Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie cywilne

ebook

- 13%

Postępowanie cywilne

Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Karol Weitz, Teresa Misiuk-Jodłowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 67.00 zł 58.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 58.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-122-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Nowelizacje przepisów prawa postępowania cywilnego w minionych latach sprawiły, że konieczne było opracowanie ósmego wydania podręcznika. Na zmiany złożyły się przede wszystkim nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Niewątpliwie największe znaczenie miały ustawy:


z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - która wprowadziła zmiany w zakresie postępowania rozpoznawczego i postępowania egzekucyjnego, składające się na kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego;
z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów - która zmodyfikowała regulacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i sądownictwa polubownego.
Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego były też związane z rozwojem regulacji europejskiego prawa postępowania cywilnego i modyfikacją niektórych założeń legislacyjnych polskiego ustawodawcy co do rozwiązań służących uzupełnianiu tych regulacji w przepisach krajowych.

Adresaci:
Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów prawa, a także innych kierunków - m.in. słuchaczy szkół biznesu i zarządzania, którzy dopiero zaczynają zgłębiać ten przedmiot. Będzie pomocny również aplikantom, a ze względu na przejrzystą strukturę może być przydatnym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tą dziedziną prawa.

Tytuł
Postępowanie cywilne
Autorzy
Jerzy Jodłowski, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Karol Weitz, Teresa Misiuk-Jodłowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-122-2
Seria
Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Rok wydania
2016
Liczba stron
688
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów |15

Przedmowa do ósmego wydania |17

Przedmowa do czwartego wydania |18

Przedmowa do pierwszego wydania |21

Dział I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE |25

Rozdział 1
Pojęcie postępowania cywilnego i sprawy cywilnej |25

Rozdział 2
Prawo procesowe cywilne. Normy procesowe |30

Rozdział 3
Funkcje postępowania cywilnego |36

Rozdział 4
Proces cywilny w rozwoju historycznym |38

Rozdział 5
Rodzaje postępowania cywilnego |42
§ 1. Uwagi ogólne |42
§ 2. Proces |45
§ 3. Postępowanie nieprocesowe |48
§ 4. Postępowanie pomocnicze |56

Rozdział 6
Stosowanie norm prawa procesowego w miejscu i w czasie |59
§ 1. Zasięg terytorialny norm procesowych |59
§ 2. Stosowanie norm prawa procesowego w czasie |61

Rozdział 7
Stosunki prawnoprocesowe w postępowaniu cywilnym |65
Rozdział 8 Przesłanki procesowe |70

Rozdział 9
Źródła prawa procesowego cywilnego |75
§ 1. Kodeks postępowania cywilnego |75
§ 2. Inne źródła prawa procesowego cywilnego |82

Rozdział 10
Judykatura i literatura polskiego prawa procesowego cywilnego |83
§ 1. Judykatura sądowa w zakresie prawa procesowego cywilnego |83
§ 2. Literatura polskiego prawa procesowego cywilnego |86

Dział II. ZAKRES OCHRONY PRAWNEJ W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM |99

Rozdział 11
Droga sądowa w sprawach cywilnych |99

Rozdział 12
Stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego |107
§ 1. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego |107
§ 2. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania sądowoadministracyjnego |112

Rozdział 13
Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego |115
§ 1. Rozgraniczenie obu rodzajów postępowania. Związek sprawy cywilnej ze sprawą karną |115
§ 2. Orzekanie o roszczeniach wynikających z przestępstwa |118
§ 3. Wpływ wyroku i procesu karnego na postępowanie cywilne oraz wyroku i postępowania cywilnego na proces karny |119

Dział III. ZASADY NACZELNE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO |127

