Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów

ebook

- 14%

Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów

Roman Dziczek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-342-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przedstawiono m.in.: prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, a także zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, postępowania eksmisyjnego oraz przyznawania praw do najmu socjalnego lokalu oraz pomieszczeń tymczasowych.


Siódme wydanie komentarza omawia zmiany, jakie dokonały się w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz jej otoczeniu prawnym w ostatnich dwóch latach w związku z rządowym programem Mieszkanie plus. W szczególności prezentuje zmiany dotyczące orzekania o: najmie socjalnym lokali (poprzednio – o prawie do lokalu socjalnego), uprawnieniu do pomieszczenia tymczasowego oraz obowiązkach odszkodowawczych gminy i eksmitowanego lokatora do czasu opróżnienia mieszkania. W książce przedstawiono także nowe rozwiązania odnoszące się do najmu instytucjonalnego oraz powiązane z nim unormowania w zakresie pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.


Do opracowania dołączono wzory pozwów w sprawach opartych na ustawie o ochronie praw lokatorów wraz z uwagami odnoszącymi się do danego rodzaju postępowania i postępowań podobnych.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków (sędziów, adwokatów i radców prawnych), urzędników samorządowych oraz przedsiębiorców realizujących budownictwo czynszowe, a także spółdzielni mieszkaniowych. Zainteresuje również lokatorów chcących poznać swoje prawa i obowiązki.

Tytuł
Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów
Autor
Roman Dziczek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-342-0
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2019
Liczba stron
492
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

CZĘŚĆ PIERWSZA. Ochrona praw lokatorów | str. 53

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego | str. 55

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 57
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 57
Art. 1a. [Wyłączenie stosowania ustawy do lokali Agencji Mienia Wojskowego] | str. 68
Art. 2. [Definicje ustawowe] | str. 71
Art. 3. [Stosunek ustawy do innych unormowań dotyczących lokali mieszkalnych] | str. 98
Art. 4. [Zadania własne gminy] | str. 102
Art. 4a. [Zbieranie danych o czynszach najmu] | str. 110
Rozdział 2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów | str. 112
Art. 5. [Zasady zawierania umów o używanie lokalu] | str. 112
Art. 6. [Kaucja zabezpieczająca należności z tytułu najmu] | str. 120
Art. 6a. [Obowiązki wynajmującego] | str. 124
Art. 6b. [Obowiązki najemcy] | str. 126
Art. 6c. [Protokolarne wydanie lokalu] | str. 127
Art. 6d. [Ulepszenia dokonywane przez najemcę] | str. 128
Art. 6e. [Obowiązki i prawa stron po zakończeniu najmu] | str. 130
Art. 6f. [Zakres swobody stron] | str. 130
Art. 6g. [Doręczenia między stronami umowy najmu] | str. 131
Art. 7. [Zasady ustalania czynszu w zasobach samorządowych i Skarbu Państwa] | str. 133
Art. 8. [Kompetencje do ustalania czynszu] | str. 139
Art. 8a. [Zasady podwyższania czynszu (opłat za korzystanie z lokalu)] | str. 140
Art. 9. [Częstość podwyżek, zasady ponoszenia innych opłat niż czynsz] | str. 147
Art. 9a. [Czynsz najmu w TBS] | str. 150
Art. 10. [Awarie, przeglądy, remont lokalu] | str. 152
Art. 11. [Rozwiązywanie umów o używanie lokalu] | str. 154
Art. 12. (uchylony) | str. 165
Art. 13. [Uprawnienia sąsiadów i współuprawnionych] | str. 167
Art. 14. [Uprawnienia do lokalu socjalnego] | str. 172
Art. 15. [Postępowanie sądowe] | str. 187
Art. 16. [Egzekucja wyroków eksmisyjnych] | str. 197
Art. 17. [Eksmisja do noclegowni i schronisk, prawo sądu do przyznania najmu socjalnego lokalu na zasadach słuszności] | str. 197
Art. 18. [Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu] | str. 205
Art. 19. [Ochrona praw lokatora] | str. 218
Rozdział 2a. Najem okazjonalny lokalu | str. 222
Art. 19a. [Definicja najmu okazjonalnego, obligatoryjne i fakultatywne warunki umowy] | str. 222
Art. 19b. [Zgłoszenie umowy do urzędu skarbowego] | str. 229
Art. 19c. [Ustalanie i wypowiadanie czynszu] | str. 231
Art. 19d. [Wygaśnięcie i rozwiązanie najmu okazjonalnego] | str. 231
Art. 19e. [Wyłączenie najmu okazjonalnego z zasadniczych rozwiązań ustawy] | str. 234
Rozdział 2b. Najem instytucjonalny lokalu | str. 236
Art. 19f. [Definicja i podstawowe obowiązki stron] | str. 236
Art. 19g. [Forma umowy] | str. 242
Art. 19h. [Obowiązki najemcy, zmiana wysokości czynszu] | str. 243
Art. 19i. [Wygaśnięcie umowy – eksmisja z lokalu] | str. 244
Art. 19j. [Wyłączenia stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów] | str. 245
Art. 19k. [Najem instytucjonalny z dojściem do własności] | str. 247
Art. 19l. [Zabezpieczenie roszczenia o przewłaszczenie lokalu] | str. 249
Art. 19m. [Obligatoryjne postanowienia umowy najmu z opcją dojścia do własności] | str. 251
Art. 19n. [Przewłaszczenie lokalu na rzecz najemcy] | str. 253
Art. 19o. [Wypowiedzenie przez wynajmującego i najemcę umowy z opcją dojścia do własności] | str. 254
Art. 19p. [Szczególne przesłanki wypowiedzenia umowy z opcją własności przez najemcę] | str. 256
Art. 19q. [Rozliczenie umowy najmu po jej rozwiązaniu] | str. 256
Art. 19r. [Zakres stosowania przepisów Prawa upadłościowego do roszczeń najemcy z umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności] | str. 258
Art. 19s. [Przepisy ustawy stosowane do umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności] | str. 259
Rozdział 3. Mieszkaniowy zasób gminy | str. 259
Art. 20. [Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym] | str. 259
Art. 21. [Gminne programy mieszkaniowe i zasady najmu] | str. 265
Art. 21a. [Wypowiedzenie najmu przy przekroczeniu norm powierzchniowych lokalu] | str. 276
Art. 21b. [Oświadczenia i deklaracje najemcy] | str. 277
Art. 21c. [Uprawnienia kontrolne gmin] | str. 279
Rozdział 4. Najem socjalny lokalu | str. 284
Art. 22. [Lokal będący przedmiotem umowy najmu socjalnego lokalu] | str. 284
Art. 23. [Czas trwania umowy najmu socjalnego lokalu; maksymalna wysokość stawki czynszu] | str. 290
Art. 24. (uchylony) | str. 294
Art. 25. [Wypowiedzenie umowy najmu socjalnego lokalu] | str. 294
Rozdział 4a. Tymczasowe pomieszczenia | str. 295
Art. 25a. [Tworzenie zasobu tymczasowych pomieszczeń] | str. 295
Art. 25b. [Okres zawarcia umowy najmu] | str. 301
Art. 25c. [Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu] | str. 302
Art. 25d. [Nieprzysługiwanie prawa do tymczasowego pomieszczenia] | str. 303
Art. 25e. [Odpowiednie stosowanie] | str. 304
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 306
Art. 26. (pominięty) | str. 306
Art. 27. [Stosowanie ustawy wstecz] | str. 306
Art. 28. [Czynsz regulowany] | str. 308
Art. 29. (uchylony) | str. 309
Art. 30. [Uprawnienia osób bez tytułu prawnego do mieszkania] | str. 310
Art. 31. [Uprawnienia opiekuna najemcy] | str. 313
Art. 32. [Obowiązek gminy dostarczenia lokalu zamiennego] | str. 317
Art. 33. [Uprawnienia najemców lokali zakładowych] | str. 318
Art. 34. [Organy wykonujące eksmisję] | str. 319
Art. 35. [Lokale socjalne dla eksmitowanych] | str. 322
Art. 36. [Waloryzacja kaucji mieszkaniowych] | str. 327
Art. 37. [Rozliczenie ulepszeń lokalu] | str. 331
Art. 38. [Rozumienie wyrażeń ustawowych] | str. 332
Art. 39. [Derogacja ustawy o najmie] | str. 332
Art. 40. [Wejście w życie ustawy] | str. 332

