Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Otwartość na karierę międzynarodową studentów ostatnich lat studiów

ebook

- 15%

Otwartość na karierę międzynarodową studentów ostatnich lat studiów

Agata Goździewicz.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 34.00 zł 29.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7865-150-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Problematyka migracji, szczególnie migracji zagranicznych, jest stałym obiektem zainteresowań badaczy z różnych dziedzin nauki, zarówno tych, których przedmiot stanowi opis i analiza liczebności populacji, jak demografia czy geografia, jak i innych nauk społecznych, tj. ekonomii, socjologii, nauk politycznych, historii czy psychologii (Górny, Kaczmarczyk, 2003).
Badania przedstawione w pracy mają charakter kwestionariuszowy, a ich celem jest określenie uwarunkowań otwartości na karierę międzynarodową. Problem pracy dotyczy określenia związków pomiędzy wybranymi zmiennymi osobowościowymi i środowiskowymi (kontekstualnymi) u studentów studiów dziennych IV i V roku a ich otwartością na karierę międzynarodową. Przeprowadzone badania mają dać odpowiedź na pytanie, czy osoby otwarte na karierę międzynarodową prezentują określony zestaw charakterystyk osobowościowych i środowiskowych, który różni je od tych, które są na nią zamknięte. Ponadto podjęto próbę poszukiwań typów studentów w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową.

