Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I

ebook

- 14%

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I

Leonard Etel, Rafał Dowgier, Bogumił Pahl, Mariusz Popławski, Piotr Pietrasz, Krzysztof Teszner, Wojciech Stachurski, Grzegorz Liszewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-357-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu omówiono problemy dotyczące stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem zarówno poglądów nauki, jak i orzecznictwa. Szczególny nacisk położono na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów. W tomie I, obejmującym art. 1–119zzk, uwzględniono regulacje związane z „Polskim Ładem” – największą w ostatnich latach reformą systemu podatkowo-składkowego w Polsce. Zaprezentowano w nim m.in. następujące zagadnienia: • zawarcie między inwestorem a organem podatkowym umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (porozumienie inwestycyjne), • modyfikacje zasad wydawania interpretacji podatkowych, • zmiany w zasadach przedawnienia zobowiązań podatkowych, • zmiany w nadpłacie podatku, • nowe regulacje dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i pracowników organów skarbowych. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, asesorów sądowych, prokuratorów, notariuszy oraz księgowych i pracowników biur rachunkowych. >>> Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I i II <<<

Tytuł
Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I
Autorzy
Leonard Etel, Rafał Dowgier, Bogumił Pahl, Mariusz Popławski, Piotr Pietrasz, Krzysztof Teszner, Wojciech Stachurski, Grzegorz Liszewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-357-4
Rok wydania
2022
Liczba stron
1364
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 49
Wprowadzenie 57
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. &ndash; Ordynacja podatkowa 59
Dział I
Przepisy ogólne 61
Art. 1. [Przedmiot regulacji] 61
1. Uwagi ogólne 61
2. Systematyka Ordynacji podatkowej 62
3. Rodzaje przepisów zawartych w Ordynacji podatkowej 65
Art. 1a. [Wykonywanie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych] 66
Art. 2. [Zakres przedmiotowy, wyłączenia] 71
1. Uwagi ogólne 72
2. Podatki, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe jako świadczenia, do których ma zastosowanie Ordynacja podatkowa 73
3. Należności, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe 77
4. Należności budżetowe, do których Ordynacja podatkowa ma zastosowanie jedynie w określonej części 79
5. Zastosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej do opłat, do których ustalenia lub określenia uprawnione są organy niebędące organami podatkowymi 80
6. Zastosowanie Ordynacji podatkowej do innych spraw z zakresu prawa podatkowego 82
7. Świadczenie pieniężne wynikające ze stosunków cywilnoprawnych 83
Art. 2a. [Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika] 84
1. Uwagi ogólne 84
2. Uzasadnienie wprowadzenia ogólnej zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika 86
3. Przesłanki zastosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika 87
4. Zastosowanie zasady do rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów nie zaś wątpliwości co do stanu faktycznego 91
5. Podmioty, do których zasada rozstrzygania wątpliwości podatnika ma zastosowanie 93
6. Przepisy prawa podatkowego, do których ma zastosowanie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika 94
7. Mechanizmy stosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika 95
8. Rozstrzygnięcie i jego elementy w przypadku zastosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika 97
Art. 3. [Słowniczek] 99
1. Uwagi ogólne 101
2. Pojęcie ustaw podatkowych 101
3. Pojęcie przepisów prawa podatkowego 102
4. Pojęcie podatków 104
5. Pojęcie ksiąg podatkowych 106
6. Pojęcie deklaracji 108
7. Pojęcie ulg podatkowych 111
8. Pojęcie zwrotów podatku 113
9. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych 116
10. Pojęcie działalności gospodarczej 117
11. Pojęcie ceny transferowej 120
12. Pojęcie podmiotu krajowego 125
13. Pojęcie podmiotu zagranicznego 127
14. Pojęcie dokumentu elektronicznego 128
15. Pojęcie portalu podatkowego 128
16. Pojęcie podania lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo 129
17. Pojęcie przedsiębiorstwa w spadku 129
18. Pojęcie zarządu sukcesyjnego 134
19. Pojęcie korzyści podatkowej 138
20. Pojęcie środków ograniczających umowne korzyści 140
Art. 3a. [Składanie deklaracji w postaci elektronicznej] 142
1. Uwagi ogólne 143
2. Uprawnienie do składania deklaracji w postaci elektronicznej 143
3. Potwierdzenie złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 145
Art. 3b. [Warunki składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej] 145
1. Uwagi ogólne 146
2. Wymagania techniczne deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 146
3. Upoważnienie ustawowe i jego wykonanie 147
Art. 3c. (uchylony). 149
Art. 3d. [Możliwość składania deklaracji w postaci elektronicznej w przypadku podatków lokalnych] 149
1. Uwagi ogólne 150
2. Odrębne przepisy regulujące zasady składania deklaracji 150
Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w postaci dokumentu elektronicznego &ndash; uchylony] 152
Art. 3f. [Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym] 152
1. Uwagi ogólne 153
2. Identyfikacja użytkowników portalu 153
3. Zakres i warunki korzystania z portalu 156
4. Rodzaje spraw 158
5. Organy podatkowe załatwiające sprawy z wykorzystaniem portalu podatkowego 159
Art. 4. [Obowiązek podatkowy] 159
1. Uwagi ogólne 159
2. Konsekwencje praktyczne powstania obowiązku podatkowego 161
3. Sposoby regulacji obowiązku podatkowego w ustawach szczególnych 161
Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] 163
1. Uwagi ogólne 163
2. Konsekwencje przekształcenia się obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe 164
3. Niepowstanie zobowiązania podatkowego mimo istnienia obowiązku podatkowego 164
4. Konkretyzacja zobowiązania podatkowego 165
5. Moment konkretyzacji zobowiązania podatkowego 166
6. Zobowiązanie podatkowe w VAT 168
7. Zobowiązanie podatkowe a inne należności niż podatek 169
Art. 6. [Normatywne pojęcie podatku] 169
1. Rola definicji podatku 169
2. Cechy podatku 171
Art. 7. [Podatnik] 174
1. Ustawa jako forma określenia podatnika 174
2. Kryterium wyznaczające podmiot będący podatnikiem 176
3. Podatnik w sensie prawnym i ekonomicznym 177
4. Podatnik jako strona stosunku podatkowoprawnego 178
5. Podatnik, na którym nie ciąży obowiązek podatkowy 178
Art. 7a. [Wykonywanie praw i obowiązków podatnika i płatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku] 178
Art. 8. [Płatnik] 183
1. Rola i istota płatnika 183
2. Podatki, w których funkcjonuje instytucja płatnika 185
3. Uprawnienia i dodatkowe obowiązki płatników 188
Art. 9. [Inkasent] 190
1. Istota i rola inkasenta 191
2. Uprawnienie do zapłaty podatku przez inkasenta 192
3. Możliwość zarządzenia poboru podatków lub opłat
w drodze inkasa 193
4. Uprawnienia i dodatkowe obowiązki inkasentów 193
5. Obowiązek wyznaczenia inkasentów w przypadku zarządzenia poboru podatków lub opłat w drodze inkasa 195
6. Wynagrodzenie inkasentów 197
7. Termin płatności należności pobranych przez inkasentów 198
Art. 10. [Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania] 199
1. Rodzaje ryczałtów w prawie podatkowym 199
2. Ryczałty o charakterze obligatoryjnym 200
3. Ryczałty o charakterze fakultatywnym 203
Art. 11. [Rok podatkowy] 204
1. Uwagi ogólne 204
2. Rok podatkowy niebędący rokiem kalendarzowym 207
Art. 12. [Obliczanie terminów] 208
1. Uwagi ogólne 209
2. Terminy materialnoprawne i proceduralne 210
3. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach 211
4. Terminy na dokonanie pewnej czynności określone kalendarzowo 212
5. Wydłużenie terminu przypadającego na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy 212
6. Wydłużenie terminów procesowych oraz terminów przedawnienia w okresie od 1.04.2020 r. do 23.05.2020 r.w związku z COVID-19 214
7. Czynności, których podjęcie skutkuje uznaniem terminu za zachowany 217
7.1. Uwagi ogólne 217
7.2. Wysłanie do organu podatkowego pisma w formie dokumentu elektronicznego po 5.10.2021 r. 218
7.3. Wysłanie do organu podatkowego pisma w formie dokumentu elektronicznego przed 5.10.2021 r. 221
7.4. Nadanie pisma do organu podatkowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub nadane w państwie spoza Unii Europejskiej 222
