Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowania reprywatyzacyjne

ebook

- 14%

Postępowania reprywatyzacyjne

Rafał Godlewski, Radosław Wiśniewski, Magdalena Niziołek, Barbara Majewska, Przemysław Szymczyk, Aleksandra Florek, Stefan Jacyno, Krzysztof Wiktor, Leszek Zatyka, Elżbieta Żywno

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-696-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący.


W publikacji znajdziesz przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania do chwili ostatecznego zakończenia. Autorzy przedstawili prowadzone procesy od strony dochodzących swych praw dawnych właścicieli (lub ich spadkobierców) przejmowanych po wojnie nieruchomości oraz reprezentujących ich pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.


Prawnicy omówili rzeczywiste postępowania i rozstrzygnięcia, z którymi spotkali się w swojej dwudziestopięcioletniej praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych.


Z opracowania dowiesz się o:

przesłankach zwrotu nieruchomości,
roszczeniach przysługujących właścicielom zreprywatyzowanej nieruchomości,
tzw. postępowaniach zwrotowych,
rozliczeniach po wydaniu reprywatyzowanej nieruchomości (w tym roszczeniach przysługujących podmiotom publicznym i właścicielom),
dobrej lub złej wierze posiadacza nieruchomości,
przedawnieniach roszczeń,
metodach szacowania roszczeń,
przyczynach, dla których aktualni właściciele i użytkownicy wieczyści znacjonalizowanych nieruchomości nie powinni być traktowani jako strony postępowań reprywatyzacyjnych,
przebiegu postępowania odszkodowawczego,
obronie przed zasiedzeniem nieruchomości,
odzyskaniu nieruchomości budynkowej przejętej w trybie dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
roszczeniach przysługujących podmiotom publicznym posiadającym nieruchomość bez tytułu prawnego,
praktycznych aspektach konstruowania i dochodzenia roszczeń w ramach dokonywanych rozliczeń,
odszkodowaniach za sprzedane lokale w budynku dekretowym,
odszkodowaniach z tytułu zaniechania administracyjnego.W książce przyjęto formę opisu poszczególnych spraw dotyczących danego rodzaju ekspropriacji i związanych z nią możliwych do dochodzenia roszczeń. W ten sposób zdefiniowano główne podstawy powojennego przejmowania nieruchomości w Polsce, a także właściwe im instrumenty prawne oraz wypracowane strategie procesowe służące wykazaniu bezprawności danej ekspropriacji i dochodzeniu związanych z nią roszczeń restytucyjnych. Opis następujących po sobie kroków procesowych w każdej sprawie obrazuje mechanizmy dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych wykreowane w dużej mierze przez judykaturę i doktrynę na bazie ogólnych zasad i instytucji prawa cywilnego oraz administracyjnego. W efekcie autorzy pokazali, w jak dużym stopniu działania stron oraz sądów i organów w sprawach reprywatyzacyjnych są determinowane wnioskami wynikającymi z orzecznictwa i literatury, które na gruncie każdej z opisanych spraw zostały przywołane i opatrzone praktycznym komentarzem. To wszystko pozwala dostrzec, z jakim ogromem trudności faktycznych i prawnych musieli i wciąż muszą mierzyć się dawni właściciele lub ich spadkobiercy w celu m.in. częściowego naprawienia swojej szkody.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, aplikantów tych zawodów prawniczych, a także sędziów, prokuratorów oraz doradców podatkowych i pracowników organów administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów wydziałów prawa i administracji. Zainteresuje również dziennikarzy poprzez ukazanie procesu reprywatyzacji w przeciwieństwie do wykreowanego i przeważającego obecnie w mediach opisu reprywatyzacji jako patologii.

