Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie cywilne

ebook

- 14%

Postępowanie cywilne

Krzysztof Knoppek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 50.00 zł 43.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 43.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-159-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W podręczniku zaprezentowano zagadnienia postępowania cywilnego procesowego w postaci pytań i odpowiedzi. Problematyka cywilnoprocesowa została przedstawiona przystępnie, a poszczególne zagadnienia zaprezentowano zwięźle i przejrzyście. Obecne wydanie poszerzono o materiał dotyczący organizacji postępowania, posiedzeń przygotowawczych, zmian w prowadzeniu niektórych dowodów, nowych postępowań odrębnych, nowych środków zaskarżenia, nadużycia prawa procesowego, prekluzji dowodowej i zmian w egzekucji.


Podręcznik uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne ogłoszone do końca roku 2021, m.in. obszerną nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. (Dz.U. poz. 1469).


Książka jest przeznaczona dla studentów prawa. Zainteresuje także prawników uczestniczących w czynnościach procesowych w sprawach cywilnych oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Tytuł
Postępowanie cywilne
Autor
Krzysztof Knoppek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-159-4
Rok wydania
2022
Liczba stron
752
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
Część pierwsza
ZAGADNIENIA OGÓLNE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Rozdział I
Pojęcie postępowania cywilnego, sprawy cywilnej oraz podstawowe informacje o sądach rozpoznających sprawy cywilne

Co to jest prawo cywilne procesowe oraz postępowanie cywilne?
Jakie są funkcje postępowania cywilnego?
Jakie są podstawowe źródła prawa cywilnego procesowego?
Scharakteryzuj kodeks postępowania cywilnego jako ustawę. Opisz jego konstrukcję i przedmiot
Co to jest sprawa cywilna, jakie są jej rodzaje i przykłady?
Jakie są rodzaje postępowania cywilnego?
Jakie sądy szczególne działają w Polsce i czy toczy się przed nimi postępowanie cywilne?
Jakie funkcje w rozpoznawaniu spraw cywilnych pełni Sąd Najwyższy?
Jakimi środkami Sąd Najwyższy realizuje swoje funkcje i jaki jest jego wpływ na orzecznictwo sądów powszechnych?
Czy Sąd Najwyższy jest związany własnymi orzeczeniami i czy może on odstąpić od swojego wcześniejszego stanowiska?
Na czym polega udzielenie odpowiedzi przez Sąd Najwyższy na pytania prawne (zagadnienia prawne) sądów drugiej instancji?

