Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podstawy biologii komórki t. 1

ebook

- 13%

Podstawy biologii komórki t. 1

Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-20817-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Jest to tłumaczenie piątego wydania bardzo popularnego w świecie podręcznika biologii komórki, który w niezwykle przystępny sposób przedstawia złożoność funkcjonowania najmniejszej jednostki życia - komórki. W porównaniu z drugim wydaniem zostało ono zaktualizowane i znacznie zmienione, dwa rozdziały dotyczące podziału komórki i kontroli cyklu komórkowego połączono w jeden, przy czym objętość podręcznika nie uległa zmianie.

Znakomite wprowadzenie w skomplikowane zagadnienia budowy i funkcjonowania komórek z podkreśleniem ich znaczenia dla zdrowia człowieka. Obecne wydanie, oprócz uzupełnienia tekstu o najnowsze odkrycia naukowe, w tym wynikające z coraz lepszego poznania genomu człowieka, omawia nowe zagadnienia poświęcone mechanizmom regulacji ekspresji genów, manipulowania aktywnością genów i potencjałowi tkwiącemu w komórkach macierzystych. W podręczniku położono akcent na przejrzystość. Tekst jest krótki, natomiast wiodącą rolę spełniają liczne wielobarwne poglądowe rysunki; niektóre zgromadzone w dwustronicowych panelach problemowych. Każdy rozdział zawiera: streszczenie, hasła kluczowe i pytania związane z tekstem i/lub rysunkami – odpowiedzi są na końcu książki.

Wydanie polskie podzielone jest na 2 części.

W części 1 omówione zostały chemiczne składniki komórki oraz podstawy zasilania energetycznego procesów życiowych. W omawianiu makrocząsteczek skoncentrowano się na białkach i kwasach nukleinowych, co stanowi doskonałe wprowadzenie do przedstawienia podstawowych zagadnień biologii molekularnej, czyli procesów replikacji materiału genetycznego, jego naprawy i rekombinacji, a także ekspresji i ewolucji genów.

W części 2 omówione zostały podstawowe mechanizmy i kluczowe dla życia procesy zachodzące w komórkach, związane m.in. z przemianami energetycznymi, transportem substancji i komunikowaniem się komórek. W końcowej części znajdują się rozdziały poświęcone podziałom komórkowym i mechanizmom ich regulacji, umożliwiającym odnawianie się komórek i ich specjalizację, ale także zaburzeniom tych procesów prowadzącym do mutacji, śmierci komórek i powstawania komórek nowotworowych.

Podręcznik dla studentów: biologii, biotechnologii, bioinformatyki, medycyny i różnych działów nauk o zdrowiu oraz nauk rolniczych; dla początkujących pracowników nauki w tych dziedzinach, a także dla uczniów szkół średnich oraz osób ciekawych świata komórek.

