [Nadzór nad zwierzętami używanymi w Siłach Zbrojnych

lub wycofanymi z użycia] 506

Art. 265. [Obowiązek okazania zwierzęcia; obowiązki informacyjne

opiekunów zwierząt wycofanych z użycia] 507

Art. 266. [Odebranie zwierzęcia opiekunowi] 507

Art. 267. [Delegacja ustawowa] 509

Dział XII

Uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy 511

Rozdział 1

Przepisy ogólne 511

Art. 268. [Tajemnica wojskowa] 511

Art. 269. [Obowiązek poddania się badaniu na zawartość w organizmie

alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych] 513

Art. 270. [Obowiązek noszenia umundurowania oraz odznak i oznak

wojskowych] 517

Rozdział 2

Uprawnienia żołnierzy zawodowych 524

Art. 271. [Urlop szkoleniowy] 524

Art. 272. [Urlop szkoleniowy] 526

Art. 273. [Zwolnienie żołnierza zawodowego z dnia służby na udział

w zajęciach obowiązkowych] 526

Art. 274. [Wymiar urlopu szkoleniowego] 527

Art. 275. [Czas pracy żołnierzy zawodowych] 529

Art. 276. [Zwolnienie lekarskie] 534

Art. 277. [Zaświadczenie lekarskie o okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim] 537

Art. 278. [Doręczenie zaświadczenia lekarskiego] 539

Art. 279. [Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności

do służby, prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego] 541

Art. 280. [Urlop wypoczynkowy żołnierzy zawodowych] 545

Art. 281. [Dodatkowy urlop wypoczynkowy żołnierzy zawodowych;

urlop zdrowotny i okolicznościowy; zwolnienie od zajęć służbowych

w związku z koniecznością sprawowania opieki nad najbliższym

członkiem rodziny] 547

Art. 282. [Odwołanie z urlopu wypoczynkowego lub wstrzymanie udzielenia

urlopu] 553

Art. 283. [Delegacja ustawowa] 554

Art. 284. [Urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski; uprawnienia żołnierzy

zawodowych – kobiet w ciąży lub karmiących piersią] 556

Art. 285. [Urlop bezpłatny na okres ciąży i połogu] 558

Art. 286. [Urlop wychowawczy] 559

Art. 287. [Ubezpieczenie zdrowotne żołnierzy zawodowych] 561

Art. 288. [Bezpłatne badania profilaktyczne, świadczenia zdrowotne

i bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze] 564

Art. 289. [Bezpłatne dodatkowe świadczenia stomatologiczne oraz materiały

stomatologiczne] 571

Art. 290. [Bezpłatne szczepienia ochronne] 573

Art. 291. [Dodatek za rozłąkę; zwrot kosztów przejazdów] 574

Art. 292. [Uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego

transportu zbiorowego kolejowego] 582

Art. 293. [Inne świadczenia socjalno-bytowe na członków rodziny żołnierza

zawodowego] 582

Art. 294. [Źródło finansowania świadczeń] 587

Art. 295. [Delegacja ustawowa] 588

Art. 296. [Zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną] 589

Art. 297. [Bezpłatna pomoc prawna przysługująca żołnierzowi zawodowemu

pokrzywdzonemu przestępstwem w związku z wykonywaniem

zadań lub czynności służbowych] 592

Art. 298. [Prawo do zakwaterowania – odesłanie] 595

Art. 299. [Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy] 596

Art. 300. [Urlopy udzielane żołnierzom zawodowym w razie ogłoszenia

mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny] 597

Art. 301. [Bezpłatne świadczenia zdrowotne w razie ogłoszenia mobilizacji,

ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny] 599

Art. 302. [Uposażenie i inne należności przysługujące żołnierzom zawodowym

w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego

i w czasie wojny] 600

Rozdział 3

Uprawnienia i obowiązki żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi 603

