Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego

ebook

- 14%

Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego

Małgorzata Rydzewska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-342-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi syntezę przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego.


Zawiera szczegółowy opis specyficznych regulacji procesowych na różnych etapach postępowań, w tym dotyczących m.in.:
• instytucji czynności kontrolnych,
• postępowania wyjaśniającego w sprawie katastrofy budowlanej,
• zróżnicowanych obowiązków procesowych stron tych postępowań w zależności od tego, czy są to strony główne czy uboczne,
• dodatkowych elementów podań wszczynających postępowania w sprawach o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,
• zawiadomienia o zakończeniu budowy.


W publikacji omówiono także przebieg postępowania dowodowego w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego. Zwrócono uwagę na specyficzne rodzaje dowodów przewidzianych w ustawie – Prawo budowlane, takie jak np.: obowiązkowa kontrola, ekspertyza techniczna, zaświadczenia, dziennik budowy, projekt budowlany, oświadczenia inwestora oraz oświadczenie kierownika budowy. Oceniono ich charakter prawny i poddano analizie rozkład ciężaru dowodów w tych postępowaniach.


Opracowanie będzie szczególnie przydatne radcom prawnym i adwokatom reprezentującym inwestorów, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego oraz sędziom sądów administracyjnych. Zainteresuje również kierowników budów i architektów, a także pracowników
organów nadzoru budowlanego oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Tytuł
Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego
Autor
Małgorzata Rydzewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-342-0
Rok wydania
2022
Liczba stron
532
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 11
Wstęp  | str. 13
Rozdział I
Ogólna charakterystyka postępowań administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego  | str. 17
1.1. Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego jako postępowania odrębne (szczególne) oraz przejaw dekodyfikacji Kodeksu postępowania administracyjnego  | str. 17
1.2. Rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego w sprawach prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego  | str. 27
1.2.1. Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.)   | str. 28
1.2.2. Zasada prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.)  | str. 34
1.2.3. Zasada współdziałania (art. 7b k.p.a.)  | str. 40
1.2.4. Zasada pogłębiania zaufania obywateli (art. 8 k.p.a.) i zasada przekonywania (art. 11 k.p.a.)  | str. 42
1.2.5. Zasada informowania stron (art. 9 k.p.a.)  | str. 44
1.2.6. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 k.p.a.)  | str. 47
1.2.7. Zasada szybkości postępowania (art. 12 k.p.a.)  | str. 50
1.2.8. Zasada ugodowego załatwienia sprawy (art. 13 k.p.a.)  | str. 57
1.2.9. Zasada pisemności (art. 14 k.p.a.)  | str. 57
1.2.10.. Zasada dwuinstancyjności postępowania (art. 15 k.p.a.)  | str. 59
1.2.11.. Zasada trwałości decyzji administracyjnych (art. 16 k.p.a.)  | str. 63
Rozdział II
Podmioty postępowania przed organami nadzoru budowlanego  | str. 67
2.1. Organy nadzoru budowlanego  | str. 67
2.2. Strona  | str. 72
2.2.1. Strony w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego w świetle dorobku orzecznictwa  | str. 74
2.2.2. Strony główne  | str. 78
2.2.2.1. Inwestor  | str. 79
2.2.2.2. Właściciel   | str. 87
2.2.2.3. Zarządca  | str. 95
2.2.3. Strony uboczne  | str. 99
2.2.4. Współuczestnictwo  | str. 113
2.2.5. Następstwo procesowe  | str. 125
2.3. Podmioty na prawach stron i inni uczestnicy postępowania administracyjnego  | str. 139
