Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym

ebook

- 14%

Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym

Dorota Karkowska, Arleta Nerka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-3645-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie ma na celu przybliżenie płatnikom oraz ich pracownikom informacji na temat pozycji płatnika w systemie ubezpieczeń społecznych, charakteru relacji pomiędzy płatnikiem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczonym. W sposób kompleksowy omówiono obowiązki płatnika w zakresie naliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz przekazywania do ZUS dokumentacji. Poradnik obejmuje również procedury wypłat świadczeń zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych. Zawiera oficjalne interpretacje właściwych organów, przede wszystkim ZUSu.

Tytuł
Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym
Autorzy
Dorota Karkowska, Arleta Nerka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-3645-1
Seria
Poradniki ABC
Rok wydania
2007
Liczba stron
296
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Wprowadzenie 13
Rozdział 1. Charakterystyka płatnika składek 15
Pojęcie płatnika składek 15 Obowiązki i prawa płatnika składek w zarysie 18
Rozdział 2. Relacje płatnik składek - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 24
Funkcje i kompetencje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 24 Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym 34 Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 37 Dobrowolne ubezpieczenie społeczne 56 Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 59 Miejsce zamieszkania 59 Zawarcie umowy 59 Ubezpieczenie zdrowotne członków rodzin 60 Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym 60 Wyłączenie członka rodziny 61 Ubezpieczenie zdrowotne rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin 62 Treść więzi płatnik składek - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 63
Rozdział 3. Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 69
Zgłoszenie płatnika 69 Obowiązek zgłoszenia płatnika do ZUS 69 Wniosek o zgłoszenie i zmiany w zgłoszeniu 69 Treść zgłoszenia 71 Konto płatnika 72 Wyrejestrowanie płatnika 73 Zgłoszenie ubezpieczonego 74 Obowiązek zgłoszenia 74 Osoby obowiązane do samodzielnego zgłoszenia siebie do ubezpieczenia 76 Terminy dokonania zgłoszenia 77 Miejsce i forma zgłoszenia 78 Potwierdzenie zgłoszenia 78 Treść zgłoszenia 78 Wniosek o zgłoszenie 79 Zgłoszenie członka rodziny 79 Zmiany w zgłoszeniu 79 Konto ubezpieczonego 80 Wyrejestrowanie ubezpieczonego 81 Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego 83
Rozdział 4. Obowiązki w zakresie opłacania składek 86
Wprowadzenie 86 Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 87 Wysokość i podział składek 87 Ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe 88 Podmioty zobowiązane do opłacania składki 94 Płatnik i ubezpieczony 94 Ubezpieczony 96 Duchowni 97 Finansowanie składki z budżetu państwa lub przez inne podmioty 97 Osoby niepełnosprawne 99 Składka na Fundusz Pracy 102 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 105 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 106 Wysokość składki 106 Podmioty zobowiązane do opłacania składki 106 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 110 Roczna podstawa wymiaru składek 110 Ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe 113 Pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie spółdzielni oraz funkcjonariusze Służby Cywilnej 113 Pozostałe grupy ubezpieczonych 127 Zmniejszanie podstawy wymiaru składki 134 Zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 134 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe 137 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 137 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 139 Zasady obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 139 Wielość źródeł przychodu 145 Finansowanie składki z budżetu państwa 147 Składka w wymiarze obniżonym do wysokości zaliczki na podatek 147 Ubezpieczenie zdrowotne rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin 150
Rozdział 5. Dokumenty rozliczeniowe 158
Zasady wypełniania dokumentów rozliczeniowych 158 Dokumenty korygujące 162 Zasady rozliczania składek 164 Terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składki 166 Obowiązek przekazu elektronicznego dokumentów 168 Rachunek bankowy i dokument płatniczy 168 Skutki braku złożenia deklaracji 170 Przechowywanie dokumentów 171 Prawo ubezpieczonego do informacji - obowiązki płatnika 171 Rejestracja do przekazu elektronicznego 174 Płatnik zagraniczny 176 Mechanizmy ułatwiające płatnikowi zapłatę składki 180 Odroczenie terminu lub rozłożenie na raty 180 Umorzenie zaległych należności 182
Rozdział 6. Odpowiedzialność płatnika składek 187
Odsetki za zwłokę 187 Opłata dodatkowa 188 Zabezpieczenia należności z tytułu składek 189 Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości z tytułu składek 192 Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka płatnika 194 Odpowiedzialność członków rodziny płatnika 194 Odpowiedzialność nabywcy określonych składników majątku płatnika 196 Odpowiedzialność firmującego 197 Odpowiedzialność wspólników spółek niemających osobowości prawnej 197 Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych, członków zarządów (wspólników) spółek kapitałowych w organizacji oraz członków organów zarządzających innych osób prawnych 198 Odpowiedzialność osób prawnych powstałych w wyniku podziału innej osoby prawnej 199 Odpowiedzialność karna płatnika składek 200 Odpowiedzialność za wykroczenia 200 Odpowiedzialność za popełnione przestępstwa 201
Rozdział 7. Obowiązki płatnika składek w zakresie realizacji krótkoterminowych świadczeń pieniężnych 204
Ustalanie uprawnień, wypłata i rozliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 204 Podmioty zobowiązane do realizacji świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 204 Zakres świadczeń realizowanych przez płatnika składek 206 Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego 207 Dokumenty niezbędne do ustalania prawa do zasiłku chorobowego 212 Wyłączenia i utrata prawa do zasiłku chorobowego 215 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 219 Ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i wymagane dokumenty 228 Ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego i wymagane dokumenty 229 Ustalenie prawa do zasiłku opiekuńczego i wymagane dokumenty 232 Ustalenie prawa do zasiłku wyrównawczego i wymagane dokumenty 233 Rola i zadania płatnika składek w zakresie ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 234 Postępowanie w sprawach zasiłków z ubezpieczenia chorobowego 234 Prawo do kontrolowania ubezpieczonych przebywających na zwolnieniach lekarskich 236 Wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 236 Obowiązki płatnika składek w zakresie prowadzenia dokumentacji 238 Zadania płatnika składek w sytuacji przejęcia wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego przez ZUS 239 Zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 240 Przedawnienie roszczeń o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 243 Rozliczanie wypłaconych świadczeń chorobowych 244 Obowiązki płatnika składek w zakresie świadczeń rodzinnych 247
Rozdział 8. Przygotowywanie dokumentacji dla ustalenia kapitału początkowego 253
Pojęcie kapitału początkowego 253 Dokumenty niezbędne do ustalenia kapitału początkowego 255 Obowiązki płatnika składek w zakresie ustalania kapitału początkowego 257
Rozdział 9. Obowiązki płatnika składek w zakresie przygotowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 265
Zakres obowiązków płatnika składek 265 Dokumentacja niezbędna do wystawienia zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia 267 Formularz ZUS R p-7 269 Legitymacja ubezpieczeniowa 272 Inne dowody 273 Przygotowanie wniosku o świadczenia emerytalne i rentowe 274
Rozdział 10. Kontrola nad realizacją zadań płatników składek sprawowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 280
Organy przeprowadzające kontrolę 280 Zakres kontroli i czynności kontrolne 282 Prawa i obowiązki kontrolowanych płatników składek 289 Protokół kontroli 292
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.