7.4.1. Nadanie pisma do organu podatkowego po wyroku TSUE z 27.03.2019 r., C-545/17 222
7.4.2. Nadanie pisma do organu podatkowego przed wyrokiem TSUE z 27.03.2019 r., C-545/17 224
7.5. Inne czynności, których podjęcie w terminie skutkuje uznaniem terminu za zachowany 226
Dział II
Organy podatkowe i ich właściwość 227
Rozdział 1
Organy podatkowe 227
Art. 13. [Organy podatkowe] 227
1. Pojęcie organu podatkowego 228
2. Klasyfikacja organów podatkowych 232
3. Znaczenie art. 13 &sect; 2&ndash;2b dla statusu centralnych organów podatkowych 234
4. Organy podatkowe pierwszej instancji 237
5. Odwoławcze organy podatkowe 241
6. Podatkowe organy wyższego stopnia 243
7. Podmioty korzystające z niektórych uprawnień organu podatkowego na mocy rozwiązań szczególnych.
Status radcy skarbowego 246
Art. 13a. [Nadawanie uprawnień organów podatkowych w szczególnych sprawach] 252
1. Zakres upoważnienia ustawowego do nadania uprawnienia organów podatkowych 252
2. Regulacje rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów 253
Art. 14. [Ogólny nadzór w sprawach podatkowych] 254
1. Pojęcie ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych 254
2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jako organ nadzoru ogólnego 256
3. Przetwarzanie danych wynikających z deklaracji podatkowych i informacji o schematach podatkowych oraz administrowanie danymi i informacjami 258
Rozdział 1a
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 260
Art. 14a. [Ogólne interpretacje prawa podatkowego] 260
1. Istota, funkcje oraz treść interpretacji ogólnych 261
2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej 265
3. Wymogi stawiane wnioskowi o wydanie interpretacji ogólnej 266
4. Załatwianie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej &ndash; organy rozpatrujące wniosek i organ wydający interpretację ogólną &ndash; tryb postępowania 269
5. Skutki prawne wydania interpretacji ogólnej 273
6. Objaśnienia podatkowe 274
Art. 14b. [Indywidualne interpretacje prawa podatkowego] 276
1. Pojęcie i prawny charakter interpretacji indywidualnych 278
2. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej &ndash; zakres przedmiotowy, wymogi formalne wniosku i oświadczenie wnioskodawcy 281
3. Podmioty uprawnione do składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych 296
4. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jako organ zobowiązany i upoważniony do wydawania interpretacji indywidualnych 299
5. Niedopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej 300
6. Zmiana, stwierdzenie wygaśnięcia oraz uchylenie interpretacji przez upoważnione organy a zmiana stanu prawnego po reformie KAS 311
Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej i jej zaskarżalność do sądu administracyjnego] 312
1. Przedmiot interpretacji indywidualnej oraz jej forma prawna 313
2. Tryb zaskarżania interpretacji indywidualnej do sądu administracyjnego 323
Art. 14d. [Termin wydania interpretacji indywidualnej] 328
1. Wydanie interpretacji indywidualnej &ndash; termin 329
2. Wydanie interpretacji doręczonej &bdquo;elektronicznie&rdquo; 332
3. Powiadomienie o dacie wydania interpretacji indywidualnej 334
Art. 14da. [Zmiana interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów] 334
Art. 14e. [Zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej] 335
1. Uprawnienie do zmiany wydanej interpretacji indywidualnej 336
2. &bdquo;Nieprawidłowość interpretacji&rdquo; jako przesłanka jej zmiany 339
3. Wymagania formalne stawiane zmienionej interpretacji 340
4. Konsekwencje prawne zmiany interpretacji 342
5. Doręczanie oraz publikacja zmienionej interpretacji 342
6. Stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej 344
7. Uchylenie interpretacji indywidualnej 345
Art. 14f. [Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej] 348
1. Przepisy prawne dotyczące opłaty 348
2. Termin do wniesienia opłaty i sposób jej uiszczenia oraz zwrot opłaty 349
Art. 14g. [Pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia] 350
1. Przyczyny pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia 350
2. Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia 353
3. Zażalenie na postanowienie o pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia 354
Art. 14h. [Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do interpretacji indywidualnej] 356
1. Znaczenie &bdquo;odpowiedniego stosowania przepisów&rdquo; 356
2. Zakres odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w sprawach interpretacji indywidualnych 356
Art. 14i. [Publikacja interpretacji ogólnych, indywidualnych i objaśnień podatkowych oraz przekazywanie interpretacji indywidualnych organom podatkowym] 359
1. Publikacja interpretacji ogólnych 359
2. Przekazywanie interpretacji indywidualnej i jej zmiany 360
3. Zamieszczanie interpretacji indywidualnych, informacji o interpretacjach oraz objaśnień podatkowych w Biuletynie Informacji Publicznej 361
Art. 14j. [Wydawanie interpretacji indywidualnych przez samorządowe organy podatkowe pierwszej instancji] 362
1. Organy samorządowe właściwe do wydawania interpretacji indywidualnych 363
2. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 365
3. Zmiana, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji 365
4. Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 1a 366
Art. 14k. [Zasada nieszkodzenia i wąski zakres jej zastosowania] 367
1. Istota zasady nieszkodzenia, przesłanki jej stosowania 367
2. Zakres zastosowania zasady nieszkodzenia 370
Art. 14l. [Skutki prawne zastosowania się do interpretacji przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej] 371
Art. 14m. [Szeroki zakres zastosowania zasady nieszkodzenia] 372
1. Przesłanki ochrony wynikające z art. 14m 373
2. Zasady stosowania zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku 374
Art. 14n. [Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed powstaniem spółki lub oddziału bądź przedstawicielstwa] 375
1. Znaczenie przepisu art. 14n 377
2. Podmioty objęte ochroną na podstawie art. 14n &sect; 1&ndash;3 377
3. Ochrona w związku z zastosowaniem się do objaśnień podatkowych oraz tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej 379
Art. 14na. [Wyłączenie stosowania przepisów art. 14k&ndash;14n] 381
1. Istota wyłączenia 381
2. Skutki wyłączenia 383
Art. 14nb. [Zakres stosowania zasady nieszkodzenia w przypadku interpretacji indywidualnych dotyczących transakcji i zdarzeń z &bdquo;czynnikiem transgranicznym&rdquo;] 384
Art. 14o. [Skutki niewydania interpretacji indywidualnej w terminie] 385
1. &bdquo;Milcząca interpretacja&rdquo; 385
2. Zmiana, uchylenie i wygaśnięcie &bdquo;milczącej interpretacji&rdquo; 388
Art. 14p. [Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 1a] 388
Art. 14r. [Wniosek wspólny] 389
1. Istota wniosku wspólnego 390
2. Procedura uzyskania interpretacji indywidualnej z wniosku wspólnego 391
Art. 14s. [Wniosek zamawiającego o wydanie interpretacji indywidualnej] 393
Rozdział 2
Właściwość organów podatkowych 397
Art. 15. [Przestrzeganie właściwości] 397
1. Pojęcie i rodzaje właściwości organów podatkowych 397
