Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Obrót wierzytelnościami

ebook

- 14%

Obrót wierzytelnościami

Jan Mojak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-304-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji zwięźle i w usystematyzowany sposób przedstawiono instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami.


Samo określenie „obrót wierzytelnościami” występuje w bardzo szerokim znaczeniu i obejmuje środki prawne powodujące:
• umowne przejście wierzytelności na osobę trzecią (przeniesienie wierzytelności),
• przejście wierzytelności na określoną osobę ipso iure albo na podstawie czynności prawnych innych niż umowy,
• obciążenie wierzytelności.Autor, uwzględniając wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone na przestrzeni lat 2014–2021, w tym zmiany prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, omawia:
• pojęcia wierzytelności i roszczeń oraz ich zbywalności,
• ograniczenia zbywalności wierzytelności,
• instytucję prawną przelewu (cesji) wierzytelności, w tym szczególne rodzaje cesji występujące w polskim prawie cywilnym i handlowym (również umowy faktoringu i forfaitingu),
• przenoszenie wierzytelności wynikających z papierów wartościowych (weksli, czeków, obligacji, listów zastawnych, bonów skarbowych),
• obrót wierzytelnościami w związku z ustanowieniem na nich prawa zastawu,
• skutki niewypłacalności dłużnika zbywanej wierzytelności.Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również pracowników sektora bankowego i instytucji finansowych.

