Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

ebook

- 8%

Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Paweł Kobes

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 12.00 zł 11.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 11.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-1360-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka poświęcona jest problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.

Z uwagi na prezentowaną materię związaną z demoralizacją i przestępczością nieletnich konieczne jest w pierwszej kolejności zaprezentowanie czynników, które determinują rozwój psychospołeczny człowieka, takich jak: czynniki wewnętrzne, tj. czynniki genetyczne oraz para genetyczne i czynniki zewnętrzne, takie jak: środowisko rodzinne, grupa rówieśnicza oraz środowisko szkole. Na gruncie rozważań w przedmiocie demoralizacji i przestępczości nieletnich konieczne jest także ogólne scharakteryzowanie etapów rozwoju społecznego jednostki i wskazanie czynników dominujących na poszczególnych etapach tego rozwoju. Te kwestie psychospołeczne stanowią podstawę do dalszych rozważań.

Całość zamykają wnioski de lege lata i de lege ferenda wyprowadzone po analizie zjawiska przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz prawnego systemu przeciwdziałania im. W tym miejscu znalazły się także odniesienia do projektów aktów normatywnych mających na celu zmianę dotychczas obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.

Tytuł
Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
Autor
Paweł Kobes
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-1360-5
Rok wydania
2011 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
316
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 15 Przedmowa – prof. Violetta Konarska-Wrzosek 17 Wprowadzenie 19 Rozdział I. Psychospołeczne determinanty zachowań dewiacyjnych nieletnich 23 § 1. Etapy psychospołecznego rozwoju człowieka 24 § 2. Czynniki wpływające na psychospołeczny rozwój człowieka 32 1. Czynniki biologiczne 33 2. Środowisko rodzinne 35 3. Środowisko szkolne 45 4. Środowisko grup rówieśniczych 49 Rozdział II. Postępowanie z nieletnimi w ujęciu ewolucyjnym 54 § 1. Ewolucja postępowania z nieletnimi w Europie 54 § 2. Postępowanie z nieletnimi na ziemiach polskich 60 Rozdział III. Założenia postępowania z nieletnimi na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r. oraz formalne podstawy wszczęcia postępowania w sprawie nieletniego 80 § 1. Cele ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 80 § 2. Dobro nieletniego jako dyrektywa nadrzędna w postępowaniu z nieletnimi 88 § 3. Nieletni jako podmiot postępowania w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji oraz przestępczości 93 1. Nieletni do 18 lat w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania demoralizacji 94 2. Nieletni od 13 do 17 lat w związku z popełnieniem czynu karalnego 97 3. Nieletni do 21 roku życia w związku w wykonywaniem środków wychowawczych lub poprawczych 98 § 4. Demoralizacja jako podstawa ingerencji w proces wychowania nieletnich 99 § 5. Wykazywanie przejawów demoralizacji jako formalna podstawa wszczęcia postępowania oraz przykładowy katalog przejawów demoralizacji określony w ustawie 115 1. Naruszenie zasad współ˙zycia społecznego 115 2. Popełnienie czynu zabronionego 117 3. Systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego 118 4. Używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia 119 5. Uprawianie nierządu 127 6. Włóczęgostwo 129 7. Udział w grupach przestępczych 131 § 6. Popełnienie czynu karalnego jako druga formalna podstawa wszczęcia postępowania 136 Rozdział IV. Prawne środki przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz charakterystyka grupy środków wychowawczych i leczniczo-wychowawczych 142 § 1. Klasyfikacja środków przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich 142 § 2. Charakterystyka poszczególnych środków wychowawczych 145 1. Udzielenie upomnienia 145 2. Zobowiązanie do określonego postępowania 146 a) obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody 148 b) wykonanie określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej 150 c) przeproszenie pokrzywdzonego 152 d) zobowiązanie do podjęcia nauki lub pracy 152 e) zobowiązanie do uczestnictwa w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym 153 f) zobowiązanie do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach 153 g) zobowiązanie do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia 154 3. Nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna 154 4. Ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania 156 5. Nadzór kuratora 158 6. Skierowanie do ośrodka kuratorskiego 169 7. Umieszczenie w rodzinie zastępczej 171 8. Zakaz prowadzenia pojazdów 175 9. Przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego 176 § 3. Stosowanie środków leczniczo-wychowawczych wobec nieletnich i ich charakterystyka 177 § 4. Pogłębianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin 180 § 5. Mediacja jako sposó postęowania z nieletnimi 185 Rozdział V. Charakterystyka środków poprawczych 191 § 1. Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym 191 § 2. Warunkowe zawieszenie umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym 204 § 3. Charakterystyka procesu resocjalizacyjnego w zakładzie poprawczym na przykładzie Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju 206 1. Struktura wewnęrzna i zasady funkcjonowania Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju 206 2. Działalność chowawcza w internacie 209 3. Mikrosystem zakładu poprawczego 212 4. Regulamin Wychowanka Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju 217 5. Roczny plan pracy wychowawczej grupy 221 § 4. Umieszczenie nieletniego poza zakładem poprawczym 225 § 5. Warunkowe zwolnienie nieletniego z zakładu poprawczego 226 Rozdział VI. Wyjątkowy charakter odpowiedzialności karnej nieletnich 229 § 1. Istota kary kryminalnej 229 § 2. Cele kary 231 § 3. Zasady odpowiedzialności nieletnich na podstawie kodeksu karnego 238 1. Charakterystyka przestępstw, za które nieletni mogą ponieść odpowiedzialność karną 241 a) zamach za życie Prezydenta RP (art. 134 k.k.) 241 b) zabójstwo z art. 148 § 1, 2 lub 3 k.k. 249 c) umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku (art. 156 § 1 i 3 k.k.) 251 d) umyślne spowodowanie niebezpieczeństwa powszechnego (art. 163 § 1 i 3 k.k.) 253 e) zamach terrorystyczny na statku wodnym lub powietrznym (art. 166 k.k.) 254 f) spowodowanie katastrofy w komunikacji (art. 173 § 1 lub 3 k.k.) 256 g) zgwałcenie lub zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (art. 197 § 3 lub 4 k.k.) 257 h) wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika (art. 252 § 1 lub 2 k.k.) 260 i) rozbój (art. 280 k.k.) 263 2. Dyrektywy dotyczące wymierzania kary nieletnim 266 3. Możliwość wymierzenia nieletnim kary na podstawie art. 13 u.p.n. i art. 94 u.p.n. 269 Rozdział VII. Postępowanie z nieletnimi w świetle prawa międzynarodowego 273 § 1. Konwencja o Prawach Dziecka 274 § 2. Wzorcowe Reguły Minimum Narodów Zjednoczonych Dotyczące Wymiaru Sprawiedliwości Wobec Nieletnich 278 § 3. Wskazania Narodów Zjednoczonych Dotyczące Zapobiegania Przestępczości Nieletnich 282 § 4. Reguły Narodów Zjednoczonych Dotyczące Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności 286 Wnioski końcowe 291 Bibliografia 300 Wykaz cytowanych w pracy uchwał i orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych (chronologicznie) 313 Wykaz aktów normatywnych wykorzystanych w pracy (chronologicznie) 314 Summary 315
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.