Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawa dziecka. Perspektywa publicznoprawna

ebook

- 14%

Prawa dziecka. Perspektywa publicznoprawna

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 31.50 zł 27.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 27.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8018-262-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Zawarte w niniejszej monografii opracowania dotyczą trzech działów prawa publicznego. Pierwsza część poświęcona jest prawu międzynarodowemu, a poddane w niej analizy odnoszą się do zobowiązań państwa podejmowanych z perspektywy uniwersalnych i regionalnych standardów praw człowieka oraz regulacji z pogranicza prawa międzynarodowego publicznego i prawa międzynarodowego prywatnego. Druga część dedykowana jest aspektom administracyjnym i tym sytuacjom, w których to normy prawa administracyjnego muszą regulować i gwarantować ochronę praw dzieci. Trzecią, bardzo obszerną część, stanowią opracowania poświęcone prawu karnemu. Autorzy analizują przestępstwa, których ofiarą może być dziecko oraz zwracają uwagę na aspekty formalnoprawne i gwarancje przewidziane w postępowaniach dla dzieci.

Tytuł
Prawa dziecka. Perspektywa publicznoprawna
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ISBN
978-83-8018-262-2
Rok wydania
2019 Bydgoszcz
Wydanie
1
Liczba stron
336
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I 15 PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA OCHRONY PRAW DZIECKA 15 TADEUSZ JASUDOWICZ Godność i wartość dziecka na straży należnych mu praw 17 PIOTR SZYMANIEC Wychowanie dziecka w wybranej religii lub światopoglądzie. Wybrane zagadnienia 31 Vita CZEPEK Prawo dzieci-uchodźców do obywatelstwa w prawie międzynarodowym 49 RADOSŁAW WIŚNIEWSKI Prawo dziecka do nazwiska w europejskim systemie ochrony praw człowieka 57 Joanna Markiewicz -Stanny Rozważania na temat realizacji standardu stosowania detencji dzieci cudzoziemców jako środka ostatecznego 71 DAGMARA JAROSZEWSKA-CHORAŚ Prawo do ochrony danych osobowych i prywatności dzieci w dobie cyfrowej 85 AGNIESZKA WEDEŁ-DOMARADZKA Days of General Discussion jako przykład działań Komitetu na Rzecz Dziecka – aspekty organizacyjne i proceduralne 97 MAGDALENA KLOZE Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci 109 MARIA ZENIV Wpływ Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego na międzynarodową ochronę praw dziecka 119 ARKADIUSZ KRAJEWSKI Prawa dziecka w regulacjach państwa Niemiec perspektywa międzynarodowa i krajowa 127 Ivan Pankevych Powstanie i rozwój instytucji Pełnomocnika Prezydenta Ukrainy do spraw dziecka 139 CZĘŚĆ II 149 DZIECKO W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM 149 MARTA DAMAZ Pozycja prawna dziecka na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 151 MAGDALENA JANKOWSKA Egzekucja administracyjna obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 161 ILONA RADZIWON-KAMIŃSKA Obowiązki administracyjne rodziców wobec dziecka. Wybrane zagadnienia 175 MARTYNA SEROKA Ochrona zdrowia małoletniego przed następstwami korzystania z solarium 183 CZĘŚĆ III 193 DZIECKO W PRAWIE KARNYM 193 KRZYSZTOF BIAŁOWĄS Dzieciobójstwo w perspektywie kryminologicznej 195 ADAM BŁACHNIO Węzłowe problemy odpowiedzialności karnej nieletnich. Zagadnienia procesowe 205 BOGDAN GUZIŃSKI, KLAUDIA GUZIŃSKA Wykorzystywanie seksualne dzieci –zagadnienia natury psychologicznej 217 EMILA JURGIELEWICZ-DELEGACZ Dzieci jako uczestnicy ruchu drogowego – ujęcie prawne i kryminologiczne 231 CAROLINE KAISER Przesłuchanie dziecka w postępowaniu karnym 243 AGNIESZKA KILIŃSKA-PĘKACZ Problem niejednolitości pojęć w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w Kodeksie karnym istotnych dla ochrony małoletnich przed alkoholem 253 RADOSŁAW KRAJEWSKI Zmiany prawa polskiego w zakresie przesłanek dopuszczalności przerywania ciąży 263 ANITA KUBANEK Stosowanie przymusu bezpośredniego w celach wychowawczych w instytucjach postępowania z nieletnimi 273 PATRYCJA MENCEL Porwania rodzicielskie 283 ALEKSANDRA PŁATEK Brak dojrzałości do ponoszenia odpowiedzialności karnej nieletnich sprawców przestępstw a zasady wymiaru kary 293 EMILIA PŁOŃSKA Małoletni z autyzmem jako uczestnik procesu karnego 305 JANUSZ SAWICKI Małoletni a hazard – przeciwdziałanie uzależnieniu w przepisach kodeksu karnego skarbowego 317 PATRYK THEUSS Dziecko jako podmiot w prawie karnym: odpowiedzialność karna a wiek sprawcy 329
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Akcyza. Przewodnik po zmianach

-14%

Akcyza. Przewodnik po zmianach

Książka zawiera szczegółowe omówienie problemów występujących w trakcie stosowania ostatnio zmienionych przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz związanych z tą ustawą aktów wykonawczych. W pracy przedstawiono najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów odnoszące się do tytułowej problematyki.

Opracowanie składa się z 5 części i przybliża nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym wprowadzone od 1 i 8 stycznia 2015 r., 1 kwietnia 2015 r., 1 września 2015 r., a także 1 stycznia 2016 r., w tym zmiany takie jak:


zniesienie odrębnego druku INF - informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym,
uproszczenie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych,
zmiany w sposobie stosowania zabezpieczeń akcyzowych,
nowe zasady opodatkowania akcyzą suszu tytoniowego sprzedawanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe,
odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego. Ze względu na omawiane kwestie zainteresuje szefów departamentów podatkowych w spółkach energetycznych oraz inne osoby, które stykają się z omawianą tematyką.

Cena: 59.00 zł 51.00 zł
Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

-14%

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do innych monografii, opisujących głównie postępowanie przed sądami administracyjnymi, książka koncentruje się na cechach samego sądownictwa administracyjnego.


Dzieło uwzględnia ostatnie nowelizacje ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego, będąc po części krytycznym komentarzem do nowych rozwiązań. Autor ukazuje z kilku punktów widzenia istotę sądownictwa administracyjnego, które ma ogromne znaczenie w demokratycznym państwie prawnym.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów prawa i administracji.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

-13%

Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

Ustrojodawca w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 określił dwa rodzaje źródeł prawa, to znaczy akty prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznie obowiązującego. Zarówno akty pra-wa powszechnie obowiązującego, jak i akty prawa wewnętrznie obowiązującego są aktami normatywnymi wydanymi przez centralne organy państwowe. Nale-ży zauważyć, że w doktrynie nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego aktów prawa wewnętrznie obo-wiązującego. Niektórzy przedstawiciele doktryny wyrażają pogląd, że katalog aktów prawa wewnętrznie obowiązującego jest otwarty pod względem podmio-tów (między innymi prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego) upoważnionych do wydawania tego rodzaju aktów.
(fragment wstępu)

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.