Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową

ebook

Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową

Agnieszka Zatorska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
 • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7969-597-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia jest poświęcona polskim i słoweńskim predykatorom kauzatywnym z para-frazą przymiotnikową. Autorka dokonuje charakterystyki predykatorów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową ze względu na rodzaje struktur zdaniowych oraz typologii struktur predykatowo-argumentowych, których odzwierciedleniem są zdania zawiera-jące analizowane czasowniki. Zawiera też wnioski dotyczące powiązania między budo-wą semantyczno-składniową struktur zdaniowych realizujących predykat kauzatywny a rodzajem przymiotników wchodzących w skład parafraz. Dotyczy to obydwu uwzględ-nianych w analizie języków – polskiego i słoweńskiego.
Znajdują się w niej rozważania nad znaczeniem i budową morfologiczną polskich i sło-weńskich kauzatywów z przymiotnikową parafrazą.
Praca jest cennym wkładem w slawistyczne badania konfrontatywne. Autorka jako pierwsza porusza problem kauzatywów odprzymiotnikowych w dwu pokrewnych języ-kach. Przedstawia stan badań dotyczących problemu kauzatywności w językoznawstwie słowiańskim i europejskim (także amerykańskim), w licznych odwołaniach w dalszych rozdziałach.

Tytuł
Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową
Autor
Agnieszka Zatorska
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN
978-83-7969-597-3
Rok wydania
2013 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
376
Spis treści
WSTĘP 11

ROZDZIAŁ I. KAUZATYWNOŚĆ W LINGWISTYCE 15
1. Kauzatywność w badaniach językoznawczych 15
1.1. Kauzatywność w opisach języka słoweńskiego 44
1.2. Kauzatywność w opisie języka polskiego 48
1.3. Kauzatywność w badaniach porównawczych – język polski a inne języki 55

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE. CELE, ZAKRES, METODA PRACY 61
1. Przyjęty model opisu 61
1.1. Podstawowe pojęcia składni semantycznej 62
1.2. Dwa poziomy semantyczne zastosowane w modelu tej pracy 62
1.3. Zastosowanie terminów składni semantycznej w modelu pracy. Termin predykator 63
1.4. Metoda parafrazy 64
2. Cele pracy 64
3. Zakres pracy 65
3.1. Pierwsze kryterium zaliczenia danego predykatora do badanego zbioru ‒ obecność komponentu (s)powodować na płaszczyźnie treści 65
3.2. Drugie kryterium ‒ możliwość sparafrazowania za pomocą przymiotnika 65
3.3. Trzecie kryterium ‒ występowanie relacji słowotwórczej między verbum a parafrazującym adiectivum 66
4. Dobór materiału 67
4.1. Problemy i szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące zakreślenia badanego zbioru 68
4.2. Kształt parafrazy 69
4.3. Prezentacja materiału w tekście pracy 73
4.4. Sposób prezentacji analizowanych czasowników i przymiotników w indeksach 74
5. Kompozycja pracy i uwagi techniczne 76

ROZDZIAŁ III. PRZYMIOTNIK SKŁADNIKIEM PARAFRAZY 77
1. Wyodrębnienie klasy leksemów przymiotnych. Definicja przymiotnika 77
1.1. Funkcje przymiotnika 79
1.2. Badania z zakresu słowotwórstwa przymiotnika – polskie i słoweńskie 81
1.3. Semantyka przymiotnika 88
1.4. Typy przymiotników 91
2. Predykatory z różnymi typami przymiotników w parafrazach – klasy predykatorów 94
2.1. Predykatory o parafrazach zawierających przymiotniki nazywające cechy inherentne 94
2.2. Predykatory parafrazowane przez przymiotniki relacyjne 113
2.3. Przymiotniki wartościujące w parafrazach 118
2.4. Kumulacja cech wyrażanych przez różnego rodzaju przymiotniki w parafrazach. Złożoność semantyczna przymiotników z parafraz 119
2.5. Przymiotniki predyspozycyjne jako podstawa parafraz 120
2.6. Przymiotniki tzw. materiałowe jako podstawa parafraz 121
2.7. Słoweńskie przymiotniki dzierżawcze (svojilni pridevniki) a parafrazy 121
2.8. Obecność polskich dzierżawczych i relacyjnych w parafrazach 121
3. Polisemia przymiotników z parafraz a znaczenia jednostek predykatywnych 122
3.1. Aneks wybranych gniazd leksykalnych w języku polskim i słoweńskim 122
4. Przymiotnik w parafrazach analizowanych predykatorów – wnioski 124

