Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo administracyjne dziś i jutro

ebook

- 14%

Prawo administracyjne dziś i jutro

Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 162.00 zł 140.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 140.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-905-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

„Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r.


Analizowana w monografii dziedzina prawa ulega daleko idącej transformacji nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Coraz istotniejszą rolę odgrywają obszary do niedawna jedynie zauważane, takie jak: dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, digitalizacja, problemy uchodźców.


Referaty zostały pogrupowane w rozdziały obejmujące prace o zbliżonej tematyce. Będą one przedmiotem dyskusji na Zjeździe, a Czytelnik znajdzie w nich wielki ładunek myśli i wiedzy o instytucjach prawa i postępowania administracyjnego dziś i jutro.


„Opracowanie «Prawo administracyjne dziś i jutro» ma szansę na trwałe zapisać się w historii Zjazdów Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, jak również zaistnieć jako klasyczna pozycja książkowa wykorzystywana zarówno przez prawników praktyków, przedstawicieli doktryny, jak i studentów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w obszarze prawa i postępowania administracyjnego. (...)


Należy podkreślić, że dla tak wielu różnych tekstów Redaktorom udało się znaleźć wspólny mianownik. Są nim obecne i przyszłe uwarunkowania związane z prawem administracyjnym”.


Prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski

Tytuł
Prawo administracyjne dziś i jutro
Autorzy
Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-905-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
716
Format
pdf
Spis treści
Słowo wstępne 11
Dawid Ziółkowski
Historia Zjazdów Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego 1950–2018 13
ROZDZIAŁ I
O DZISIEJSZYCH I PRZYSZŁYCH PROBLEMACH PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W OGÓLNOŚCI
Jacek Jagielski, Piotr Gołaszewski
O problemach z prawem administracyjnym oraz niektórych węzłowych zagadnieniach tego prawa (kilka refleksji z teraźniejszej i przyszłej perspektywy) 27
Marian Zdyb
Dylematy ładu prawnego w kontekście inflacji i niektórych innych niedoskonałości prawa administracyjnego 39
Sławomir Fundowicz
Koncepcje administracji publicznej i prawa administracyjnego w polskiej nauce prawa administracyjnego 51
Piotr Ruczkowski
Publiczne prawo rzeczowe – odrębna gałąź prawa czy dział prawa administracyjnego? 66
Joanna Lemańska
O potrzebie wprowadzania instrumentów prawnych łagodzących rygoryzm prawny bezwzględnie obowiązujących norm prawa administracyjnego 75
Mariusz Krawczyk
Prawo administracyjne jako kreator władzy administracyjnej – teraźniejszość i przyszłość 84
Andrzej Nałęcz
Zasady ogólne prawa administracyjnego a uchwały krajobrazowe 92
Paweł Dąbrowski
Instrumentalizacja prawa administracyjnego na przykładzie obecnego prawa o cudzoziemcach 100
Maciej M. Sokołowski
Miejsce prawa energetycznego w systemie polskiego prawa administracyjnego 112
Marcin Princ
Mozaika rozwiązań prawnych wyznaczających status cudzoziemca 121
Zofia Roguska
Europejskie prawo administracyjne – wyzwania i szanse 132
ROZDZIAŁ II
KLASYCZNE I NOWE INSTRUMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SŁUŻBIE JEDNOSTKI I ADMINISTRACJI
Małgorzata Jaśkowska
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych a zasada transparentności władz publicznych 143
Aleksandra Monarcha-Matlak
Wpływ komunikacji elektronicznej na prawo administracyjne 152
Jarosław Dobkowski
Słów kilka o tzw. rozstrzygnięciach bezpośrednich 160
Kamil Klonowski
Czynności administracji publicznej kształtujące sytuację administracyjnoprawną jednostki 169
Ziemowit Cieślik
Konstytucyjne podstawy kontraktowych działań administracji publicznej 177
Paulina Bieś-Srokosz
Tendencje zmian prawnych form realizacji zadań publicznych 190
Lucyna Staniszewska
Kodyfikacja administracyjnej kary pieniężnej jako instrumentu prawnego na styku z odpowiedzialnością karną 197
Magdalena Śliwa-Wajda
O możliwości nakładania sankcji administracyjnych przez stosowanie przepisów prawa materialnego w drodze analogii 211
Andrzej Gorgol
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Krajowej Administracji Skarbowej 222
Krzysztof Teszner, Mirosław Wincenciak, Piotr Pietrasz
Nowe tendencje w procedurach kontrolnych na przykładzie kontroli celno-skarbowej 232
Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Mediacja w postępowaniu administracyjnym jako nowy instrument prawny 248
Monika Chlipała