2. Zasady przestrzegania właściwości organów podatkowych 399
Art. 16. [Właściwość rzeczowa] 400
1. Kryteria ustalania właściwości rzeczowej organów podatkowych 400
2. Właściwość rzeczowa naczelników urzędów skarbowych, dyrektorów izb administracji skarbowej oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 403
3. Właściwość rzeczowa naczelników urzędów celno-skarbowych jako organów podatkowych 409
4. Właściwość rzeczowa Ministra Finansów i dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 412
5. Właściwość rzeczowa samorządowych organów podatkowych 413
Art. 17. [Właściwość miejscowa] 414
1. Pojęcie właściwości miejscowej organów podatkowych i kryteria jej ustalania 414
2. Właściwość miejscowa organów podatkowych &ndash; według kryteriów podstawowych 417
3. Właściwość miejscowa organów podatkowych &ndash; według kryteriów szczególnych 420
3.1. Miejsce pobytu 420
3.2. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 420
3.3. Miejsce położenia przedmiotów opodatkowania 421
4. Właściwość miejscowa organów podatkowych a terytorialny zakres działania 422
Art. 17a. [Właściwość miejscowa w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej] 426
Art. 17b. [Właściwość miejscowa w sprawie praw i obowiązków przejętych przez następcę prawnego] 427
Art. 18. [Zmiana właściwości miejscowej w trakcie okresu rozliczeniowego] 428
1. Zdarzenia powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego w trakcie roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego 428
2. Wyjątki od art. 18 &sect; 1 429
Art. 18a. [Zmiana właściwości miejscowej po zakończeniu roku podatkowego lub rozliczeniowego] 431
Art. 18b. [Właściwość miejscowa w dniu wszczęcia postępowania] 433
Art. 18c. [Wyznaczenie organu właściwego do prowadzenia kontroli lub postępowania] 435
1. Istota instytucji 436
2. Wymogi formalne postanowienia w sprawie wyznaczenia organu podatkowego 438
Art. 18ca. [Wyznaczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w przypadku przypuszczenia unikania opodatkowania] 439
Art. 18d. [Przekazanie postępowania podatkowego naczelnikowi urzędu celno-skarbowego do dalszego prowadzenia] 441
Art. 19. [Spory o właściwość między organami podatkowymi] 444
1. Istota sporu o właściwość 444
2. Przedmiot sporów o właściwość 446
3. Kompetencje do rozstrzygania sporów o właściwość i forma prawna ich realizacji 446
4. Pozostałe sytuacje z art. 19. Tryb składania wniosków 447
Art. 20. [Czynności organu do czasu rozstrzygnięcia sporu] 448
1. Znaczenie art. 20 448
2. Pojęcie czynności niezbędnych 449
Dział IIA
(uchylony) 451
Art. 20a&ndash;20r. (uchylone). 451
Dział IIB
Współdziałanie 453
Rozdział 1
Umowa o współdziałanie 453
Art. 20s. [Zawarcie umowy o współdziałanie] 453
1. Istota i cel umowy o współdziałanie 453
2. Ogólne zasady współdziałania 455
3. Kryteria uczestnictwa w programie współdziałania 456
Art. 20t. [Forma, treść i czas obowiązywania umowy o współdziałanie] 456
Art. 20u. [Obowiązki podatnika w ramach umowy o współdziałanie] 457
Art. 20v. [Czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach umowy o współdziałanie] 459
Art. 20w. [Wyłączenie następstwa prawnego w przypadku umowy o współdziałanie] 460
Art. 20x. [Wypowiedzenie umowy o współdziałanie] 460
Art. 20y. [Czasowy zakaz zawarcia kolejnej umowy o współdziałanie] 461
Art. 20z. [Wypowiedzenie porozumienia podatkowego w następstwie rozwiązania umowy o współdziałanie] 462
Art. 20za. [Ewidencja podatników, z którymi zawarto umowy o współdziałanie] 462
Rozdział 2
Porozumienia podatkowe 463
Art. 20zb. [Zakres porozumienia podatkowego] 463
1. Istota i forma porozumienia 463
2. Przedmiot porozumienia 464
Art. 20zba. [Wyłączenie możliwości zawarcia porozumienia] 465
Art. 20zc. [Przesłanki odmowy zawarcia porozumienia podatkowego; przepisy stosowane do porozumienia podatkowego] 465
1. Przesłanki odmowy zawarcia porozumienia 466
2. Odpowiednie stosowanie do porozumień przepisów w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego 466
3. Odpowiednie stosowanie do porozumień przepisów w zakresie ustalania cen transferowych 467
4. Odpowiednie stosowanie do porozumień przepisów w zakresie braku zasadności stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 467
Art. 20zd. [Opinie wydawane przed zawarciem porozumienia podatkowego] 468
Art. 20ze. [Wypowiedzenie porozumienia podatkowego] 468
1. Przesłanki wypowiedzenia porozumienia 469
2. Data rozwiązania porozumienia 470
3. Skutki zastosowania się do porozumienia, które uległo rozwiązaniu 470
Art. 20zf. [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej o dowodach] 470
Rozdział 3
Audyt podatkowy 471
Art. 20zg. [Rodzaje i cele audytu podatkowego] 471
Art. 20zh. [Obowiązek przekazania dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu podatkowego] 471
Art. 20zi. [Opinie i zalecenia sporządzane z przeprowadzonego audytu podatkowego] 472
Art. 20zj. [Audyt wstępny] 473
Art. 20zk. [Audyt podatkowy w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych] 474
Art. 20zl. [Audyt podatkowy w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego] 475
Art. 20zm. [Skutki złożenia prawnie skutecznej deklaracji lub korekty deklaracji] 476
Art. 20zn. [Osoby wykonujące czynności w zakresie audytu podatkowego] 477
Art. 20zo. [Niezależny audyt funkcji podatkowej] 478
Art. 20zp. [Zakres niezależnego audytu funkcji podatkowej i raport z tego audytu] 479
Art. 20zq. [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej o dowodach] 480
Rozdział 4
Przepisy wspólne 480
Art. 20zr. [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej] 480
Dział IIC
Porozumienie inwestycyjne 481
Art. 20zs. [Zawarcie porozumienia inwestycyjnego] 481
1. Cel i istota porozumienia inwestycyjnego 482
2. Strony porozumienia oraz jego przedmiot 484
3. Odmowa zawarcia porozumienia 485
Art. 20zt. [Przedmiot porozumienia inwestycyjnego] 485
Art. 20zu. [Wniosek o zawarcie porozumienia] 487
1. Elementy wniosku o zawarcie porozumienia 488
2. Zmiana oraz wycofanie wniosku przez inwestora 489
3. Porozumienie inwestycyjne dotyczące spraw objętych
właściwością samorządowych organów podatkowych 489
Art. 20zv. [Opłata wstępna za złożenie wniosku] 490
Art. 20zw. [Uzgodnienie treści porozumienia] 491
Art. 20zx. [Obowiązywanie porozumienia] 493
Art. 20zy. [Opłata główna za zawarcie porozumienia] 494
Art. 20zz. [Zmiana porozumienia] 495
Art. 20zza. [Wypowiedzenie porozumienia] 496
Art. 20zzb. [Wygaśnięcie porozumienia] 498
Art. 20zzc. [Jawność porozumienia] 499
Art. 20zzd. [Elektronizacja procedur związanych z porozumieniem] 500
Art. 20zze. [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej] 500
Dział III
Zobowiązania podatkowe 503
Rozdział 1
Powstawanie zobowiązania podatkowego 503
Art. 21. [Powstawanie zobowiązania podatkowego] 503
1. Powstawanie zobowiązań podatkowych z mocy prawa 504
2. Powstawanie zobowiązań podatkowych z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 505
3. Wykluczanie się decyzji ustalających i określających 506
4. Przypadki wydawania decyzji określających 506
5. Deklaracje w podatkach powstających z mocy prawa 506
