Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Penologia ogólna. Perspektywa integralnokulturowa. Tom 1 Kara kryminalna jako ogólna kategoria instytucji prawnej i społecznej

ebook

- 13%

Penologia ogólna. Perspektywa integralnokulturowa. Tom 1 Kara kryminalna jako ogólna kategoria instytucji prawnej i społecznej

Jarosław Utrat-Milecki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 28.70 zł 25.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 25.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-5572-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Pierwszy tom 2-tomowej monografii przedstawia w usystematyzowany sposób postrzeganie kary kryminalnej jako instytucji prawnospołecznej o charakterze procesualnym. Intencją przedstawionego integralnokulturowego podejścia teoretycznego jest prowadzenie analiz w sposób interdyscyplinarny pozwalający integrować różne typy wiedzy z zakresu nauk społecznych, które mogą być wykorzystane na użytek szeroko rozumianych praktyk penalnych. Z perspektywą integralnokulturową wiąże się też nowa klasyfikacja teorii i krytyki kary. Autor, odwołując się do współczesnych badań i koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem literatury naukowej anglosaskiego kręgu kulturowego oraz uwzględniając polską tradycję studiów penologicznych, analizuje wyniki badań własnych na temat kary kryminalnej prowadzonych w usystematyzowany sposób od 1997 roku, które stanowiły podstawę opracowania ram teoretycznych penologii integralnokulturowej.

Kara kryminalna i inne reakcje prawnokarne rzadko są przedmiotem pogłębionej refleksji prowadzonej na różnych płaszczyznach. Monografia [...] porządkuje wiedzę na temat ewolucji kary kryminalnej, jej opisu, struktury, racjonalizacji i form organizacyjnych oraz współczesnych nurtów myśli penologicznej. (Z recenzji prof. dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej)

Praca jest bezsprzecznie cenna i wejdzie do kanonu kształcenia penologów, kryminologów i prawników. Wartościowe jest całościowe ujęcie, przekrojowość, erudycyjność, przybliżenie wątków rzadko podejmowanych, uporządkowanie terminologiczne, krytyka upraszczających ujęć w nauce polskiej. (Z recenzji dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG)

*********

General penology. A culturally integrated perspective. Volume 1. Criminal punishment as a general category of legal and social institution

The first volume of the two-volume monograph presents in a systematic way the perception of criminal punishment as a legal and social institution of a procedural nature. The intention of the presented culturally integrated theoretical approach is to conduct analyses in an interdisciplinary manner that makes possible the integration of various types of social science knowledge, which can be used for the purposes of widely understood penal practices.

A new classification of the theory and criticism of punishment is also connected with the culturally integrated perspective. The author, referring to contemporary research and concepts with particular emphasis on the scientific literature of the Anglo-Saxon cultural circle and taking into account the Polish tradition of penology studies, analyses the results of his own research on criminal punishment conducted in a systematic way since 1997, which formed the basis for the development of the theoretical framework of culturally integrated penology.

*********

Dr hab., prof. UW Jarosław Utrat-Milecki (ORCID 0000-0002-2868-426X) – zatrudniony w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, kierownik Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych i Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im. prof. G. Rejman, powołanych z jego inicjatywy w 2008 roku. Z Uniwersytetem Warszawskim związany od początku swojej kariery naukowej – doktoryzował się i habilitował na Wydziale Prawa i Administracji UW. Działalność naukową łączył przez wiele lat z pracą w wymiarze sprawiedliwości. Autor takich monografii, jak: "Więziennictwo w Polsce w latach 1944–1956" (1996), "Polityczność przestępstwa" (1997, 2007), "Podstawy penologii. Teoria kary" (2006), "Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa" (2010).

---------

PhD hab., prof. UW Jarosław Utrat-Milecki (ORCID 0000-0002-2868-426X) – employed at the Institute of Social Prevention and Resocialisation of the University of Warsaw; the head of the Department of Legal and Social Culturally Integrated Research and of the Prof. G. Rejman European Centre for Penological Studies, founded on his initiative in 2008. Connected with the University of Warsaw from the beginning of his academic career – he obtained his doctorate and habilitation at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. For many years, he combined his scientific activity with work in the judiciary. He is the author of such monographs as: "Więziennictwo w Polsce w latach 1944–1956" ["Prisons in Poland in 1944–1956"] (1996), "Polityczność przestępstwa" ["Politicality of the Crime"] (1997, 2007), "Podstawy penologii. Teoria kary" ["Foundations of Penology. Theory of Punishment"] (2006), "Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa" ["Punishment. Penal theory and culture: a culturally integrated perspective"] (2010).