Rozdział II
Organy pozasądowe, przed którymi toczy się postępowanie cywilne

Przed jakimi organami pozasądowymi również toczy się postępowanie cywilne?
Komisje pojednawcze
Czym zajmują się komisje pojednawcze i jaki jest stosunek postępowania przed komisją pojednawczą do postępowania przed sądami pracy?
Czy istnieje obowiązek powoływania w zakładach pracy komisji pojednawczych?
Kto wchodzi w skład komisji pojednawczej i jak przebiega postępowanie przed komisją?
Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Czym się zajmują wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?
Jaka jest struktura organizacyjna organu pozasądowego rozstrzygającego spory dotyczące zdarzeń medycznych?
Dlaczego postępowanie przed wojewódzkimi komisjami zaliczamy do postępowania cywilnego (pozasądowego)?
Jakie są zalety i wady postępowania przed wojewódzkimi komisjami?
Mediatorzy
Co to jest ADR i jakie funkcje pełni?
Jakie są ogólne zasady postępowania mediacyjnego?
W jaki sposób dochodzi do wszczęcia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych?
W jaki sposób dochodzi do wszczęcia postępowania mediacyjnego na podstawie umowy o mediację?
Kiedy sąd kieruje strony do mediacji?
Czy wszczęcie postępowania mediacyjnego może nastąpić bez skierowania sądu i bez umowy mediacyjnej stron?
Co powinien zawierać wniosek o przeprowadzenie mediacji?
Kto może być mediatorem?
Kto to jest mediator stały i mediator niestały?
Ile wynoszą koszty postępowania mediacyjnego?
Według jakich zasad sąd orzeka o kosztach postępowania mediacyjnego?
Czy mediator wykonuje swoje czynności na posiedzeniach mediacyjnych?
W jaki sposób można poznać przebieg i wynik postępowania mediacyjnego?
Jakie czynności wykonuje sąd w związku z postępowaniem mediacyjnym?
Jakie są skutki zatwierdzenia przez sąd ugody mediacyjnej?
Czy istnieją odrębności postępowania mediacyjnego w sprawach małżeńskich?
Sądy polubowne (arbitrażowe)
Co to są sądy arbitrażowe i jaka jest ich relacja do arbitrażu gospodarczego i do sądownictwa gospodarczego?
Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania sądów arbitrażowych?
Jakie są rodzaje sądów polubownych?
Jakie są największe stałe sądy polubowne w Polsce?
Jakie sprawy cywilne można zapisać do rozpoznania sądowi polubownemu?
Co to jest zapis na sąd polubowny?
Jakie są rodzaje zapisów na sąd polubowny?
W jakiej formie należy dokonać zapisu na sąd polubowny?
Co jest treścią zapisu na sąd polubowny?
Czy można dokonać zapisu na sąd polubowny przez pełnomocnika?
Jakie znaczenie ma miejsce postępowania przed sądem polubownym?
Na czym polega nadzór judykacyjny sądów państwowych (powszechnych) nad sądami polubownymi?
Jakie są skutki wniesienia do sądu powszechnego pozwu (lub wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego) w sprawie, w której obowiązuje strony zapis na sąd polubowny?
Kto może być arbitrem w sądzie polubownym?
Czy można wyłączyć arbitra ze składu sądu polubownego?
Na czym polega wszczęcie postępowania przed sądem polubownym?
Jakie naczelne zasady obowiązują w postępowaniu przed sądem polubownym?
Czy sąd polubowny jest związany przepisami postępowania cywilnego?
Czy sąd polubowny jest związany przepisami prawa materialnego?
Co to są podstawowe zasady porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej?
Czy można wskazać przykłady wyroków sądów polubownych, które są sprzeczne z przepisami polskiego prawa cywilnego, ale zarazem nie są sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej?
Jak można zaskarżyć wyrok wydany przez sąd polubowny?
Na jakich podstawach można oprzeć skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego?
Jaki jest termin do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego?
Który sąd jest właściwy do rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego?
Czy wyrok sądu powszechnego w przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego jest wyrokiem ostatecznym w sprawie?
Czy wyrok sądu polubownego wywołuje takie same skutki prawne jak wyrok sądu państwowego?
Który sąd i w jakiej formie orzeka o uznaniu bądź stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego?
Jakie są podstawy odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej?
Jakie są zalety postępowania przed sądami polubownymi?

Rozdział III
Stosunek postępowania cywilnego do innych postępowań

Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego
W jakim postępowaniu można dochodzić roszczeń wynikających z przestępstwa?
W jakich relacjach czasowych należy badać wzajemny stosunek postępowania cywilnego i postępowania karnego?
Jakie znaczenie dla sądu cywilnego mają wydane wcześniej prawomocne orzeczenia sądu karnego?
Czy prawomocne orzeczenia sądów cywilnych wiążą sądy w postępowaniu karnym?
Jakie znaczenie ma fakt, że jednocześnie z postępowaniem cywilnym toczy się postępowanie karne, którego wynik mógłby wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej?
Stosunek postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego
Jaka relacja zachodzi pomiędzy postępowaniem cywilnym a postępowaniem administracyjnym?
Jaki wpływ mają ostateczne decyzje administracyjne na toczące się później postępowanie cywilne?
Jaki wpływ mają orzeczenia sądów powszechnych na postępowanie administracyjne?
Czy toczące się postępowanie administracyjne może być przyczyną zawieszenia postępowania cywilnego?
Jaki jest stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego do postępowania egzekucyjnego w administracji?
Stosunek postępowania cywilnego do postępowania sądowoadministracyjnego
Jaki jest stosunek postępowania cywilnego do postępowania przed sądami administracyjnymi?
Stosunek postępowania cywilnego do prawa cywilnego materialnego
Jaka relacja zachodzi pomiędzy prawem cywilnym procesowym a prawem cywilnym materialnym?

Rozdział IV
Zasady naczelne postępowania cywilnego

Zasada prawdy
Czy w postępowaniu cywilnym istnieje zasada prawdy obiektywnej (materialnej)?
Czy istnieją sprawy cywilne, w których sąd ma obowiązek z urzędu ustalać rzeczywisty stan faktyczny, a zatem z urzędu wykrywać prawdę obiektywną (materialną)?
Zasada równości stron
Na czym polega zasada równości stron?
Zasada kontradyktoryjności
Na czym polega zasada kontradyktoryjności?
Zasada dyspozycyjności
Na czym polega zasada dyspozycyjności?
Zasada ustności i pisemności
Na czym polega zasada ustności i pisemności postępowania?
Zasada formalizmu procesowego
Na czym polega zasada formalizmu procesowego?
Zasada bezpośredniości
Na czym polega zasada bezpośredniości?
Zasada jawności
Na czym polega zasada jawności postępowania?
Zasada koncentracji materiału procesowego
Na czym polega zasada koncentracji materiału procesowego?
Jakie są inne sposoby zapobiegania przewlekaniu postępowania i nadużyciom prawa procesowego przez strony?

