Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej

ebook

- 14%

Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej

Magdalena Małecka-Łyszczek, Radosław Mędrzycki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 101.00 zł 87.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 87.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-328-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka szczegółowo omawia sytuację osób niepełnosprawnych, bezdomnych i ubogich w systemie pomocy społecznej w Polsce, prezentując konkretne rodzaje wsparcia: m.in. zasiłki stałe, okresowe i celowe, usługi opiekuńcze, lecznicze i specjalistyczne, zapewnienie tymczasowego schronienia, mieszkania chronione, indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, kontrakty i spółdzielnie socjalne.Autorzy krok po kroku wyjaśniają, kto i w jakich sytuacjach może ubiegać się o udzielenie konkretnej pomocy społecznej, jakie są należne świadczenia pieniężne i niepieniężne, do jakich podmiotów należy się zwrócić i jaka jest ich rola oraz jakie są warunki finansowania pomocy ze środków publicznych i prywatnych.Publikacja przeznaczona jest dla pracowników urzędów administracji publicznej, pracowników socjalnych, profesjonalnych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych oraz innych osób zajmujących się zawodowo pomocą społeczną.

Tytuł
Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej
Autorzy
Magdalena Małecka-Łyszczek, Radosław Mędrzycki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-328-6
Rok wydania
2021
Liczba stron
278
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów |str. 9
Wprowadzenie |str. 11
Rozdział I
Zwalczanie wykluczenia społecznego jako jeden z celów pomocy społecznej |str. 17
1. Pojęcie wykluczenia społecznego |str. 17
2. Sytuacje wskazujące na wykluczenie społeczne |str. 28
3. Aksjologia pomocy społecznej i pomocy osobom wykluczonym społecznie |str. 31
Rozdział II
Pomoc społeczna wobec wykluczenia osób ubogich |str. 45
1. Pojęcie ubóstwa i zróżnicowanie jego form |str. 45
2. Ubóstwo w ustawie o pomocy społecznej |str. 57
3. Świadczenia z pomocy społecznej dla osób ubogich |str. 70
3.1. Świadczenia pieniężne |str. 70
3.1.1. Zasiłek stały |str. 71
3.1.2. Zasiłek okresowy |str. 71
3.1.3. Zasiłek celowy |str. 73
3.1.4. Zasiłek celowy w celu realizacji kontraktu socjalnego |str. 73
3.1.5. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie |str. 74
3.2. Świadczenia niepieniężne |str. 75
3.3. Program „Posiłek w szkole i w domu” |str. 77
3.4. Udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych |str. 79
Rozdział III
Pomoc społeczna wobec wykluczenia osób niepełnosprawnych |str. 82
1. Osoby niepełnosprawne w systemie pomocy społecznej |str. 82
2. Osoby niepełnosprawne w ujęciu ustawy o pomocy społecznej |str. 89
3. Zasady udzielania pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym |str. 99
3.1. Zasada ochrony godności człowieka |str. 99
3.2. Zasada pomocniczości |str. 103
3.3. Zasady indywidualizacji i adekwatności świadczeń |str. 107
4. System świadczeń pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych |str. 110
4.1. Świadczenia pieniężne dla osób niepełnosprawnych . . . 110
4.1.1. Zasiłek stały |str. 116
4.1.2. Zasiłek okresowy |str. 117
4.1.3. Zasiłek celowy |str. 117
4.1.4. Specjalny zasiłek celowy |str. 118
4.2. Świadczenia niepieniężne dla osób niepełnosprawnych |str. 119
4.2.1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |str. 119
4.2.2. Usługi opiekuńcze i bytowe w formie rodzinnego domu pomocy |str. 124
4.2.3. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek świadczone w ośrodku wsparcia |str. 127
4.2.4. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi |str. 128
4.2.5. Mieszkanie chronione |str. 130
4.2.6. Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych |str. 133
4.2.7. Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym |str. 139
4.2.8. Pomoc na usamodzielnienie się i kontynuowanie nauki dla osoby niepełnosprawnej |str. 144
4.2.9. Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia |str. 148
4.2.10. Poradnictwo specjalistyczne |str. 150
4.2.11. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym |str. 152
Rozdział IV
Bezdomność jako skrajny wyraz wykluczenia społecznego |str. 153
1. Osoby bezdomne w systemie pomocy społecznej |str. 153
2. Modele pomocy osobom bezdomnym |str. 159
3. Zapewnienie tymczasowego schronienia |str. 170
3.1. Ogrzewalnia |str. 174
3.2. Noclegownia |str. 176
3.3. Schronisko dla osób bezdomnych |str. 176
3.4. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami specjalistycznymi |str. 179
4. Zapewnienie niezbędnego ubrania |str. 180
5. Zapewnienie pożywienia |str. 181
6. Pomoc psychologiczna i prawna |str. 185
7. Inne celowe rodzaje pomocy z ustawy o pomocy społecznej |str. 187
7.1. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności |str. 187
7.2. Kontrakt socjalny |str. 191
8. Problematyka właściwości miejscowej w sprawach z zakresu bezdomności |str. 194
Rozdział V
Mechanizmy ekonomii społecznej jako innowacyjne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych |str. 198
1. Pojęcie ekonomii społecznej |str. 198
2. Pojęcie przedsiębiorstwa społecznego |str. 200
3. Aktualny stan rozwoju ekonomii społecznej w Polsce |str. 204
4. Przykłady podmiotów ekonomii społecznej |str. 212
4.1. Spółdzielnie socjalne |str. 213
4.2. Podmioty reintegracyjne – CIS i KIS |str. 221
4.3. Warsztaty terapii zajęciowej |str. 231
4.4. Zakłady aktywności zawodowej |str. 238
4.5. Stowarzyszenia i fundacje jako podmioty ekonomii społecznej |str. 242
Wnioski |str. 255
Bibliografia |str. 259
Orzecznictwo |str. 271
Akty prawne |str. 275
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