Polska potrzebuje ustawy reprywatyzacyjnej - przeczytaj wywiad z autorem >>>

Tytuł
Postępowania reprywatyzacyjne
Autorzy
Rafał Godlewski, Radosław Wiśniewski, Magdalena Niziołek, Barbara Majewska, Przemysław Szymczyk, Aleksandra Florek, Stefan Jacyno, Krzysztof Wiktor, Leszek Zatyka, Elżbieta Żywno
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-696-5
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2018
Liczba stron
528
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .................................................................................. 17
Wstęp ................................................................................................... 19
Rozdział I. Odzyskanie nieruchomości przejętej w trybie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej ................ 29
1. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej – uwagi ogólne 29
1.1. Skutki wejścia w życie dekretu o reformie rolnej ......... 29
1.2. Definicja nieruchomości ziemskiej ................................. 32
1.3. Właściwość i tryb orzekania o niepodpadaniu nieruchomości pod przepisy dekretu o reformie rolnej ............... 34
1.4. Restrykcyjny charakter przepisów dekretu o reformie rolnej ................................................................ 38
2. Przejmowanie zespołów dworkowo-parkowych w trybie dekretu o reformie rolnej ........................................ 40
3. Sytuacja prawna i faktyczna klientów kancelarii ................. 41
4. Przebieg postępowania w przedmiocie niepodpadania zespołu dworkowo-parkowego pod przepisy dekretu
o reformie rolnej ....................................................................... 42
4.1. Decyzja Wojewody Łódzkiego ........................................ 46
4.2. Postępowanie odwoławcze ............................................... 46
4.2.1. Ocena istnienia związku funkcjonalnego pomiędzy zespołem dworkowo-parkowym a resztą majątku
ziemskiego .................................. 49
4.2.1.1. Mieszkalno-rekreacyjny, a nie rolniczy charakter dworku i jego otoczenia .......... 50
4.2.1.2. Brak powiązań o charakterze organizacyjnym.......................................... 51
4.2.1.3. Brak powiązań o charakterze terytorialnym ............................................. 53
4.2.1.4. Brak powiązań o charakterze finansowym ................................................ 55
4.2.1.5. Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy ........................... 55
4.2.2. Rozstrzygnięcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi .......................................................... 58
5. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkodę poniesioną wskutek bezprawnego zbycia nieruchomości
przejętej w trybie dekretu o reformie rolnej ......................... 60
6. Podsumowanie .......................................................................... 61
Bibliografia ..................................................................................... 62

Rozdział II. Dochodzenie roszczeń w związku z nacjonalizacją przemysłu ............................ 63
1. Stan faktyczny i prawny ........................................................... 63
2. Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego oraz zasady oceny zdolności produkcji i zatrudnienia
w nacjonalizowanym przedsiębiorstwie ............................... 70
3. Główne postępowanie nacjonalizacyjne (1946–1947) – niespełnienie wymogów dotyczących zdolności
produkcji i zatrudnienia w Cegielni według stanu na 5.02.1946 r. ................................................ 74
4. Odbudowa Cegielni i uruchomienie produkcji przez właścicieli – brak podstaw do wznowienia postępowania nacjonalizacyjnego w 1950 r. ......................... 77
5. Odbudowa Cegielni i uruchomienie produkcji przez właścicieli – brak podstaw do ustanowienia przymusowego zarządu państwowego w 1950 r. ................. 86
6. Podsumowanie .......................................................................... 92

Rozdział III. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości ........................................... 97
1. Stan faktyczny ........................................................................... 97
2. Wywłaszczenie – pojęcie i jego przesłanki ........................... 99
3. Żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości .................. 101
3.1. Żądanie zwrotu i jego przedmiot .................................... 101
3.2. Podmioty uprawnione do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości ........................................ 108
3.3. Przesłanki pozytywne zwrotu nieruchomości ............. 110
3.4. Przesłanka negatywna zwrotu nieruchomości – prawa osób trzecich ....................................................... 112
4. Postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości – tzw. postępowanie zwrotowe ............................................... 121
4.1. Organ właściwy w sprawie postępowania zwrotowego......................................................................... 121
4.2. Strony postępowania zwrotowego .................................. 123
4.3. Badanie przesłanki zbędności nieruchomości na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu ............................ 125
5. Zasady zwrotu nieruchomości i odszkodowania otrzymanego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości ........ 130
6. Skutki wydania decyzji o zwrocie nieruchomości .............. 133
6.1. Wygaśnięcie niektórych praw obciążających nieruchomość ..................................................................... 133
6.2. Przejście własności na dotychczasowego właściciela ............................... 135
7. Skarga do sądu administracyjnego na decyzję o zwrocie nieruchomości ......................................................... 137
7.1. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi ................. 137
7.2. Skutki wniesienia skargi ................................................... 138
8. Wydanie nieruchomości i wpis prawa własności do księgi wieczystej ......................................................... 142
9. Podsumowanie .......................................................................... 143
Bibliografia ..................................................................................... 144

