Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców

ebook

- 14%

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców

Agnieszka Michnik

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 73.00 zł 63.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 63.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-1950-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Stan prawny na 1.06.2009 r. Przedmiotem monografii jest próba rozstrzygnięcia kwestii charakteru postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest ono postępowaniem cywilnym, czy też administracyjnym, poddanym jedynie z woli ustawodawcy kompetencji sądów powszechnych.

W opracowaniu dokonano oceny obowiązujących w Polsce regulacji odnoszących się do omawianego postępowania, także pod kątem dostosowania ich do wymogów prawa unijnego. Ponadto przedstawiono przebieg postępowania rejestrowego, wskazując na najważniejsze problemy, jakie mogą powstać w związku ze stosowaniem przepisów regulujących dokonywanie wpisów w rejestrze przedsiębiorców, wraz z propozycjami ich rozwiązań.

Adresaci:

Książka adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków prawa, a także do wszystkich innych osób podejmujących czynności związane z dokonywaniem wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Tytuł
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców
Autor
Agnieszka Michnik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-1950-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2009
Liczba stron
316
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział I Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców 13
1. Definicja rejestru przedsiębiorców 13 2. Rejestr handlowy w Polsce po wejściu w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Handlowym 16 3. Rejestr przedsiębiorców a ewidencja działalności gospodarczej 19 4. Organizacja rejestru przedsiębiorców 23 5. Jawność rejestru przedsiębiorców 28 6. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 33 6.1. Spółki prawa handlowego 35 6.2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska 37 6.3. Spółdzielnie 38 6.4. Spółdzielnie europejskie 38 6.5. Przedsiębiorstwa państwowe 38 6.6. Jednostki badawczo-rozwojowe 39 6.7. Przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne 39 6.8. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 40 6.9. Osoby prawne podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 41 6.10. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 42 6.11. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń 42 7. Pojęcie przedsiębiorcy w aspekcie wpisu do rejestru przedsiębiorców 43
Rozdział II Rejestracja przedsiębiorców na tle uregulowań prawa Unii Europejskiej 54
1. Ogólne zasady rejestrowania przedsiębiorców w państwach Unii Europejskiej i problemy związane z funkcjonującym zróżnicowaniem tych zasad w poszczególnych państwach członkowskich 54 2. Uregulowania unijne dotyczące wszystkich systemów rejestracyjnych w poszczególnych państwach członkowskich oraz stopień ich realizacji w polskim systemie prawnym 58 3. Podmioty tworzone i podlegające wpisowi do rejestru na podstawie przepisów prawa unijnego oraz implementacja tych przepisów w prawie polskim 68 4. Ocena działań legislacyjnych dotyczących rejestrowania przedsiębiorców na obszarze Unii Europejskiej podejmowanych na szczeblu unijnym 73
Rozdział III Informacje ogólne dotyczące postępowania rejestrowego 76
1. Pojęcie i zakres postępowania rejestrowego 76 2. Źródła prawa dla postępowania rejestrowego 81 3. Zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców 85 3.1. Forma zgłoszenia 86 3.2. Obowiązek zgłoszenia 90 4. Podmioty postępowania rejestrowego 113 4.1. Sąd rejestrowy 113 4.1.1. Pojęcie sądu rejestrowego 113 4.1.2. Właściwość sądu rejestrowego 114 4.1.3. Skład sądu rejestrowego 127 4.1.4. Uprawnienia sądu rejestrowego poza prowadzeniem rejestru 133 4.2. Referendarz sądowy w postępowaniu rejestrowym 135 4.3. Uczestnicy postępowania rejestrowego, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy 139 5. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców 148 5.1. Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców i skutki ich niedopełnienia 148 5.2. Kontrola wniosku o wpis do rejestru dokonywana przez sąd rejestrowy 179
Rozdział IV Przebieg postępowania rejestrowego 203
1. Wszczęcie postępowania 203 2. Zawieszenie i umorzenie postępowania rejestrowego 210 3. Posiedzenia sądu rejestrowego 218 4. Postępowanie dowodowe 220 5. Orzeczenia zapadające w postępowaniu rejestrowym 227 6. Skuteczność i wykonalność orzeczeń w postępowaniu rejestrowym 240 7. Koszty postępowania w sprawach o wpis do rejestru przedsiębiorców 248
Rozdział V Środki zaskarżenia w postępowaniu o wpis do rejestru i wzruszalność prawomocnych orzeczeń 258
1. Środki zaskarżenia w postępowaniu o wpis do rejestru i postępowanie wywołane ich wniesieniem 258 1.1. Apelacja 259 1.2. Zażalenie 262 1.3. Skarga na orzeczenie referendarza 263 2. Wzruszalność prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu o wpis do rejestru 268 2.1. Skarga kasacyjna 269 2.2. Wznowienie postępowania 273 2.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 274
Rozdział VI Postępowanie mające na celu usunięcie nieprawidłowości we wpisach w rejestrze przedsiębiorców 275
Rozdział VII Charakter prawny i skutki wpisu w rejestrze przedsiębiorców 287
Rozdział VIII Charakter postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców 296
Wnioski końcowe 305
Bibliografia 311
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.