Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych

ebook

- 14%

Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych

Jarosław Jerzykowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-582-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka zawiera obszerne omówienie tematyki środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Autor stara się rozstrzygać trudne zagadnienia interpretacyjne związane z poszczególnymi instytucjami.W publikacji w sposób szczegółowy skomentowano postanowienia działu IX ustawy – Prawo zamówień publicznych, prezentując poszczególne regulacje nowej polskiej ustawy na tle tzw. dyrektyw odwoławczych Unii Europejskiej (dyrektywy 89/665/EWG oraz dyrektywy 92/13/EWG), a także dotychczasowego dorobku orzeczniczego KIO oraz sądów okręgowych rozpoznających skargi na jej orzeczenia.W opracowaniu oprócz zagadnień, które obowiązywały dotychczas, szczegółowo przedstawiono nowe regulacje zawarte w ustawie z 2019 r., w tym:


• wprowadzenie powszechnego (tzn. niezależnego od wartości zamówienia) odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,


• wyodrębnienie w ustroju sądów powszechnych wyspecjalizowanego sądu w postaci sądu zamówień publicznych,


• przyznanie stronom powszechnej skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.Autor podejmuje próbę odniesienia dotychczasowych wykładni ukształtowanych pod rządami przepisów ustawy z 2004 r. do nowej regulacji z 2019 r. oraz wskazuje i szczegółowo omawia różnice pomiędzy poprzednio obowiązującym, a aktualnym stanem prawnym.Książka jest przeznaczona dla zamawiających oraz wykonawców, a także dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz kontrolujących postępowania. Będzie cenną lekturą dla aplikantów i wszystkich tych, którzy postanowili rozszerzyć wiedzę w zakresie zamówień publicznych.