Rozdział IV. Odzyskanie nieruchomości budynkowej przejętej w trybie dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy ........................................................... 145
1. Wprowadzenie .......................................................................... 145
2. Nieruchomość ........................................................................... 146
3. Wniosek dekretowy .................................................................. 147
4. Decyzja dekretowa.................................................................... 150
5. Decyzja komunalizacyjna ....................................................... 152
6. Postępowanie nadzorcze o stwierdzenie nieważności decyzji dekretowej ................................................ 153
7. Postępowanie dekretowe ......................................................... 160
8. Decyzje o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste ......... 166
8.1. Decyzja Burmistrza Gminy Warszawa Centrum z lipca 2002 r. .................................................. 167
8.1.1. Pozbawienie mocy decyzji komunalizacyjnej w części ..................................................................... 169
8.1.2. Przejęcie budynku przez właścicielkę .................. 169
8.1.3. Umowa notarialna i wpis do księgi wieczystej ... 170
8.2. Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z listopada 2002 r. i jej uchylenie ..................................... 171
8.3. Ponowna decyzja Prezydenta m.st. Warszawy ze stycznia 2006 r. .............................................................. 172
8.4. Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z września 2010 r. i sprzedaż powojennego budynku .. 175
9. Podsumowanie .......................................................................... 177

Rozdział V. Rozliczenia po wydaniu reprywatyzowanej nieruchomości warszawskiej .................... 181
1. Stan historyczny i faktyczny sprawy ...................................... 181
2. Roszczenia, których dochodzenie było możliwe w ramach dokonywanych rozliczeń ....................................... 185
2.1. Roszczenia przysługujące podmiotom publicznym posiadającym nieruchomość bez tytułu prawnego ...... 186
2.1.1. Roszczenie o zwrot nakładów koniecznych na nieruchomość ..................................................... 187
2.1.2. Roszczenie o zwrot innych nakładów na nieruchomość ..................................................... 187
2.2. Roszczenia przysługujące właścicielom zreprywatyzowanej nieruchomości ................................ 188
2.2.1. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości ..... 190
2.2.2. Roszczenie o zwrot pożytków z nieruchomości ............................ 190
2.2.3. Roszczenie o zapłatę odszkodowania za pogorszenie nieruchomości .............................. 191
3. Elementy determinujące byt prawny, zakres oraz wysokość dochodzonych roszczeń ................................ 192
3.1. Charakter posiadania nieruchomości przez podmiot publiczny .................................................. 193
3.2. Dobra lub zła wiara posiadacza nieruchomości bez tytułu prawnego ......................................................... 196
3.3. Przedawnienie roszczeń dochodzonych w ramach dokonywanych rozliczeń .................................................. 204
3.4. Legitymacja procesowa przy roszczeniach dochodzonych w ramach dokonywanych rozliczeń .... 207
4. Praktyczne aspekty konstruowania i dochodzenia roszczeń w ramach dokonywanych rozliczeń ...................... 212
4.1. Metody szacowania roszczeń rozliczeniowych ............. 212
4.1.1. Szacowanie wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości ...................................................... 213
4.1.2. Szacowanie wysokości pożytków należnych z nieruchomości ...................................................... 217
4.1.3. Szacowanie wysokości odszkodowania za pogorszenie nieruchomości .............................. 219
4.1.4. Szacowanie roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość ..................................................... 221
4.2. Jednoczesne dochodzenie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości oraz roszczenia o zwrot pożytków pobranych z nieruchomości ............................................. 224
4.3. Jednoczesne dochodzenie przez podmiot publiczny roszczenia o zwrot nakładów oraz dążenie do obniżenia wysokości dochodzonych przez właściciela roszczeń uzupełniających o wartość poczynionych nakładów .................... 229
4.4. Istotne środki dowodowe przy dochodzeniu roszczeń w ramach dokonywanych rozliczeń oraz sposoby
ich oceny ............................................................................. 232
4.4.1. Dokumentacja księgowa nieruchomości ............. 233
4.4.2. Opinie biegłych ....................................................... 236
5. Wnioski ...................................................................................... 244
Bibliografia ..................................................................................... 251

