Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego

ebook

- 13%

Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego

Michał Bitner

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-026-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest pierwszą na rynku monografią prawniczą zawierającą usystematyzowany wykład prawnych ograniczeń deficytu budżetu i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego jako instytucji prawa finansów publicznych. Uwzględnienie szerokiego kontekstu prawno-porównawczego umożliwiło przedstawienie norm prawnych ograniczających deficyt i dług w postaci uporządkowanego systemu, uzupełniającego ograniczenia wynikające z oddziaływania sił rynkowych (dyscypliny rynkowej). Niezbędną częścią składową tego systemu jest prawna regulacja postępowania naprawczego. Rozważaniom teoretycznym towarzyszy analiza dogmatyczna norm prawa krajowego uwzględniająca judykaturę sądów powszechnych i administracyjnych oraz bogaty dorobek orzeczniczy organów nadzoru.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych (nauki prawne, ekonomiczne, o finansach) oraz pracowników administracji państwowej zajmujących się finansami publicznymi. Zainteresuje też pracowników organów nadzoru, pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się sprawami finansowymi (zwłaszcza skarbników oraz pracowników podporządkowanych skarbnikom wydziałów i biur) oraz osoby wykonujące zawody prawnicze, których zakres pracy obejmuje sprawy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Przeznaczona jest także dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów samorządowych, finansowania infrastruktury itp.

Tytuł
Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego
Autor
Michał Bitner
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-026-3
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
760
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 21

Rozdział 1
Prawna koncepcja deficytu budżetowego i długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego | str. 37
1.1. Zróżnicowanie koncepcji deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego | str. 39
1.2. Memoriałowa koncepcja deficytu i długu w prawie unijnym | str. 49
1.2.1. Prawna definicja deficytu i długu dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu a koncepcja deficytu i długu jednostki samorządu terytorialnego | str. 49
1.2.2. Deficyt jednostki samorządu terytorialnego | str. 56
1.2.3. Dług jednostki samorządu terytorialnego | str. 65
1.3. Koncepcja deficytu budżetowego i długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego w prawie polskim | str. 78
1.3.1. Prawne pojęcie deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego | str. 78
1.3.2. Konstrukcyjne elementy definicji długu publicznego JST | str. 87
1.3.3. Zakres przedmiotowy długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego - "tytuły dłużne" | str. 107
1.4. Wybrane problemy konstruowania prawnej definicji deficytu budżetowego i długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego | str. 137
1.4.1. Problem dostosowania definicji formułowanych w prawie polskim do definicji formułowanych dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu | str. 137
1.4.2. Problem zakresu przedmiotowego i podmiotowego długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego | str. 145
1.4.3. Problem "autonomizacji" deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego w ramach deficytu i długu sektora publicznego | str. 149
Podsumowanie | str. 152

Rozdział 2
Teoretycznoprawne podstawy problematyki ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego | str. 163
2.1. Charakter prawny i struktura norm ograniczających deficyt budżetowy i dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego | str. 165
2.1.1. Zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań stanowiących dług publiczny a zasada legalizmu | str. 165
2.1.2. Struktura norm prawnych wykorzystywanych dla ograniczania deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego | str. 198
2.2. Typologia prawnych instrumentów ograniczania deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego | str. 211
2.3. Konsekwencje naruszenia norm ograniczających deficyt i dług jednostek samorządu terytorialnego | str. 225
2.3.1. Konsekwencje sprzeczności z prawem uchwał i zarządzeń organów jednostki samorządu terytorialnego | str. 225
2.3.2. Naruszenie ograniczeń w postaci upoważnień do działania a umocowanie organu wykonawczego do dokonywania czynności prawnych | str. 237
2.3.3. Skutki naruszenia ograniczeń w postaci zakazów i nakazów | str. 253
2.3.4. Ograniczenia w postaci zakazów i nakazów a obejście prawa | str. 260
2.3.5. Dopuszczalność stosowania analogii przy rozwiązywaniu wątpliwości powstających na tle interpretacji norm ograniczających dług publiczny JST | str. 267
2.3.6. Ograniczenia zaciągania zobowiązań stanowiących dług publiczny a wybór prawa obcego | str. 272
Podsumowanie | str. 278