Art. 303. [Ochrona stosunku pracy osoby powołanej do pełnienia zasadniczej

służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej] 603

Art. 304. [Urlop bezpłatny na czas szkolenia w ramach dobrowolnej

zasadniczej służby wojskowej] 604

Art. 305. [Urlop bezpłatny na czas pełnienia terytorialnej służby wojskowej

rotacyjnie] 605

Art. 306. [Ochrona stosunku pracy małżonka żołnierza odbywającego

obowiązkową zasadniczą służbę wojskową] 605

Art. 307. [Zakaz skreślenia z listy studentów lub uczniów, zwolnienia

lub wydalenia ze szkoły] 606

Art. 308. [Pomoc przysługująca żołnierzom zwolnionym z zasadniczej

służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej wskutek

niezdolności do służby] 607

Art. 309. [Świadczenie przysługujące pracodawcy zatrudniającemu

pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo będącego

żołnierzem obrony terytorialnej pełniącym służbę wojskową

rotacyjnie] 609

Art. 310. [Świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny] 612

Art. 311. [Zwolnienie od pracy] 612

Art. 312. [Rekompensata utraconego wynagrodzenia za okres pełnienia

terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie] 613

Art. 313. [Wliczenie czasu odbywania służby wojskowej do stażu

pracowniczego] 616

Art. 314. [Pierwszeństwo w zakresie pośrednictwa pracy w przypadku

żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej] 617

Art. 315. [Obowiązek zatrudnienia pracownika powołanego do czynnej

służby wojskowej na poprzednio zajmowanym stanowisku

lub stanowisku równorzędnym] 618

Art. 316. [Zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną] 619

Art. 317. [Zakaz eksmisji członków rodziny żołnierza odbywającego

obowiązkową zasadniczą służbę wojskową] 620

Art. 318. [Kierowanie do odbycia szkolenia (kursu) w celu uzyskania

kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych] 620

Art. 319. [Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia terytorialnej służby

wojskowej rotacyjnie; zaliczenie okresu urlopu bezpłatnego

do okresu pracy] 621

Art. 320. [Ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów uzyskania

kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych] 622

Art. 321. [Skierowanie do odbycia kursu lub szkolenia poza Siłami Zbrojnymi] 623

Art. 322. [Delegacja ustawowa] 625

Art. 323. [Dofinansowanie kosztów nauki i kursów] 625

Art. 324. [Ubezpieczenie zdrowotne żołnierzy] 627

Art. 325. [Wybór lekarza, pielęgniarki, szpitala; prawo do świadczeń opieki

zdrowotnej poza kolejnością] 628

Art. 326. [Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne

i wyposażenie wyrobów medycznych] 629

Art. 327. [Obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa

i higieny pracy] 630

Art. 328. [Członkostwo żołnierza w partiach politycznych i związkach

zawodowych; udział w ruchach obywatelskich, zgromadzeniach

o charakterze politycznym] 630

Art. 329. [Zasady wydawania i noszenia umundurowania i wyekwipowania

wojskowego oraz odznak i oznak wojskowych] 632

Art. 330. [Uprawnienia żołnierzy do wyżywienia, umundurowania

i wyekwipowania wojskowego] 633

Art. 331. [Urlopy udzielane żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi] 634

Rozdział 4

Obowiązki żołnierzy zawodowych 637

Art. 332. [Obowiązek utrzymywania sprawności fizycznej] 637

Art. 333. [Uprawnienie i obowiązek noszenia umundurowania przez żołnierzy

zawodowych] 640

Art. 334. [Wyposażenie w umundurowanie, wyekwipowanie, uzbrojenie,

wyżywienie albo równoważnik pieniężny] 643

Art. 335. [Praca zarobkowa lub działalność gospodarcza żołnierza

zawodowego] 646

Art. 336. [Ograniczenia w pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

żołnierzy zawodowych zwolnionych ze służby] 651

Art. 337. [Zakaz pełnienia funkcji w organach spółek i innych podmiotów;

zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach akcjonariuszy

lub zgromadzeniach wspólników] 655

Art. 338. [Oświadczenie o stanie majątkowym] 657

Art. 339. [Obowiązek poinformowania przełożonego o niemożności

stawienia się do służby] 661

Art. 340. [Obowiązek informowania o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą;