Rozdział V
Przesłanki procesowe

Co to są przesłanki procesowe?
Jakie są rodzaje przesłanek procesowych?
Jakie są skutki niespełnienia przesłanek procesowych?

Część druga
PROCES
Rozdział I
Sąd

Właściwość sądowa w ogólności
Co to jest perpetuatio fori?
Jakie wyróżniamy rodzaje właściwości sądu?
Właściwość miejscowa i jej postacie szczególne
Co to jest właściwość miejscowa i jakie są jej ogólne podstawy?
Co to jest właściwość przemienna?
Co to jest właściwość wyłączna?
Co to jest właściwość delegacyjna?
Co to jest właściwość umowna?
Jakie są skutki wniesienia pozwu do sądu niewłaściwego miejscowo?
Właściwość rzeczowa
Na czym polega właściwość rzeczowa sądu?
Czy istnieje możliwość, aby sąd rejonowy rozpoznał sprawę należącą do właściwości rzeczowej sądu okręgowego albo aby sąd okręgowy rozpoznał sprawę należącą do właściwości rzeczowej sądu rejonowego?
Co to jest właściwość funkcjonalna?

Rozdział II
Skład sądu

Kto to jest ławnik?
Jaki jest skład sądu pierwszej i drugiej instancji?

Rozdział III
Referendarz sądowy

Kto to jest referendarz sądowy?
W jakich sprawach może orzekać referendarz sądowy?

Rozdział IV
Wyłączenie sędziego

Kiedy sędzia podlega wyłączeniu z mocy ustawy?
Czy strona może domagać się wyłączenia sędziego?
Czy oprócz sędziego ktoś jeszcze podlega wyłączeniu w postępowaniu cywilnym?

Rozdział V
Strony

Pojęcie strony
Kto to jest strona procesowa i ile stron występuje w procesie cywilnym?
Co to jest strona w znaczeniu materialnym i strona w znaczeniu formalnym?
Legitymacja procesowa
Co to jest legitymacja procesowa?
Kiedy zachodzi brak legitymacji procesowej i jakie są skutki tego braku?
Zdolność sądowa
Co to jest zdolność sądowa?
Jakie są skutki braku zdolności sądowej?
Zdolność procesowa
Co to jest zdolność procesowa?
Komu przysługuje zdolność procesowa?
Jakie są skutki braku zdolności procesowej?
Czy strona, która nie ma zdolności procesowej, może działać przez swojego pełnomocnika procesowego?
Zdolność postulacyjna
Co to jest zdolność postulacyjna?
Kto nie ma zdolności postulacyjnej?
W jakich sprawach cywilnych obowiązuje przymus adwokacki i na czym on polega?
Czym się wyróżnia pełnomocnictwo dla adwokata występującego przed Sądem Najwyższym?
Czy istnieją sytuacje, gdy w postępowaniu objętym przymusem adwokackim strona mogłaby jednak działać osobiście?
Współuczestnictwo procesowe
Co to jest współuczestnictwo procesowe?
Od czego zależy, czy w danym procesie cywilnym wystąpi współuczestnictwo procesowe?
Jakie są rodzaje współuczestnictwa procesowego?
Co to jest współuczestnictwo materialne?
Co to jest współuczestnictwo formalne?
Co to jest współuczestnictwo jednolite?
Co to jest współuczestnictwo konieczne?
Jakie są obowiązki sądu w razie stwierdzenia, że w sprawie nie występują wszystkie osoby, które powinny być współuczestnikami koniecznymi?
Według jakich zasad działają współuczestnicy procesowi?
Postępowanie grupowe
Czym się charakteryzuje postępowanie grupowe?
Jakie wynagrodzenia adwokackie i radcowskie są dopuszczalne w postępowaniu grupowym?
Interwencja główna
Co to jest interwencja główna?
Interwencja uboczna
Co to jest interwencja uboczna?
W jaki sposób i kiedy można zgłosić interwencję uboczną?
Jakie są rodzaje interwencji ubocznej?
Czy interwenient uboczny może działać w procesie samodzielnie?
Podmiotowe przekształcenia powództwa
Co należy rozumieć przez podmiotowe przekształcenia powództwa?
Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym
Czy w postępowaniu cywilnym może wystąpić prokurator?
Jakie są przesłanki udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym?
Jakie są formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym?
Na czym polega wytoczenie powództwa przez prokuratora?
Na czym polega wstąpienie prokuratora do sprawy?
Czy sąd ma obowiązek zawiadamiania prokuratora o sprawie?
Jakie obowiązki sądu w stosunku do prokuratora wprowadziły ostatnie nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego?
Udział organizacji pozarządowych i innych podmiotów w postępowaniu cywilnym
Na czym polega udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym?
Czy oprócz prokuratora i organizacji pozarządowych inne jeszcze podmioty mogą w postępowaniu cywilnym bronić praw obywateli?
Przypozwanie
Co to jest przypozwanie?
Udział kuratora w postępowaniu cywilnym
Jaka jest rola kuratora w postępowaniu cywilnym?