6. Decyzja w sprawie zwrotu podatku VAT lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 507
7. Decyzja określająca wysokość zobowiązania a deklaracja na podatek 507
8. Deklaracje w podatkach powstających po doręczeniu decyzji ustalającej 508
9. Weryfikacja poprawności złożonych deklaracji 508
10. Ustalanie i określanie zobowiązania w kilku deklaracjach i decyzjach 508
11. Decyzja ustalająca w przypadku śmierci podatnika w trakcie postępowania 509
12. Jakie decyzje mógł wydać organ podatkowy w okresie od 1.04.2020 r. do 16.05.2020 r.? 510
Art. 21a. [Potwierdzenie braku zaległości podatkowych] 511
1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia braku zaległości 511
2. Brak zaległości w podatkach powstających z mocy prawa 512
Art. 21b. [Decyzja określająca wysokość dochodu, przychodu lub zysku] 512
1. Określenie dochodu w kwocie niepowodującej powstania zobowiązania podatkowego 512
2. Decyzja określająca wysokość dochodu, przychodu lub zysku 513
Art. 22. [Zaniechanie poboru podatków i zwolnienie płatnika z jego obowiązków] 513
1. Rozporządzenie jako akt, na podstawie którego następuje zaniechanie poboru i zwolnienie płatników z obowiązku pobrania podatku 514
2. Zaniechanie poboru i zaniechanie ustalania podatku 514
3. Zaniechanie ustalania i poboru podatku rolnego 515
4. Zaniechanie poboru podatku a umorzenie zaległości podatkowych 515
5. Zaniechanie poboru a powstanie zobowiązania podatkowego 516
6. Zwolnienie niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki 516
7. Ważny interes podatnika lub interes publiczny 516
8. Ważenie interesu publicznego i interesu podatnika 521
9. Rozporządzenie jako program pomocowy 521
10. Beneficjent pomocy 522
11. Zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku na wniosek podatnika 522
12. Zagrożenie ważnego interesu podatnika, a w szczególności jego egzystencji 523
13. Podatek niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy 523
14. Zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania zaliczek a zobowiązanie podatnika 524
15. Ograniczenie poboru zaliczek 524
16. Uprawdopodobnienie jako obowiązek podatnika 525
17. Zwolnienie płatników z obowiązku poboru podatków stanowiących dochody budżetów gmin, które są realizowane przez naczelników urzędów skarbowych 525
18. Organy właściwe do zwalniania płatników z obowiązku poboru podatku i ograniczania zaliczek na podatek 525
Art. 23. [Oszacowanie podstawy opodatkowania] 526
1. Uwagi ogólne 527
2. Istota oszacowania na podstawie art. 23 o.p. 528
3. Przesłanki oszacowania podstawy opodatkowania 529
4. Przesłanki odstąpienia od oszacowania 531
5. Metody oszacowania 532
6. Dyrektywa określenia podstawy opodatkowania w wysokości zbliżonej do rzeczywistej 535
7. Znaczenie udziału strony w postępowaniu 537
8. Oszacowanie podstawy opodatkowania a zasada prawdy materialnej 539
9. Oszacowanie podstawy opodatkowania a zasada dwuinstancyjności 540
10. Oszacowanie podstawy opodatkowania a zasada in dubio pro tributario 540
11. Charakter prawny przepisów regulujących oszacowanie podstawy opodatkowania 541
12. Procedura, w której można dokonać oszacowania podstawy opodatkowania 542
13. Alternatywa dla oszacowania podstawy opodatkowania 542
Art. 23a. [Określenie wysokości zaliczek przy oszacowaniu podstawy opodatkowania] 543
1. Uwagi ogólne 543
2. Proporcjonalne określenie wysokości zaliczek 544
3. Odpowiednie stosowanie art. 53a o.p. 544
Art. 24. [Określenie wysokości straty przez organ podatkowy] 545
1. Strata 545
2. Decyzja określająca stratę 545
Art. 24a&ndash;25. (uchylone). 546
Rozdział 2
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta 546
Art. 26. [Odpowiedzialność podatnika] 546
1. Odpowiedzialność podatnika 546
2. Majątek 547
Art. 26a. [Wyłączenie odpowiedzialności podatnika] 548
1. Odpowiedzialność płatnika z tytułu niepobrania lub zaniżenia zaliczki na podatek dochodowy 548
2. Zakres wyłączenia odpowiedzialności płatnika 549
3. Odpowiedzialność płatnika, w sytuacji gdy podatnik zapłacił dobrowolnie podatek (zaliczkę) 549
Art. 27. (uchylony). 551
Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta] 551
1. Pojęcie płatnika i inkasenta 552
2. Zryczałtowane wynagrodzenie 552
3. Terminy wpłat przez płatników i inkasentów pobranych podatków na rzecz budżetu państwa 552
4. Zwrot nienależnego lub pobranego w wysokości większej od należnej wynagrodzenia płatnika lub inkasenta 553
5. Wynagrodzenie płatników i inkasentów podatków samorządowych 553
Art. 29. [Odpowiedzialność a małżeńska wspólność majątkowa] 555
1. Zasady odpowiedzialności a małżeńska wspólność majątkowa 555
2. Majątek wspólny i majątek odrębny 557
3. Rozdzielność majątkowa 558
4. Skutki ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej 558
Art. 30. [Odpowiedzialność płatnika i inkasenta] 559
1. Zakres odpowiedzialności płatnika 561
2. Zakres odpowiedzialności inkasenta 562
3. Charakter odpowiedzialności płatnika i inkasenta 563
4. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta 563
5. Odpowiedzialność podatnika a odpowiedzialność inkasenta 567
6. Wpływ winy podatnika na orzekanie o odpowiedzialności płatnika 568
7. Skutki prawne zapłacenia podatku przez płatnika lub inkasenta 569
8. Odpowiedzialność za pobranie podatku ryczałtowego dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 569
Art. 31. [Wyznaczenie osób do wykonywania czynności płatnika i inkasenta] 569
1. Osoba prawna i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jako płatnik i inkasent 570
2. Odpowiedzialność płatnika (inkasenta) i osoby wyznaczonej do wykonywania ich obowiązków 571
Art. 32. [Przechowywanie dokumentów przez płatnika i inkasenta] 571
1. Obowiązek przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta 571
2. Zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków 572
3. Obowiązek przekazania dokumentów podatnikowi po upływie okresu przedawnienia 572
Rozdział 3
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 573
Art. 33. [Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności lub przed wydaniem decyzji] 573
1. Uwagi ogólne o zabezpieczaniu wykonania zobowiązań podatkowych 574
2. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności 576
3. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania albo decyzji określającej wysokość zobowiązania lub wysokość zwrotu podatku 577
4. Przesłanki zabezpieczenia 580
5. Postępowanie zmierzające do wydania decyzji o zabezpieczeniu 582
6. Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego 584
7. Majątek podatnika, majątek wspólny 586
8. Zabezpieczenie związane ze stosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści 587
Art. 33a. [Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu] 587
1. Przedmiot regulacji prawnej 587
2. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu a zarządzenie zabezpieczenia 588
3. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu a postępowanie odwoławcze i postępowanie sądowoadministracyjne 589
Art. 33b. [Zabezpieczenie na majątku innych podmiotów niż podatnik] 590
1. Istota regulacji prawnej 591
2. Zabezpieczenie na majątku płatnika i inkasenta 591
3. Zabezpieczenie na majątku osób trzecich 592