Rozdział VI. Odszkodowanie za nieruchomość przejętą w trybie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze
m.st. Warszawy.................................................................................. 253
1. Wprowadzenie .......................................................................... 253
2. Dochodzenie roszczeń z dekretu warszawskiego – zasady ogólne .......................................... 255
2.1. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego – zwrot w naturze .............................................................. 255
2.1.1. Przesłanki dekretowe i postępowanie nadzorcze ................................................................. 256
2.1.2. Ponowne rozpoznanie wniosku dekretowego ........................ 258
2.2. Roszczenie odszkodowawcze ........................................... 259
3. Stan faktyczny i prawny ........................................................... 264
3.1. Opis nieruchomości .......................................................... 264
3.2. Przebieg postępowania dekretowego .............................. 265
3.3. Przebieg postępowania nadzorczego .............................. 267
3.3.1. Wadliwość orzeczenia dekretowego .................... 268
3.3.2. Przeznaczenie nieruchomości na cele użyteczności publicznej ......................................... 270
3.3.3. Ustalenie obowiązującego planu zabudowania ................................... 273
3.3.4. Zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych .................................................................. 275
3.4. Ponowne rozpoznanie wniosku dekretowego ............... 276
3.5. Postępowanie nadzorcze wobec decyzji przekazującej grunt w użytkowanie wieczyste spółdzielni budowlano-mieszkaniowej .......................... 278
4. Przebieg postępowania odszkodowawczego......................... 278
4.1. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji ............................................................. 279
4.1.1. Podstawa prawna dochodzonego roszczenia ...... 279
4.1.2. Legitymacja bierna pozwanego ............................ 279
4.1.3. Spełnienie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego Skarbu Państwa ................ 280
4.1.3.1. Zdarzenie wywołujące szkodę ................. 281
4.1.3.2. Szkoda ......................................................... 281
4.1.3.3. Adekwatny związek przyczynowy pomiędzy szkodą i zdarzeniem ją wywołującym .......................... 283
4.1.4. Wysokość poniesionej szkody ............................... 287
4.1.5. Stan faktyczny nieruchomości w momencie wydania orzeczenia dekretowego ......................... 287
4.1.6. Stanowisko pozwanego Skarbu Państwa ............ 287
4.1.6.1. Nieuchronność wywłaszczenia ................ 288
4.1.6.2. Obowiązywanie ustawy wywłaszczeniowej ...................................... 289
4.1.6.3. Związanie sądów decyzją administracyjną ......................................... 294
4.1.6.4. Skuteczność powoływania się na zarzut nieuchronności wywłaszczenia ............... 296
4.1.6.5. Nieuchronność wywłaszczenia a wysokość odszkodowania ...................... 297
4.1.6.6. Brak związku przyczynowego między orzeczeniem dekretowym a spadkiem wartości zwróconej części 
nieruchomości ............. 300
4.1.6.7. Koszty rozbiórki budynków i odgruzowywania nieruchomości .......... 301
4.1.7. Ustalenie wysokości szkody .................................. 304
4.1.8. Wyrok sądu pierwszej instancji ............................ 305
5. Przebieg postępowania odszkodowawczego przed sądem drugiej instancji ................................................ 308
5.1. Apelacja i odpowiedź na apelację .................................... 308
5.2. Ustalenie wysokości szkody poniesionej przez klientów .................................................................... 313
5.3. Wyrok sądu drugiej instancji .......................................... 316
6. Podsumowanie .......................................................................... 321
Bibliografia ..................................................................................... 323