Rozdział VI
Pełnomocnicy procesowi

Na czym polega działanie pełnomocnika procesowego?
Kto może być pełnomocnikiem procesowym?
Czy pełnomocnikiem procesowym może także być osoba prawna?
Jaką funkcję w dziedzinie zastępstwa procesowego pełni Prokuratoria Generalna?
Czy prawnicy zagraniczni mogą występować w polskim postępowaniu cywilnym?
Jakie są rodzaje pełnomocnictwa procesowego?
W jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa procesowego?
Jakich czynności procesowych może dokonywać pełnomocnik procesowy?
Czy strona może odwołać lub zmienić czynność swego pełnomocnika?
Ilu pełnomocników procesowych może mieć strona?
Czy możliwe jest działanie pełnomocnika bez pełnomocnictwa?
Na czym polega tzw. przymus adwokacki i w jakich sprawach występuje?

Rozdział VII
Przedmiot procesu cywilnego

Co jest przedmiotem procesu (postępowania) cywilnego?

Rozdział VIII
Powództwa – ich dopuszczalność i rodzaje

Droga sądowa
Co to jest droga sądowa?
Jakie są skutki niedopuszczalności drogi sądowej?
Pojęcie powództwa i jego rodzaje
Co to jest powództwo?
Jakie są rodzaje powództw?
Powództwo o świadczenie
Jakie są cechy charakterystyczne powództwa o świadczenie?
Jak należy sformułować żądanie pozwu w powództwie o świadczenie?
Powództwo o ustalenie
Czym się charakteryzuje powództwo o ustalenie?
Jaki jest wzajemny stosunek powództwa o ustalenie i powództwa o świadczenie?
Jakie są przykłady powództw o ustalenie opartych na przepisach szczególnych?
Powództwo o ukształtowanie
Czym charakteryzują się powództwa o ukształtowanie?
Jakie są rodzaje powództw o ukształtowanie?

Rozdział IX
Czynności procesowe

Pojęcie czynności procesowych
Co to są czynności procesowe i jakie są ich rodzaje?
Pisma procesowe
Co to są pisma procesowe?
W których sprawach w postępowaniu cywilnym występuje forma urzędowego formularza pisma procesowego?
Jakie są skutki niezachowania wymogu formy urzędowego formularza?
Czy w postępowaniu cywilnym można wnosić pisma procesowe w postaci elektronicznej?
Z czego powinno się składać pismo procesowe?
Jakie wady formalne mogą wystąpić w pismach procesowych?
Jakie są skutki wniesienia pisma procesowego z wadami formalnymi lub bez należnej opłaty?
Jakie są skutki wniesienia pozwu niezawierającego żądania rozstrzygnięcia sprawy, a także pozwu z żądaniem oczywiście bezzasadnym?
Jakie są skutki nieuiszczenia należnej opłaty przez adwokata lub radcę prawnego?
Jakie są sposoby wnoszenia pism procesowych?
Terminy procesowe
Jakie są rodzaje terminów procesowych?
Jakie terminy ustawowe występują w postępowaniu cywilnym?
Co to są terminy sądowe?
Co to jest termin umowny?
Co to są terminy instrukcyjne?
Czy można dokonać czynności procesowej po upływie terminu prekluzyjnego?
Doręczenia sądowe
Jakie są sposoby dokonywania przez sąd doręczeń pism sądowych i procesowych?
Na czym polegają doręczenia bezpośrednie?
Kto jest uprawniony do odbioru przesyłki sądowej?
Posiedzenia sądowe. Rozprawa. Protokoły. Policja sesyjna
Co to są posiedzenia sądowe i jakie są ich rodzaje?
Czym się różnią posiedzenia jawne od niejawnych?
Kiedy sąd może wyznaczać posiedzenia niejawne i do czego one służą?
Co to jest posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy?
Co to jest plan rozprawy i kiedy się go sporządza?
Co to są posiedzenia jawne niebędące rozprawami?
Co to jest rozprawa?
Jaki jest przebieg rozprawy?
Kto ma prawo wstępu na salę rozpraw podczas jawnego posiedzenia sądowego?
Czy dziecko może wejść na salę rozpraw?
Jak są rozmieszczeni uczestnicy rozprawy na sali rozpraw i czy muszą podczas rozprawy wstawać?
Czym się różnią posiedzenia sądowe przy drzwiach otwartych od posiedzeń przy drzwiach zamkniętych?
Kto może być obecny na sali rozpraw podczas posiedzenia odbywanego przy drzwiach zamkniętych?
Na czym polega przerwanie i odroczenie rozprawy?
Co to są protokoły sądowe i jakie jest ich znaczenie?
Co to jest protokół elektroniczny?
Czy obecnie stosowane są również protokoły pisemne?
Kto podpisuje protokół?
Czy strona może otrzymać odpis protokołu?
Które posiedzenia sądowe muszą być protokołowane?
Co to jest transkrypcja protokołu?
Jaką techniką sporządza się protokół pisemny?
Czy wolno fotografować sceny z rozprawy, filmować jej przebieg, nagrywać rozprawę do celów prywatnych bądź transmitować ją?
Jakimi środkami przymusu dysponują sądy w celu zachowania powagi i spokoju na sali rozpraw?

