Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona konsumencka przedsiębiorców

ebook

- 14%

Ochrona konsumencka przedsiębiorców

Witold Chomiczewski, Michał Żmijewski, Adam Szkurłat, Kinga Majczak-Górecka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-776-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Od 1 stycznia 2021 r. ochroną konsumencką objęto przedsiębiorców jednoosobowych, w zakresie zawierania przez nich umów niebędących przedmiotem ich działalności gospodarczej.


W publikacji omówiono w szczególności:

co w praktyce powinni zrobić sprzedawcy, by dostosować swoje wzory umów, regulaminy oraz procedury reklamacyjne do nowych przepisów,
jak należy rozumieć pojęcie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej, ale nieposiadających dla danego przedsiębiorcy charakteru zawodowego,
na jakie uprawnienia, będą mogli powoływać się przedsiębiorcy jednoosobowi,
jakie są różnice w interpretacji przepisów służących do tej pory ochronie konsumentów, gdy stosowane będą do przedsiębiorców.W książce znalazło się także omówienie kwestii intertemporalnych.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów i osób zajmujących się e-handlem, ponieważ nowe przepisy wymuszają zmianę treści umów i procedur reklamacyjnych. Zainteresuje także prawników praktyków, którym pomoże przygotować się do prowadzenia spraw uwzględniających znowelizowane przepisy.

Tytuł
Ochrona konsumencka przedsiębiorców
Autorzy
Witold Chomiczewski, Michał Żmijewski, Adam Szkurłat, Kinga Majczak-Górecka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-776-4
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2020
Liczba stron
194
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne – Witold Chomiczewski | str. 13

Rozdział 1
Przedsiębiorcy objęci częściową ochroną konsumencką – Michał Żmijewski | str. 15
1. Wprowadzenie | str. 15
2. Przesłanki objęcia przedsiębiorcy uprawnieniami konsumenckimi | str. 17
2.1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | str. 18
2.2. Zawarcie umowy bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą | str. 19
2.3. Brak zawodowego charakteru zawieranej umowy | str. 27
2.4. Trudności praktyczne związane z oceną „zawodowego charakteru” umowy | str. 33
3. CEIDG jako kryterium oceny „zawodowego charakteru” danej umowy | str. 37
4. Wdrożenie mechanizmów weryfi kujących charakter umowy po stronie przedsiębiorców | str. 44
4.1. Rozszerzenie uprawnień konsumenckich na wszystkie osoby fi zyczne mocą umowy | str. 46
4.2. Postanowienie dotyczące zawodowego charakteru umowy w nieustalanym indywidualnie wzorcu umownym | str. 47
4.3. Możliwość zawierania umów wyłącznie z kontrahentami niepodlegającymi pod przepisy konsumenckie | str. 48
4.4. Odbieranie dobrowolnych oświadczeń dotyczących zawodowego charakteru umowy | str. 52
5. Działania wdrożeniowe rekomendowane w kontekście wejścia w życie ustawy nowelizującej | str. 57
6. Regulacje konsumenckie mogące znaleźć zastosowanie w odniesieniu przedsiębiorców jednoosobowych | str. 60

Rozdział 2
Ochrona części przedsiębiorców na podstawie przepisów o klauzulach niedozwolonych – Witold Chomiczewski | str. 61
1. Wprowadzenie | str. 61
2. Klauzule niedozwolone – istota | str. 64
2.1. Brak indywidualnego uzgodnienia | str. 65
2.2. Kształtowanie praw i obowiązków w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami | str. 67
2.3. Rażące naruszenie interesów | str. 73
2.4. Główne świadczenia stron | str. 76
2.5. Skutek uznania postanowienia za niedozwolone | str. 77
3. Lista szarych klauzul | str. 78
3.1. Znaczenie listy | str. 78
3.2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody na osobie | str. 80
3.3. Wyłączenie lub istotne ograniczenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania | str. 81
3.4. Wyłączenie lub istotne ograniczenie potrącenia wierzytelności | str. 82
3.5. Zezwolenie na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody | str. 83
3.6. Uzależnienie zawarcia umowy od przyrzeczenia zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju | str. 84
3.7. Uzależnienie zawarcia, treści lub wykonania umowy od zawarcia innej umowy, która nie ma bezpośredniego związku | str. 84
3.8. Uzależnienie spełnienia świadczenia od okoliczności zależnych jedynie od przedsiębiorcy proponującego treść umowy | str. 85
3.9. Przyznanie uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy | str. 86
3.10. Uprawnienie do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny w niej wskazanej | str. 86
3.11. Uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową | str. 87
3.12. Wyłączenie obowiązku zwrotu uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub w części | str. 87
3.13. Utrata prawa żądania zwrotu świadczenia spełnionego wcześniej | str. 88
3.14. Pozbawiają wyłącznie kontrahenta prawa do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia | str. 88
3.15. Zastrzeżenie dla przedsiębiorcy proponującego umowę uprawnienia do wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i terminu wypowiedzenia | str. 89
3.16. Nałożenie obowiązku zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy | str. 89
3.17. Nałożenie obowiązku zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego na wypadek niewykonania zobowiązania lub odstąpienia od umowy | str. 90
3.18. Przedłużenie umowy zawartej na czas oznaczony, o ile nie zostanie złożone przeciwne oświadczenie | str. 91
3.19. Przyznanie uprawnienia do jednostronnej zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia | str. 92
3.20. Przyznanie prawa do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia bez przyznania prawa odstąpienia od umowy | str. 92
3.21. Uzależnienie odpowiedzialności | str. 93
3.22. Obowiązek wykonania zobowiązania mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę proponującego zawarcie umowy | str. 95
3.23. Wyłączenie jurysdykcji sądów polskich lub poddanie jej pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, lub zmiana właściwości miejscowej | str. 95
4. Konsekwencje zmian. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? | str. 96
4.1. Określenie statusu kontrahenta i dopasowanie wzoru umowy | str. 96
4.2. Przegląd wzorów umów | str. 97
4.3. Szkolenie osób zajmujących się sprzedażą i obsługą klientów | str. 97