Tytuł
Podstawy biologii komórki t. 1
Autorzy
Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-20817-2
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
3
Liczba stron
450
Format
mobi, epub
Spis treści
Rozdział 1 Komórki: podstawowe jednostki życia 1 Jedność i różnorodność komórek 2 Komórki różnią się niezmiernie wyglądem i funkcją 2 Wszystkie żywe komórki funkcjonują, opierając się na podobnych podstawowych procesach chemicznych 3 Żywe komórki są samopowielającymi się zbiorami katalizatorów 4 Wszystkie żyjące komórki prawdopodobnie wyewoluowały z tej samej prakomórki 5 Geny dostarczają instrukcji o formie, funkcji oraz zachowaniu komórek i organizmów 6 Komórki pod mikroskopem 6 Wynalezienie mikroskopu świetlnego doprowadziło do odkrycia komórek 7 Mikroskopy świetlne ujawniają niektóre składniki komórki 8 Szczegóły struktury komórki można ujawnić w mikroskopie elektronowym 10 Komórka prokariotyczna 11 Prokarionty to najliczniejsze i najbardziej zróżnicowane komórki na Ziemi 15 Świat prokariontów jest podzielony na dwie domeny: Bacteria i Archaea 16 Komórka eukariotyczna 16 Jądro komórkowe jest magazynem informacji 17 Mitochondria wytwarzają użyteczną energię z cząsteczek pożywienia 18 Chloroplasty przechwytują energię światła słonecznego 18 Błony wewnętrzne tworzą przedziały wewnątrzkomórkowe o odmiennych funkcjach 20 Cytozol jest stężonym uwodnionym żelem dużych i małych cząsteczek 22 Cytoszkielet jest odpowiedzialny za ukierunkowane ruchy komórek 22 Cytozol nie jest układem statycznym 24 Początkowo komórki eukariotyczne mogły być komórkami drapieżnymi 24 Organizmy modelowe 28 Biolodzy molekularni skupili swe wysiłki na E. coli 28 Drożdże piekarnicze są prostymi eukariontami 29 Arabidopsis wybrano jako roślinę modelową 29 Wśród zwierząt modelowych są muszki, nicienie, ryba i mysz 30 Biolodzy zajmują się również badaniami ludzi i ich komórek 33 Porównywanie sekwencji genomów ujawnia wspólne dziedzictwo życia 35 Genomy zawierają dużo więcej niż geny 36 Rozdział 2 Chemiczne składniki komórek 41 Wiązania chemiczne 42 W skład komórek wchodzi niewiele rodzajów atomów 42 O reakcjach między atomami decydują elektrony ich zewnętrznej powłoki 43 Wiązania kowalencyjne powstają przez wspólne użytkowanie elektronów 46 Niektóre wiązania kowalencyjne powstają w wyniku wspólnego użytkowania więcej niż jednej pary elektronów 47 Elektrony w wiązaniach kowalencyjnych są często użytkowane nierównomiernie 47 Wiązania kowalencyjne są wystarczająco silne, aby przetrwać warunki wewnątrz komórki 48 Wiązania jonowe powstają przez przyjęcie i oddanie elektronów 48 Wiązania wodorowe są ważnymi wiązaniami niekowalencyjnymi w wielu cząsteczkach biologicznych 49 Cztery rodzaje słabych wiązań umożliwiają oddziaływanie cząsteczek w komórce 50 Niektóre polarne cząsteczki w wodzie tworzą kwasy i zasady 51 Cząsteczki w komórkach 53 Komórki zbudowane są ze związków węgla 53 Komórki zawierają cztery główne rodziny małocząsteczkowych związków organicznych 54 Cukry są dla komórek źródłem energii i stanowią podjednostki polisacharydów 54 Kwasy tłuszczowe są składnikami błon komórkowych 57 Aminokwasy są jednostkami monomerycznymi białek 58 Nukleotydy są jednostkami monomerycznymi DNA i RNA 59 Makrocząsteczki w komórkach 61 Makrocząsteczki mają określoną sekwencję jednostek monomerycznych 62 Wiązania niekowalencyjne nadają dokładnie określony kształt makrocząsteczkom 65 Wiązania niekowalencyjne umożliwiają makrocząsteczkom wybiórcze wiązanie innych cząsteczek 65 Rozdział 3 Energia, kataliza i biosynteza 85 Wykorzystywanie energii przez komórki 86 Porządek biologiczny jest możliwy dzięki uwalnianiu energii cieplnej z komórek 87 Komórki mogą przekształcać energię z jednej formy w drugą 89 Organizmy fotosyntetyzujące wykorzystują światło słoneczne do syntezy cząsteczek organicznych 90 Komórki uzyskują energię w wyniku utleniania cząsteczek organicznych 91 Utlenianie i redukcja wiążą się z przenoszeniem elektronów 92 Energia swobodna i kataliza 93 Reakcje chemiczne przebiegają w kierunku, który prowadzi do utraty energii swobodnej 93 Enzymy obniżają energię potrzebną do zapoczątkowania reakcji spontanicznych 94 Zmiana energii swobodnej decyduje o możliwości zajścia reakcji 95 ΔG zmienia się, gdy reakcja zmierza w kierunku równowagi 96 Zmiana standardowej energii swobodnej, ΔG°, umożliwia porównanie energetyki różnych reakcji 100 Stała równowagi jest wprost proporcjonalna do ΔG° 100 W złożonych reakcjach stała równowagi obejmuje