4. Zabezpieczenie na majątku podatnika od towarów i usług solidarnie odpowiedzialnego za zaległości podatkowe dostawcy 593
Art. 33c. [Zabezpieczenie odsetek za zwłokę oraz innych zaległości] 594
1. Zabezpieczenie odsetek za zwłokę określanych w decyzji podatkowej 594
2. Zabezpieczenie innych należności 595
Art. 33d. [Sposoby zabezpieczenia należności podatkowych] 596
1. Przedmiot i ewolucja regulacji prawnej 596
2. Zabezpieczenie na wniosek (dobrowolne) 598
3. Formy zabezpieczenia dokonywanego na wniosek 601
4. Zabezpieczenie dokonywane w trybie ustawy egzekucyjnej 602
Art. 33e. [Gwarant lub poręczyciel zobowiązania podatkowego] 604
1. Wykaz gwarantów i poręczycieli 604
2. Gwarant i poręczyciel jako osoba trzecia 605
Art. 33f. [Wybór formy zabezpieczenia] 605
Art. 33g. [Postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia dobrowolnego] 606
Art. 34. [Hipoteka przymusowa] 606
1. Uwagi ogólne 607
2. Przedmiot hipoteki 609
3. Zobowiązania podlegające zabezpieczeniu hipoteką 612
4. Podmioty uprawnione do zabezpieczania swych wierzytelności hipoteką przymusową 612
Art. 35. [Powstanie hipoteki przymusowej] 613
1. Charakter wpisu hipoteki przymusowej 613
2. Decyzja jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej 614
3. Inne podstawy wpisu hipoteki przymusowej 615
4. Tryb dokonania wpisu hipoteki przymusowej 616
5. Wygaśnięcie hipoteki przymusowej 617
Art. 36&ndash;37. (uchylone). 618
Art. 38. [Tryb zakładania księgi wieczystej] 618
1. Wniosek o założenie księgi wieczystej 619
2. Wniosek o wpis do zbioru dokumentów 619
Art. 38a. [Tryb zaspokojenia z przedmiotu hipoteki] 620
Art. 39. [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych] 621
1. Przedmiot regulacji prawnej 621
2. Wezwanie do złożenia oświadczenia 622
3. Oświadczenie o stanie majątku 623
4. Wyjawienie majątku w postępowaniu egzekucyjnym 623
Art. 40. (uchylony). 624
Art. 41. [Zastaw skarbowy] 624
1. Uwagi wprowadzające 624
2. Pojęcie zastawu skarbowego 624
3. Zastawnicy 625
4. Zastawcy 626
5. Należności podlegające zabezpieczaniu zastawem skarbowym 626
6. Przedmiot zastawu skarbowego 627
Art. 42. [Spis rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych] 629
Art. 42a. (uchylony). 630
Art. 43. [Rejestr zastawów skarbowych] 630
1. Uwagi ogólne 631
2. Treść wpisu do rejestru zastawów 632
3. Wyznaczenie organu do prowadzenia rejestru zastawów 632
Art. 44. [Podstawy wniosku o wpis zastawu skarbowego] 632
Art. 45. [Powstanie zastawu skarbowego] 633
Art. 46. [Pierwszeństwo zastawów] 635
1. Uwagi ogólne 635
2. Pierwszeństwo zastawu skarbowego 635
3. Tryb zaspokojenia z przedmiotu zastawu skarbowego 637
Art. 46a. [Wpis zastawu skarbowego] 638
1. Kompetencje organów 638
2. Charakter czynności wpisu 638
3. Przesyłanie wniosku o wpis zastawu 639
Art. 46b. [Badanie wniosku o wpis zastawu] 640
Art. 46c. [Wypis i zaświadczenie z rejestru zastawów] 641
1. Jawność rejestru zastawów skarbowych 641
2. Pojęcie zainteresowanego 643
3. Wypis 643
4. Zaświadczenie 644
5. Opłaty za wypis i zaświadczenie 644
Art. 46d. [Dostęp do rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej] 644
Art. 46e. [Dostęp do rejestru uprawnionych organów] 645
Art. 46f. [Delegacja ustawowa] 646
Art. 46g. [Wygaśnięcie zastawu skarbowego] 647
1. Uwagi ogólne 647
2. Przesłanki wygaśnięcia zastawu skarbowego 647
Art. 46h. [Wykreślenie zastawu skarbowego na podstawie decyzji] 649
1. Zakres regulacji prawnej 649
2. Tryb wykreślenia zastawu 651
Art. 46i. [Wykreślenie zastawu skarbowego bez wydania decyzji] 652
1. Uwagi ogólne 652
2. Wykreślenie z powodu wygaśnięcia zastawu 652
3. Wykreślenie z powodu utraty zasadności istnienia zastawu 653
4. Wykreślenie z powodu ustanowienia innego zabezpieczenia 654
5. Tryb wykreślenia zastawu 654
Rozdział 4
Terminy płatności 655
Art. 47. [Termin płatności podatku] 655
1. Termin płatności podatków powstających po doręczeniu decyzji ustalającej 655
2. Terminy płatności podatków powstających z mocy prawa 657
3. Terminy płatności podatków określane przez rady gmin 657
4. Termin płatności dla płatników 658
5. Termin płatności dla inkasentów 658
6. Określanie terminów płatności przez Ministra Finansów 658
7. Sankcje za nieterminowe płacenie podatków 659
Art. 48. [Odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego] 659
1. Odraczanie terminów 659
2. Wniosek podatnika jako podstawa odroczenia 660
3. Decyzja uznaniowa organu podatkowego w sprawie odroczenia terminu 660
4. Terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego 661
5. Terminy, które nie mogą być odraczane 662
6. Odroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowej a pomoc publiczna 663
7. Właściwość organów podatkowych do odraczania terminów 664
Art. 49. [Termin zapłaty odroczonego i rozłożonego na raty podatku] 664
1. Nowy termin płatności 664
2. Termin płatności zaległości podatkowej 665
3. Skutki niedotrzymania nowego terminu płatności podatku 666
4. Skutki niedotrzymania nowego terminu płatności raty 666
5. Skutki częściowego zapłacenia podatku (raty) 666
Art. 50. [Upoważnienie Ministra Finansów do przedłużania terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego] 667
1. Przedłużanie terminów a ich odraczanie 667
2. Rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów 668
Rozdział 5
Zaległość podatkowa 668
Art. 51. [Zaległość podatkowa] 668
1. Pojęcie zaległości podatkowej 668
2. Zaliczka i rata jako zaległości podatkowe 669
3. Należności płatników i inkasentów jako zaległość podatkowa 670
4. Skutki powstania zaległości podatkowej 670
Art. 52. [Nadpłaty i zwroty podatków jako zaległości podatkowe] 671
1. Nienależnie zwrócone nadpłaty i zwroty podatków &ndash; nowy tryb odzyskiwania 672
2. Nienależnie zwrócone nadpłaty wykazane przez podatnika w deklaracji 672
3. Nienależnie dokonany zwrot na podstawie wniosku płatnika lub podatnika 673
4. Nienależnie zwrócone nadpłaty wynikające ze zmodyfikowania decyzji podatkowej 673
5. Nienależnie zwrócone nadpłaty na podstawie wniosku podatnika 675
6. Nienależenie zwrócone nadpłaty wynikające ze skorygowanej przez organ podatkowy deklaracji 676
7. Termin zwrotu nienależnie otrzymanej nadpłaty 677
Art. 52a. [Nienależnie pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów jako zaległość podatkowa] 677
Rozdział 6
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna 678
Art. 53. [Naliczanie odsetek za zwłokę] 678
1. Odsetki za zwłokę 679
2. Brak odsetek za zwłokę w przypadkach wymienionych w art. 52 &sect; 1 pkt 2 o.p. 679
3. Podmioty zobowiązane do naliczenia odsetek 680
4. Forma prawna naliczenia odsetek przez organ podatkowy 681
5. Okres naliczania odsetek 681
Art. 53a. [Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę] 683
1. Określanie decyzją wysokości odsetek od zaliczek &ndash; zaległości 683
2. Do kiedy są naliczane odsetki od zaliczek? 684
Art. 54. [Nienaliczanie odsetek za zwłokę] 685
1. Okresy nienaliczania odsetek za zwłokę 686
2. Nienaliczanie odsetek od zabezpieczonej kwoty zobowiązania 686
3. Nienaliczanie odsetek po upływie terminu do przekazania odwołania organowi odwoławczemu 686