Rozdział X
Koszty procesowe

Pojęcie i skład kosztów procesu
Co to są koszty procesu?
Z czego składają się koszty procesu?
Co to są koszty sądowe?
Co to są opłaty stosunkowe?
Co to są opłaty stałe?
Co to są opłaty podstawowe?
Co to jest opłata tymczasowa i ostateczna?
Co to są opłaty kancelaryjne?
Jakie są sposoby uiszczania opłat sądowych?
Na czym polega uiszczenie opłaty sądowej w formie bezgotówkowej?
Jak się uiszcza opłaty sądowe gotówką?
Jak się uiszcza opłatę sądową za pomocą znaków opłaty sądowej?
Jakie są zasady ponoszenia wydatków w postępowaniu cywilnym?
Jakie są koszty osobistego stawiennictwa strony na rozprawie?
Jakie są koszty udziału mediatora w postępowaniu cywilnym?
Jakie koszty procesowe są związane z udziałem pełnomocnika procesowego?
Zasady orzekania o zwrocie kosztów procesu
Według jakich zasad sąd orzeka o zwrocie kosztów procesu?
Na czym polega zasada odpowiedzialności za wynik sprawy?
Na czym polega zasada kosztów celowych?
Na czym polega zasada zawinienia?
Co to jest zasada kompensaty?
Na czym polega zasada słuszności?
Żądanie zwrotu kosztów
Czy sąd zasądza zwrot kosztów procesu z urzędu czy na wniosek?
Jak należy sformułować wniosek o zwrot kosztów procesu?
Kto orzeka o kosztach procesu i w jakiej formie?

Rozdział XI
Wszczęcie postępowania cywilnego i jego skutki

Pozew
W jaki sposób następuje wszczęcie postępowania cywilnego? Jaka jest konstrukcja pozwu?
Skutki wniesienia pozwu
Jakie są skutki wniesienia pozwu do sądu?
Jakie są materialnoprawne skutki wniesienia pozwu?
Jakie są procesowe skutki wniesienia pozwu?
Skutki doręczenia pozwu
Jakie są materialnoprawne skutki doręczenia pozwu?
Jakie są procesowe skutki doręczenia pozwu?
Obrona pozwanego
Jakie są środki obrony pozwanego?
Na czym polega obrona pozwanego przez zaprzeczenie?
Czy strony mają obowiązek podawania podstawy prawnej swoich żądań?
Jakie zarzuty może podnosić pozwany w ramach swojej obrony?
Co to jest powództwo wzajemne?
Jakie korzyści przynosi instytucja pozwu wzajemnego?
W jakich sprawach i postępowaniach wniesienie pozwu wzajemnego jest niedopuszczalne?
Zmiana powództwa. Łączenie roszczeń. Cofnięcie pozwu
Czy w toku procesu można zmienić żądanie pozwu?
Czy jednym pozwem można dochodzić kilku roszczeń?
Czy raz wniesiony do sądu pozew może być cofnięty?