stężenia wszystkich substratów i produktów 101 Stała równowagi także wskazuje na siłę niekowalencyjnych oddziaływań wiążących 102 Dla sekwencji reakcji wartości zmian energii swobodnej dodają się 102 Reakcje katalizowane przez enzymy zależą od szybkich zderzeń cząsteczek 103 Odziaływania niekowalencyjne umożliwiają enzymom wiązanie specyficznych cząsteczek 104 Aktywowane nośniki a biosynteza 105 Powstawanie aktywowanych nośników jest sprzężone z reakcją energetycznie korzystną 108 ATP jest aktywowanym nośnikiem najczęściej wykorzystywanym w komórce 109 Energia magazynowana w ATP jest często wykorzystywana do łączenia dwóch cząsteczek 110 NADH i NADPH są aktywowanymi nośnikami elektronów 110 NADPH i NADH odgrywają różne role w komórkach 112 Komórki wykorzystują wiele innych aktywowanych nośników 113 Synteza biopolimerów wymaga dostarczenia energii 114 Rozdział 4 Struktura i funkcja białek 121 Struktura przestrzenna i budowa białek 123 Strukturę przestrzenną białek określa ich sekwencja aminokwasowa 123 Białka zwijają się do konformacji o najniższej energii 126 Białka wykazują wielką różnorodność skomplikowanych struktur przestrzennych 128 Helisa α i harmonijka β to powszechnie występujące sposoby zwijania się białka 130 Helisy to uprzywilejowany motyw konstrukcyjny struktur biologicznych 130 Harmonijki β to motyw konstrukcyjny sztywnego rdzenia wielu białek 132 Białka nieprawidłowo zwijające się mogą tworzyć struktury amyloidowe o działaniu chorobotwórczym 133 Białka mają kilka poziomów organizacji 134 Białka zawierają także odcinki o stosunkowo niewielkiej strukturalizacji 134 Tylko nieliczne z wielu możliwych łańcuchów polipeptydowych to funkcjonalne białka 135 Białka można grupować w rodziny 136 Cząsteczki większych białek zawierają często więcej niż jeden łańcuch polipeptydowy 136 Białka mogą układać się w filamenty, arkusze lub kule 138 Niektóre rodzaje białek mają kształt wydłużonych włókien 138 Białka zewnątrzkomórkowe są często stabilizowane przez poprzeczne wiązania kowalencyjne 140 Jak działają białka 141 Wszystkie białka wiążą się z innymi cząsteczkami 141 Ludzkie komórki produkują miliardy różnych przeciwciał, każde z innym miejscem wiążącym antygen 142 Enzymy są silnymi i bardzo swoistymi katalizatorami 143 Enzymy zasadniczo zwiększają szybkość reakcji chemicznych 146 Lizozym ilustruje pracę enzymu 147 Wiele leków hamuje enzymy 151 Ścisłe związanie małych cząsteczek daje białkom dodatkowe funkcje 152 Jak kontrolowane są białka 153 Aktywność katalityczna enzymów jest często regulowana przez inne cząsteczki 153 Enzymy allosteryczne mają dwa lub więcej miejsc wiążących, które oddziałują ze sobą 155 Fosforylacja może kontrolować aktywność białka, wywołując zmianę konformacyjną 156 Modyfikacje kowalencyjne białek także kontrolują lokalizację białek i oddziaływania między nimi 157 Białka regulatorowe wiążące GTP są regulowane w wyniku cyklicznego uzyskiwania i utraty grupy fosforanowej 158 Hydroliza ATP pozwala białkom motorycznym wytwarzać w komórce ukierunkowany ruch 159 Białka często tworzą duże kompleksy, które działają jak maszyny białkowe 160 Kompleksy białkowe tworzą się dzięki rusztowaniom 160 Słabe oddziaływania pomiędzy makrocząsteczkami mogą wytwarzać duże, biochemicznie zróżnicowane przedziały subkomórkowe 161 Jak badane są białka 162 Białka można oczyszczać z komórek lub tkanek 163 Określenie struktury białka rozpoczyna się od poznania jego sekwencji aminokwasowej 164 Techniki inżynierii genetycznej umożliwiają masową produkcję, projektowanie i analizę niemal każdego białka 165 Pokrewieństwo między białkami pozwala na przewidywanie ich struktury i funkcji 166 Rozdział 5 DNA i chromosomy 177 Struktura DNA 178 Cząsteczka DNA składa się z dwóch komplementarnych łańcuchów polinukleotydowych 179 Struktura DNA umożliwia funkcjonowanie mechanizmu dziedziczenia 180 Struktura chromosomów eukariotycznych 182 Eukariotyczny DNA jest upakowany w wiele chromosomów 183 Chromosomy organizują i przenoszą informację genetyczną 184 Do replikacji i segregacji chromosomów wymagane są wyspecjalizowane sekwencje DNA 185 Chromosomy interfazowe występują w jądrze w sposób zorganizowany 186 DNA w chromosomach zawsze jest mocno skondensowany 187 Podstawowymi jednostkami struktury chromosomu eukariotycznego są nukleosomy 188 Chromosomy mają kilka poziomów upakowania DNA 190 Regulacja struktury chromosomów 192 Zmiany w strukturze nukleosomu umożliwiają dostęp do DNA 192 Chromosomy interfazowe zawierają zarówno