Rozdział 14
Zasady naczelne wymiaru sprawiedliwości |127
§ 1. Uwagi ogólne |127
§ 2. Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości i prawo do sądu |128
§ 3. Zasada rzetelnego postępowania. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki |133
§ 4. Zasada niezależności sądu i niezawisłości sędziowskiej |139
§ 5. Zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego |142
§ 6. Zasada kolegialności |142
§ 7. Zasada udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości |143
§ 8. Zasada instancyjności |144
§ 9. Zasada jawności |144

Rozdział 15
Pojęcie i klasyfikacja zasad naczelnych postępowania cywilnego |145

Rozdział 16
Zasada prawdy materialnej i zakres jej funkcjonowania w polskim procesie cywilnym |148

Rozdział 17
Zasada równości stron |153

Rozdział 18
Zasada dyspozycyjności (rozporządzalności) |156

Rozdział 19
Inne naczelne zasady postępowania |163
§ 1. Zasada kontradyktoryjności |163
§ 2. Zasada bezpośredniości |165
§ 3. Zasada ustności |168
§ 4. Zasada koncentracji (skupienia) materiału procesowego |170

Dział IV. Podmioty postępowania cywilnego |175

A. Sąd |175

Rozdział 20
Organizacja i skład sądu |175
§ 1. Organizacja i skład sądów w sprawach cywilnych |175
§ 2. Skład organów sądowych w postępowaniu cywilnym |179
§ 3. Wyłączenie osób wchodzących w skład organów sądowych |181

Rozdział 21
Właściwość sądów w sprawach cywilnych |186
§ 1. Pojęcie i rodzaje właściwości |186
§ 2. Właściwość ustawowa, umowna i delegacyjna |188
§ 3. Badanie właściwości i skutki niewłaściwości sądu |191

Rozdział 22
Właściwość rzeczowa |194
§ 1. Uwagi ogólne |194
§ 2. Właściwość rzeczowa według k.p.c. |195
§ 3. Obliczanie wartości przedmiotu sporu |198

Rozdział 23
Właściwość miejscowa |201

Rozdział 24
Właściwość funkcyjna |207

Rozdział 25
Referendarze sądowi |213
B. Strony i uczestnicy postępowania |216

Rozdział 26
Pojęcie stron i uczestników postępowania |216
§ 1. Uwagi wstępne |216
§ 2. Pojęcie strony procesowej |218

Rozdział 27
Zdolność sądowa |225

Rozdział 28
Legitymacja procesowa |232

Rozdział 29
Zdolność procesowa. Przedstawicielstwo ustawowe. Zdolność postulacyjna |239

Rozdział 30
Współuczestnictwo procesowe |246
§ 1. Uwagi ogólne |246
§ 2. Współuczestnictwo procesowe materialne i formalne |248
§ 3. Współuczestnictwo procesowe konieczne i jednolite |250
§ 4. Inne wypadki współuczestnictwa procesowego. Współuczestnictwo konkurencyjne |253
§ 5. Stosunki między współuczestnikami |255

Rozdział 31
Następstwo procesowe i inne zmiany podmiotowe w procesie |258
§ 1. Pojęcie i rodzaje następstwa procesowego |258
§ 2. Następstwo procesowe wynikające z następstwa prawnego |260
§ 3. Następstwo procesowe niewynikające z następstwa prawnego |262

Rozdział 32
Interwencja uboczna. Przypozwanie. Interwencja główna |265
§ 1. Interwencja uboczna |265
§ 2. Przypozwanie |271
§ 3. Interwencja główna |272

Rozdział 33
Pełnomocnictwo procesowe. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa |274
§ 1. Pełnomocnictwo procesowe |274
§ 2. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa |281
C. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, rzecznik konsumentów, organizacje pozarządowe i inne podmioty |286