Tytuł
Otwartość na karierę międzynarodową studentów ostatnich lat studiów
Autor
Agata Goździewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN
978-83-7865-150-5
Rok wydania
2013 Gdańsk
Wydanie
1
Liczba stron
292
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 11 Rozdział 1. Relacje jednostki i środowiska w cyklu życia jednostki 15 1.1. Stanowiska i kontrowersje psychologiczne dotyczące wzajemnej zależności jednostki i środowiska 15 1.2. Osobowość jako zadanie i cel rozwoju jednostki 18 1.2.1. Teorie rozwoju osobowości 18 1.2.2. Rozwój osobowości we wczesnej dorosłości 21 1.2.3. „Wschodząca dorosłość” jako problem rozwoju osobowości na progu dorosłości (kończenia studiów) 23 1.2.4. Krystalizacja tożsamości jako zadanie rozwojowe 25 1.3. Środowiskowe konteksty rozwoju jednostki w cyklu życia 27 1.3.1. Środowisko życia jako kontekst rozwoju jednostki 27 1.3.2. Wybrane koncepcje kontekstu rozwoju w psychologii 28 1.3.2.1. Koncepcja Wygotskiego 29 1.3.2.2. Koncepcja Bronfenbrennera 30 1.3.2.3. Koncepcja Horowitz 32 1.3.2.4. Koncepcja kontekstualizmu Lernera 33 1.3.3. Znaczenie środowiska jako kontekstu rozwoju w okresie wczesnej dorosłości (kończenia studiów) 34 1.3.3.1. Poziomy powiązań między rozwojem a otoczeniem jednostki w okresie wczesnej dorosłości 34 1.3.3.2. Przejście z edukacji do rynku pracy jako podstawowe zadanie i źródło kryzysu normatywnego w okresie wczesnej dorosłości 36 1.3.4. Wybrane koncepcje kontekstu jako teorie rozwoju kariery z perspektywy tranzycji rozwojowej do dorosłości 39 1.3.4.1. Poznawcze podejście do podejmowania decyzji związanych z karierą według Petersona, Sampsona, Jr., Lenza i Reardona 39 1.3.4.2. Teoria wyboru zawodu jako dopasowania jednostki i środowiska według Hollanda 40 1.3.4.3. Teoria odpowiedniości osoba – środowisko według Dawisa 42 1.3.4.4. Teoria life-spanu, life-space’u według Supera 45 1.3.4.5. Teoria wartości zawodowych i kulturowych według Browna 48 1.3.4.6. Społeczna teoria uczenia się w zakresie podejmowania decyzji o karierze według Krumboltza 51 1.3.4.7. Społeczno-poznawcza teoria kariery Lenta, Browna i Hackett 54 1.3.4.8. Teorie rozwoju kariery jako teorie wyboru ścieżki i stylu życia (konstruktywistyczna teoria kariery Savickasa) 56 Rozdział 2. Kariera jako problem psychologiczny w cyklu życia 59 2.1. Pojęcie kariery w psychologii współczesnej 59 2.1.1. Tradycyjne i współczesne pojęcie kariery 59 2.1.2. Zadanie rozwojowe wyboru kariery jako wyboru zawodu 63 2.1.3. Zadanie życiowe wyboru kariery jako wyboru przestrzeni i koncepcji życia 65 2.2. Przestrzenny i kulturowy kontekst wyboru kariery 65 2.2.1. Kariera krajowa (w wymiarze narodowym) jako tradycyjna perspektywa tożsamości indywidualnej i społecznej 66 2.2.2. Kariera międzynarodowa jako forma „kariery bez granic” 67 2.2.2.1. Narodowość i transnarodowość (transnationalism) jako problem psychologiczny 67 2.2.2.2. Pojęcie kariery bez granic 72 2.2.2.3. Specyfika karier bez granic w kontekście międzynarodowym 73 Rozdział 3. Otwartość na przemieszczenia przestrzenne i (e)migracje jako źródło i skutek adaptacji do zmian we współczesnych kontekstach rozwoju jednostki 76 3.1. Otwartość na przemieszczenia przestrzenne w perspektywie kontekstu rozwoju jednostki dawniej i dzisiaj 76 3.1.1. Przemieszczenia przestrzenne jako nowa forma przystosowania w epoce industrialnej 77 3.1.2. Przemieszczenia przestrzenne jako nowa forma przystosowania w dobie globalizacji pracy i kariery 78 3.2. Otwartość na przemieszczenia przestrzenne w typologii podróżników 80 3.3. Otwartość na przemieszczenia z perspektywy czynników indywidualnych 81 3.3.1. Otwartość na przemieszczenia przestrzenne z perspektywy zmiennych osobowościowych („osobowość migranta”) – badania Bonevy i Frieze 82 3.3.2. Otwartość na przemieszczenia przestrzenne z perspektywy nastawień i oczekiwanych korzyści – badania Tharenou 85 3.3.3. Otwartość na przemieszczenia przestrzenne z perspektywy motywacji emigracyjnej jako ekspresji podstawowych motywacji i wartości – badania Tartakovsky’ego i Schwartza 89 3.4. Otwartość na przemieszczenia przestrzenne z perspektywy