Rozdział VII. Odszkodowanie za sprzedane lokale w budynku dekretowym ...................................... 325
1. Stan faktyczny sprawy ............................................................. 325
1.1. Wniosek dekretowy ........................................................... 325
1.2. Decyzja dekretowa ............................................................ 327
1.3. Decyzja o sprzedaży lokalu w budynku dekretowym ..................... 328
1.4. Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dekretowej ............... 328
1.5. Ponowne rozpatrzenie wniosku dekretowego ............... 329
1.6. Komunalizacja i postępowanie dekomunalizacyjne .... 329
1.7. Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, że decyzja o sprzedaży lokalu w budynku dekretowym jest niezgodna z prawem ...... 331
1.8. Pozew w sprawie odszkodowania za sprzedany lokal w budynku dekretowym................................................... 332
2. Dochodzenie roszczenia o odszkodowanie za szkodę podniesioną wskutek sprzedaży lokalu w budynku
dekretowym ............................................................................... 333
2.1. Podstawa prawna roszczenia odszkodowawczego ........ 333
2.2. Legitymacja czynna w postępowaniu przed sądem w sprawie odszkodowania za sprzedany lokal w budynku dekretowym................................................... 335
2.3. Legitymacja bierna w postępowaniu przed sądem w sprawie odszkodowania za sprzedany lokal w budynku dekretowym................................................... 337
2.4. Źródło szkody .................................................................... 339
2.5. Szkoda i wysokość szkody ................................................ 345
2.6. Związek przyczynowy ....................................................... 349
2.7. Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego ............ 354
3. Podsumowanie .......................................................................... 356
Bibliografia ..................................................................................... 357

Rozdział VIII. Odszkodowanie z tytułu zaniechania administracyjnego ....... 359
1. Stan faktyczny ........................................................................... 359
2. Postępowanie sądowe ............................................................... 365
2.1. Pozew ................................................................................... 366
2.1.1. Legitymacja bierna Skarbu Państwa i m.st. Warszawy ............................................................ 366
2.1.2. Szkoda ....................................................................... 367
2.1.3. Podstawa prawna roszczenia – art. 417 § 1 k.c. .. 368
2.1.3.1. Niezgodność z prawem ............................. 370
2.1.3.2. Związek przyczynowy pomiędzy szkodą a wadliwym działaniem lub zaniechaniem organów władzy
publicznej .................................................... 373
2.1.4. Pozostałe kwestie procesowe (wnioski dowodowe, wysokość szkody) .............. 377
2.2. Odpowiedzi na pozew ....................................................... 378
2.2.1. Zarzuty odnośnie do wadliwej podstawy prawnej roszczenia oraz braku winy i bezprawności ......................... 379
2.2.2. Zarzuty braku związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniami szkodzącymi ....... 381
2.2.3. Zarzuty przyczynienia się do szkody ................... 382
2.2.4. Zarzuty przedawnienia roszczeń .......................... 383
2.3. Repliki na odpowiedzi Skarbu Państwa i m.st. Warszawy na pozew ..................................................... 383
2.3.1. Zarzuty odnośnie do wadliwej podstawy prawnej roszczenia oraz braku winy i bezprawności ..................... 383
2.3.2. Zarzuty odnośnie do braku związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniami wywołującymi
szkodę ............................................ 386
2.3.3. Zarzuty przyczynienia się do szkody ................... 388
2.3.4. Zarzuty przedawnienia roszczeń .......................... 391
2.4. Rozprawa i oddalenie wniosków dowodowych ............ 393
3. Wyrok sądu pierwszej instancji .............................................. 394
4. Apelacja i odpowiedzi na apelację .......................................... 395
5. Wyrok sądu drugiej instancji .................................................. 398
6. Skarga kasacyjna ....................................................................... 400
7. Odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania ........ 405
8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji ................... 405
8.1. Postępowanie dowodowe ................................................. 406
8.2. Wycena przez rzeczoznawcę majątkowego .................... 406
8.3. Wyrok sądu pierwszej instancji ....................................... 407
9. Apelacja ...................................................................................... 408
10. Podsumowanie ....................................................................... 408
Bibliografia ..................................................................................... 410