skondensowane, jak i rozluźnione formy chromatyny 193 Rozdział 6 Replikacja i naprawa DNA 203 Replikacja DNA 204 Parowanie zasad umożliwia replikację DNA 204 Synteza DNA zaczyna się w miejscu początku replikacji 205 W miejscu początku replikacji tworzy się dwoje widełek replikacyjnych 205 Polimeraza DNA wykorzystuje wyjściowe nici DNA jako matryce w syntezie DNA 209 Widełki replikacyjne są asymetryczne 210 Polimeraza DNA koryguje swoje błędy 211 Krótkie fragmenty RNA służą jako startery do syntezy DNA 212 Białka w widełkach replikacyjnych współpracują, tworząc aparat replikacyjny 214 Telomeraza umożliwia replikacje końców chromosomów eukariotycznych 217 Długość telomerów jest różna dla różnych typów komórek i zależy od ich wieku 218 Naprawa DNA 219 W komórkach ciągle dochodzi do uszkodzeń DNA 219 Komórki dysponują licznymi mechanizmami naprawy DNA 221 System naprawy źle dopasowanych par zasad usuwa błędy replikacji DNA, które uniknęły korekty 222 Naprawa dwuniciowych pęknięć DNA wymaga odrębnej strategii 224 Rekombinacja homologiczna potrafi bezbłędnie naprawiać dwuniciowe pęknięcia DNA 225 Problemy z naprawą uszkodzeń DNA mogą mieć poważne konsekwencje dla komórki lub organizmu 226 Zapis dokładności replikacji i naprawy DNA jest zachowany w sekwencjach genomowych 227 Rozdział 7 Od DNA do białek: Jak komórki odczytują swój genom? 233 Od DNA do RNA 234 Odcinki sekwencji DNA są przepisywane na RNA 235 Podczas transkrypcji powstaje RNA komplementarny wobec jednej z nici DNA 236 W komórkach powstają różne rodzaje RNA 238 Sygnały w DNA pokazują polimerazie RNA miejsca początku i końca transkrypcji 239 Inicjacja transkrypcji genów eukariotycznych jest złożonym procesem 241 Ogólne czynniki transkrypcyjne są niezbędnie potrzebne eukariotycznej polimerazie RNA 242 Cząsteczki eukariotycznego mRNA dojrzewają w jądrze komórkowym 243 U eukariontów geny kodujące białka są przerywane sekwencjami niekodującymi nazywanymi intronami 245 Introny są usuwane z cząsteczek pre-mRNA w procesie splicingu 245 Synteza i dojrzewanie RNA zachodzą w „fabrykach” w jądrze komórkowym 248 Dojrzałe cząsteczki eukariotycznego mRNA są eksportowane z jądra komórkowego 248 Cząsteczki mRNA ostatecznie ulegają degradacji w cytoplazmie 249 Od RNA do białka 250 Informacja w sekwencji mRNA jest zakodowana w postaci zestawów trójek nukleotydów 250 Cząsteczki tRNA dopasowują aminokwasy do kodonów mRNA 254 Swoiste enzymy łączą cząsteczki tRNA z właściwymi aminokwasami 255 Informacja zawarta w mRNA jest odczytywana w rybosomach 256 Rybosom jest rybozymem 259 Specjalne kodony mRNA informują rybosom o tym, gdzie zacząć i gdzie skończyć syntezę białka 260 Białka powstają na polirybosomach 261 Inhibitory syntezy białka u prokariontów są stosowane jako antybiotyki 262 Kontrolowany rozkład białek pomaga w regulacji ilości każdego białka w komórce 263 Droga od DNA do białka obejmuje wiele etapów 264 RNA i początki życia 266 Życie wymaga autokatalizy 266 RNA może przechowywać informację oraz katalizować reakcje chemiczne 267 RNA jest uważany za starszy ewolucyjnie niż DNA 268 Rozdział 8 Kontrola ekspresji genów 273 Przegląd ekspresji genów 274 Różne typy komórek organizmu wielokomórkowego zawierają ten sam DNA 274 Różne typy komórek produkują odmienne zestawy białek 275 Komórka może zmieniać ekspresję swoich genów w odpowiedzi na sygnały zewnętrzne 276 Ekspresja genów może być regulowana na różnych etapach ścieżki prowadzącej od DNA przez RNA do białka 276 Jak regulowana jest transkrypcja 277 Regulatory transkrypcji wiążą się z regulatorowymi sekwencjami DNA 277 Przełączniki transkrypcji pozwalają komórkom reagować na zmiany środowiskowe 279 Represory wyłączają geny a aktywatory je włączają 280 Operon Lac jest kontrolowany przez aktywator i represor 281 Eukariotyczne regulatory transkrypcji kontrolują ekspresję genów na odległość 282 Eukariotyczne regulatory transkrypcji wspomagają inicjację transkrypcji, rekrutując białka modyfikujące chromatynę 283 Organizacja chromosomów w wypętlone domeny pozwala kontrolować sekwencje wzmacniające 284 Powstawanie wyspecjalizowanych typów komórek 284 Geny eukariotyczne są kontrolowane przez kombinację regulatorów transkrypcji 285 Jedno białko może koordynować ekspresję różnych genów 288 Kontrola kombinatoryczna może prowadzić do powstawania różnych typów komórek 289 Pojedynczy regulator transkrypcji może doprowadzić do powstania całego organu 290 Regulatory transkrypcji mogą być wykorzystywane do ukierunkowanego