Tytuł
Penologia ogólna. Perspektywa integralnokulturowa. Tom 1
Podtytuł
Kara kryminalna jako ogólna kategoria instytucji prawnej i społecznej
Autor
Jarosław Utrat-Milecki
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tłumaczenie
Edward Maliszewski
ISBN
978-83-235-5572-8
Seria
penology.org
Rok wydania
2022 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
382
Format
epub, pdf, mobi
Spis treści
Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. Systematyka penologii w naukach penalnych 21 Refleksja nad historią pojęcia kryminologii i nauk penalnych 21 O rozwoju systematycznych studiów na temat kary kryminalnej 24 Perspektywy badawcze w penologii 29 Miejsce penologii w naukach penalnych 34 Zakres penologii 39 Penologia a polityka kryminalna i polityka penitencjarna 47 Przedmiot badań penologii 54 Otwarty katalog podstawowych obszarów badań w penologii 56 ROZDZIAŁ II. Kara kryminalna: perspektywa deskryptywnych teorii kary 60 Wprowadzenie 60 Założenia penologicznego opisu kary kryminalnej 61 Teorie deskryptywne kary kryminalnej a pojęcie normatywneśrodków karnych 69 Cywilizacyjne uwarunkowania deskryptywnych teorii kary kryminalnej 72 Teorie deskryptywne kary kryminalnej a zagadnienie kryminalizacji 75 Zasada kary jako ultima ratio a zasada subsydiarności prawa karnego 79 Teorie deskryptywne kary kryminalnej a zasada domniemania niewinności 85 ROZDZIAŁ III. Penologia integralnokulturowa: instytucja kary kryminalnej 95 Kategoria analityczna podłoża historyczno-kulturowego 95 Rozwój idei nowożytnych praktyk penalnych 106 Epoka nowożytna: początki reform penitencjarnych 110 Rozwój idei świeckiego więzienia pokutnego 113 Systemy progresywne i początki indywidualizacji penitencjarnej 118 O uniwersalności kary kryminalnej jako idei oraz instytucji prawnej 133 Uwagi odnośnie do kwestii badań porównawczych kary kryminalnej 141 Anglosaskie określenie elementów pojęcia kary. Analityczne ujęcie uniwersalnego pojęcia kary (definicja Antony’ego Flew) 144 Kategoria instytucji społecznej (i prawnej) w badaniach kary kryminalnej 152 Labilność kary kryminalnej jako instytucji społecznej 158 IV. Penologia integralnokulturowa: struktura kary kryminalnej 163 Zagadnienia ogólne. Kara kryminalna a kryminalizacja 163 Elementy pozytywne i negatywne struktury kary kryminalnej oraz jej strony czynna i bierna 171 Potępienie jako cecha kary kryminalnej (ekspresyjna funkcja kary kryminalnej) 173 Pojęcie i struktura kary kryminalnej a jej formy organizacyjne 179 Procesualność kary kryminalnej 184 Potencjalność kary 184 Aktualizacja kary kryminalnej 189 Faza pełnej aktualizacji kary 195 Struktura kary kryminalnej a instytucja warunkowego zwolnienia z zakładu karnego 195 Faza pełnej aktualizacji kary kryminalnej. Inne postacie 204 Zakończenie kary kryminalnej 206 Przedawnienie kary kryminalnej (jej wymiaru i wykonania) 212 Kara w prawie karnym rozumianym jako podsystem kontroli społecznej 214 Podsumowanie: klasyczne elementy budujące pojęcie kary kryminalnej 219 Integralnokulturowa teoria kary kryminalnej 222 ROZDZIAŁ V. Współczesna klasyfikacja teorii i krytyki kary 228 Znaczenie nowoczesnej klasyfikacji teorii i krytyki kary kryminalnej 228 Pojęcie racjonalizacji kary a pojęcia usprawiedliwienia kary i uzasadnienia kary 240 Racjonalizacja imperatywna kary kryminalnej a pojęcie kary kryminalnej 245 Tradycyjne podejście jako podstawa wyróżnienia kategorii kary imperatywnej 254 Teorie imperatywne a dziedzictwo oświecenia 259 Krytyka pojęcia kary retrybutywnej 271 Retrybutywizm negatywny. Aksjologiczne aspekty instytucji kary kryminalnej 273 Retrybucja pozytywna, czyli reakcyjna (właściwa) 281 Teorie imperatywne kary a zasada proporcjonalności 290 Teorie imperatywne kary a funkcja ochronna prawa karnego 294 Kara w granicach stopnia winy a surowsze kary dla recydywistów 297 Bibliografia 307 Indeks osób 329 Indeks rzeczowy 340 Table of contents 357 Preface 360 Abstract and keywords 372 O Autorze / About the author 373 ANEKS Spis treści tomu 2 Podstawy teoretyczne polityki karnej 374 ANNEX Table of contents, volume 2 Theoretical foundations of penal policy 377 Seria wydawnicza penology.org Publication series penology.org
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Penologia ogólna. Perspektywa integralnokulturowa. Tom 1 Kara kryminalna jako ogólna kategoria instytucji prawnej i społecznej

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.