Tytuł
Obrót wierzytelnościami
Autor
Jan Mojak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-304-0
Rok wydania
2021
Liczba stron
420
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Wprowadzenie | str. 17
Rozdział I
Zbywalność wierzytelności i roszczeń | str. 19
1. Wierzytelność i roszczenia w strukturze zobowiązaniowego stosunku prawnego | str. 20
1.1. Definiowanie wierzytelności | str. 20
1.2. Wierzytelność, roszczenia, stosunek zobowiązaniowy | str. 21
2. Zbywanie poszczególnych rodzajów wierzytelności i roszczeń | str. 22
2.1. Rozporządzenie całością lub częścią wierzytelności. Zbycie jedną umową kilku wierzytelności | str. 22
2.2. Oznaczenie zbywanej wierzytelności | str. 23
2.3. Wierzytelności przyszłe | str. 24
2.4. Wierzytelności z umów wzajemnych | str. 27
2.5. Wierzytelności w zobowiązaniach solidarnych | str. 28
2.6. Wierzytelności w zobowiązaniach o charakterze trwałym | str. 29
2.7. Wymagalność i zaskarżalność zbywanej wierzytelności | str. 31
2.8. Prawa związane z wierzytelnością. Odsetki | str. 31
2.9. Przenoszenie uprawnień kształtujących | str. 33
Rozdział II
Ograniczenia obrotu wierzytelnościami | str. 35
1. Uwagi ogólne | str. 35
2. Ograniczenia ustawowe | str. 36
2.1. Rodzaje ograniczeń | str. 36
2.2. Zakazy zbycia wierzytelności | str. 36
2.3. Zbycie przy spełnieniu dodatkowych przesłanek | str. 39
3. Ograniczenia wynikające z właściwości zobowiązania | str. 40
3.1. Istota i kryteria | str. 40
3.2. Prawa o charakterze niemajątkowym | str. 41
3.3. Wierzytelności ściśle związane z osobą wierzyciela | str. 42
3.4. Ograniczenia ze względu na szczególny interes dłużnika | str. 44
3.5. Samoistność wierzytelności | str. 47
4. Pactum de non cedendo | str. 48
4.1. Zasada podstawowa | str. 48
4.2. Forma zastrzeżenia. Skuteczność wobec osób trzecich | str. 49
4.3. Dopuszczalna treść zastrzeżenia | str. 51
4.4. Skutki umowy | str. 52
4.5. Pactum de non cedendo w umowach bankowych | str. 54
Rozdział III
Przelew wierzytelności (cesja) | str. 57
1. Charakter umów powodujących przelew | str. 58
1.1. Rozstrzygnięcie ustawowe | str. 58
1.2. Przelew na podstawie umowy zobowiązującej o podwójnym skutku | str. 59
1.3. Przelew na podstawie samoistnej czynności rozporządzającej | str. 62
2. Kauzalność przelewu | str. 64
2.1. Przelew jako czynność prawna przysparzająca | str. 64
2.2. Causa przysporzenia | str. 65
2.3. Kauzalność samoistnej czynności rozporządzającej powodującej przelew | str. 66
2.4. Kauzalność umowy zobowiązującej o podwójnym skutku | str. 67
2.5. Brak lub wadliwość causae umowy zobowiązującej | str. 68
2.6. Zdarzenia powodujące upadek umowy zobowiązującej | str. 68
2.7. Ograniczenie kauzalności przelewu | str. 71
3. Forma przelewu | str. 74
3.1. Swoboda formy. Forma dla celów dowodowych | str. 74
3.2. Zachowanie w umowie formy pisemnej | str. 75
3.3. Modyfikacje treści umowy i jej rozwiązanie | str. 77
3.4. Skutki niezachowania formy pisemnej. Dowód przeciwko lub ponad osnowę dokumentu | str. 78
3.5. Pactum de forma | str. 80
4. Skutki przelewu w stosunku cedent – cesjonariusz | str. 82
4.1. Ogólny zakres sukcesji | str. 82
4.2. Chwila wstąpienia w prawa cedenta | str. 84
4.3. Tożsamość wierzytelności i strony wierzycielskiej zobowiązania | str. 85
4.4. Zakres przejmowanych uprawnień – zasady ogólne | str. 86
4.5. Szczególne unormowanie statusu wierzycielskiego banków obowiązujące do 26.11.2015 r. | str. 90
4.6. Charakter stosunku wewnętrznego | str. 95
4.7. Odpowiedzialność cedenta za przeniesienie wierzytelności | str. 97
4.8. Odpowiedzialność cedenta za istnienie wierzytelności i związanych z nią praw | str. 100
4.9. Przejście ryzyka przy przelewie wierzytelności | str. 102
4.10. Odpowiedzialność cedenta a ekonomiczny skutek przelewu | str. 103
5. Skutki przelewu w stosunku cedent – dłużnik | str. 104
5.1. Zasada ogólna | str. 104
5.2. Zakres ochrony dobrej wiary dłużnika | str. 105
5.3. Uprawnienia cesjonariusza wobec cedenta, który przyjął świadczenie | str. 108
5.4. Przelew wielokrotny | str. 109
5.5. Nieważność umowy powodującej przelew | str. 111
6. Skutki przelewu w stosunku dłużnik – cesjonariusz | str. 114
6.1. System zarzutów dłużnika wobec cesjonariusza | str. 114
6.2. Zarzuty służące przeciwko zbywcy wierzytelności | str. 116
6.3. Zarzut potrącenia | str. 120
6.4. Zarzuty służące przeciwko cesjonariuszowi | str. 123
6.5. Bezskuteczność przelewu (upadek causae) | str. 124
Rozdział IV
Szczególne rodzaje przelewu | str. 129
1. Cessio legis (subrogacja ustawowa) | str. 130
1.1. Istota unormowania | str. 130
1.2. Poszczególne przypadki | str. 131
1.3. Odpowiednie stosowanie przepisów | str. 137
2. Przelew dla zabezpieczenia | str. 138
2.1. Ogólna charakterystyka | str. 138
2.2. Konstrukcja i przedmiot umowy o przelew | str. 140
2.3. Forma przelewu. Ochrona interesów dłużnika | str. 144
2.4. Skutki przelewu dla zabezpieczenia | str. 145
3. Przelew wierzytelności hipotecznej | str. 149
3.1. Przesłanki przelewu wierzytelności | str. 149
3.2. Przedmiot przelewu | str. 151
3.3. Skutki przelewu | str. 152
3.4. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a przelew wierzytelności | str. 152
4. Przelew wierzytelności zabezpieczonej zastawem | str. 154
4.1. Dopuszczalność i skutki w ogólności | str. 154
4.2. Przedmiot przelewu | str. 156
4.3. Nakłady na rzecz zastawioną i pobieranie z niej pożytków | str. 159
4.4. Sytuacja zastawcy niebędącego dłużnikiem osobistym | str. 162
4.5. Wierzytelności zabezpieczone zastawem na prawach | str. 165
4.6. Wierzytelności zabezpieczone zastawem rejestrowym | str. 168
5. Faktoring. Forfaiting | str. 171
5.1. Geneza i znaczenie gospodarcze | str. 171
5.2. Faktoring właściwy i faktoring niewłaściwy | str. 174
5.3. Konstrukcja umowy na tle Kodeksu cywilnego | str.  175
5.4. Problem zakresu ochrony praw faktora jako cesjonariusza nabywanych wierzytelności w relacjach wobec faktoranta (cedenta) oraz dłużnika wierzytelności będących przedmiotem faktoringu (debitor cessus) | str. 177