Rozdział 34
Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, rzecznika konsumentów, organizacji pozarządowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie i inspektora pracy w postępowaniu cywilnym |286
§ 1. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym |286
§ 2. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu cywilnym |292
§ 3. Udział powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów w postępowaniu cywilnym |292
§ 4. Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym |293
§ 5. Udział podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów |295
§ 6. Udział kierownika ośrodka pomocy społecznej i kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie w postępowaniu cywilnym |296
§ 7. Udział inspektora pracy w postępowaniu cywilnym |296
§ 8. Udział właściwych organów w postępowaniu cywilnym w sprawie o nieważność nabycia nieruchomości przez cudzoziemców |297
§ 9. Udział Rzecznika Praw Pacjenta w postępowaniu cywilnym w sprawach dotyczących naruszenia praw pacjenta |297

Dział V. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA CYWILNEGO |299

Rozdział 35
Powództwo i jego rodzaje |299
§ 1. Prawo do powództwa |299
§ 2. Pojęcie powództwa |304
§ 3. Rodzaje powództw |306

Rozdział 36
Przedmiot procesu cywilnego |311

Dział VI. CZYNNOŚCI PROCESOWE. KOSZTY POSTĘPOWANIA I USTANOWIENIE ADWOKATA LUB RADCY PRAWNEGO PRZEZ SĄD |315

Rozdział 37
Czynności procesowe |315
§ 1. Charakterystyka czynności procesowych |315
§ 2. Czynności procesowe sądu |317
§ 3. Czynności procesowe stron i uczestników postępowania |318
§ 4. Czynności procesowe prokuratora, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na tych samych zasadach co prokurator |322

Rozdział 38
Pisma procesowe |324

Rozdział 39
Doręczenia |330

Rozdział 40
Posiedzenia sądowe |336

Rozdział 41
Terminy w postępowaniu cywilnym |339
§ 1. Rodzaje terminów |339
§ 2. Uchybienie terminowi i przywrócenie terminu |341

Rozdział 42
Koszty postępowania. Pomoc prawna z urzędu |345
§ 1. Pojęcie i rodzaje kosztów postępowania |345
§ 2. Zasady obowiązujące co do kosztów postępowania |351
§ 3. Zabezpieczenie kosztów procesu |355
§ 4. Zwolnienie od kosztów sądowych |355
§ 5. Pomoc prawna z urzędu |362

Dział VII. Postępowanie w instancji |367

Rozdział 43
Wszczęcie postępowania |367
§ 1. Wytoczenie powództwa |367
§ 2. Skutki wytoczenia powództwa i doręczenia pozwu |374

Rozdział 44
Zawieszenie i umorzenie postępowania |377
§ 1. Zawieszenie postępowania |377
§ 2. Umorzenie postępowania| 381

Rozdział 45
Obrona pozwanego |385
§ 1. Uwagi ogólne |385
§ 2. Uznanie powództwa |386
§ 3. Niepodjęcie obrony przez pozwanego |387
§ 4. Zaprzeczenie i zarzuty w procesie |387
§ 5. Powództwo wzajemne |391

Rozdział 46
Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa |394
§ 1. Mediacja |394
§ 2. Postępowanie pojednawcze |400
§ 3. Ugoda sądowa |401

Rozdział 47
Rozprawa |407
§ 1. Uwagi ogólne |407
§ 2. Przygotowanie rozprawy |410
§ 3. Przebieg rozprawy |413

Rozdział 48
Postępowania odrębne |420
§ 1. Uwagi ogólne |420
§ 2. Postępowanie w sprawach małżeńskich |421
§ 3. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi |427
§ 4. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych |429
§ 5. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania |437
§ 6. Postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w sprawach z zakresu regulacji energetyki, sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty oraz sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego |438
§ 7. Postępowanie nakazowe i upominawcze |442
§ 8. Postępowanie uproszczone |448
§ 9. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych |451
§ 10. Elektroniczne postępowanie upominawcze |460

Rozdział 49
Dowody |465
§ 1. Materiał procesowy |465
§ 2. Dowód i jego przedmiot |466

Rozdział 50
Postępowanie dowodowe |473
§ 1. Przebieg postępowania dowodowego |473
§ 2. Zabezpieczenie dowodów |477