ROZDZIAŁ IV. STRUKTURY PROPOZYCJONALNE A TYPY FRAZ ZDANIOWYCH. SEMANTYKA PARAFRAZUJĄCEGO PRZYMIOTNIKA A REALIZACJE SEMANTYCZNO-SKŁADNIOWE FRAZY Z PREDYKATOREM KAUZATYWNYM 125
1. Charakterystyka predykatorów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową ze względu na rodzaje struktur zdaniowych 125
1.1. Prymarna struktura predykatowo-argumentowa dla zdań fundowanych na predykacie kauzatywnym P (P, Q) 126
1.2. Struktury semantyczne stanowiące podklasy struktury prymarnej 126
2. Typologia struktur predykatowo-argumentowych, których odzwierciedleniem są zdania zawierające analizowane czasowniki 127
2.1. Struktury predykatowe niższego rzędu 127
2.2. Struktury fundowane na predykatach wyższego rzędu 127
3. Typy fraz zdaniowych 128
3.1. Typy fraz zdaniowych dla predykatów niższego rzędu oraz rodzaje ich składników 128
3.2. Frazy zdaniowe wywiedzione ze struktur propozycjonalnych wyższego rzędu 134
4. Problemy i zjawiska ujawnione przy klasyfikacji badanego materiału na podstawie struktur predykatowo-argumentowych i fraz zdaniowych 139
4.1. Kształt i wybór struktur semantycznych i ich wpływ na kształt fraz zdaniowych 139
4.2. Klasyfikacja czasowników w oparciu o typ struktury semantycznej 140
4.3. Cechy selekcyjne nakładane na argumenty dla struktur predykatowo-argumentowych wyrażanych przez zdania z badanymi predykatorami 142
5. Kształt struktury semantycznej a zróżnicowanie treściowe ‒ znaczenia przenośne uwarunkowane polisemią przymiotnika 143
6. Cechy semantyczne przymiotnika z parafrazy a kształt struktury semantycznej opartej na predykatorze kauzatywnym 144
6.1. Przymiotniki jakościowe w parafrazach a typy struktur semantycznych 145
6.2. Przymiotniki relacyjne w parafrazach a typy struktur semantycznych 146
6.3. Przymiotniki sposobu w parafrazach a typy struktur semantycznych 146

ROZDZIAŁ V. SŁOWNICZEK WYBRANYCH JEDNOSTEK PREDYKATYWNYCH POLSKICH I SŁOWEŃSKICH 147
Słowniczek wybranych predykatorów polskich 147
Słowniczek wybranych predykatorów słoweńskich. 205

ROZDZIAŁ VI. VERBUM JAKO WYKŁADNIK STRUKTURY Z PREDYKATEM KAUZATYWNYM (CZAS WEWNĘTRZNY. RODZAJE CZYNNOŚCI. FORMALIZACJA TREŚCI ‒ PREFIKSY) 267
1. Kategorie werbalne a charakterystyka materiału 268
2. Czas wewnętrzny predykatora 269
2.1. Podział na predykatory teliczne i rezultatywne 269
2.2. Czasowniki dwuaspektowe – słoweńskie dvovidski glagoli 272
3. Wybrane kategorie semantyczne 274
3.1. Znaczenia inchoatywne 275
3.2. Znaczenia terminatywne 276
3.3. Znaczenia finitywne 278
3.4. Znaczenia restauratywne 279
3.5. Inne kategorie semantyczne temporalne i nietemporalne modyfikujące znaczenia kauzatywów 280
3.6. Kauzatywność 281
3.7. Kombinacje cech semantycznych 281
4. Zagadnienia związane z kształtem formalnym derywatów kauzatywnych w obu językach 282
4.1. Kształt formalny analizowanych derywatów kauzatywnych w języku polskim 282
4.2. Kształt formalny analizowanych derywatów kauzatywnych w języku słoweńskim 283
5. Semantyka a funkcje prefiksów 284
5.1. Prefiksy ujawnione w budowie analizowanych predykatorów kauzatywnych – materiał polski 285
5.2. Prefiksy ujawnione w budowie analizowanych predykatorów kauzatywnych – materiał słoweński 293
6. Wnioski konfrontatywne 299
6.1. Dystrybucja formacji telicznych i rezultatywnych w języku polskim i słoweńskim 299
6.2. Dystrybucja prefiksów w obu językach ‒ porównanie 300