zakaz wyjazdu za granicę] 662

Rozdział 5

Publiczna działalność żołnierzy zawodowych 665

Art. 341. [Zakaz członkostwa w organizacjach politycznych i prowadzenia

działalności politycznej] 665

Art. 342. [Przynależność żołnierza zawodowego do stowarzyszeń

i innych organizacji] 666

Art. 343. [Zakaz tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych] 668

Art. 344. [Tworzenie organów przedstawicielskich korpusów kadry

zawodowej Sił Zbrojnych] 670

Art. 345. [Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego] 673

Art. 346. [Kandydowanie do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego,

na inne stanowiska kierownicze w państwie] 674

Art. 347. [Przynależność do kościołów i innych związków wyznaniowych] 676

Dział XIII

Dyscyplina wojskowa 678

Rozdział 1

Przepisy ogólne 678

Art. 348. [Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierza] 678

Art. 349. [Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów sądów wojskowych

oraz prokuratorów do spraw wojskowych będących żołnierzami

zawodowymi] 682

Art. 350. [Odpowiedzialność dyscyplinarna na podstawie ustawy

a odpowiedzialność dyscyplinarna za naruszenie odrębnych

przepisów] 683

Art. 351. [Odpowiedzialność dyscyplinarna a odpowiedzialność karna

oraz odpowiedzialność za wykroczenia] 687

Art. 352. [Przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi; rozmowa

dyscyplinująca] 689

Art. 353. [Naruszenie dyscypliny wojskowej; obowiązek odmowy

wykonania rozkazu lub innego polecenia] 692

Art. 354. [Zawinione przewinienie dyscyplinarne] 696

Art. 355. [Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierza] 697

Art. 356. [Obowiązki przełożonego dyscyplinarnego i rzecznika

dyscyplinarnego; domniemanie niewinności obwinionego] 698

Art. 357. [Dwa lub więcej zachowań jako jedno przewinienie dyscyplinarne] 699

Art. 358. [Przełożeni dyscyplinarni] 699

Art. 359. [Właściwość przełożonych dyscyplinarnych w sprawach

dyscyplinarnych] 706

Art. 360. [Obowiązek przestrzegania dyscypliny wojskowej; obowiązki

przełożonego i żołnierza starszego stopniem wojskowym

w zakresie dyscypliny wojskowej] 707

Art. 361. [Odpowiedzialność za kształtowanie dyscypliny w jednostce

wojskowej; reagowanie dyscyplinarne] 709

Rozdział 2

Kary i środki dyscyplinarne 710

Art. 362. [Katalog kar dyscyplinarnych] 710

Art. 363. [Sposób wymierzenia kary upomnienia i kary nagany] 713

Art. 364. [Kara pieniężna] 714

Art. 365. [Kara ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym

stanowisku służbowym] 717

Art. 366. [Kara zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego] 718

Art. 367. [Kara ostrzeżenia o niepełnej przydatności do dobrowolnych form

służby wojskowej] 719

Art. 368. [Kara zwolnienia z dobrowolnych form służby wojskowej] 720

Art. 369. [Zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania] 722

Art. 370. [Podstawy rozstrzygnięć w postępowaniach dyscyplinarnych] 724

Art. 371. [Zaostrzenie i złagodzenie wymiaru kary] 725

Art. 372. [Właściwość w zakresie wymierzania kar dyscyplinarnych] 727

Art. 373. [Środki dyscyplinarne] 729

Rozdział 3

Dyscyplinarne środki zapobiegawcze 731

Art. 374. [Rodzaje dyscyplinarnych środków zapobiegawczych] 731

Art. 375. [Niedopuszczenie do wykonywania czynności służbowych] 733

Art. 376. [Osadzenie w izbie zatrzymań] 737