doświadczalnie wytwarzania specyficznych typów komórek w hodowli 291 Komórki zróżnicowane zachowują swoją tożsamość 292 Kontrola potranskrypcyjna 294 Cząsteczki mRNA zawierają sekwencje, które kontrolują ich translację 294 Regulatorowe RNA kontrolują ekspresję tysięcy genów 295 Cząsteczki mikroRNA kierują docelowy mRNA do degradacji 295 Cząsteczki małego interferującego RNA chronią komórki przed infekcjami 296 Tysiące różnych cząsteczek długiego niekodującego RNA także mogą regulować aktywność genów ssaków 298 Rozdział 9 Ewolucja genów i genomów 303 Źródła zmienności genetycznej 304 W organizmach rozmnażających się płciowo tylko zmiany w komórkach linii rozrodczej są przekazywane potomstwu 305 Mutacje punktowe są spowodowane niedoskonałością prawidłowych mechanizmów kopiowania i naprawy DNA 306 Mutacje mogą również zmienić regulację ekspresji genu 308 Rodziny pokrewnych genów powstają w wyniku duplikacji DNA 308 Duplikacje i dywergencja wytworzyły rodzinę genów globin 310 Duplikacje całych genomów ukształtowały historię ewolucyjną wielu gatunków 312 Nowe geny mogą być utworzone przez tasowanie egzonów 312 Mobilne elementy genetyczne miały wielki wpływ na ewolucję genomów 313 Geny mogą być wymieniane między organizmami w wyniku horyzontalnego transferu genów 314 Rekonstrukcja rodowego drzewa życia 315 Zmiany genetyczne, które zapewniają przewagę selekcyjną, prawdopodobnie zostaną zachowane 315 Genomy blisko spokrewnionych gatunków są podobne zarówno pod względem organizacji, jak i sekwencji 316 Funkcjonalnie ważne rejony genomu to wyspy konserwowanych sekwencji DNA 316 Analizy porównawcze genomów wskazują, że genomy kręgowców szybko zyskują i tracą DNA 319 Konserwowanie sekwencji pozwala śledzić nawet najbardziej odległe pokrewieństwo ewolucyjne 320 Ruchome elementy genetyczne i wirusy 321 Ruchome elementy genetyczne kodują składniki, których potrzebują do przemieszczania się 321 Genom człowieka zawiera dwie główne rodziny elementów transpozycyjnych 322 Wirusy mogą przemieszczać się pomiędzy komórkami i organizmami 323 Retrowirusy odwracają normalny przepływ informacji genetycznej 325 Badanie genomu człowieka 327 Sekwencje nukleotydowe ludzkich genomów pokazują, jak rozmieszczone są nasze geny 327 Różnice w regulacji genów mogą pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego zwierzęta o podobnych genomach bywają tak różne 332 Genom wymarłych neandertalczyków częściowo ujawnia, co czyni nas ludźmi 332 Zmienność genomów nadaje nam cechy jednostkowe, ale jak? 333 Rozdział 10 Analizowanie struktury i funkcji genów 339 Izolowanie i klonowanie cząsteczek DNA 340 Enzymy restrykcyjne rozcinają cząsteczki DNA w swoistych miejscach 341 Elektroforeza żelowa umożliwia rozdział fragmentów DNA różniących się długością 341 Klonowanie DNA rozpoczyna się od uzyskania rekombinowanego DNA 343 Rekombinowany DNA może być kopiowany w komórkach bakteryjnych 343 Cały genom może być zawarty w bibliotece DNA 345 Hybrydyzacja jest czułą metodą wykrywania swoistych sekwencji nukleotydowych 346 Klonowanie DNA metodą PCR 347 PCR wykorzystuje polimerazę DNA i swoiste startery do amplifikacji sekwencji DNA w probówce 348 PCR może być wykorzystywany w diagnostyce i medycynie sądowej 349 Sekwencjonowanie DNA 352 Sekwencjonowanie metodą dideoksy polega na analizie łańcuchów DNA, których synteza zatrzymywana jest w każdej pozycji 352 Techniki sekwencjonowania nowej generacji umożliwiają szybsze i tańsze sekwencjonowanie genomów 353 Analizy porównawcze genomów umożliwiają identyfikację genów i określenie ich funkcji 358 Odkrywanie funkcji genów 358 Analiza mRNA pozwala uchwycić ekspresję genów 359 Hybrydyzacja in situ może ujawnić, kiedy i gdzie zachodzi ekspresja określonego genu 359 Geny reporterowe umożliwiają śledzenie swoistych białek w żywych komórkach 359 Badanie mutantów może pomóc w odkrywaniu funkcji genu 361 Interferencja RNA (RNAi) hamuje aktywność określonych genów 361 Znany gen można usunąć lub zastąpić go zmienioną wersją 362 Geny można edytować z wielką precyzją przy użyciu bakteryjnego systemu CRISPR 364 Mutanty mogą być użytecznymi modelami chorób człowieka 366 Rośliny transgeniczne znajdują zastosowanie zarówno w biologii komórki, jak i w rolnictwie 367 Klonowanie DNA umożliwia wytwarzanie dużych ilości białek, które w komórkach występują w znikomych ilościach 368 Odpowiedzi O-1 373 Słowniczek S-1 403 Indeks I-1 423
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Podstawy biologii komórki t. 1