Rozdział XII
Zawieszenie postępowania. Ugoda sądowa i postępowanie pojednawcze. Umorzenie postępowania

Zawieszenie postępowania
Jakie są rodzaje zawieszenia postępowania?
Kiedy następuje zawieszenie postępowania z mocy prawa?
Kiedy sąd obligatoryjnie zawiesza postępowanie z urzędu oraz kiedy je podejmuje?
Kiedy sąd obligatoryjnie zawiesi postępowanie na wniosek?
Kiedy sąd może zawiesić postępowanie z urzędu i kiedy je podejmie?
Czy sąd może zawiesić postępowanie na żądanie stron?
Jakie są skutki zawieszenia postępowania?
Ugoda sądowa
Co to jest ugoda sądowa?
Jak się zawiera ugodę sądową?
Czy sąd może nie dopuścić do zawarcia ugody sądowej?
Jakie są skutki zawarcia ugody sądowej?
Czy można zaskarżyć ugodę sądową?
Postępowanie pojednawcze
Co to jest postępowanie pojednawcze?
Umorzenie postępowania
Kiedy sąd umarza postępowanie?
Jakie są skutki umorzenia postępowania?

Rozdział XIII
Postępowanie dowodowe

Dowody w ogólności
Jakie znaczenie ma postępowanie dowodowe?
Co to jest dowód?
Który sąd prowadzi dowody w sprawie?
Co jest przedmiotem dowodu w postępowaniu cywilnym?
Co to są fakty i jakie fakty są przedmiotem dowodu?
Czy wszystkie fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy muszą zostać udowodnione?
Czy sąd może dopuszczać dowody z urzędu?
Która strona powinna składać wnioski dowodowe?
Na czym polega zasada swobodnej oceny dowodów?
Co to jest postanowienie dowodowe?
Jaka jest rola domniemań w postępowaniu dowodowym?
Co jeszcze – oprócz faktów – może być przedmiotem dowodu?
Co to jest uprawdopodobnienie i kiedy się je stosuje?
Dowód z dokumentu
Co to jest dokument?
Jak przebiega prowadzenie dowodu z dokumentu?
Czy podpis jest koniecznym elementem składowym dokumentu?
Co to jest własnoręczny podpis?
Jakie są funkcje podpisu?
Jak dzielimy dokumenty zawierające tekst (dokumenty tekstowe)?
Jakie domniemania prawne łączą się z dokumentami?
Jakie ograniczenia dowodowe łączą się z dokumentami?
Dowód z zeznań świadków
Kto może być świadkiem w procesie cywilnym?
Jakie są skutki błędnego przesłuchania danej osoby w ramach dowodu z zeznań świadków zamiast dowodu z przesłuchania stron lub odwrotnie?
Kto ma prawo odmowy zeznań i jak przebiega przesłuchanie świadka?
Komu przysługuje prawo odmowy odpowiedzi na zadane pytanie?
Jaka jest różnica między prawem odmowy zeznań a prawem odmowy odpowiedzi?
Czy istnieje możliwość składania zeznań na piśmie?
Dowód z opinii biegłego
Kto może zostać biegłym sądowym?
Jaki jest przebieg dowodu z opinii biegłego?
W jakiej formie biegły sporządza opinię?
Czy sąd jest związany opinią biegłego?
Co to jest prywatna opinia biegłego?
Dowód z oględzin
Czego dotyczy dowód z oględzin?
Dowód z przesłuchania stron
Kto podlega przesłuchaniu w ramach dowodu ze stron?
Jaki jest przebieg dowodu z przesłuchania stron?
Inne środki dowodowe
Jakie inne środki dowodowe można zastosować w postępowaniu cywilnym?
Na czym polega zabezpieczenie dowodu?

Rozdział XIV
Orzeczenia sądowe

Rodzaje orzeczeń sądowych
Jakie są rodzaje orzeczeń sądowych?
Wyroki i ich rodzaje
Jakie wyróżniamy kategorie wyroków sądowych?
Co to są wyroki zwykłe?
Co to jest wyrok wstępny?
Co to jest wyrok częściowy?
Co to jest wyrok końcowy?
Co to jest wyrok łączny?
Co to jest wyrok uzupełniający?
Na czym polegają wyroki kontradyktoryjne i wyroki z uznania?
Kiedy i na jakiej podstawie sąd wydaje wyrok zaoczny?
Czy można wyrokiem zaocznym oddalić powództwo?
Jakim środkiem zaskarżenia można zaskarżyć wyrok zaoczny?
Jaki będzie dalszy przebieg procesu po prawidłowym wniesieniu przez pozwanego sprzeciwu od wyroku zaocznego?
Według jakich zasad wyrokuje sąd?
Jakie są granice wyrokowania (granice kognicji sądu)?
Jak przebiega wyrokowanie sądowe?
Jak skonstruowany jest wyrok?
Czy po ogłoszeniu wyroku można wprowadzić do niego zmiany?
Na czym polega rygor natychmiastowej wykonalności?
Postanowienia i ich rodzaje
Kiedy sąd wydaje postanowienia?
Jakie są różnice między wyrokami a postanowieniami?
Kiedy sąd ogłasza postanowienia, doręcza postanowienia i sporządza uzasadnienia postanowień?
Jakie są rodzaje postanowień sądowych?
Nakazy zapłaty
Co to są nakazy zapłaty?
Prawomocność orzeczeń i powaga rzeczy osądzonej
Na czym polega prawomocność orzeczeń sądowych?
Czy może się uprawomocnić tylko część orzeczenia?
Jak strona może udowodnić, że orzeczenie wydane w jej sprawie jest prawomocne?
Co to jest prawomocność materialna?
Co to jest rozszerzona moc wiążąca wyroku?
Co to jest powaga rzeczy osądzonej?