procesu podejmowania decyzji 91 3.5. Otwartość na przemieszczenia przestrzenne z perspektywy wyboru tożsamości 92 3.5.1. Doświadczanie siebie i świadoma adaptacja tożsamości do środowiska 93 3.5.2. Otwartość a tożsamości możliwe i wielopostaciowe 94 3.6. Otwartość na przemieszczenia przestrzenne z perspektywy doświadczania otoczenia (otwartość a dopasowanie jednostki i środowiska) 95 Rozdział 4. Uwarunkowania otwartości na karierę międzynarodową u studentów kończących studia 97 4.1. Koncepcja otwartości na karierę międzynarodową Bańki 97 4.2. Osobowościowe uwarunkowania otwartości na karierę międzynarodową 98 4.2.1. Styl życia i tożsamość 98 4.2.2. Wartości 101 4.2.3. Poczucie samoskuteczności 104 4.2.4. Poszukiwanie doznań 106 4.2.5. Poczucie jakości życia 108 4.2.6. Lęk 110 4.2.7. Afekt pozytywny i negatywny 112 4.3. Kontekstualne/środowiskowe uwarunkowania otwartości na karierę międzynarodową 114 4.3.1. Uwarunkowania kontekstualne dystalne 114 4.3.1.1. Środowisko rodzinne (postawy rodzinne i status socjoekonomiczny) 114 4.3.1.2. Doświadczenia dystalne związane z kontekstem międzynarodowym 118 4.3.1.3. Zakorzenienie i przywiązanie do miejsca 119 4.3.2. Uwarunkowania kontekstualne proksymalne 121 4.3.2.1. Wsparcie i więzi społeczne w środowisku 121 4.3.2.2. Doświadczenia proksymalne związane z kontekstem międzynarodowym 123 4.4. Postrzegane bariery i zachęty w karierze międzynarodowej 123 Rozdział 5. Problem i metody badań 125 5.1. Problem pracy, pytania i hipotezy badawcze 125 5.2. Metody zastosowane w pracy 136 5.2.1. Metody wykorzystane do pomiaru zmiennych osobowościowych 136 5.2.1.1. Skala Orientacji Czasowych Preferowanych Stylów Życia A. Bańki 136 5.2.1.2. Skala Oceny Wartości P. Olesia 138 5.2.1.3. Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności R. Schwarzera, M. Jerusalema i Z. Juczyńskiego (GSES) 139 5.2.1.4. Podskala Poszukiwania Doznań ze Skali Ekstrawertyczności Inwentarza NEO-PI-R P.T. Costy, Jr. i R.R. McCrae 139 5.2.1.5. Drabina Cantrila 139 5.2.1.6. Podskala Lęku ze Skali Neurotyczności Inwentarza NEO-PI-R P.T. Costy, Jr. i R.R. McCrae 140 5.2.1.7. Skala Pozytywnego i Negatywnego Afektu D. Watsona, L.A. Clark i A. Tellegena (PANAS) 140 5.2.2. Metody wykorzystane do pomiaru zmiennych kontekstualnych/ środowiskowych 141 5.2.2.1. Obraz Postaw Rodzinnych M. Braun-Gałkowskiej 142 5.2.2.2. Skala Przywiązania do Miejsca A. Bańki 142 5.2.3. Inwentarz Barier i Zachęt w Karierze Międzynarodowej A. Bańki 142 5.2.4. Skala Otwartości na Karierę Międzynarodową A. Bańki (SOKM) 143 5.3. Procedura badawcza 143 5.4. Charakterystyka badanych osób 144 Rozdział 6 Struktura badanych zmiennych 146 6.1. Grupowanie wartości – struktura czynnikowa wartości akceptowanych 146 6.2. Struktura poczucia samoskuteczności – rezultaty analizy czynnikowej 149 6.3. Struktura poszukiwania doznań – rezultaty analizy czynnikowej 150 6.4. Struktura lęku – rezultaty analizy czynnikowej 152 6.5. Struktura afektu pozytywnego i negatywnego wobec perspektywy samodzielnego życia – rezultaty analizy czynnikowej 153 6.6. Grupowanie zachęt – struktura czynnikowa zachęt indywidualnych i środowiskowych 155 6.7. Grupowanie barier – struktura czynnikowa barier indywidualnych i środowiskowych 158 6.8. Struktura otwartości na karierę międzynarodową – rezultaty analizy czynnikowej 161 Rozdział 7. Osobowościowe i kontekstualne/ środowiskowe korelaty otwartości na karierę międzynarodową 164 7.1. Osobowościowe korelaty otwartości na karierę międzynarodową 164 7.1.1. Orientacje czasowe preferowanych stylów życia a otwartość na karierę międzynarodową 165 7.1.2. Akceptacja wartości a otwartość na karierę międzynarodową 167 7.1.3. Poczucie samoskuteczności a otwartość na karierę międzynarodową 169 7.1.4. Poszukiwanie doznań a otwartość na karierę międzynarodową 170 7.1.5. Poczucie jakości życia a otwartość na karierę międzynarodową 172 7.1.6. Lęk a otwartość na karierę międzynarodową 173 7.1.7. Afekt pozytywny i negatywny w perspektywie własnego samodzielnego życia a otwartość na karierę międzynarodową 174 7.1.8. Postrzeganie indywidualnych zachęt a otwartość na