Rozdział IX. Odszkodowanie na podstawie art. 215 u.g.n. za niektóre nieruchomości przejęte w trybie dekretu warszawskiego ........ 411
1. Wprowadzenie .......................................................................... 411
2. Geneza odszkodowania za niektóre nieruchomości przejęte w trybie dekretu warszawskiego .............................. 413
3. Kategorie nieruchomości warszawskich podlegających kompensacji oraz kryteria jej przyznania ............................. 420
3.1. Odszkodowanie za gospodarstwo rolne ........................ 421
3.2. Odszkodowanie za domy jednorodzinne i działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną ................ 423
4. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące
art. 215 u.g.n. ............................................................................. 427
4.1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.06.2011 r. w sprawie SK 41/09 ............................................................ 427
4.2. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 28.10.2015 r. w sprawie P 6/13 ....................................... 428
5. Tryb przyznawania odszkodowania – uwagi ogólne .......... 431
6. Stan faktyczny i prawny ........................................................... 434
7. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie ....... 436
7.1. Opis procedury odszkodowawczej .................................. 436
7.2. Ustalenie, czy nieruchomość spełnia przesłanki do przyznania odszkodowania ........................................ 443
7.2.1. Ustalenie daty zajęcia nieruchomości pod inwestycje oraz daty utraty możliwości faktycznego władania nieruchomością................ 443
7.2.2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zabudowania w 1945 r. ........................................... 444
7.3. Zlecenie wyceny gruntu ................................................... 445
8. Podsumowanie .......................................................................... 446
Bibliografia ..................................................................................... 447

Rozdział X. Obrona przed zasiedzeniem nieruchomości reprywatyzowanej ............................... 449
1. Zarys stanu faktycznego sprawy ............................................ 449
2. Wniosek o stwierdzenie nabycia przez podmioty publiczne prawa własności nieruchomości ziemskiej w drodze
zasiedzenia ............................................................... 453
2.1. Posiadanie samoistne ........................................................ 456
2.2. Upływ czasu ....................................................................... 457
2.3. Dobra i zła wiara ................................................................ 458
3. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji i stwierdzenie zasiedzenia ....................................................... 459
4. Postępowanie apelacyjne ......................................................... 461
5. Postępowanie kasacyjne .......................................................... 464
6. Ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd drugiej instancji ... 467
7. Ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji .................................................................... 469
8. Apelacja i postępowanie apelacyjne ....................................... 475
9. Rozmowy ugodowe, założenie księgi wieczystej i sprzedaż nieruchomości ........................................................ 479
10. Podsumowanie ....................................................................... 483
Bibliografia ..................................................................................... 484

Rozdział XI. Aktualni właściciele i użytkownicy wieczyści znacjonalizowanych nieruchomości jako strony postępowań reprywatyzacyjnych .................................................. 485
1. Stan faktyczny i prawny ........................................................... 485
2. Strona postępowania administracyjnego i interes prawny 490
3. Prawo refleksowe przysługujące osobie trzeciej ................... 493
4. Rozbieżności dotyczące określenia stron postępowania w sprawach reprywatyzacyjnych .......................... 498
4.1. Stanowisko nieuznające za strony postępowań nadzorczych podmiotów trzecich posiadających tytuł prawnorzeczowy do nieruchomości ............................... 498
4.2. Stanowisko uznające za strony postępowań nadzorczych podmioty trzecie posiadające tytuł prawnorzeczowy do nieruchomości ............................... 502
5. Przyczyny, dla których aktualni właściciele i użytkownicy wieczyści znacjonalizowanych nieruchomości nie powinni być traktowani jako strony postępowań reprywatyzacyjnych ........................................... 507
6. Rozwiązania prawne w innych jurysdykcjach ..................... 517
7. Podsumowanie .......................................................................... 519
Bibliografia ..................................................................................... 521
Autorzy................................................................................................ 523
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.