Rozdział XV
Środki zaskarżenia

System środków zaskarżenia
Jakie środki zaskarżenia występują w postępowaniu cywilnym?
Apelacja
Od czego przysługuje apelacja?
Jaki jest charakter prawny apelacji?
W jakim terminie i do którego sądu wnosi się apelację?
Z czego składa się apelacja?
Na jakich zarzutach można oprzeć apelację?
Na czym polega zarzut naruszenia prawa materialnego?
Na czym polega zarzut uchybienia procesowego?
Na czym polega zarzut nieważności postępowania?
Na czym polega zarzut sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału?
Jaki jest obecnie charakter prawny zarzutu niewyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy?
Na czym polega wniesienie apelacji na podstawie nowych faktów i dowodów?
Jakimi orzeczeniami może się zakończyć postępowanie przed sądem drugiej instancji?
Kiedy sąd drugiej instancji oddala apelację?
Na czym polega uwzględnienie apelacji?
Kiedy następuje odrzucenie apelacji?
Kiedy nastąpi umorzenie postępowania apelacyjnego?
O co może wnosić skarżący w apelacji?
Co może zrobić sąd drugiej instancji, jeżeli napotka poważne zagadnienie prawne?
Kiedy orzeczenia sądu drugiej instancji stają się prawomocne i wykonalne?
Zażalenie
Na jakie orzeczenia przysługuje zażalenie?
Na jakie orzeczenia można wnieść zażalenie do Sądu Najwyższego?
Jaki jest charakter prawny zażalenia jako środka zaskarżenia?
Jaki jest termin do wniesienia zażalenia?
Skarga kasacyjna
Jaki jest charakter prawny skargi kasacyjnej?
Od jakich orzeczeń przysługuje skarga kasacyjna?
W jakich sprawach cywilnych dopuszczalna jest skarga kasacyjna?
Na jakich podstawach można oprzeć skargę kasacyjną?
Jaki jest termin do wniesienia skargi kasacyjnej?
Kiedy następuje odrzucenie skargi kasacyjnej?
Co to jest przedsąd?
Jakie orzeczenia może wydać Sąd Najwyższy w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej?
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
Jaki jest charakter prawny skargi na orzeczenie referendarza sądowego?
Skarga o wznowienie postępowania
Jaki jest charakter prawny skargi o wznowienie postępowania?
Od jakich orzeczeń przysługuje skarga o wznowienie postępowania?
Na jakich podstawach można oprzeć skargę o wznowienie postępowania?
Jaki jest termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania?
Który sąd rozpoznaje skargę o wznowienie i jakie może wydać orzeczenie?
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Jaki jest charakter prawny skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego?
Jaki jest termin do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, jakie są jej podstawy i co powinno być w niej zawarte?
Skarga na przewlekłość postępowania
Jaki jest charakter prawny skargi na przewlekłość postępowania?
Skarga nadzwyczajna
Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga nadzwyczajna?

Rozdział XVI
Postępowania odrębne

Jakie postępowania odrębne występują w procesie cywilnym?
Jakie są najważniejsze odrębności postępowania w sprawach małżeńskich?
Jakie są najważniejsze odrębności postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi?
Czym się charakteryzuje postępowanie w sprawach gospodarczych?
Jakie są najważniejsze odrębności postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych?
Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach o ochronę naruszonego posiadania?
Co jest przedmiotem postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową?
Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki?
Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty?
Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach z zakresu transportu kolejowego?
Co jest przedmiotem postępowania w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego?
Czym się charakteryzuje postępowanie w sprawach ochrony własności intelektualnej?
Czym charakteryzuje się postępowanie nakazowe?
Jaki jest przebieg postępowania nakazowego?
Czym charakteryzuje się postępowanie upominawcze?
Czym charakteryzuje się postępowanie uproszczone?
Na czym polega europejskie postępowanie nakazowe?
Na czym polega europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń?
Na czym polega elektroniczne postępowanie upominawcze?
Czy postępowania odrębne mogą nakładać się na siebie?