Rozdział 51
Środki dowodowe |479
§ 1. Uwagi wstępne |479
§ 2. Dowód z dokumentów |481
§ 3. Dowód z zeznań świadków |487
§ 4. Dowód z opinii biegłych |489
§ 5. Dowód z oględzin |491
§ 6. Dowód z przesłuchania stron |492
§ 7. Inne środki dowodowe |494

Dział VIII. ORZECZENIA SĄDOWE |499

Rozdział 52
Zagadnienia ogólne |499
§ 1. Czynności procesowe sądu o charakterze decyzyjnym |499
§ 2. Wyroki. Ich rodzaje |500

Rozdział 53
Wyrok zwykły |503
§ 1. Uwagi ogólne |503
§ 2. Przedmiot orzekania |505
§ 3. Podstawy orzekania |506
§ 4. Sposób orzekania |507

Rozdział 54
Wyrok częściowy, wstępny i końcowy |509

Rozdział 55
Wyrok zaoczny |511

Rozdział 56
Nakazy zapłaty |515

Rozdział 57
Postanowienia |516

Rozdział 58
Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń |520

Rozdział 59
Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń |523
§ 1. Prawomocność orzeczeń |523
§ 2. Wykonalność i skuteczność orzeczeń |528

Dział IX. ŚRODKI ZASKARŻENIA |531

Rozdział 60
Uwagi ogólne o środkach zaskarżenia |531

Rozdział 61
Apelacja |535
§ 1. Kwestie ogólne |535
§ 2. Zarzuty podnoszone w apelacji |538
§ 3. Postępowanie apelacyjne |541
§ 4. Apelacja w postępowaniu uproszczonym |544

Rozdział 62
Zażalenie |547

Rozdział 63
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego |551

Rozdział 64
Skarga kasacyjna |553

Rozdział 65
Wznowienie postępowania |564

Rozdział 66
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia |569

Dział X. POSTĘPOWANIE GRUPOWE |575

Rozdział 67
Postępowanie grupowe |575

Dział XI. SĄDOWNICTWO POLUBOWNE |583

Rozdział 68
Sąd polubowny |583
§ 1. Uwagi ogólne |583
§ 2. Zapis na sąd polubowny |586
§ 3. Skład i właściwość sądu polubownego |588
§ 4. Postępowanie przed sądem polubownym. Wyrok sądu polubownego |592
§ 5. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego |595
§ 6. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej |598

Dział XII. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE |601

Rozdział 69
Postępowanie zabezpieczające |601
§ 1. Cel postępowania zabezpieczającego, rodzaje i warunki dopuszczalności |601
§ 2. Przebieg postępowania zabezpieczającego |605

Dział XIII. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE |609

Rozdział 70
Postępowanie egzekucyjne |609
§ 1. Uwagi ogólne |609
§ 2. Tytuł egzekucyjny |614
§ 3. Ograniczenia egzekucji |617
§ 4. Powództwa przeciwegzekucyjne |619
§ 5. Rodzaje egzekucji |621

Dział XIV. MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO |631

Rozdział 71
Zagadnienia ogólne |631
§ 1. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa postępowania cywilnego |631
§ 2. Pojęcie i źródła europejskiego prawa postępowania cywilnego |636

Rozdział 72
Jurysdykcja krajowa i władza jurysdykcyjna |640
§ 1. Granice kompetencji sądów krajowych |640
§ 2. Jurysdykcja krajowa |641
§ 3. Immunitet sądowy i egzekucyjny |646

Rozdział 73
Uznanie i wykonanie zagranicznych orzeczeń |652
§ 1. Uznanie zagranicznych orzeczeń |652
§ 2. Stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń |655
§ 3. Wykonywanie zagranicznych orzeczeń bez stwierdzenia wykonalności |657

Rozdział 74
Europejskie poświadczenie spadkowe |661

Rozdział 75
Prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej |663

Skorowidz przedmiotowy |671
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.