Art. 377. [Poddanie żołnierza badaniom na obecność alkoholu lub narkotyku

w organizmie] 739

Art. 378. [Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dyscyplinarnego

środka zapobiegawczego] 741

Art. 379. [Delegacja ustawowa] 742

Rozdział 4

Postępowanie dyscyplinarne 744

Art. 380. [Wszczęcie i cele postępowania dyscyplinarnego] 744

Art. 381. [Czynności wyjaśniające] 748

Art. 382. [Przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego] 752

Art. 383. [Negatywne przesłanki wszczęcia postępowania dyscyplinarnego] 754

Art. 384. [Wydanie orzeczenia bez wszczynania postępowania

dyscyplinarnego; dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej] 756

Art. 385. [Przebieg rozmowy dyscyplinującej; sprzeciw] 759

Art. 386. [Powołanie rzecznika dyscyplinarnego] 763

Art. 387. [Odwołanie rzecznika dyscyplinarnego] 766

Art. 388. [Wyłączenie przełożonego dyscyplinarnego lub rzecznika

dyscyplinarnego z udziału w postępowaniu dyscyplinarnym] 768

Art. 389. [Wyłączenie od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym – przejście

kompetencji na inne podmioty] 770

Art. 390. [Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego] 771

Art. 391. [Czynności rzecznika dyscyplinarnego w toku postępowania] 773

Art. 392. [Uprawnienia obwinionego w toku postępowania dyscyplinarnego] 778

Art. 393. [Wnioski dowodowe] 782

Art. 394. [Termin zamknięcia postępowania dowodowego] 784

Art. 395. [Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego] 785

Art. 396. [Wyłączenie czynu do odrębnego postępowania dyscyplinarnego] 787

Art. 397. [Usprawiedliwiona nieobecność obwinionego, świadka lub innego

uczestnika postępowania dyscyplinarnego] 788

Art. 398. [Zapoznanie obwinionego z aktami postępowania

dyscyplinarnego] 789

Art. 399. [Usunięcie stwierdzonych braków w materiale dowodowym] 793

Art. 400. [Orzeczenie przełożonego dyscyplinarnego] 793

Art. 401. [Raport dyscyplinarny] 795

Art. 402. [Zwolnienie z obowiązku stawiennictwa do raportu

dyscyplinarnego] 797

Art. 403. [Dokumentacja dyscyplinarna; ewidencja dyscyplinarna] 797

Art. 404. [Umorzenie postępowania dyscyplinarnego] 802

Art. 405. [Okoliczności uwzględniane przy wymierzaniu kary dyscyplinarnej] 804

Art. 406. [Elementy orzeczenia dyscyplinarnego; sprostowanie oczywistych

pomyłek] 806

Art. 407. [Odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego] 809

Art. 408. [Wniesienie odwołania w terminie] 814

Art. 409. [Uwzględnienie odwołania w całości] 815

Art. 410. [Podstawy rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym] 817

Art. 411. [Orzeczenie wydawane po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku

o ponowne rozpatrzenie sprawy] 818

Art. 412. [Uprawomocnienie się orzeczenia lub postanowienia kończącego

postępowanie dyscyplinarne] 821

Art. 413. [Włączenie odpisu orzeczenia do akt postępowania dyscyplinarnego;

informowanie innych podmiotów o wydanym orzeczeniu] 823

Art. 414. [Osoba upoważniona do przeprowadzenia raportu

dyscyplinarnego] 823

Art. 415. [Posiłkowe stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego] 825

Art. 416. [Zatarcie kary dyscyplinarnej] 827

Art. 417. [Przesłanki wznowienia postępowania dyscyplinarnego] 830

Art. 418. [Procedura wznowienia postępowania dyscyplinarnego] 833

Art. 419. [Przeprowadzenie postępowania po jego wznowieniu;