Pobierz fragment

Produkty podobne

Aktualne problemy badawcze 1. Obszar nauk biologiczno-technicznych

-26%

Aktualne problemy badawcze 1. Obszar nauk biologiczno-technicznych

Monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. Tom 1. zawiera najlepsze artykuły z zakresu nauk biomedycznych i technicznych, które powstawały w ramach ośmiu sekcji:
- Nauk Medycznych,
- Nauk o Zdrowiu,
- Nauk o Żywności,
- Nauk Rolniczych, Leśnych i Ochrony środowiska,
- Nauk Technicznych,
- Nauk Weterynaryjnych,
- Nauk Zootechnicznych i Rybactwa.

Cena: 35.00 zł 26.00 zł
Analiza porównawcza oligodendrocytów w wybranych obszarach mózgowia u norki amerykańskiej (Neovison vison), lisa rudego (Vulpes vulpes), konia domowego (Equus caballus) i bydła domowego (Bos taurus)

Analiza porównawcza oligodendrocytów w wybranych obszarach mózgowia u norki amerykańskiej (Neovison vison), lisa rudego (Vulpes vulpes), konia domowego (Equus caballus) i bydła domowego (Bos taurus)

W budowie układu nerwowego człowieka i zwierząt oprócz neuronów uczestniczy również tkanka glejowa zwana neuroglejem. Oligodendrocyty (OLGs) obecne w substancji białej i szarej ośrodkowego układu nerwowego (OUN) są niewielkimi komórkami ze skąpą ilością wypustek, regularnym jądrem komórkowymi oraz typowymi organelami komórkowymi w cytoplazmie. Dość długo utrzymywał się pogląd, że OLGs towarzyszą włóknom nerwowym,
a ich rola kończy się w momencie zakończenia mielinizacji. Badania histochemiczne wykazały, że OLGs są głównymi komórkami OUN, gromadzącymi żelazo, które jest niezbędne neuronom do ich przemian metabolicznych, a najlepiej poznaną funkcją tych komórek jest udział w procesie mielinizacji.
Tematyka niniejszej pracy dotyczyła analizy porównawczej w wybranych obszarach mózgowia dorosłych samców i samic czterech gatunków zwierząt, lokalizacji i morfologii OLGs, komórkowej i regionalnej dystrybucji żelaza, zawartości gleju immunoreaktywnego dla zasadowego białka mieliny (MBP), gęstości i rozmiaru OLGs oraz ustalenia masy cząsteczkowej białka MBP. Badania przeprowadzono w pięciu obszarach mózgowia, tj. korze mózgu (CCER), hipokampie (Hip), istocie szarej okołowodociągowej (PAG), spoidle wielkim (CC) oraz torebce wewnętrznej (IC) u samców i samic czterech gatunków zwierząt: norki amerykańskiej (Neovison vison), lisa rudego (Vulpes vulpes), konia domowego (Equus caballus) i bydła domowego (Bos taurus). Każdy gatunek reprezentowany był przez sześć dorosłych zwierząt obu płci.
W niniejszej pracy zwrócono szczególną uwagę na lokalizację, morfologię oraz właściwości OLGs w mózgowiu samic i samców dorosłych osobników wybranych gatunków ssaków. Uzyskane wyniki wskazują, że OLGs niezależnie od umiejscowienia są głównymi komórkami OUN gromadzącymi żelazo, utrzymującymi jego homeostazę w mózgowiu, a przez to zaangażowane są w przemiany metaboliczne neuronów. Przeprowadzona analiza wykazała istotne znaczenie tych komórek glejowych u dorosłych osobników, niezależnie od płci, w korelacji OLG – włókno mielinowe, nawet po zakończonym procesie tworzenia osłonki mielinowej. Wykazano, że zaangażowanie tych komórek jest procesem fizjologicznym, który przebiega w podobny sposób przez całe życie osobników i aktywnie oddziałuje na neurony oraz przemiany mieliny. Na podstawie przeprowadzonej analizy ekspresji białka MBP wykazano występowanie dymorfizmu płciowego u badanych gatunków zwierząt. Uzyskane wyniki wskazują, że funkcje tych komórek glejowych nie ograniczają się jedynie do procesów tworzenia osłonki mielinowej u młodych osobników, ale również pełnią istotną rolę w dorosłym mózgowiu u zwierząt. Poza wartością poznawczą uzyskane wyniki mają również aspekt praktyczny z punktu widzenia nauk klinicznych.