Rozdział 3
Prawne ograniczenia deficytu budżetowego i długu jednostek władzy terytorialnej w wybranych krajach | str. 287
3.1. Analiza zasady zrównoważonego budżetu jednostek władzy terytorialnej | str. 290
3.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 290
3.1.2. Zróżnicowanie systemów budżetowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego | str. 293
3.1.3. Zakres przedmiotowy i koncepcja równowagi budżetowej | str. 308
3.1.4. Zasada równowagi budżetowej w cyklu budżetowym | str. 326
Aneks: Wyniki badań dotyczące wpływu zasady zrównoważonego budżetu na faktyczne wyniki finansowe | str. 330
3.2. Porównawcza analiza norm ograniczających zaciąganie długu przez jednostki władzy terytorialnej w wybranych krajach | str. 332
3.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 332
3.2.2. Podstawy prawne ograniczeń dotyczących zaciągania długu | str. 335
3.2.3. Koncepcja długu jednostki samorządu terytorialnego | str. 345
3.2.4. Limitowanie wielkości długu zaciąganego w danym roku budżetowym przez organy administracji rządowej | str. 350
3.2.5. Budżetowe przeznaczenie długu | str. 356
3.2.6. Limitowanie wielkości zadłużenia oparte na wskaźnikach | str. 361
3.2.7. Ograniczenia dotyczące warunków zaciągania długu | str. 367
Podsumowanie | str. 371

Rozdział 4
Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego w fazie opracowywania i uchwalania uchwały budżetowej | str. 385
4.1. Określenie deficytu budżetowego i autoryzacja długu publicznego w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego | str. 387
4.1.1. Określenie deficytu budżetowego | str. 387
4.1.2. Autoryzacja zobowiązań finansowych sensu stricto | str. 393
4.1.3. Autoryzacja pozostałych zobowiązań stanowiących dług publiczny | str. 409
4.1.4. Inicjatywa organu zarządzającego a kompetencje organu stanowiącego w zakresie ujmowania deficytu i długu w uchwale budżetowej | str. 425
4.2. Konstrukcja i normatywny charakter złotej zasady w systemie prawno-finansowym jednostek samorządu terytorialnego | str. 440
4.2.1. Podział wydatków jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe | str. 440
4.2.2. Suma nadwyżek z lat ubiegłych i wolnych środków jako pozycja korygująca | str. 461
4.2.3. Normatywny charakter złotej zasady | str. 479
4.3. Bezpośrednie ograniczanie kwoty zadłużenia JST w latach 1990-2009 (wzmianka) | str. 487
4.4. Ograniczanie płatności związanych z obsługą zadłużenia - "wskaźnik obsługi zadłużenia" | str. 490
4.4.1. Ewolucja konstrukcji wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 1993-2009 | str. 490
4.4.2. Konstrukcja wskaźnika obsługi zadłużenia w ustawie o finansach publicznych | str. 492
4.4.3. Analiza normy prawnej wyrażonej w przepisach art. 243 u.f.p. | str. 504
Podsumowanie / 536

Rozdział 5
Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu jednostek samorządu terytorialnego w fazie wykonywania budżetu | str. 547
5.1. Podział kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie decydowania o zaciąganiu zobowiązań stanowiących dług publiczny | str. 549
5.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 549
5.1.2. Uchwały służące rozgraniczeniu kompetencji organu stanowiącego i organu wykonawczego | str. 561
5.1.3. Uchwały dotyczące zaciągania długu publicznego | str. 580
5.2. Ograniczenia możliwości zaciągania długu ze względu na przedmiot lub charakter finansowania | str. 602
5.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 602
5.2.2. Ograniczenia możliwości zaciągania długu ze względu na przedmiot finansowania | str. 606
5.2.3. Ograniczenia możliwości zaciągania długu ze względu na charakter finansowania | str. 624
5.3. Ograniczenia zasady swobody umów w zakresie instrumentów długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego | str. 632
5.3.1. Nakazy i zakazy związane z obsługą zobowiązań finansowych | str. 632
5.3.2. Nakaz uprzedniego ustalania wyrażonej w złotych wartości nominalnej należnej do zapłaty w dniu wymagalności | str. 636
Podsumowanie | str. 644

Rozdział 6
Ograniczenia deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego w okresie realizacji postępowania naprawczego | str. 653
6.1. Przegląd regulacji wybranych krajów w zakresie sanacji gospodarki finansowej jednostek władzy terytorialnej | str. 655
6.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 655
6.1.2. Budżetowy program naprawczy - niektóre niemieckie kraje związkowe | str. 657
6.1.3. Budżet zastępczy (Francja) - wzmianka | str. 662
6.1.4. "Upadłość" jednostek samorządu terytorialnego w prawie federalnym USA | str. 663
6.2. Sanacja finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce a ograniczenia deficytu budżetowego i długu | str. 672
6.2.1. Konsekwencje braku możliwości uchwalenia budżetu | str. 672
6.2.2. Charakter prawny działań RIO związanych z brakiem możliwości uchwalenia budżetu zgodnie z normami relacyjnymi | str. 678
6.2.3. Kryterium legalności w stosowaniu przez RIO środków nadzorczych związanych z brakiem możliwości uchwalenia budżetu zgodnie z normami relacyjnymi | str. 685
6.2.4. Pożyczka z budżetu państwa na realizację postępowania naprawczego | str. 698
Podsumowanie | str. 701

Uwagi końcowe | str. 713

Bibliografia | str. 727
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.