karierę międzynarodową 177 7.1.9. Postrzeganie indywidualnych barier a otwartość na karierę międzynarodową 179 7.2. Kontekstualne korelaty otwartości na karierę międzynarodową 180 7.2.1. Postawy rodzicielskie a otwartość na karierę międzynarodową 181 7.2.2. Postrzeganie zachęt środowiskowych a otwartość na karierę międzynarodową 182 7.2.3. Postrzeganie barier środowiskowych a otwartość na karierę międzynarodową 183 Rozdział 8. Typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową oraz ich osobowościowe i środowiskowe charakterystyki 186 8.1. Cel i metoda podziału badanych na grupy homogeniczne pod względem czynników otwartości na karierę międzynarodową 186 8.2. Podział na grupy ze względu na wyniki w czynnikach otwartości na karierę międzynarodową 187 8.2.1. Charakterystyka grup 187 8.2.2. Zmienne osobowościowe a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 190 8.2.2.1. Orientacje czasowe preferowanych stylów życia a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 190 8.2.2.2. Akceptowane wartości a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 192 8.2.2.3. Czynniki poczucia samoskuteczności a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 194 8.2.2.4. Czynniki poszukiwania doznań a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 195 8.2.2.5. Perspektywy czasowe poczucia jakości życia a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 195 8.2.2.6. Czynniki lęku a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 196 8.2.2.7. Czynniki afektu pozytywnego i negatywnego w perspektywie samodzielnego życia a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 197 8.2.2.8. Postrzegane zachęty indywidualne do kariery międzynarodowej a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 197 8.2.2.9. Postrzegane bariery indywidualne w karierze międzynarodowej a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 200 8.2.3. Zmienne kontekstualne/ środowiskowe a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 201 8.2.3.1. Środowiskowe zmienne dystalne a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 201 8.2.3.1.1. Postawy rodzicielskie i status socjoekonomiczny a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 201 8.2.3.1.2. Doświadczenia dystalne związane z pracą za granicą a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 204 8.2.3.1.3. Przywiązanie do kraju jako miejsca życia a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 207 8.2.3.2. Środowiskowe zmienne proksymalne a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 209 8.2.3.2.1. Posiadane wsparcie i zapotrzebowania na nie a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 209 8.2.3.2.2. Własne doświadczenia proksymalne związane z pracą za granicą a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 211 8.2.3.2.3. Postrzegane zachęty środowiskowe do kariery międzynarodowej a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 212 8.2.3.2.4. Postrzegane bariery środowiskowe w karierze międzynarodowej a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 213 8.2.4. Zmienne socjodemograficzne i geograficzne a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 215 8.2.5. Kompetencje w zakresie języków obcych a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 219 8.2.6. Chęć wyjazdu za granicę i deklaracja długości pobytu a typy osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 221 8.2.7. Podsumowanie 222 Rozdział 9. Dyskusja wyników: psychologiczna charakterystyka uwarunkowań otwartości na karierę międzynarodową 227 9.1. Charakterystyka otwartości na karierę międzynarodową 227 9.2. Wybrane modele przyczynowe otwartości na karierę międzynarodową 228 9.3. Zakres i poziom weryfikacji hipotez badawczych 237 9.4. Psychologiczna charakterystyka typów osób w różnym stopniu otwartych na karierę międzynarodową 247 9.5. Osobowościowe i kontekstualne/ środowiskowe uwarunkowania otwartości na karierę międzynarodową – próba syntezy 252 9.6. Implikacje wynikające z badań 254 Zakończenie 257 Bibliografia 259 Aneksy 278 Spis rycin 288 Spis tabel 289
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 5