-20%

Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

Publikacja zawiera wskazówki niezbędne przy dokonywaniu wyceny bilansowej i odpowiedzi na pytania:
- jak tworzyć i rozwiązywać odpisy aktualizujące należności,
- kiedy odpisy aktualizujące można zaliczyć do kosztów podatkowych,
- jak udokumentować nieściągalność należności,
- jak prezentować odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym.

Cena: 19.90 zł 16.00 zł
Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

-13%

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

Pierwszy rozdział niniejszej pracy otwiera opracowanie prof. R. Mikosza, dotyczące
problematyki potrzebnych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praca ta
przygotowana została na podstawie ustnego wystąpienia, otwierającego powyższą konferencję.
Artykuł ten jest jednocześnie pierwszym artykułem w części I dotyczącej problematyki
postępowania sądowoadministracyjnego. W części tej omówiono również europejskie
standardy w świetle kontroli sądowej w administracji publicznej.
Część drugą poświęcono problematyce postępowania administracyjnego ogólnego i
postępowań administracyjnych szczególnych. Uzasadnieniem dla umieszczenia w jednej
części problematyki postępowania ogólnego i szczególnego jest to, iż niektórzy Autorzy
przedstawili w swoich pracach problemy zarówno z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
jak i przepisów procesowych szczególnych. Omówiono tu wybrane problemy
wnioskowego udostępniania informacji publicznej, kwestię komunikacji elektronicznej
w postępowaniu administracyjnym, domniemania formy decyzji administracyjnej, postępowania
administracyjnego w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska,
postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej.
Część trzecia dotyczy zaś problemów stycznych: postępowania administracyjnego
i innych gałęzi i działów prawa. Chodzi tu głównie o prawo cywilne i prawo urzędnicze.
W części tej zawarto rozważania dotyczące partycypacji społeczności lokalnej w postępowaniach
wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, postępowania w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
oraz postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej o wytyczne
konstytucyjne (stan obecny i postulaty zmian).
W części czwartej umieszczono zaś rozważania na temat proceduralnych aspektów
przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej, wstrzymania wykonalności
aktu administracyjnego (prace tę umieszczono w tym rozdziale ze względu na to, iż Autor
omawia tę problematykę w świetle zarówno postępowania jurysdykcyjnego – ogólnego
i szczególnego, jak i sądowoadministracyjnego) oraz rozgraniczenia właściwości rzeczowej
wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek
samorządu terytorialnego.

Cena: 15.00 zł 13.00 zł
Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami

-14%

Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami

W książce kompleksowo omówiono ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu uchwał organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.
Szczegółowo skomentowano wszystkie te przepisy ustawy o pomocy społecznej, które zawierają upoważnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego. Przede wszystkim zaś zwrócono uwagę na zakres dyskrecjonalności prawodawcy miejscowego przy ustalaniu treści poszczególnych aktów. Uwzględniono przy tym zarówno praktykę prawodawczą, jak i stanowiska orzecznictwa i literatury.


Uzupełnieniem całości są wzory uchwał, które zawierają wszystkie opisane zasady stanowienia aktów prawa miejscowego.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników administracji. Będzie stanowiła pomoc przy tworzeniu projektów uchwał, a także ich stosowaniu, tj. przy prowadzeniu postępowań administracyjnych i wydawaniu decyzji.

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.