ROZDZIAŁ VII. KATEGORIA INTENSYWNOŚCI W SEMANTYCE BADANYCH KAUZATYWÓW 303
1. Intensywność w badaniach lingwistycznych 303
1.1. Kategoria intensywności w dotychczasowych opisach polskich i słoweńskich predykatorów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową 304
2. Kategoria intensywności komponentem treści badanych predykatorów kauzatywnych 305
2.1. Językowe wykładniki wzmocnionej intensywności dla predykatorów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową 305
2.2. Językowe wykładniki osłabionej intensywności dla predykatorów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową 306
3. Wnioski konfrontatywne 307

PODSUMOWANIE 309
BIBLIOGRAFIA 315
WYKAZ ŹRÓDEŁ 331
WYKAZ SYMBOLI I SKRÓTÓW 333
INDEKSY CZASOWNIKÓW I PRZYMIOTNIKÓW POLSKICH I SŁOWEŃSKICH 335
POLISH AND SLOVENE CAUSATIVES PARAPHRASED BY ADJECTIVES (Summary) 373
OD REDAKCJI 375
Cechy produktu
Szczegóły
 • Format pliku
 • ebook
 •  
Prezentacja produktu: Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową

Pobierz fragment

Produkty podobne

„Język Artystyczny”. T. 16: Nowy (?) Kanon (?) Wokół Nagrody Literackiej "Nike"

-14%

„Język Artystyczny”. T. 16: Nowy (?) Kanon (?) Wokół Nagrody Literackiej "Nike"

W publikacji zgromadzono teksty, w których przyjrzano się twórczości różnych osób nagrodzonych lub nominowanych do Nagrody Literackiej „Nike”. Dla autorów interesujące były między innymi problemy stylizacji w wielowymiarowej i polifonicznej prozie Jacka Dehnela (Magdalena Hawrysz), a także wkład twórczości Olgi Tokarczuk do wyraźnie współcześnie się rozwijającego i ważkiego społecznie dyskursu posthumanizmu (Artur Rejter). Autorka Biegunów zainspirowała również Joannę Przyklenk i Katarzynę Sujkowską-Sobisz, które podjęły się analizy odbioru monumentalnej powieści Księgi Jakubowe przez internetowych forumowiczów. Przez pryzmat problematyki genderowej i queerowej na prozę Michała Witkowskiego spojrzała Małgorzata Kita. Ważny dla Traktatu o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego świat muzyki oraz instrumentów muzycznych próbowała uchwycić w swym studium Ewa Biłas-Pleszak. Interesujący okazał się także aspekt intertekstualny oraz intersemiotyczny w Sońce Ignacego Karpowicza (Alicja Bronder). W artykule Beaty Kiszki został zaś poruszony problem motywów animimalistycznych w wybranych powieściach Krzysztofa Vargi. Sięgnięto także do tekstów reportażowych i reportażowi bliskich. Nad pograniczną stylowo i gatunkowo prozą Andrzeja Stasiuka pochyliła się w swym studium Ewa Sławkowa. Swoistej generycznej „migotliwości” i gatunkowym przemianom reportażu, odzwierciedlającym często kształt współczesnego świata, poświęciła uwagę Joanna Przyklenk, natomiast Wioletta Wilczek opisała osobliwy obraz Białegostoku zawarty w reportażu Marcina Kąckiego.