nowe orzeczenie] 835

Art. 420. [Uchylenie orzeczenia dyscyplinarnego w razie uniewinnienia

żołnierza] 837

Art. 421. [Delegacja ustawowa] 838

Art. 422. [Regulaminy wojskowe] 839

Rozdział 5

Wyróżnianie żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych 840

Art. 423. [Przesłanki udzielenia wyróżnienia] 840

Art. 424. [Katalog wyróżnień] 842

Art. 425. [Wyróżnianie jednostek wojskowych, pododdziałów, oddziałów

i instytucji wojskowych] 844

Art. 426. [Katalog wyróżnień dla jednostek wojskowych, pododdziałów,

oddziałów i instytucji wojskowych] 846

Art. 427. [Podmioty udzielające wyróżnień] 846

Art. 428. [Fundusz na wyróżnienia] 848

Art. 429. [Delegacja ustawowa] 850

Dział XIV

Uposażenie żołnierzy i inne należności pieniężne 852

Rozdział 1

Uposażenie i inne należności żołnierzy zawodowych 852

Art. 430. [Wysokość przeciętnego uposażenia] 852

Art. 431. [Elementy uposażenia; wyrównanie uposażenia] 854

Art. 432. [Inne niż uposażenie należności pieniężne] 856

Art. 433. [Podmioty wypłacające uposażenie i inne należności pieniężne] 858

Art. 434. [Odsetki za zwłokę w wypłacie uposażenia i innych należności] 859

Art. 435. [Powstanie i wygaśnięcie prawa do uposażenia; termin zmiany

wysokości uposażenia] 861

Art. 436. [Wyłączenie możliwości zwrotu uposażenia i innych należności

pieniężnych] 862

Art. 437. [Ustalenie wysokości uposażenia] 863

Art. 438. [Wysokość uposażenia w przypadku zaszeregowania do niższej

grupy uposażenia] 867

Art. 439. [Dodatki do uposażenia zasadniczego] 868

Art. 440. [Terminy i sposób wypłaty uposażenia] 881

Art. 441. [Zasiłek na zagospodarowanie] 883

Art. 442. [Dodatkowe uposażenie roczne] 884

Art. 443. [Nagrody uznaniowe i zapomogi] 887

Art. 444. [Nagrody jubileuszowe] 889

Art. 445. [Ryczałt z tytułu przeniesienia; diety; zasiłek osiedleniowy;

zwrot kosztów przejazdu] 892

Art. 446. [Gratyfikacja urlopowa] 901

Art. 447. [Dodatkowe wynagrodzenie w przypadku czasowego pełnienia

dodatkowych obowiązków służbowych] 903

Art. 448. [Świadczenie teleinformatyczne] 906

Art. 449. [Świadczenie motywacyjne] 911

Art. 450. [Świadczenia w okresie pozostawania w dyspozycji

albo w okresie urlopu] 915

Art. 451. [Podstawa obliczenia uposażenia żołnierza przebywającego

na zwolnieniu lekarskim] 917

Art. 452. [Wysokość uposażenia żołnierza przebywającego na zwolnieniu

lekarskim] 921

Art. 453. [Przeznaczenie środków finansowych uzyskanych ze zmniejszenia

uposażenia żołnierzy przebywających na zwolnieniu lekarskim] 922

Art. 454. [Uposażenie w okresie sprawowania opieki nad najbliższym

członkiem rodziny, urlopu rodzicielskiego] 923

Art. 455. [Świadczenia przysługujące żołnierzom skierowanym na studia,

naukę, staż, kurs] 925

Art. 456. [Uposażenie wypłacane żołnierzowi zawieszonemu w czynnościach

służbowych lub tymczasowo aresztowanemu] 928

Art. 457. [Zawieszenie wypłaty lub zmniejszenie uposażenia] 930

Art. 458. [Odprawa] 932

Art. 459. [Inne świadczenia przysługujące żołnierzowi zawodowemu

zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej] 937

Art. 460. [Inne świadczenia przysługujące żołnierzowi zawodowemu

zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej] 938

Art. 461. [Podstawa wymiaru należności w przypadku wypowiedzenia

przez żołnierza zawodowego stosunku służbowego zawodowej służby

wojskowej po uprzednim objęciu wyższego stanowiska służbowego] 946

Art. 462. [Odprawa pośmiertna] 947

Art. 463. [Zasiłek pogrzebowy] 949

Art. 464. [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci po zwolnieniu z zawodowej

służby wojskowej] 950

Art. 465. [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny] 950

Art. 466. [Organizacja i pokrycie kosztów pogrzebu żołnierza zawodowego] 951

Art. 467. [Delegacja ustawowa – sposób dokumentowania uprawnień

do zasiłków pogrzebowych; warunki pokrywania kosztów pogrzebu

żołnierza zawodowego] 951

Art. 468. [Świadczenia przysługujące żołnierzom wyznaczonym do pełnienia

zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;