4. Nienaliczanie odsetek za okres po upływie terminu do rozpatrzenia odwołania 686
5. Nienaliczanie odsetek w okresie zawieszenia postępowania 687
6. Nienaliczanie odsetek o niskich kwotach 687
7. Uchylenie zakazu naliczania odsetek w okresie od wszczęcia kontroli do doręczenia decyzji w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli 687
8. Nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji 688
9. Nienaliczanie odsetek po upływie 2 lat od złożenia deklaracji 688
10. Nienaliczanie odsetek w przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania 689
11. Opóźnienie w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu 689
Art. 55. [Wpłacanie odsetek za zwłokę] 690
1. Wpłata odsetek bez wezwania 690
2. Proporcjonalne zaliczanie wpłat na poczet zaległości i odsetek 691
3. Postanowienie o zaliczeniu a wysokość naliczonych odsetek za zwłokę 692
Art. 56. [Stawka odsetek za zwłokę] 692
Art. 56a. [Obniżona stawka od zaległości podatkowych] 693
1. Ewolucja konstrukcji obniżonej stawki od zaległości podatkowych 694
2. Obniżona stawka odsetek od 1.01.2016 r. 695
3. Zasady stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę do zaległości powstałych przed dniem 1.01.2016 r. 696
Art. 56b. [Podwyższona stawka odsetek za zwłokę] 696
Art. 56ba. [Stawki podwyższone a dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT] 698
Art. 56c. [Waloryzacja stawek odsetek za zwłokę] 698
Art. 56d. [Obowiązująca stawka odsetek od zaległości podatkowych] 698
Art. 57. [Opłata prolongacyjna] 699
1. Przesłanki ustalania opłaty prolongacyjnej 699
2. Szczegółowe zasady ustalania opłaty prolongacyjnej 700
3. Stawka opłaty prolongacyjnej 700
4. Zwłoka w uiszczeniu opłaty prolongacyjnej 701
5. Przesłanki nieustalenia opłaty prolongacyjnej 702
6. Możliwość odstąpienia od ustalania opłaty prolongacyjnej 703
7. Nieustalanie opłaty prolongacyjnej w okresie epidemii 703
Art. 58. [Zobowiązanie Ministra Finansów do określenia szczegółowych zasad naliczania odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej] 704
Rozdział 6a
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe 704
Art. 58a. [Podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego] 704
Art. 58b. [Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego] 707
Art. 58c. [Podwojenie lub potrojenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego] 707
Art. 58d. [Obniżenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego] 709
Art. 58e. [Wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe] 709
Rozdział 7
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych 710
Art. 59. [Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych] 710
1. Zamknięty katalog sposobów wygasania zobowiązań podatkowych 710
2. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na podstawie Kodeksu karnego skarbowego 711
3. Efektywne i nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych 711
4. Zapłata jako podstawowy sposób wygasania zobowiązań podatkowych 712
5. Wygaśnięcie zobowiązania wskutek nabycia spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego 713
6. Wygasanie zobowiązań płatnika i inkasenta 713
7. Zapłata a przedawnienie 714
Art. 60. [Określenie terminu zapłaty podatku] 714
1. Dzień dokonania zapłaty w gotówce 715
2. Dzień dokonania zapłaty w obrocie bezgotówkowym 716
3. Dzień dokonania zapłaty z rachunków w instytucjach niemających siedziby na terytorium Polski 717
4. Wzór formularza wpłaty gotówkowej i polecenia przelewu 717
Art. 61. [Obowiązek zapłaty podatku w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych] 718
1. Pojęcie działalności gospodarczej 718
2. Księgi rachunkowe i podatkowe księgi przychodów i rozchodów 718
3. Polecenie przelewu 719
4. Podatki niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą 719
5. Zapłata podatku przez mikroprzedsiębiorców 719
6. Zapłata podatku znakami akcyzy 719
7. Papiery wartościowe jako forma zapłaty podatku 719
8. Skutki zapłacenia podatku w innej formie niż polecenie przelewu 720
Art. 61a. [Zapłata kartą płatniczą] 720
Art. 61b. [Mikrorachunek podatkowy] 721
Art. 62. [Zasady zaliczania wpłat podatków] 722
1. Nowe zasady zaliczania dokonywanych wpłat 723
2. Zaliczanie dokonanych wpłat na bieżące zobowiązania 724
3. Zasady zaliczania wpłat w sytuacji, gdy na podatniku ciążą zaległości podatkowe i bieżące zobowiązania 724
4. Zaliczanie dokonanej wpłaty na pokrycie kosztów upomnienia 726
5. Zasady zaliczania wpłat na zaliczki 726
6. Zaliczanie dokonanych wpłat na poczet rat podatków, których termin płatności jeszcze nie upłynął 727
7. Dokonane wpłaty 728
8. Zobowiązania podatkowe z różnych tytułów 729
9. Organ właściwy do zaliczenia dokonanych wpłat 730
10. W jakiej formie podatnik wskazuje na rzecz, jakiego podatku dokonuje wpłaty? 731
11. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę 731
12. Kiedy nie wydaje się postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych? 732
Art. 62a. [Zapłata podatku a środki pieniężne przyjęte jako zabezpieczenie] 732
Art. 62b. [Zapłata podatku za podatnika] 733
Art. 63. [Zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatków] 734
1. Zasady zaokrąglania 734
2. Zasady zaokrąglania kwot podatków płaconych w ratach i zaliczkach 735
3. Zaokrąglanie odsetek za zwłokę a ich nienaliczanie 735
4. Niestosowanie zaokrągleń do opłat lokalnych 736
5. Zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku do pełnych groszy 736
6. Niezaokrąglanie kwot przy zaliczaniu wpłat 736
Art. 64. [Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa] 737
1. Potrącenie 738
2. Podatki jako przedmiot potrącenia 738
3. Cechy wierzytelności, z której mogą być potrącone podatki (zaległości) 739
4. Tytuły wierzytelności, z których mogą być potrącone podatki (zaległości) 740
5. Potrącenie podatku (zaległości) z wierzytelności podatnika wobec jednostki budżetowej 740
6. Zaliczenie wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatnika 741
7. Tryb postępowania w sprawie potrącenia 742
Art. 65. [Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika wobec gminy] 742
1. Potrącenie podatków samorządowych 742
2. Rodzaje wierzytelności, z których może być potrącony podatek samorządowy 743
3. Tryb potrącenia 743
Art. 66. [Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych] 743
1. Przeniesienie własności rzeczy (prawa majątkowego) jako forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego 744
2. Wniosek podatnika 746
3. Tryb przeniesienia własności rzeczy (praw) w zamian za zaległości w podatkach państwowych 746
4. Tryb przeniesienia własności rzeczy (praw) w zamian za zaległości w podatkach samorządowych 747
Art. 67. (uchylony). 747
Rozdział 7a
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 747
Art. 67a. [Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatku] 747
1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 748
2. Wniosek podatnika 748
3. Ważny interes podatnika i interes publiczny a oświadczenie o rzeczach mogących być przedmiotem hipoteki lub zastawu skarbowego 751
4. Ważny interes podatnika lub interes publiczny 751