Cena: 9.00 zł
Apokalipsy nie będzie! Dlaczego klimatyczny alarmizm szkodzi nam wszystkim?

-19%

Apokalipsy nie będzie! Dlaczego klimatyczny alarmizm szkodzi nam wszystkim?

Musimy chronić naszą planetę, to nie ulega wątpliwości. Tylko jak? Niektóre odłamy ruchu ekologicznego zamknęły się w apokaliptycznej, eschatologicznej narracji, która nie dość, że jest antyludzka, jest też nienaukowa i kontrproduktywna. Michael Shellenberger proponuje konstruktywny enwironmentalizm – podejście polegające na trafnej identyfikacji problemów, z którymi się musimy zmierzyć, i poszukiwaniu sensownej odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić.

Cena: 66.60 zł 54.00 zł
Biologia starzenia

-13%

Biologia starzenia

Dlaczego się starzejemy? Co przesądza o długości życia człowieka i wszelkich innych gatunków?

Biologia starzenia podejmująca problematykę starzenia biologicznego, to pierwszy podręcznik na ten temat od momentu wyjaśnienia przyczyn starzenia się i długowieczności. Treść angażuje Czytelnika i została skomponowana tak, że ma się wrażenie, iż jest to opowieść, jednocześnie bez szkody dla dokładności, która jest cechą nieodłączną jakiegokolwiek tekstu biologicznego.

Poznanie biologicznego procesu starzenia się wymaga zrozumienia podstawowych koncepcji z zakresu biochemii i fizjologii, które mają zastosowanie do wszystkich form życia i wszystkich jego etapów. Dlatego też każdy z rozdziałów rozpoczyna się od omówienia podstawowych praw biologicznych odnoszących się do systemów, które nie uległy procesowi starzenia się. Ilustracje są łatwo zrozumiałe i towarzyszą im obszerne legendy, stanowiąc uzupełnienie tekstu głównego, a nie jego zwykłe powtórzenie. We wszystkich rozdziałach kluczowe pojęcia zostały pogrubione, a ich definicje znajdują się z obszernym Słowniku pojęć. Ramki uszczegóławiają wywód z tekstu głównego bądź wprowadzają dygresje związane z tematem rozdziału. Kluczowe pojęcia stanowią podsumowanie najważniejszych wiadomości zaprezentowanych w każdym z rozdziałów. Pytania do dyskusji stanowią pomoc dydaktyczną, zaś Literatura uzupełniająca to lista źródeł przyporządkowanych każdemu z rozdziałów.

W rozdziałach 1 i 2 omawiane są podstawowe pojęcia z zakresu biogerontologii, które odnoszą się zarówno do jej zastosowań eksperymentalnych, jak i klinicznych. Została w nich zaprezentowana i wytłumaczona terminologia, którą posługują się biogerontolodzy, przedstawiono rozwój tej subdyscypliny, a ponadto opisano organizmy modelowe, które naukowcy wykorzystują do badania procesu starzenia się i długowieczności. Przyglądamy się bliżej podstawowym metodom używanym przez biogerontologów do pomiaru tempa starzenia się osobnika i populacji.

Rozdziały 3–6 dotyczą odkryć w dziedzinie biogerontologii ewolucyjnej, komórkowej i genetycznej, którym zawdzięczamy obecny stan wiedzy na temat przyczyn i mechanizmów starzenia się. Śledzimy rozwój teorii ewolucyjnych na temat długowieczności i starzenia się, począwszy od dawnych propozycji obserwacyjnych, a skończywszy na eksperymentach matematycznych i laboratoryjnych prowadzonych przez współczesnego ewolucjonistę.
Tłumaczymy, w jaki sposób prawa termodynamiki określają fundamentalną zasadę starzenia komórkowego, głoszącą, że odzwierciedla ono akumulację uszkodzonych białek. Przedstawiając mechanizmy biochemiczne i fizjologiczne odpowiadające za akumulację uszkodzonych białek i określoną długość życia komórki, odwołujemy się do dwóch zjawisk: stresu oksydacyjnego i skracania telomerów. Omawiamy wyniki wyrafinowanego badania laboratoryjnego na drożdżach i robakach, dzięki któremu zidentyfikowano konkretne geny odpowiadające za długość życia. Omawiamy starzenie się roślin, a także znaczenie tego procesu dla zjawiska starzenia się człowieka i zwierząt.