Rozdział III
Przedmiot spraw rozstrzyganych przed organami nadzoru budowlanego  | str. 151
3.1. Pojęcie sprawy administracyjnej na gruncie postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego  | str. 151
3.2. Obiekt budowlany i roboty budowlane jako elementy przedmiotu sprawy administracyjnej  | str. 165
3.3. Rodzaje spraw administracyjnych rozpatrywanych przed organami nadzoru budowlanego  | str. 167
3.4. Wpływ innych postępowań administracyjnych na postępowania prowadzone przed organami nadzoru budowlanego  | str. 172
3.5. Wzajemny wpływ postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego  | str. 185
Rozdział IV
Stadia postępowania przed organami nadzoru budowlanego  | str. 193
4.1. Stadium wszczęcia postępowania  | str. 193
4.1.1. Postępowania wszczynane wyłącznie na wniosek   | str. 193
4.1.2. Braki formalne i materialne wniosków
o wszczęcie postępowania  | str. 195
4.1.3. Postępowania wszczynane zarówno z urzędu,
jak i na wniosek  | str. 205
4.1.4. Postępowania wszczynane z urzędu  | str. 208
4.1.5. Czynności kontrolne i postępowanie wyjaśniające poprzedzające wszczęcie postępowania   | str. 218
4.1.5.1. Czynności kontrolne  | str. 218
4.1.5.2. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wszczęcie postępowania w sprawie katastrofy budowlanej  | str. 225
4.1.6. Przypadki uzasadniające odmowę wszczęcia postępowania  | str. 227
4.1.7. Nawiązanie stosunku procesowego jako skutek wszczęcia postępowania   | str. 233
4.2. Stadium rozpoznawcze   | str. 238
4.2.1. Postępowanie dowodowe w postępowaniach
przed organami nadzoru budowlanego  | str. 238
4.2.1.1. Ogólna charakterystyka  | str. 238
4.2.1.2. Fakty powszechnie znane, znane z urzędu, „publiczne zasoby danych”
oraz domniemania  | str. 243
4.2.1.3. Zasady postępowania dowodowego  | str. 247
4.2.1.4. Ciężar dowodu  | str. 254
4.2.1.5. Formy postępowania dowodowego  | str. 278
4.2.2. Środki dowodowe w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego  | str. 281
4.2.2.1. Dowody z dokumentów  | str. 282
4.2.2.2. Dowody z oględzin,
obowiązkowej kontroli, czynności kontrolno-inspekcyjnych, kontroli
stanu technicznego  | str. 311
4.2.2.3. Opinie biegłych  | str. 322
4.2.2.4. Zeznania strony  | str. 332
4.2.2.5. Oświadczenia strony  | str. 334
4.2.2.6. Zeznania świadków  | str. 343
4.2.2.7. Inne środki dowodowe  | str. 347
4.3. Stadium orzecznicze  | str. 348
4.3.1. Decyzje merytoryczne  | str. 351
4.3.1.1. Rodzaje w  | str. 352
4.3.1.2. Elementy  | str. 373
4.3.1.3. Forma ogłaszania  | str. 382
4.3.2. Decyzja umarzająca  | str. 382
4.3.3. Postanowienia  | str. 390
4.3.3.1. Postanowienia o charakterze materialnoprawnym  | str. 390
4.3.3.2. Postanowienia dowodowe  | str. 414
Rozdział V
Zawiadomienie o zakończeniu budowy jako milczące załatwienie sprawy  | str. 419
5.1. Charakter prawny milczącego załatwienia sprawy   | str. 421
5.2. Przebieg postępowania po wniesieniu zawiadomienia  | str. 426
5.2.1. Zawiadomienie jako podanie wszczynające postępowanie  | str. 426
5.2.1.1. Charakter prawny zawiadomienia   | str. 428
5.2.1.2. Braki w zawiadomieniu  | str. 432
5.2.1.3. Strona postępowania wszczętego zawiadomieniem   | str. 440
5.2.1.4. Postępowanie wyjaśniające   | str. 446
5.2.1.5. Skutki przyjęcia zawiadomienia  | str. 448
5.2.1.6. Zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia  | str. 453
5.3. Postępowanie w sprawie sprzeciwu   | str. 456
5.3.1. Charakter prawny sprzeciwu  | str. 456
5.3.2. Przyczyny sprzeciwu  | str. 460
5.3.3. Termin na wniesienie sprzeciwu   | str. 461
5.3.4. Skutki wniesienia sprzeciwu  | str. 465
Zakończenie  | str. 469
Bibliografia   | str. 481
Orzecznictwo  | str. 507
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.