Część trzecia
POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE
Rozdział I
Podział postępowania cywilnego na tryby

Na czym polega podział postępowania cywilnego na tryby?
Kto czuwa nad kierowaniem spraw cywilnych do właściwego trybu postępowania?
Jakie są skutki rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy cywilnej w niewłaściwym trybie?
Jakie różnice zachodzą pomiędzy trybem procesowym a trybem nieprocesowym?

Rozdział II
Zagadnienia ogólne postępowania nieprocesowego

Na podstawie których przepisów sąd rozpoznaje sprawy w postępowaniu nieprocesowym?
Przed jakimi organami toczy się postępowanie nieprocesowe?
Kto może być wnioskodawcą oraz uczestnikiem postępowania nieprocesowego?
W jakich sprawach sąd może wszcząć postępowanie nieprocesowe z urzędu?
Jaka jest właściwość rzeczowa sądów w postępowaniu nieprocesowym?
Jaka jest właściwość miejscowa w postępowaniu nieprocesowym?
W jakim składzie orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym?
W jakich sprawach w postępowaniu nieprocesowym może orzekać referendarz sądowy?
Czy wnioskodawca może cofnąć wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego?
Czy w postępowaniu nieprocesowym sąd odbywa rozprawy?
Jakimi orzeczeniami sąd rozstrzyga sprawy w postępowaniu nieprocesowym?
Czy w postępowaniu nieprocesowym występuje skarga kasacyjna?
Czy w postępowaniu nieprocesowym występuje skarga o wznowienie postępowania?

Rozdział III
Poszczególne rodzaje spraw rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym

Jakie rodzaje spraw sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym?
Jaki jest przebieg postępowania o stwierdzenie nabycia spadku?

Część czwarta
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE
Rozdział I
Cel i przesłanki zabezpieczenia

Jaki jest cel postępowania zabezpieczającego?
Jakie są przesłanki udzielenia zabezpieczenia?

Rozdział II
Rodzaje zabezpieczenia

Jakie są rodzaje zabezpieczenia udzielanego przez sąd?

Rozdział III
Przebieg postępowania zabezpieczającego

W jaki sposób następuje wszczęcie postępowania zabezpieczającego?
W jakim terminie należy złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia?
Czy postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia może zostać uchylone lub zmienione i czy jest ono zaskarżalne?
Kiedy zabezpieczenie upada?

Część piąta
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Rozdział I
Pojęcie egzekucji i organu egzekucyjnego

Co to jest egzekucja?
Jakie są rodzaje egzekucji?
Jakie organy prowadzą egzekucję?

Rozdział II
Podstawy egzekucji

Co to jest tytuł egzekucyjny?
Jak przebiega postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności?
Jaka jest treść klauzuli wykonalności?
Na czym polega europejski tytuł egzekucyjny?
W jaki sposób należy wszcząć postępowanie egzekucyjne?
Kiedy nastąpi wstrzymanie, zawieszenie i umorzenie egzekucji?
Jakie są koszty postępowania egzekucyjnego?
Jakie środki zaskarżenia występują w egzekucji?
Co to są powództwa przeciwegzekucyjne?
Co to jest wyjawienie majątku?
Czy w egzekucji obowiązują jakieś ograniczenia ze względu na osobę dłużnika i jego sytuację prawną?
Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez komornika podczas wykonywania czynności egzekucyjnych?
Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

Część szósta
MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE
 

Co to jest międzynarodowe postępowanie cywilne i na jakich zasadach jest oparte?
Co to jest jurysdykcja krajowa i jakie są jej rodzaje?
Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby orzeczenia sądów państw obcych były w Polsce uznawane lub podlegały wykonaniu?
W jaki sposób w Polsce są uznawane oraz podlegają wykonaniu orzeczenia sądów państw Unii Europejskiej?

 
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

-20%

Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

Publikacja zawiera wskazówki niezbędne przy dokonywaniu wyceny bilansowej i odpowiedzi na pytania:
- jak tworzyć i rozwiązywać odpisy aktualizujące należności,
- kiedy odpisy aktualizujące można zaliczyć do kosztów podatkowych,
- jak udokumentować nieściągalność należności,
- jak prezentować odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym.

Cena: 19.90 zł 16.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.