Z kolei w rozdziałach 7–10 mowa jest o związkach między opisaną wcześniej podstawową wiedzą a zjawiskami starzenia się człowieka i jego długowieczności. Uwzględniony został tu także związek między starzeniem się a chorobami, a ponadto mowa jest w nim o sposobach, w jakie można spowolnić tempo starzenia się człowieka. Przyglądamy się nowemu obszarowi badań na temat starzenia się i długowieczności – biodemografii gerontologicznej oraz analizujemy przyczyny bezprecedensowego wzrostu oczekiwanej dalszej długości trwania życia w XX wieku. Omawiamy zależne od czasu zmiany głównych układów fizjologicznych, tj. związane z wiekiem zmiany, które – ogólnie rzecz biorąc – nie zwiększają ryzyka choroby lub zgonu, ale też takie, których konsekwencją może być rozwój choroby, w związku czym zwiększa się umieralność i chorobowość. Książkę zamyka rozdział podsumowujący obecny stan wiedzy naukowej na temat możliwej modulacji starzenia się i długowieczności

Cena: 149.00 zł 129.00 zł
Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego

-14%

Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego

Wyjątkowa książka, w której omówiono procesy zachodzące w organizmach żywych w sposób zintegrowany, pozwalający zrozumieć mechanizmy zjawisk i związki przyczynowo-skutkowe w biologii, a szczególnie w biochemii. Autorzy przyjęli oryginalny, ale zarazem czytelny sposób wykładu, posługując się wielokrotnie porównaniami i modelami ze świata makroskopowego i uświadamiając Czytelnikowi istnienie jedności praw fizyki, chemii i biologii. Całość zilustrowana jest licznymi, przemawiającymi do wyobraźni rysunkami i schematami.

W obecnym wydaniu znalazły się dodatkowo informacje narzucone postępem wiedzy w minionych kilku latach. Dotyczy to m. in. nowotworzenia –bulwersującej ludzkość dziedziny - gdzie w wyniku wybuchowego wręcz rozwoju wiedzy genetycznej nastąpił istotny postęp a także bioinżynierii z niezwykle efektywnie wykorzystywaną techniką przejętą z rozwiązań świata bakteryjnego, jaką jest technika CRISPRCAS.

Podręcznik jest pasjonującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych biologią, a także stanowi doskonałe wprowadzenie do dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach biologii systemów. Skorzystają z niego studenci: biotechnologii, medycyny, bioinformatyki, programowania, robotyki i automatyki, biocybernetyki, inżynierii biomedycznej. Po książkę chętnie sięgną także czytelnicy, dla których oczywista staje się potrzeba zmian w sposobie przekazywania ogromu współczesnej wiedzy biologicznej - nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Cena: 59.00 zł 51.00 zł
Inteligencja kwiatów

-24%

Inteligencja kwiatów

Wśród jego utworów wielką poczytnością cieszyły się znakomite eseje filozoficzno-przyrodnicze, w których dowiódł talentu wnikliwego obserwatora przyrody i umiejętności fascynującego jej opisywania. Dziś prezentujemy jego Inteligencję kwiatów.
Ciekawe jest zauważyć, ze po latach wracamy do identycznych obserwacji jak właśnie Maeterlinck, który pisze o swojej książce tak: Szkic mój nie ma zgoła aspiracji stania się podręcznikiem. Jedynie pragnę zwrócić uwagę na kilka interesujących rzeczy, jakie dzieją się tuż obok nas, w tym samym świecie, gdzie uważamy się z taką pychą za istoty uprzywilejowane. (…) Geniusz ziemi, będący prawdopodobnie zarazem geniuszem całego świata, zachowuje się w walce o byt podobnie do człowieka. Stosuje te same metody i posługuje się tą samą logiką. Osiąga cel środkami, jakich się imamy, idzie po omacku, waha się, zawraca, zaczyna po kilka razy jedno, dodaje szczegóły, eliminuje je, poznaje i naprawia błędy. Słowem, robi wszystko, co my byśmy robi na jego miejscu.

Cena: 24.90 zł 19.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.