Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego

ebook

- 14%

Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego

Monika Augustyniak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 51.00 zł 44.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 44.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7850-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce omówiono zagadnienia dotyczące pracy radnego w radach gmin, powiatów i sejmików województw, ze szczególnym uwzględnieniem jego statusu prawnego jako funkcjonariusza publicznego. Celem poradnika jest pomoc radnym jednostek samorządu terytorialnego w prawidłowym i efektywnym wykonywaniu mandatu, a wyborcom wskazanie konkretnych środków mających na celu skuteczne egzekwowanie oczekiwań i obietnic przedwyborczych.

Tytuł
Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego
Autor
Monika Augustyniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7850-5
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2014
Liczba stron
280
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Słowo wstępne 13
Rozdział 1 Jednostki samorządu terytorialnego - w kręgu podstawowych pojęć i zasad 15
1.1. Podstawy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego 15
1.2. Prawne determinanty wspólnoty samorządowej i podstawowe zasady kształtujące jej ustrój 18
1.3. Formy realizacji zasady jawności w jednostkach samorządu terytorialnego i dostęp do informacji publicznej - wybrane zagadnienia 26
1.4. Organy jednostek samorządu terytorialnego i zakres ich zadań - zagadnienia ustrojowe 34
1.4.1. Uwagi wstępne 34
1.4.2. Kolegialny organ stanowiący i kontrolny 35
1.4.3. Monokratyczny i kolegialny organ wykonawczy 45
Rozdział 2 Mechanizmy uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy we wspólnocie lokalnej 54
2.1. Uwagi wstępne 54
2.2. Młodzieżowa rada gminy 55
2.3. Gminna rada seniorów oraz rada seniorów jednostki pomocniczej 56
2.4. Obligatoryjne i fakultatywne konsultacje społeczne 60
2.5. Budżet partycypacyjny - finansowy mechanizm partycypacji społecznej 64
2.6. Fundusz sołecki w świetle nowych regulacji prawnych 66
2.7. Zarządzanie wspólnotą lokalną w jednostkach pomocniczych gminy 70
2.8. Inicjatywa lokalna i uchwałodawcza 73
2.9. Referendum lokalne - ogólne założenia 78
Rozdział 3 Organizacja wewnętrzna organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 83
3.1. Przewodniczący organu stanowiącego i jego zastępcy 83
3.1.1. Uwagi wstępne 83
3.1.2. Wybór, odwołanie i rezygnacja z funkcji 87
3.1.3. Zakres zadań i kompetencji przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady/sejmiku 93
3.2. Komisje rady/sejmiku 100
3.2.1. Uwagi wstępne 100
3.2.2. Rodzaje komisji - stałe i doraźne 101
3.2.3. Skład osobowy komisji 112
3.2.4. Formy i tryb działania komisji 114
3.2.5. Struktura wewnętrzna komisji 115
3.2.6. Kluby radnych 117
Rozdział 4 Prawa i obowiązki radnego o charakterze ustrojowym 119
4.1. Nabycie i utrata mandatu radnego 119
4.1.1. Uwagi wstępne 119
4.1.2. Wybór radnego 120
4.1.3. Przesłanki, forma i skutki prawne wygaśnięcia mandatu radnego 126
4.1.4. Wybory uzupełniające 133
4.1.5. Ponowne obsadzenie mandatu 133
4.1.6. Wybory przedterminowe 134
4.2. Utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz składanie interpelacji i wniosków 135
4.2.1. Uwagi wstępne 135
4.2.2. Wnioski i interpelacje o charakterze interwencyjnym 136
4.2.3. Dyżury radnych 138
4.2.4. Działania inicjujące 139
4.2.5. Działania opiniodawczo-konsultacyjne 139
4.2.6. Działania o charakterze organizacyjnoprawnym 140
4.2.7. Działania o charakterze informacyjnym 140
4.2.8. Złożenie skargi przez radnego w imieniu mieszkańca 140
4.3. Uczestniczenie radnego w pracach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz ich organów wewnętrznych 143
4.3.1. Uwagi wstępne 143
4.3.2. Udział w pracach rady/sejmiku 143
4.3.3. Udział radnego w pracach komisji organów stanowiących 153
Rozdział 5 Prawa i obowiązki radnego o charakterze materialno-finansowym oraz przepisy antykorupcyjne 156
5.1. Uwagi wstępne 156
5.2. Diety oraz zwrot kosztów podróży 157
5.3. Ochrona stosunku pracy radnego jednostki samorządu terytorialnego 162
5.4. Status funkcjonariusza publicznego 167
5.5. Oświadczenia majątkowe i lustracyjne radnych 171
5.6. Zakaz zatrudniania radnego i wykonywania określonych funkcji przez radnego 176
5.7. Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć, otrzymywania darowizn oraz powoływania się na swój mandat 180
5.8. Zakaz głosowania - interes prawny radnego 181
5.9. Zasada incompatibilitas 185
5.10. Zakazy dotyczące działalności gospodarczej 186
Wzory uchwał 189
Przykładowe schematy działań 261
Bibliografia 273
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.