-14%

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 5

Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Naukowy „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”.

W tomie piątym podjęty został problem szeroko pojętych wartości – wartości a etniczność, wartości prospołeczne i ich przemiany, świat wartości w różnych kulturach.

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” - to periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką społeczną.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

Książka „(U)sługi domowe” to propozycja spojrzenia na przemiany relacji społecznych we współczesnej Polsce przez pryzmat płatnej pracy domowej. Podsumowuje ponad dziesięcioletni okres badań nad płatną pracą domową w powojennej Polsce, podejmowaną współcześnie przez Polaków za granicą oraz nad historycznymi formami służby domowej. Przedstawia dylematy transformacyjnej Polski, napięcia relacyjne o charakterze kulturowym i klasowym ukryte pod zindywidualizowanym i interpersonalnym przeżywaniem „kontraktu płatnej pracy domowej”. Oferuje interpretację współczesności wg klucza przeplatających się i współwystępujących przejawów przednowoczesnego, nowoczesnego i ponowoczesnego sposobu ujmowania ładu społecznego w skali mikro i w życiu codziennym.

Cena: sprawdź
A Wisła dalej płynie

-13%

A Wisła dalej płynie

Książka jest pierwszą częścią z zamierzonego, chociaż niezrealizowanego do dzisiaj, cyklu „Opisać życie”. Autor w swoich wspomnieniach prowadzi czytelnika do czasów, gdy miał piętnaście lat. Opowiada o współżyciu wielokulturowej społeczności, o perypetiach w szkole, o wiejskiej codzienności. Często retrospektywnie odnosi się do historii własnego narodu, tej zaczerpniętej ze źródeł pisanych, ale też – kiedy chodzi o gniazdo przodków – z bogatych opowieści rodziców.

*********

And the Vistula flows on

Petro Murianka, a Lemko born in Lower Silesia, where his family was relocated during the Operation Vistula, in his autobiography goes back to the time when he was fifteen years old. He recounts the co-existence of a multicultural community, the trials and tribulations of his school life, his everyday life in the country. He often looks at the history of his own nation in retrospect, drawing from written sources and his parents’ rich narratives.

*********

Petro Murianka (Piotr Trochanowski) – urodził się w 1947 roku na Dolnym Śląsku, gdzie osiedlono jego rodzinę w ramach Akcji „Wisła”. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, pracował jako dyrygent chórów cerkiewnych. Jednocześnie był nauczycielem religii, zaś po przemianach 1989 roku również języka łemkowskiego. Napisał i zrealizował kilka sztuk scenicznych. Wydał 5 zbiorów poezji, a także 2 zbiory pieśni (płyty CD) z muzyką do własnych i innych tekstów. Autor elementarza łemkowskiego. Przekładał na łemkowski z innych języków słowiańskich (m.in. obszerny zbiór "Poezja polska"). Od 1989 roku prowadzi łemkowskie czasopismo "Besida", zredagował również ponad 20 almanachów – Lemkivskij Ričnyk, a także kilka zbiorów poetów łemkowskich. Za dzieło życia uważa wielką (580 stron w formacie A4) monografię miejscowości przodków – "Knyha Bilcarevy". Laureat kilkunastu nagród krajowych i zagranicznych.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Adopcja międzyrasowa Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością

-29%

Adopcja międzyrasowa Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością

Termin „adopcja międzyrasowa” odnosi się do sytuacji, w której przynależność rasowa przynajmniej jednego z rodziców różni się od przynależności adoptowanego dziecka do danego typu rasowego. Adoptowane dzieci trafiają przede wszystkim do domów rodzin osób białych z klasy średniej. Różnica w cechach genotypowych między dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi zdradza pochodzenie dziecka przed otoczeniem i rówieśnikami już od samego początku jego pojawienia się w rodzinie adopcyjnej. Celem niniejszej książki jest omówienie fenomenu adopcji międzyrasowej i ukazanie, w jaki sposób burzy ona pewien porządek społeczny, oparty na powszechnym rozumieniu kategorii pokrewieństwa i pochodzenia jako kategorii uniwersalnych, naturalnych i przez to trudnych do zakwestionowania. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ adopcja międzyrasowa sama w sobie jest zjawiskiem złożonym, które wymaga rekonstrukcji znaczeń pokrewieństwa i pochodzenia wynikających zarówno z teorii naukowych, jak i z wiedzy potocznej oraz jej zdroworozsądkowych uzasadnień.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych

-13%

Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych

Prezentowana książka jest owocem projektu badawczego dotyczącego następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych. Badania terenowe – w których wykorzystano metodę sondażowo-porównawczą – przeprowadzono w Raciborzu i Lublińcu w województwie śląskim oraz w Nysie i Głogówku w województwie opolskim. Podstawą wyboru tych miast były trzy główne kryteria: położenie przestrzenne, obecność ludności rdzennie śląskiej i zróżnicowanie procesów migracji mieszkańców miast poza granice kraju; a także przekształcenia ich struktury gospodarczej z przemysłowej na postprzemysłową. Autorzy poszczególnych rozdziałów zaprezentowali kluczowe dane dla oceny zasobów i dynamiki kapitału ludzkiego w małych i średnich miastach.