Rozdział 3
Nowe ukształtowanie uprawnień z rękojmi dla części przedsiębiorców – Kinga Majczak-Górecka | str. 99
1. Wprowadzenie | str. 99
2. Rękojmia – istota | str. 101
2.1. Wada fizyczna a wada prawna | str. 106
3. Konsekwencje związane z przyjętymi zmianami | str. 109
3.1. Zapewnienie publiczne | str. 110
3.2. Domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego | str. 115
3.3. Zwolnienie od odpowiedzialności sprzedawcy | str. 116
3.4. Odstąpienie, obniżenie ceny, wymiana rzeczy | str. 118
3.5. Obowiązek wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcie wady | str. 121
3.6. Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy | str. 123
3.7. Termin udzielenia odpowiedzi na żądanie | str. 125
3.8. Terminy reklamacyjne | str. 130
3.9. Odesłanie rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy | str. 132
3.10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi | str. 133
3.11. Termin na stwierdzenie wady | str. 134
3.12. Termin przedawnienia roszczeń o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad | str. 136
4. Modyfikacja odpowiedzialności sprzedawcy po nowelizacji | str. 138
5. Zmiany w zakresie procedury reklamacyjnej | str. 139
6. Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej | str. 141

Rozdział 4
Odstąpienie przez przedsiębiorcę od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – Adam Szkurłat | str. 147
1. Wprowadzenie | str. 147
2. Praktyczne aspekty realizacji prawa odstąpienia | str. 153
2.1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy | str. 153
2.2. Termin do odstąpienia od umowy | str. 161
2.3. Skutki odstąpienia od umowy | str. 170
2.3.1. Zasady rozliczeń między stronami w związku z realizacja prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa | str. 173
2.3.2. Obowiązki przedsiębiorcy-sprzedawcy | str. 173
2.3.3. Obowiązki przedsiębiorcy korzystającego z uprawnień konsumenckich | str. 174
2.4. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy | str. 176
3. Konsekwencje zmian. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? | str. 181

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i wprowadzające – Adam Szkurłat | str. 183
1. Uwagi ogólne | str. 183
2. Przepisy intertemporalne | str. 185
3. Podsumowanie | str. 194
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

-31%

Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

Fajerwerki można odpalać w dwojaki sposób, choć są wyjątki .............................. 2
Praca w strefach kontrolowanych możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z operatorem sieci gazowej ........ 3
W razie zagrożenia praca na budowie musi być wstrzymana przez jej kierownika ..................... 4
Zawał serca pracownika bez badań to wypadek przy pracy ....................................... 5
Kierownikom przychodni oraz szpitali przybyły nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ....................................... 6 i 7
Choć poszkodowany zachował się jak pirat drogowy, to jednak renta mu przysługuje .............................. 8
Na wznowienie produkcji po wypadku potrzeba zgody pracodawcy, a nie kierownika .... 9
Urządzenia elektryczne nie mogą narażać na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych ................ 9
Pracodawca może, ale nie musi wydłużyć przerwy w pracy ..... 10
Szkolenie okresowe nie należy do obowiązków służby bhp ..... 10
Lampa-reflektor ma być oddalona od pola operacyjnego o 120–150 cm ................................ 11
Do pracy przy komputerze można używać tylko obrotowych krzeseł ............................................ 12

Cena: 49.08 zł 34.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.