Zarówno wybrana – zróżnicowana pod względem estetycznym, gatunkowym i dyskursywnym – twórczość, jak i metody zastosowane w zgromadzonych tekstach, poświadczają tezę o znaczącej dla badaczy wadze inspiracji autorów i dzieł wyróżnionych Nagrodą Literacką „Nike” lub do niej nominowanych. Jak widać, literatura wciąż stara się reagować na świat nas otaczający, komentować go, a nade wszystko stwarzać jego indywidualny i niepowtarzalny obraz. (fragmenty Wprowadzenia). Publikacja z pewnością zainteresuje studentów kierunków humanistycznych i badaczy literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, a także wszystkich miłośników polskiej literatury najnowszej.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom V (Prog-Tó))

-19%

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom V (Prog-Tó))

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.). To wielkie, jedenastotomowe dzieło zbiorowe, wydane w Warszawie w latach 1958-1969, jest bezcenne, gdyż daje kilkaset tysięcy cytatów ilustracyjnych z dokładnym, co do strony, wskazaniem źródła (a taka precyzja pozostaje wciąż ewenementem w polskiej leksykografii narodowej).
Moje sześciotomowe opracowanie:

 • informuje, jakie hasła zawiera SJPDor.;
 • podaje do wielu haseł SJPDor., a także do wielu haseł nieobecnych w SJPDor., bibliografię wyrazową (wyrażeniową), tj. przytacza dokładne adresy bibliograficzne publikacji, w których te hasła są wzmiankowane, omawiane, analizowane z punktu widzenia językoznawczego (zasadniczo niediachronicznego, nieetymologicznego) oraz „okołolingwistycznego”;
 • odnotowuje tysiące wyrazów, w tym nazw własnych, niewystępujących w obiegu leksykograficznym, ani w słownikach, ani w innych pracach poświęconych słownictwu;
 • wzbogaca cytatografię słownikarską języka polskiego, przytaczając przykłady użyć kontekstowych nieobecne w żadnym z kilkunastu powszechnie znanych słowników polszczyzny (od „Lindego” do „Dubisza”);
 • w poszukiwaniu nowych, ciekawych cytatów szeroko uwzględnia źródła tek-stowe wykorzystane przez twórców SJPDor. tylko fragmentarycznie oraz źródła dostępne przed 1969 r., ale w pracach ekscerpcyjnych nad SJPDor. pominięte;
 • wyzyskuje bez zahamowań autocenzuralnych różnorodne teksty powstałe i wydane po zakończeniu prac nad SJPDor., ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1989-2013.

Cena: 61.50 zł 50.00 zł
An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms

-14%

An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms

Słownik "An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms" adresowany jest głównie do studentów neofilologii biorących udział w kursach językoznawczych, oraz do uczestników seminariów magisterskich z zakresu językoznawstwa. Słownik może być także wykorzystany przez nauczycieli języka angielskiego, tłumaczy tekstów z zakresu językoznawstwa i tych, których interesuje praktyczne zastosowanie wyników badań nad językiem. Stanowi dużą pomoc w przyswojeniu i zrozumieniu wielu terminów powszechnie stosowanych w językoznawstwie. Dodatkową korzyścią dla potencjalnego użytkownika Słownika jest możliwość zapoznania się z polskimi odpowiednikami angielskich terminów językoznawczych. Jeśli chodzi o wybór objaśnianych terminów, Słownik nie ogranicza się do konkretnej dziedziny językoznawstwa czy też okresu, ale obejmuje różne dziedziny i szkoły językoznawcze do początku XXI wieku. Przy wyborze terminów uwzględniono powiązania językoznawstwa z innymi dziedzinami nauki. Słownik zawiera pewną ilość terminów z dyscyplin naukowych (np. logika, filozofia, psychologia, etc.), którymi często posługują się lingwiści. W Słowniku znajduje się również polski indeks objaśnianych terminów.

Cena: 64.90 zł 56.00 zł
Antiqua ac nova. Przekładaniec nr 18-19

Antiqua ac nova. Przekładaniec nr 18-19

e-ISBN: 978-83-233-8730-5

Przekładaniec – Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom przekładu literackiego.