CZĘŚĆ DRUGA. Dodatki mieszkaniowe | str. 333

I. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych | str. 335

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 337
Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 337
Art. 2. [Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego] | str. 339
Art. 3 [Dochód uprawniający do dodatku mieszkaniowego] | str. 343
Art. 4. [Definicja gospodarstwa domowego] | str. 346
Art. 5. [Normatywna powierzchnia mieszkań] | str. 349
Art. 6. [Wysokość dodatku mieszkaniowego] | str. 352
Art. 7. [Procedura przyznawania dodatku mieszkaniowego] | str. 357
Art. 8. [Wypłacanie dodatku mieszkaniowego] | str. 362
Art. 9. [Przepisy wykonawcze] | str. 364
Art. 9a. [Zasady finansowania] | str. 367
Rozdział 2. (oznaczenie rozdziału uchylone) | str. 368
Art. 10–14. (uchylone) | str. 368
Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 368
Art. 15. | str. 368
Art. 16. [Dodatki mieszkaniowe w 2002 r.] | str. 368
Art. 17. [Dodatki mieszkaniowe w latach 2003–2004] | str. 369
Art. 18. (uchylony) | str. 369
Art. 19. [Przepisy właściwe dla spraw w toku] | str. 369
Art. 20. (uchylony) | str. 370
Art. 21. [Wejście w życie ustawy] | str. 370

II. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych | str. 371

Załączniki | str. 374

III. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu | str. 379

Załączniki | str. 381

IV. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania | str. 385

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 385
Rozdział 2. Dopłaty do czynszu | str. 388
Rozdział 3. Zasady przyznawania dopłat | str. 398
Rozdział 4. Zasady wypłacania dopłat | str. 407
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 409
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i przepis końcowy | str. 413

V. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu | str. 419

Załączniki | str. 420

CZĘŚĆ TRZECIA. Wzory pozwów | str. 451

Wzór nr 1. Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego | str. 453
Wzór nr 2. Pozew o ustalenie niezasadności wypowiedzenia czynszu najmu | str. 460
Wzór nr 3. Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu | str. 466
Wzór nr 4. Pozew o zapłatę | str. 473
Wzór nr 5. Pozew o nakazanie dokonania napraw | str. 479

Skorowidz | str. 485
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.