Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi

ebook

- 14%

Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi

Krzysztof Scheuring

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-1916-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

"Przedmiotem niniejszej pracy będzie przedstawienie praw i obowiązkówjednostek w kontekście ich pozycji w postępowaniach przed sądamiwspólnotowymi. Podstawowym powodem, dla którego autor postanowiłzmierzyć się z tytułową problematyką, jest kluczowa ranga, jaką kwestiimechanizmów ochrony praw podmiotowych oraz środków z nią związanychprzypisuje się w każdym systemie prawnym. Problem ten wydaje siętym istotniejszy, jeśli dotyczyć ma ponadnarodowego systemu prawnegostanowiącego swoisty fenomen w całej historii prawa, i to w skali ogólnoświatowej.Nie bez znaczenia był tutaj aspekt praktyczny, jaki analizowanezagadnienia odgrywają w obrocie prawnym państw członkowskich UniiEuropejskiej. Dowodem tego niech będzie fakt, że prezentowane w pracywywody w przeważającej mierze mają realną podstawę w praktyce obrotu,a powołane w niej orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościi Sądu Pierwszej Instancji nie powstało in abstracto, lecz dotyczyło konkretnychsporów wynikłych w toku stosowania przepisów prawa wspólnotowego,stanowiąc odpowiedź na rzeczywiste problemy aplikacyjne jednostekdochodzących swych roszczeń przed sądami wspólnotowymi."

[Ze wstępu]
Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->

Tytuł
Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi
Autor
Krzysztof Scheuring
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-1916-4
Rok wydania
2007
Liczba stron
445
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

CZĘŚĆ PIERWSZA
ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

Rozdział 1
Pojęcie sądu wspólnotowego
str. 23

1.1. Pojęcie sądu wspólnotowego w znaczeniu ustrojowym
str. 23
1.2. Pojęcie sądu wspólnotowego w znaczeniu funkcjonalnym
str. 35

Rozdział 2
Osoby fizyczne oraz osoby prawne w europejskim prawie wspólnotowym
str. 43

2.1. Podmiotowość prawna na gruncie prawa wspólnotowego a geneza praw i obowiązków jednostki w porządku acquis
str. 43
2.2. Pojęcie jednostki w acquis
str. 48
2.3. Zdolność sądowa jednostek w prawie wspólnotowym
str. 51

Rozdział 3
Charakter i zakres wspólnotowego prawa do sądu
str. 61

3.1. Prawo do sądu jako uniwersalny środek ochrony praw jednostek w postępowaniu sądowym
str. 61
3.2. Wspólnotowe prawo do sądu na tle rozwiązań przyjętych w innych systemach prawa międzynarodowego
str. 66
3.3. Istota i charakter prawny wspólnotowego prawa do sądu
str. 68
3.4. Wspólnotowe prawo do sądu jako prawo o charakterze uniwersalnym
str. 71

CZĘŚĆ DRUGA
OCHRONA PRAW JEDNOSTEK W POSTĘPOWANIACH PRZED SĄDAMI WSPÓLNOTOWYMI W ZNACZENIU USTROJOWYM

Rozdział 4
Uprawnienie jednostki do wniesienia przed sąd wspólnotowy skargi bezpośredniej
str. 83

4.1. Pozycja jednostki w zakresie skargi o stwierdzenie nieważności aktu wspólnotowego
str. 83
4.1.1. Przedmiot i zakres dopuszczalnego zaskarżenia w trybie art. 230 akapit 1 TWE
str. 83
4.1.2. Locus standi osób fizycznych i prawnych w postępowaniu o uchylenie aktu na podstawie art. 230 akapit 4 TWE
str. 88
4.2. Pozycja jednostki w zakresie skargi na bezczynność
str. 121
4.2.1. Przedmiot i zakres dopuszczalnego zaskarżenia w trybie art. 232 akapit 1 TWE
str. 121
4.2.2. Locus standi osób fizycznych i prawnych w postępowaniu ze skargi na bezczynność na podstawie art. 232 akapit 3 TWE
str. 123

Rozdział 5
Formalne wymogi i warunki oraz podstawy skargi bezpośredniej
str. 126

5.1. Formalne warunki zaskarżenia
str. 126
5.2. Wymogi formalne i tryb wnoszenia skargi
str. 131
5.3. Podstawy skargi
str. 135
5.3.1. Podstawy skargi a podstawy zaskarżenia
str. 135
5.3.2. Podstawy zaskarżenia obowiązujące przy wnoszeniu skarg bezpośrednich
str. 138
5.3.3. Podstawy zaskarżenia w przypadku skargi odszkodowawczej przeciwko Wspólnotom
str. 164

Rozdział 6
Proceduralne elementy prawa do sądu jednostki w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi w znaczeniu ustrojowym
str. 177