Opracowanie Bożeny Pastwy stanowi próbę identyfikacji potencjału demograficznego i cech społeczno-kulturowych populacji badanych miast w okresie transformacji. Adam Bartoszek z kolei analizuje edukacyjną i społeczno-zawodową ruchliwość mieszkańców oraz członków elit lokalnych w powiązaniu z oceną warunków życia w swoim mieście. Urszula Swadźba poszukuje odpowiedzi na pytania o czynniki kształtujące aktywność edukacyjną w połączeniu ze strategiami lokalnymi oraz z innowacyjnością zasobów ludzkich z badanych gospodarstw domowych. Rafał Muster przedstawia diagnozę problemów aktywizacji kapitału ludzkiego na lokalnych rynkach pracy wraz z oceną instytucjonalnego oddziaływania na adaptację do ich potrzeb przez osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia. Charakterystyka zakorzenienia badanych w przestrzeni społeczno-kulturowej prezentowana w kolejnym rozdziale przez Marka Dziewierskiego dopełnia obraz badanych miejscowości.

W końcowym rozdziale książki Adam Bartoszek i Urszula Swadźba podsumowują następstwa ruchliwości kapitału ludzkiego dla jakości życia w badanych miastach.

Cena: 35.70 zł 31.00 zł
Analiza dyskursu publicznego

-31%

Analiza dyskursu publicznego

Celem publikacji jest przedstawienie wybranych metod i perspektyw badawczych, stosowanych we współczesnej analizie dyskursu, która od początku była i pozostaje obszarem spotkania wielu dyscyplin: językoznawstwa, socjologii, historii, kulturoznawstwa, politologii, a także pedagogiki i filozofii. To spotkanie powoduje, że analiza dyskursu jawi się jako dziedzina w oczywisty sposób inter- i multidyscyplinarna. Niekiedy korzystanie z wielorodnych inspiracji prowadzi do wypracowania własnych, zintegrowanych, a zatem interdyscyplinarnych języków analitycznych. W innych przypadkach obserwujemy raczej sytuację multidyscyplinarną w postaci wzajemnego uzupełniania się odmiennych strategii badawczych.
Analizując polskie tekstów publiczne autorzy używają instrumentarium badawczego wywodzącego się z nauk humanistycznych i społecznych, uwzględniając obecne w polskiej tradycji nurty badawcze oraz specyfikę kontekstu społeczno-kulturowego. Prezentowane w tomie analizy były przedmiotem wspólnych dyskusji, które pozwalały na konfrontację różnych metodyk (dominującym ujęciem okazały się jakościowe metody semiotyczno-lingwistyczne) i metodologii oraz perspektyw teoretycznych (deskryptywna, krytyczna).
Teksty metodologiczne zostały podzielone na trzy kategorie: metody (przedstawiono wybrane metody analizy dyskursu: analizę pola semantycznego, analizę narracyjną, analizę multimodalną, analizę semiotyczną oraz analizy ramowania), perspektywy badawcze (perspektywa krytycznej analizy dyskursu, perspektywa postkolonialna, perspektywa feministyczna oraz perspektywa postfoucaultowskiej analizy dyskursu) a także dwie analizy tego samego materiału.
Prezentowany tom stanowi dobrą ilustrację zastosowania w praktyce badawczej reguł interdyscyplinarności i efektów multidyscyplinarności oraz zestawiania ze sobą różnych punktów widzenia w badaniach nad komunikowaniem publicznym, które jest wdzięcznym polem dla takich ujęć badawczych.
Książka powinna cieszyć się zainteresowanie wszystkich interesujących się debatą publiczną w Polsce, jej historycznymi odsłonami oraz poszukiwaniem narzędzi dla jej poznawania i analizy.

Cena: 45.00 zł 31.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.