Cena: sprawdź
Bezpieczeństwo uczestników interakcji Kiedy słowo jest bronią

-29%

Bezpieczeństwo uczestników interakcji Kiedy słowo jest bronią

Celem książki jest określenie reguł stosowania technik konwersacyjnych w negocjacjach kryzysowych. Zjawisko komunikacji ujmowane jest przez pryzmat dostarczenia narzędzi służących poprawie skuteczności komunikacji międzyludzkiej, poprzez doskonalenie własnych umiejętności dotyczących zachowania w sytuacjach kryzysowych i formułowania wypowiedzi, rozumienia interlokutora i interpretacji jego wypowiedzi.

Cena: 17.00 zł 12.00 zł
Błędy popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego Analiza językowa na potrzeby glottodydaktyczne

-14%

Błędy popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego Analiza językowa na potrzeby glottodydaktyczne

Monografia zawiera klasyfikację najczęściej popełnianych przez Niemców błędów w języku polskim oraz szczegółową ich analizę językową prowadzącą do ustalenia błędów reprezentatywnych dla osób niemieckojęzycznych, które w latach 2005–2010 zdały państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. W trakcie analizy wysunięto hipotezy dotyczące źródeł błędów oraz zbadano
zależności między poziomem opanowania języka polskiego a typem i/lub źródłem błędów. Autorka wskazała tzw. trudne miejsca w polszczyźnie dla osób niemieckojęzycznych i zaproponowała listę zagadnień, które powinny zostać włączone do treści nauczania języka polskiego jako obcego dla tej grupy. Uwzględnienie wniosków przedstawionych w monografii może przyczynić się do zmniejszenia liczby błędów językowych popełnianych
przez Niemców, a tym samym przełożyć się na większą skuteczność nauczania języka polskiego jako obcego.

Monografia Marty Skury stanowi szczegółową, wnikliwą analizę blisko dwóch tysięcy błędów językowych popełnionych przez Niemców w części pisemnej państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. […] Autorce udało się trafnie i kompetentnie ukazać specyfikę języka polskiego w odniesieniu do języka niemieckiego i tym samym zwrócić uwagę na to, jakie problemy występują najczęściej, na co należy położyć szczególny nacisk w procesie nauczania i uczenia się. Praca zawiera dużo naukowo trafnych oraz kompetentnych obserwacji i […] będzie pożyteczną publikacją z zakresu typologii potencjalnych błędów w języku polskim u uczących się z wyjściowym językiem niemieckim. (Prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz, Uniwersytet Lipski)

Badacz podejmujący się analizy błędów językowych musi mieć zaufanie do swojej wiedzy językoznawczej, ponieważ tego rodzaju analiza wymaga wielowymiarowego spojrzenia na mechanizmy błędotwórcze. Autorka tej monografii potwierdza swoje wysokie kompetencje merytoryczne w każdym z rozdziałów: wtedy, gdy omawia literaturę przedmiotu związaną z badaniem polszczyzny Niemców, przedstawia koncepcje badawcze związane z analizą błędów, charakteryzuje i opatruje niezwykle ciekawymi i wartościowymi komentarzami błędy fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne, stylistyczne (w tym wynikające z braku wiedzy o kulturze) pojawiające się w zebranym materiale. […] Pracą Marty Skury mogą być zainteresowani nie tylko glottodydaktycy badacze i uczestnicy kierunkowych studiów lub specjalizacji „Nauczanie języka polskiego jako obcego”, ale także egzaminatorzy oraz glottodydaktycy praktycy. A jest nas coraz więcej… (Dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego)

*********

Errors Made by the Germans Learning Polish. The Language Analysis for Glottodidactics

The monograph presents the classification of the most common errors made by the Germans in Polish and their detailed analysis in order to determine errors characteristic of this group. The analysis allows to form hypotheses regarding the sources of the errors, which are investigated using a list of interdependencies between the level of Polish language fluency and the type and/or source of the errors. The author also provides a list of issues which should be included in Polish language teaching programmes for German native speakers.

Cena: 24.50 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.