6.1. Zapewnienie jednostce dostępu do sądu w aspekcie faktycznym
str. 177
6.2. Zdolność postulacyjna jednostki w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi w znaczeniu ustrojowym
str. 179
6.3. Interwencja w postępowaniu przed sądami wspólnotowymi
str. 181
6.4. Prawo jednostki do sądu a zapewnienie w trakcie postępowań przed sądami wspólnotowymi sprawiedliwości proceduralnej
str. 183
6.5. Prawo do sądu a możliwość skorzystania ze środków tymczasowej ochrony prawnej
str. 187
6.6. Zarzut niemożności zastosowania rozporządzenia
str. 190
6.7. Postępowania dotyczące wydanych wyroków
str. 193
6.7.1. Sprzeciw wobec wyroku zaocznego
str. 194
6.7.2. Wznowienie postępowania
str. 195
6.7.3. Postępowanie ze skargi osoby trzeciej
str. 196
6.7.4. Wniosek o sprostowanie oraz uzupełnienie wyroku
str. 197
6.7.5. Wniosek o dokonanie wykładni wyroku
str. 198
6.8. Zaskarżanie orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji
str. 198
6.9. Wykonalność orzeczeń sądów wspólnotowych w znaczeniu ustrojowym
str. 202

CZĘŚĆ TRZECIA
OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI WSPÓLNOTOWYMI W UJĘCIU FUNKCJONALNYM

Rozdział 7
Prawo jednostki do sądu wspólnotowego w znaczeniu materialnym a konsekwencje tego prawa na płaszczyźnie krajowej
str. 211

7.1. Efektywność stosowania prawa wspólnotowego jako podstawa określenia praw jednostek w postępowaniach przed sądami krajowymi rozpoznającymi sprawy z elementem wspólnotowym
str. 211
7.2. Dostęp jednostki do sądów krajowych w sprawach z elementem wspólnotowym
str. 217
7.2.1. Dostęp jednostki do sądów krajowych w znaczeniu materialnym
str. 217
7.2.2. Dostęp jednostki do sądów krajowych w znaczeniu formalnym
str. 229
7.3. Pozycja prawna jednostki w trakcie postępowania przed sądowym organem rozpoznającym sprawę z elementem wspólnotowym w kontekście obowiązków sądu krajowego w zakresie zapewnienia efektywnej ochrony prawnej
str. 233
7.3.1. Zagadnienia ogólne
str. 233
7.3.2. Zagadnienia szczegółowe
str. 251
7.4. Polskie regulacje prawne w kontekście efektywnego dostępu i możliwości realizacji praw jednostek przed sądem wspólnotowym w ujęciu funkcjonalnym
str. 266
7.4.1. Szczególne regulacje dotyczące postępowań wszczętych na podstawie prawa wspólnotowego a polskie rozwiązania w zakresie dostępu jednostek do sądu krajowego
str. 266
7.4.2. Zasada efektywności a polskie przepisy proceduralne. Problematyka związana z możliwością podnoszenia prawa wspólnotowego z urzędu
str. 275

Rozdział 8
Problematyka powoływania prawa wspólnotowego przez jednostki
str. 279

8.1. Pojęcie sprawy z elementem wspólnotowym
str. 280
8.2. Powołanie bezpośrednio skutecznej normy wspólnotowej
str. 289
8.2.1. Powoływanie normy wspólnotowej w układzie wertykalnym
str. 293
8.2.2. Powoływanie normy wspólnotowej w układzie horyzontalnym
str. 300
8.3. Powołanie normy wspólnotowej niekorzystającej z przymiotu bezpośredniej skuteczności
str. 306

Rozdział 9
Zakres praw i obowiązków jednostek w ramach postępowania o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
str. 318

9.1. Istota procedury orzekania w trybie prejudycjalnym
str. 318
9.2. Znaczenie procedury odesłania prejudycjalnego dla podmiotów prywatnych
str. 322
9.3. Obowiązek sądu krajowego dotyczący wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym i jego implikacje dla jednostek
str. 330
9.4. Orzeczenia prejudycjalne jako źródło prawa wspólnotowego
str. 338
9.5. Pozycja prawna podmiotów prywatnych w związku z pytaniami prejudycjalnymi w ramach regulacji proceduralnych obowiązujących w prawie polskim
str. 345
9.5.1. Pozycja jednostek w postępowaniu przed sądem krajowym poprzedzającym wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości
str. 345
9.5.2. Pozycja jednostek w postępowaniu przed sądem krajowym po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia prejudycjalnego
str. 354
9.6. Konsekwencje naruszenia przez sąd krajowy obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym w sferze prawa europejskiego i ich implikacje dla jednostek
str. 367
9.6.1. Konsekwencje naruszenia przez sąd krajowy obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym na płaszczyźnie prawa Rady Europy
str. 368
9.6.2. Konsekwencje naruszenia przez sąd krajowy obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym na płaszczyźnie prawa wspólnotowego
str. 370

Zamiast zakończenia: Quo vadis Europo albo czas na zmiany
str. 389

Wykaz powołanych orzeczeń
str. 399

Bibliografia
str. 431
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.