5. Ważny interes podatnika a zaległości sprzed okresu epidemii koronawirusa 751
6. Decyzja podjęta w ramach uznania administracyjnego 752
7. Odroczenie terminu płatności 752
8. Rozłożenie na raty 754
9. Odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty odsetek 755
10. Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami 755
11. Umorzenie opłaty prolongacyjnej 757
12. Umorzenie zaległości podatkowej podatnikom solidarnie odpowiedzialnym za zobowiązanie 757
13. Stosowanie ulg w spłacie podatków samorządowych realizowanych przez naczelnika urzędu skarbowego 758
14. Jaką decyzję w sprawie ulg w spłacie mógł wydać organ podatkowy w okresie od 1.04.2020 r. do 16.05.2020 r.? 758
Art. 67b. [Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców] 760
1. Ulgi w spłacie podatków jako pomoc publiczna 761
2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą 762
3. Ważny interes podatnika lub interes publiczny jako przesłanki przyznania ulgi podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą 763
4. Udzielanie ulg podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą 766
5. Ulgi w spłacie podatków w ramach pomocy de minimis 766
6. Ulgi w spłacie w ramach pomocy de minimis w rolnictwie 770
7. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną 771
8. Ulgi w spłacie jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi albo samorządowymi 773
9. Zwrot pomocy publicznej uzyskanej w formie ulgi uznaniowej 774
10. Pomoc publiczna a ulgi w spłacie podatków w okresie epidemii 774
11. Uproszczony wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 778
Art. 67c. [Ulgi w spłacie należności płatników, inkasentów, spadkobierców oraz osób trzecich] 778
1. Ulgi w spłacie należności płatników i inkasentów 778
2. Ulgi w spłacie należności następców prawnych, spadkobierców i osób trzecich 779
Art. 67d. [Ulgi udzielane z urzędu] 779
1. Umorzenie zaległości i opłaty prolongacyjnej z urzędu 780
2. Pozostawienie decyzji umarzającej w aktach sprawy 781
Art. 67e. [Delegacja do wydania aktu wykonawczego] 781
Rozdział 8
Przedawnienie 782
Art. 68. [Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego] 782
1. Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego a przedawnienie zobowiązania podatkowego 783
2. Wydanie decyzji ustalającej po upływie terminu przedawnienia 784
3. Terminy przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania 785
4. Przedawnienie w dodatkowym zobowiązaniu podatkowym VAT 786
5. Przedawnienie w dodatkowym zobowiązaniu podatkowym (art. 58a &sect; 1 o.p.) 787
6. Przedawnienie zobowiązania z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 787
7. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego 788
Art. 69. [Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego w razie utraty prawa do ulgi] 789
1. Prawo do ustalenia zobowiązania w przypadku utraty przez podatnika prawa do ulgi 789
2. Termin do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie w przypadku utraty prawa do ulgi 790
Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego] 791
1. Przedawnienie zobowiązań podatkowych 793
2. Przedawnienie zobowiązań podatkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych objętych ryczałtem od dochodów spółek 794
3. Artykuł 68 a art. 70 o.p. 794
4. Zapłata podatku a przedawnienie zobowiązania 795
5. Termin przedawnienia 797
6. Termin przedawnienia a określenie straty 798
7. Przerwa biegu terminu przedawnienia 798
8. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia 802
9. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia a skarga pauliańska 806
10. Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym 806
Art. 70a. [Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w związku z uzyskiwaniem informacji od organów innego państwa] 807
1. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia do wydania decyzji ustalającej i biegu terminu przedawnienia w związku z postanowieniami umów międzynarodowych 808
2. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku wszczęcia procedury wzajemnego porozumiewania 808
Art. 70b. (uchylony). 808
Art. 70c. [Zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia] 809
Art. 70d. [Procedura wzajemnego porozumiewania się a upływ terminu przedawnienia] 812
Art. 70e. [Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania] 812
Art. 71. [Przedawnienie należności płatników i inkasentów oraz należności, o których mowa w art. 52 i 52a] 813
Rozdział 9
Nadpłata 813
Art. 72. [Pojęcie nadpłaty] 813
1. Cechy charakterystyczne nadpłaty 814
2. &bdquo;Ciężar ekonomiczny&rdquo; podatku a nadpłata 818
3. Wpłata zaliczona na poczet odsetek jako nadpłata 821
4. Nienależnie zapłacone zaległości, odsetki i opłata prolongacyjna 821
5. Odliczenia z art. 27f ust. 8&ndash;10 u.p.d.o.f. jako nadpłata 822
6. Zwrot gotówkowy dla nowo powstałych przedsiębiorstw a nadpłata 822
Art. 73. [Określenie wysokości nadpłaty] 823
1. Nadpłaty powstające w dniu złożenia zeznania lub deklaracji 823
2. Moment powstania nadpłaty, gdy podatnik nie złożył zeznania rocznego w podatkach dochodowych 825
3. Moment powstania nadpłaty przy zaliczkach na podatek dochodowy 826
4. Nadpłaty powstające w dniu dokonania zapłaty 826
Art. 74. [Powstanie nadpłaty w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] 827
1. Orzeczenia Trybunałów jako podstawa powstania nadpłaty 827
2. Wniosek o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości UE 828
3. Powstanie nadpłaty w przypadku sprzeczności pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym, która nie została stwierdzona orzeczeniem TSUE 832
Art. 74a. [Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy] 833
1. Decyzja określająca wysokość nadpłaty 833
2. Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy w postępowaniu dotyczącym określenia wysokości zobowiązania 835
3. Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy w postępowaniu w sprawie zmiany lub uchylenia decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania 836
4. Określenie przez organ podatkowy wysokości nadpłaty w przypadku zapłacenia podatku, bez konieczności składania deklaracji i niezłożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty 838
5. Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy w przypadku złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej z prawidłowo wykazaną kwotą podatku i zapłacenia podatku w kwocie wyższej 838
6. Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy w przypadku wydania prawidłowej decyzji ustalającej lub określającej, jeżeli podatnik zapłacił więcej, niż wynika z tych decyzji 839
7. Określenie wysokości nadpłaty przez podatnika 839
Art. 75. [Postępowanie z nadpłatą] 840
1. Zmiany w postępowaniach stwierdzających nadpłatę 841
2. Określenie a stwierdzenie nadpłaty 841
3. Tryby stwierdzania nadpłaty 842
4. Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w postępowaniu w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 848
5. Tryb zwrotu podatku określony w innych ustawach 850
6. Organy właściwe w sprawach nadpłaty 850
7. Wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej jako podmioty wnioskujące o zwrot nadpłaty 851