Tytuł
Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych
Autor
Jarosław Jerzykowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-582-2
Rok wydania
2021
Liczba stron
256
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
USTAWA z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych | str. 15
Dział IX. Środki ochrony prawnej | str. 17
Rozdział 1. Przepis ogólny | str. 17
Art. 505. [Środki ochrony prawnej] | str. 17
Rozdział 2. Postępowanie odwoławcze | str. 46
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 46
Art. 506. [Język stosowany w postępowaniu odwoławczym] | str. 46
Art. 507. [Obowiązek dołączenia odpisów do pism składanych w postępowaniu odwoławczym] | str. 48
Art. 508. [Forma i sposób wnoszenia pism w postępowaniu odwoławczym] | str. 49
Art. 509. [Obliczanie terminów] | str. 52
Art. 510. [Pełnomocnik w postępowaniu odwoławczym] | str. 53
Art. 511. [Dołączenie pełnomocnictwa do akt sprawy; uzupełnienie braków w zakresie pełnomocnictwa] | str. 57
Art. 512. [Obowiązki członków Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie postępowania odwoławczego] | str. 61
Oddział 2. Odwołanie | str. 61
Art. 513. [Dopuszczalność odwołania] | str. 61
Art. 514. [Sposób wniesienia odwołania] | str. 67
Art. 515. [Termin wniesienia odwołania] | str. 71
Art. 516. [Elementy odwołania] | str. 84
Art. 517. [Warunki rozpoznania odwołania; obowiązek uiszczenia wpisu] | str. 94
Art. 518. [Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia odwołania] | str. 97
Art. 519. [Zwrot odwołania] | str. 101
Art. 520. [Cofnięcie odwołania] | str. 104
Art. 521. [Odpowiedź na odwołanie] | str. 108
Oddział 3. Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego | str. 109
Art. 522. [Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego] | str. 109
Art. 523. [Sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przez zamawiającego] | str. 118
Oddział 4. Przystąpienie do postępowania odwoławczego | str. 120
Art. 524. [Przesłanie kopii odwołania innym wykonawcom; publikacja odwołania na stronie internetowej] | str. 120
Art. 525. [Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego] | str. 121
Art. 526. [Zgłoszenie opozycji przeciw przystąpieniu do postępowania odwoławczego] | str. 126
Art. 527. [Czynności zamawiającego, na które nie przysługują środki ochrony prawnej] | str. 128
Oddział 5. Odrzucenie odwołania | str. 129
Art. 528. [Przesłanki odrzucenia odwołania] | str. 129
Art. 529. [Odrzucenie odwołania na posiedzeniu] | str. 134
Art. 530. [Skierowanie sprawy do rozprawy] | str. 135
Oddział 6. Dowody | str. 136
Art. 531. [Fakty będące przedmiotem dowodu] | str. 136
Art. 532. [Fakty notoryczne lub znane Krajowej Izbie Odwoławczej z urzędu] | str. 137
Art. 533. [Fakty przyznane lub niezaprzeczone] | str. 138
Art. 534. [Obowiązek wskazywania dowodów; dopuszczenie dowodów niewskazanych przez stronę] | str. 139
Art. 535. [Termin przedstawiania dowodów] | str. 141
Art. 536. [Zobowiązanie do przedstawiania dokumentów lub innych dowodów] | str. 141
Art. 537. [Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny] | str. 142
Art. 538. [Przykładowe rodzaje dowodów; dopuszczenie dowodu; brak związania składu orzekającego postanowieniem dowodowym] | str. 143
Art. 539. [Dowód z opinii biegłego] | str. 144
Art. 540. [Pouczenie świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; prawo odmowy zeznań; osoby niemogące być świadkami] | str. 150
Art. 541. [Odmowa przeprowadzenia dowodów] | str. 154
Art. 542. [Ocena wiarygodności i mocy dowodów] | str. 154
Art. 543. [Postępowanie wyjaśniające w przypadku zawarcia umowy] | str. 155
Oddział 7. Rozpoznanie odwołania | str. 156
Art. 544. [Termin rozpoznania odwołania; łączne rozpoznanieodwołań] | str. 156
Art. 545. [Zasada jawności rozprawy] | str. 157
Art. 546. [Rozpoznanie odwołania na posiedzeniu niejawnym] | str. 159
Art. 547. [Miejsce rozpoznania odwołania w przypadku zamówień związanych z informacjami niejawnymi] | str. 160
Oddział 8. Rozprawa | str. 160
Art. 548. [Udział tłumacza w rozprawie] | str. 160
Art. 549. [Przebieg rozprawy] | str. 161
Art. 550. [Odroczenie rozprawy] | str. 162
Art. 551. [Zamknięcie rozprawy i otworzenie jej na nowo] | str. 164
Oddział 9. Orzeczenia Izby | str. 165
Art. 552. [Podstawy wydania wyroku; skład orzekający wydający wyrok] | str. 165
Art. 553. [Formy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej] | str. 166
Art. 554. [Uwzględnienie odwołania] | str. 166
Art. 555. [Zakaz orzekania co do zarzutów niezawartych w odwołaniu] | str. 177
Art. 556. [Orzeczenie łączne] | str. 178
Art. 557. [Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego] | str. 178
Art. 558. [Ogłoszenie orzeczenia] | str. 179
Art. 559. [Uzasadnienie orzeczenia] | str. 180
Art. 560. [Doręczenie odpisów orzeczeniawraz z uzasadnieniem] | str. 181
Art. 561. [Sprostowanie oczywistych omyłek w orzeczeniu] | str. 182
Art. 562. [Moc prawna orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej; stwierdzenie wykonalności orzeczenia] | str. 184
Art. 563. [Nakładanie kar finansowych w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia] | str. 185
Art. 564. [Nakładanie kar finansowych w wysokości do 5% wartości wynagrodzenia] | str. 186
Art. 565. [Termin prawomocności wybranych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądu] | str. 187
Art. 566. [Przesłanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych odpisu prawomocnego orzeczenia o nałożeniu kary finansowej] | str. 188
Art. 567. [Termin uiszczenia i egzekucja kary finansowej] | str. 188
Art. 568. [Umorzenie postępowania odwoławczego] | str. 189
Oddział 10. Protokół | str. 192
Art. 569. [Czynności podlegające protokołowaniu] | str. 192
Art. 570. [Sposób sporządzenia protokołu] | str. 193
Art. 571. [Elementy i podpisanie protokołu] | str. 194
Art. 572. [Sprostowanie protokołu] | str. 196
Oddział 11. Koszty postępowania odwoławczego | str. 197
Art. 573. [Złożenie wniosku dotyczącego kosztów postępowania odwoławczego] | str. 197
Art. 574. [Koszty zaliczane do kosztów postępowania odwoławczego] | str. 198
Art. 575. [Zasady ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego przez strony i uczestników postępowania] | str. 200
Art. 576. [Delegacja ustawowa] | str. 202
Oddział 12. Zakaz zawarcia umowy | str. 203
Art. 577. [Okres obowiązywania zakazu zawarcia umowy] | str. 203
Art. 578. [Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy] | str. 204
Rozdział 3. Postępowanie skargowe | str. 209
Art. 579. [Skarga do sądu; odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji] | str. 209
Art. 580. [Wniesienie skargi – termin, właściwość sądu] | str. 221
Art. 581. [Warunki formalne skargi] | str. 224
Art. 582. [Zakaz rozszerzania żądania lub występowania z nowymi żądaniami] | str. 228
Art. 583. [Zakaz orzekania co do zarzutów niezawartych w odwołaniu] | str. 230
Art. 584. [Odrzucenie skargi] | str. 231
Art. 585. [Przywrócenie terminu] | str. 232
Art. 586. [Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny] | str. 233
Art. 587. [Termin rozpoznania sprawy] | str. 236
Art. 588. [Rozstrzygnięcia sądu] | str. 237
Art. 589. [Koszty postępowania] | str. 248
Art. 590. [Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego] | str. 251
Bibliografia | str. 253
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego

-13%

Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego

W książce zostały omówione następujące zagadnienia ukazane z różnych perspektyw: proces promocji zachowań wyrażających poszanowanie prawa, norm i zasad życia społecznego (etapy, metodyka, matryca promowanych wartości), kompetencje społecznych kuratorów sądowych w ujęciu aksjologicznym (uwzględniające wymiar kompetencji moralnych, źródła motywów do podjęcia funkcji, matrycę wartości warunkujących ich funkcjonowanie w przyjętej roli) oraz rezultaty działań probacyjnych. W zakończeniu autorka zawarłam odpowiedzi na postawione problemy badawcze, a także przedstawiła implikacje dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej.

Cena: 38.00 zł 33.00 zł
Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

-14%

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do innych monografii, opisujących głównie postępowanie przed sądami administracyjnymi, książka koncentruje się na cechach samego sądownictwa administracyjnego.


Dzieło uwzględnia ostatnie nowelizacje ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego, będąc po części krytycznym komentarzem do nowych rozwiązań. Autor ukazuje z kilku punktów widzenia istotę sądownictwa administracyjnego, które ma ogromne znaczenie w demokratycznym państwie prawnym.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów prawa i administracji.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa

-21%

Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa

Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa
Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia Sylwestra Szczepaniaka pt. Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa. Publikacja stanowi podsumowanie dorobku doktryny prawa administracyjnego osadzone w szerszym kontekście, jakim jest status ustrojowy podmiotów władnych do ich wydawania. Autor sformułował postulaty de lege ferenda, których wdrożenie może przyczynić się do zwiększenia pewności i stabilności w zakresie tworzenia podstaw prawnych i otoczenia prawnego dla aktów prawa miejscowego, a także procesu ich wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego.

Orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego oraz dorobek doktryny prawa administracyjnego wykazują co do zasady spójność w pojmowaniu samorządu terytorialnego, jego istoty oraz pozycji w strukturach władzy publicznej, ukształtowanej w szczególności po wejściu w życie konstytucji. Cechami tymi są udział w sprawowaniu władzy publicznej na zasadach de- centralizacji, skutkujący koniecznością zapewnienia odpowiednich mechanizmów realizacji zadań publicznych, włącznie z prawem do ochrony samodzielności jednostki samorządu terytorialnego, w tym na drodze sądowej. Niezbędnym elementem odpowiednich mechanizmów realizacji zadań publicznych jest przyznanie zdolności do tworzenia aktów prawotwórczych, będących aktami prawa wewnętrznie lub powszechnie obowiązującego (akty prawa miejscowego). Prawidłowe ukształtowanie ich relacji z materią ustawową stanowi gwarancje prawidłowej realizacji uprawnień konstytucyjnych i ustawowych samorządu terytorialnego.
Monografia stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym są akty prawa miejscowego i jakie jest ich umiejscowienie w systemie źródeł prawa. Autor osadził rozważania w szerszym kontekście, jakim jest status ustrojowy podmiotów władnych do wydawania danych rodzajów aktów.Autor: Sylwester Szczepaniak
Recenzja: dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN
Seria:Basic Research
Rok wydania: 2021
e-ISBN: 978-83-66300-45-3 (ebook: pdf)
DOI: 10.5281/zenodo.5773785
Ilość stron: 80
Format: ebook: pdf

Cena: 10.10 zł 8.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.