dodatek wojenny] 952

Art. 469. [Potrącenia z uposażenia] 957

Art. 470. [Organy właściwe w sprawach uposażenia i innych należności

pieniężnych żołnierzy zawodowych] 959

Rozdział 2

Uposażenie i inne należności pieniężne żołnierzy niebędących

żołnierzami zawodowymi 961

Art. 471. [Składniki uposażenia żołnierzy; inne należności pieniężne] 962

Art. 472. [Nagrody i zapomogi] 963

Art. 473. [Warunki przyznania nagród i zapomóg] 966

Art. 474. [Należności za podróże służbowe] 967

Art. 475. [Możliwość pobierania tylko jednego uposażenia] 967

Art. 476. [Powstanie prawa do uposażenia; wypłata uposażenia; zmiana

wysokości uposażenia] 968

Art. 477. [Wygaśnięcie prawa do uposażenia] 969

Art. 478. [Wyłączenie możliwości zwrotu uposażenia lub innych należności

pieniężnych] 970

Art. 479. [Uposażenie przysługujące żołnierzom odbywającym ćwiczenia

wojskowe oraz pełniącym służbę w aktywnej rezerwie] 971

Art. 480. [Uposażenie i dodatki przysługujące żołnierzom obrony terytorialnej

pełniącym służbę wojskową rotacyjnie] 972

Art. 481. [Organizacja i pokrycie kosztów pogrzebu żołnierza] 973

Art. 482. [Organizacja i pokrycie kosztów pogrzebu żołnierza zmarłego

po zwolnieniu ze służby wojskowej] 975

Art. 483. [Delegacja ustawowa] 975

Art. 484. [Prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych

w razie choroby, urlopu i zwolnienia od zajęć służbowych] 976

Art. 485. [Uposażenie i inne należności pieniężne w razie zawieszenia

w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania] 977

Art. 486. [Uposażenie w razie odbywania kary aresztu wojskowego] 977

Art. 487. [Zawieszenie wypłaty uposażenia w razie samowolnego

opuszczenia jednostki] 978

Art. 488. [Potrącenia z uposażenia] 979

Art. 489. [Potrącenia z uposażenia w przypadku pobrania przez żołnierza

zaliczek] 979

Art. 490. [Delegacja ustawowa] 980

Dział XV

Odpowiedzialność majątkowa żołnierzy 981

Rozdział 1

Przepisy ogólne 981

Art. 491. [Zakres odpowiedzialności majątkowej żołnierzy] 981

Art. 492. [Uzupełniające stosowanie przepisów Kodeksu pracy

i Kodeksu cywilnego] 989

Rozdział 2

Zasady odpowiedzialności majątkowej żołnierza 991

Art. 493. [Granice odpowiedzialności majątkowej żołnierza] 991

Art. 494. [Obowiązki organów jednostek organizacyjnych związane

z odpowiedzialnością majątkową żołnierzy] 995

Art. 495. [Okoliczności wyłączające odpowiedzialność majątkową żołnierza] 996

Art. 496. [Wyrządzenie szkody przez kilku żołnierzy] 997

Art. 497. [Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nieumyślnie] 998

Art. 498. [Obniżenie wysokości odszkodowania] 1000

Art. 499. [Obowiązek naprawienia w pełnej wysokości szkody wyrządzonej

umyślnie] 1001

Art. 500. [Naprawienie szkody wyrządzonej przez żołnierza osobie trzeciej] 1001

Rozdział 3

Odpowiedzialność majątkowa za szkodę wyrządzoną w mieniu

powierzonym żołnierzowi 1003

Art. 501. [Zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w mieniu

powierzonym żołnierzowi] 1003

Art. 502. [Wspólna odpowiedzialność majątkowa żołnierzy za mienie

powierzone im łącznie] 1005

Art. 503. [Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym

żołnierzowi – stosowanie innych przepisów ustawy] 1006

Art. 504. [Delegacja ustawowa – szczegółowe warunki i tryb powierzania

żołnierzom mienia] 1006

Rozdział 4

Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie 1007

Art. 505. [Czynności podejmowane po stwierdzeniu zaistnienia szkody] 1007

Art. 506. [Umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty należności

stanowiącej odszkodowanie] 1010

Art. 507. [Sądy rozpoznające spory dotyczące odpowiedzialności

majątkowej żołnierzy] 1013

Dział XVI

Świadczenia odszkodowawcze pozostające w związku ze służbą wojskową 1014

Rozdział 1

Przepisy ogólne 1014

Art. 508. [Definicja wypadku] 1014

Art. 509. [Rodzaje świadczeń odszkodowawczych; osoby uprawnione

do świadczeń] 1017

Art. 510. [Członkowie rodziny żołnierza uprawnieni do świadczeń

odszkodowawczych] 1018

Art. 511. [Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu] 1019

Art. 512. [Delegacja ustawowa – wykazy chorób pozostających w związku

ze służbą wojskową] 1020

Art. 513. [Negatywne przesłanki przyznania świadczeń] 1020

Art. 514. [Świadczenia przewidziane w ustawie a świadczenia dla żołnierzy

pełniących służbę wojskową poza granicami państwa] 1023

Art. 515. [Uzupełniające stosowanie przepisów Kodeksu postępowania

administracyjnego] 1023

Rozdział 2

Jednorazowe odszkodowanie 1024

Art. 516. [Warunki przysługiwania jednorazowego odszkodowania] 1024

Art. 517. [Wysokość jednorazowego odszkodowania] 1024

Art. 518. [Wysokość jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny] 1026

Art. 519. [Ograniczenia czasowe] 1027

Art. 520. [Podwyższenie lub przyznanie jednorazowego odszkodowania

w sytuacjach szczególnych] 1028

Art. 521. [Dochodzenie zwrotu wypłaconego jednorazowego odszkodowania

od sprawcy przestępstwa lub wykroczenia] 1030

Rozdział 3

Odszkodowanie za utracone całkowicie, zniszczone lub uszkodzone przedmioty

osobistego użytku oraz przedmioty służące do wykonywania zawodu 1031

Art. 522. [Odszkodowanie za szkody na przedmiotach osobistego użytku

oraz służących do wykonywania zawodu] 1031

Art. 523. [Ustalenie wysokości odszkodowania za utracone, zniszczone

lub uszkodzone przedmioty] 1032

Rozdział 4

Postępowanie w sprawie odszkodowania 1033

Art. 524. [Komisja powypadkowa; ustalenie zawartości w organizmie

alkoholu i innych substancji] 1033

Art. 525. [Kompetencje wojskowych komisji lekarskich

i lekarzy-orzeczników ZUS] 1034

Art. 526. [Wszczęcie postępowania w sprawie świadczeń

odszkodowawczych] 1036

Art. 527. [Ustalenie prawa do świadczenia odszkodowawczego

i jego wysokości; odwołanie do sądu] 1036

Art. 528. [Obowiązki informacyjne wobec organów ustalających prawo

do świadczenia odszkodowawczego] 1038

Art. 529. [Wypłata odszkodowań] 1038

Art. 530. [Delegacja ustawowa] 1039

Dział XVII

Służba wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 1040

Art. 531. [Nadanie przydziału mobilizacyjnego] 1040

Art. 532. [Powołanie do służby wojskowej; zaciąg ochotniczy] 1044

Art. 533. [Sposób powołania do służby wojskowej pełnionej w razie

ogłoszenia mobilizacji i w __________czasie wojny] 1045

Art. 534. [Nadawanie i uchylanie przydziałów mobilizacyjnych

w czasie pokoju] 1047

Art. 535. [Obowiązki osób z przydziałem mobilizacyjnym] 1048

Art. 536. [Przedłużenie okresu pozostania w czynnej służbie wojskowej] 1050

Art. 537. [Przeznaczenie żołnierzy do służby w jednostkach

zmilitaryzowanych] 1050
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.