8. Podatkowa grupa kapitałowa i grupa VAT, a wniosek o stwierdzenie nadpłaty 854
9. Nadpłata a przejęcie własności gruntu w zamian za zaległości podatkowe 854
10. Niezbywalność nadpłaty 854
11. Nabywca towaru a nadpłata 854
Art. 76. [Zwrot nadpłaty] 855
1. Tryb zaliczania i zwrotu nadpłaty 855
2. Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań 856
3. Zaliczanie nadpłat płatnika i inkasenta 858
4. Zaliczanie nadpłat spółki cywilnej na poczet zobowiązań wspólników lub byłych wspólników 858
5. Zaliczanie nadpłaty na poczet mandatu karnego 858
Art. 76a. [Zaliczenie nadpłaty] 858
1. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych 859
2. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 861
3. Zwrot nadpłaty na rachunek podatnika a odroczone zaległości podatkowe 861
Art. 76b. [Tryb zwrotu podatku] 861
1. Zwrot podatku 862
2. Kredyt pod zwrot VAT 863
Art. 76c. [Nadpłata zaliczek] 863
Art. 77. [Terminy zwrotu nadpłaty] 865
1. Termin zwrotu nadpłaty w przypadku zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji 866
2. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z decyzji określającej nadpłatę lub stwierdzającej nadpłatę 867
3. Termin zwrotu nadpłaty w przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji przez sąd administracyjny 868
4. Termin zwrotu nadpłaty powstałej w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości UE 868
5. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania lub deklaracji 869
6. Termin zwrotu nadpłaty na podstawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty 870
7. Wydłużony termin zwrotu nadpłaty w postępowaniach objętych klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania 870
Art. 77a. [Zwrot nadwyżki zaliczek na podatek dochodowy] 871
1. Zwrot nadwyżki zaliczek 871
2. Ważny interes podatnika 871
Art. 77b. [Zwrot nadpłaty] 872
1. Obowiązek posiadania rachunku bankowego 872
2. Nadpłata nieprzekraczająca dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym 873
3. Nadanie przekazu pocztowego 873
Art. 77c. [Nadpłata a korekta zeznania w podatku dochodowym] 874
Art. 78. [Oprocentowanie nadpłaty] 874
1. Wysokość oprocentowania nadpłaty 876
2. Oprocentowanie nadpłat w podatkach powstających z mocy prawa 877
3. Oprocentowanie nadpłat powstałych w podatkach powstających po doręczeniu decyzji ustalającej 879
4. Przedawnienie a przyczynienie się organu podatkowego do powstania przesłanki uchylenia decyzji 879
5. Oprocentowanie nadpłat płatników, inkasentów, osób trzecich i następców prawnych 883
6. Oprocentowanie nadpłat zwracanych na podstawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty 883
7. Oprocentowanie nadpłat wynikających z zeznań i deklaracji 884
8. Oprocentowanie nadpłat powstałych w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 884
9. Oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku pobrania podatku przez notariusza (płatnika) 886
10. Oprocentowanie nadpłat w postępowaniach objętych klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania 886
Art. 78a. [Zwrot części nadpłaty] 886
Art. 79. [Ograniczenie i wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty] 887
1. Zakaz wszczynania postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty 887
2. Wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie lub zwrot nadpłaty 888
3. Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w postępowaniu w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 889
4. Procedura wzajemnego porozumiewania się a wniosek o stwierdzenie nadpłaty 890
Art. 80. [Wygaśnięcie prawa do zwrotu i zaliczenia nadpłaty] 890
1. Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty 890
2. Przerwa biegu terminu wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty 891
3. Zmiana interpretacji indywidualnej po upływie okresu przedawnienia zobowiązania a nadpłata 892
Rozdział 9a
Podpisywanie deklaracji 892
Art. 80a. [Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji] 892
1. Podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika podatnika, płatnika i inkasenta 893
2. Zakres pełnomocnictwa 894
3. Pojęcie deklaracji 894
4. Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 895
Art. 80b. [Zwolnienie podatnika z obowiązku podpisania deklaracji] 895
Rozdział 10
Korekta deklaracji 895
Art. 81. [Korygowanie deklaracji] 895
1. Prawo do korekty deklaracji w podatkach powstających z mocy prawa 895
2. &bdquo;Korekta&rdquo; deklaracji w podatkach powstających po doręczeniu decyzji 897
3. Uzasadnienie przyczyny korekty 898
Art. 81a. (uchylony). 898
Art. 81b. [Zawieszenie uprawnienia do korekty deklaracji] 898
1. Zawieszenie prawa do korekty deklaracji 899
2. Korekta deklaracji a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 900
3. Nieskuteczność korekty 901
4. Korekta deklaracji w razie odmowy stwierdzenia nadpłaty 901
5. Korekta deklaracji a złożenie deklaracji w trakcie postępowania lub kontroli 902
6. Korekta deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej 902
Art. 81c. (uchylony). 902
Rozdział 11
Informacje podatkowe 903
Art. 82. [Sporządzanie i przekazywanie informacji podatkowych] 903
1. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji podatkowych na żądanie organu podatkowego 904
2. Przekazywanie informacji podatkowych bez żądania 905
3. Uchylenie &sect; 1b i 2d 906
4. Przekazywanie informacji, o które zwróciły się władze państw obcych 906
5. Sankcje z tytułu niezłożenia w terminie informacji podatkowych 907
Art. 82a. [Informacje dotyczące nierezydentów] 907
Art. 82b. [Obowiązek współdziałania organów administracji z organami podatkowymi] 908
Art. 83. [Zobowiązanie Ministra Finansów do określenia zakresu i trybu przekazywania informacji podatkowych przez organy i jednostki MON i MSWiA] 908
Art. 84. [Sporządzanie i przekazywanie informacji podatkowych przez sądy, komorników sądowych i notariuszy] 909
Art. 85. [Upoważnienie Ministra Finansów do określania obowiązków w zakresie składania informacji i deklaracji podatkowych] 910
Art. 86. [Przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów] 911
Rozdział 11a
Informacje o schematach podatkowych 912
Art. 86a. [Słowniczek] 912
1. Uwagi ogólne 921
2. Cel wprowadzenia informacji o schematach podatkowych 922
3. Przepisy normujące informacje o schematach podatkowych jako przedmiot interpretacji indywidualnej 925
4. Definicje legalne 927
5. Pojęcie innej szczególnej cechy rozpoznawczej 928
6. Pojęcie instytucji finansowej 928
7. Pojęcie korzystającego 929
8. Pojęcie korzyści podatkowej 930
9. Numer Schematu Podatkowego 930
10. Numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego 931
11. Pojęcie ogólnej cechy rozpoznawczej 931
12. Pojęcie podmiotu powiązanego 933
13. Definicja promotora 933
14. Pojęcie rachunku finansowego 936
15. Pojęcie schematu podatkowego 937
16. Pojęcie schematu podatkowego standaryzowanego 937
17. Definicja schematu podatkowego transgranicznego 938
18. Pojęcie szczególnej cechy rozpoznawczej 938
19. Pojęcie trudnych do wyceny wartości niematerialnych 941
20. Definicja udostępniania 942
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.