5.5. Forfaiting | str. 185
6. Publiczna sprzedaż wierzytelności bankowych | str. 188
6.1. Istota i zakres zastosowania | str. 188
6.2. Procedura sprzedaży | str. 190
6.3. Sekurytyzacja wierzytelności | str. 192
Rozdział V
Obrót wierzytelnościami z papierów wartościowych | str. 195
1. Obrót prawami z papierów wartościowych. Zagadnienia ogólne | str. 197
1.1. Zakres rozważań | str. 197
1.2. Obrót prawami z papierów wartościowych według Kodeksu cywilnego | str. 198
2. Obrót wierzytelnościami wekslowymi | str. 203
2.1. Pojęcie i rodzaje weksli | str. 203
2.2. Przeniesienie praw z weksla na zlecenie – indos | str. 208
2.3. Szczególne postacie indosu | str. 210
2.4. Przeniesienie praw z weksla imiennego | str. 213
2.5. Przeniesienie praw z weksla in blanco | str. 215
3. Obrót wierzytelnościami czekowymi | str. 218
3.1. Pojęcie i rodzaje czeków | str. 218
3.2. Przeniesienie wierzytelności czekowej | str. 221
4. Obrót wierzytelnościami inkorporowanymi w obligacjach | str. 222
4.1. Pojęcie i rodzaje obligacji | str. 222
4.2. Obrót pierwotny, emisja obligacji | str. 227
4.3. Ogólne zasady publicznego obrotu instrumentami finansowymi | str. 232
4.4. Oferta publiczna oraz dopuszczanie obligacji lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym | str. 245
4.5. Zasady obrotu obligacjami na rynku regulowanym w Polsce | str. 252
4.6. Obrót akcjami na rynku regulowanym | str. 264
4.7. Wprowadzanie obligacji do obrotu giełdowego | str. 284
4.8. Notowania obligacji na GPW S.A. | str. 288
4.8.1. Notowania w systemie ciągłym | str. 289
4.8.2. Notowania w systemie kursu jednolitego | str. 292
4.9. Dopuszczanie oraz wprowadzanie obligacji i innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku pozagiełdowym | str. 294
4.9.1. Instrumenty pochodne jako przedmiot obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym | str. 303
4.9.2. Obrót obligacjami na rynku pozagiełdowym | str. 304
4.10. Alternatywny system obrotu (rynek NewConnect) | str. 307
4.10.1. Uwagi ogólne | str. 307
4.10.2. Obrót instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie | str. 309
4.11. Catalyst – rynek autoryzacji obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi | str. 312
4.11.1. Obowiązki informacyjne emitentów wierzycielskich instrumentów finansowych | str. 315
4.11.2. Zasady kierowania wierzycielskich instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego na Catalyst | str. 316
4.11.3. Wymogi dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu na Catalyst | str. 317
4.11.4. Uczestnictwo w obrocie na Catalyst | str. 319
4.11.5. Obrót wierzycielskimi instrumentami finansowymi na Catalyst | str. 322
5. Obrót wierzytelnościami z innych niż obligacje papierów wierzycielskich | str. 324
5.1. Zasady obrotu bankowymi papierami wartościowymi | str. 324
5.2. Listy zastawne – pojęcie i zasady obrotu | str. 326
5.3. Zasady obrotu bonami komercyjnymi. Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe | str. 333
5.4. Zasady obrotu skarbowymi papierami wartościowymi | str. 335
5.4.1. Obligacje skarbowe | str. 338
5.4.2. Bony skarbowe | str. 347
5.5. Zasady obrotu bonami pieniężnymi Narodowego Banku Polskiego | str. 354
Rozdział VI
Zastaw na wierzytelnościach | str. 355
1. Tryb i skutek zastawu | str. 355
1.1. Ogólna charakterystyka | str. 355
1.2. Tryb ustanowienia zastawu zwykłego na wierzytelnościach | str. 358
1.3. Skutki ustanowienia zastawu | str. 364
2. Sądowy zastaw rejestrowy na wierzytelnościach | str. 366
Rozdział VII
Obrót wierzytelnościami a upadłość dłużnika | str. 373
1. Skutki prawne upadłości dłużnika nabytej wierzytelności. 374
1.1. Ekonomiczny sens nabycia wierzytelności i ochrona jej nabywcy | str. 374
1.2. Nabycie wierzytelności a upadłość dłużnika w świetle Prawa upadłościowego z 2003 r. oraz Prawa restrukturyzacyjnego z 2015 r. | str. 377
1.3. Nabycie wierzytelności a upadłość dewelopera w świetle ustawy z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego | str. 391
1.4. Nabycie wierzytelności a upadłość dłużnika w świetle Prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. | str. 398
1.5. Nabycie wierzytelności a upadłość dłużnika w świetle Prawa upadłościowego oraz Prawa układowego z 1934 r. | str. 403
2. Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę wierzycieli | str. 413
Wybrana literatura zagraniczna | str. 417
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego

-14%

Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego

Publikacja omawia tematykę stanowienia aktów prawa miejscowego, oraz innych wybranych aktów normatywnych, w związku z realizacją przez samorząd terytorialny zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, w tym. m.in.:

stanowienia aktów prawotwórczych przez organy samorządowe realizujące zadania na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
stanowienia prawa miejscowego przez organy związków jednostek samorządu terytorialnego powołanych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
tworzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w gminnym, powiatowym i wojewódzkim regularnym przewozie osób,
tworzenia regulaminów kolejowej stacji pasażerskiej, której operatorem jest gmina,
roli organów gminy w stanowieniu prawa w zakresie elektromobilności.Autorzy – wychodząc od problemu wyodrębnienia prawa publicznego transportu zbiorowego – poruszają główne zagadnienie w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, a w dalszej kolejności omawiają je na przykładach konkretnych upoważnień ustawowych, w tym przepisów regulujących stanowienie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, którym będzie przydatna w procesie tworzenia omawianych rodzajów aktów prawa miejscowego. Będzie także wsparciem w przygotowywaniu skarg na akty prawa miejscowego dla adwokatów, radców prawnych, dla sędziów – w rozstrzyganiu sporów przed sądami administracyjnymi.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.