Przyrzeczenie administracyjne w unormowaniach materialnoprawnych 257
Joanna Człowiekowska
Legalizacja samowoli budowlanej a zmiany w prawie budowlanym i administracyjnym 266
Maciej Kruś
Jednoczesne określanie mocą planu miejscowego oraz decyzją administracyjną warunków zabudowy na terenach szczególnego zagrożenia powodzią 274
Agnieszka Żywicka
Instrumenty administracyjnoprawne w systemie zapewniania bezpieczeństwa wyrobów – kierunki rozwoju systemu oceny zgodności 283
Piotr Janiak
Stosowanie administracyjnych kar pieniężnych w świetle zasady lex mitior retro agit 292
Paweł Król
Legalność celu i celowość działań administracji publicznej – na drodze ku pełniejszej kontroli celowości działań administracyjnoprawnych 300
ROZDZIAŁ III
PRAWO ADMINISTRACYJNE W KSZTAŁTOWANIU PROCEDUR ADMINISTRACYJNEJ I SĄDOWOADMINISTRACYJNEJ
Marek Wierzbowski
ReNEUAL a europeizacja i unifikacja prawa administracyjnego 311
Wiktor Trybka
Europejska współpraca administracyjna w przepisach prawa administracyjnego procesowego 315
Łukasz Prus
Koncepcja osoby trzeciej w projektach kodyfikacji postępowania administracyjnego przed organami Unii Europejskiej 325
Kamila Sobieraj
Ewolucja unijnych regulacji w zakresie upraszczania i przyspieszania procedur administracyjnych w obszarze inwestycji OZE 333
Mateusz Błachucki
Rozwój i nowe formy współpracy międzynarodowej organów administracji publicznej a sprawowanie przez nie jurysdykcji administracyjnej (na przykładzie administracji antymonopolowej) 341
Dariusz R. Kijowski, Anna Budnik
Zasada ochrony słusznych oczekiwań w prawie administracyjnym w świetle art. 8 k.p.a. 350
Hanna Knysiak-Sudyka
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego – aspekt pozytywny 361
Rafał Stankiewicz
Zasada proporcjonalności jako instrument ochrony zaufania uczestników postępowania administracyjnego do organów (art. 8 § 1 k.p.a. po nowelizacji) 369
Joanna Smarż
Zasada dwuinstancyjności postępowania w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego 378
Wojciech Piątek
Przyszłość instancyjności postępowania sądowoadministracyjnego 387
Marcin Kamiński
Kierunki przekształceń struktury podmiotowej postępowania administracyjnego na tle nowych formuł uczestnictwa w procedurach trzeciej generacji 397
Karolina Wojciechowska
Sprzeciw od decyzji kasacyjnej jako narzędzie walki z przewlekłością postępowania administracyjnego 407
Katarzyna Celińska-Grzegorczyk
O potrzebie zmian w instytucji wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego 423
Stanisław Nitecki
Decyzja konstytutywna we współczesnym prawie administracyjnym 434
Justyna E. Kulikowska-Kulesza, Dominik J. Kościuk, Artur K. Modrzejewski
Organ administracji publicznej w postępowaniu mediacyjnym 445
Tomasz Brzezicki, Piotr Rączka
Status organów samorządu komorniczego w postępowaniu o powołanie na stanowisko komornika 453
Przemysław Kledzik
Weryfikacja prawidłowości milczącego załatwienia sprawy 466
Jakub Grzegorz Firlus
Normatywne reguły eliminowania dwutorowości kontroli ostatecznych decyzji administracyjnych – w kierunku zasady pierwszeństwa wewnątrzadministracyjnego trybu weryfikacji 476
Michał Jabłoński
Nowe tendencje w sądowej kontroli działalności administracji publicznej – perspektywa międzynarodowa. Wnioski dla polskiej teorii i praktyki sądownictwa administracyjnego 485
Kamil Sikora
Uchylenie przesłanki bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia przy wnoszeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na akt prawa miejscowego 495
Ewa Wójcicka
Zakaz nadużycia praw procesowych jako element rzetelnego postępowania sądowoadministracyjnego 502
Krzysztof Dobieżyński
Sądy administracyjne a sądy własności intelektualnej (omówienie propozycji legislacyjnych) 510
Robert Siuciński
Wyzwania dla prawa procesowego wynikające z globalizacji prawa administracyjnego 518
ROZDZIAŁ IV
Z PROBLEMATYKI ADMINISTRACYJNEGO PRAWA USTROJOWEGO
Aleksander Jakubowski
W kwestii aktualności koncepcji zakładu administracyjnego (zakładu publicznego) 527
Łukasz Dziamski
Zakład administracyjny – nowe ujęcie 542
Dawid Ziółkowski
Zmiana paradygmatu prawa administracyjnego na przykładzie młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów 551
Magdalena Jankowska
Związek powiatowo-gminny – analiza nowej formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 560
ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ PRAWOTWÓRCZA ADMINISTRACJI W PRZESTRZENI STANOWIENIA ŹRÓDEŁ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Tomasz Bąkowski
Niedoskonałości legislacji administracyjnej (przykłady, konsekwencje, źródła i poszukiwanie sposobu sanacji) 573
Krystian Ziemski
Granice prawa miejscowego 586
Elżbieta Feret
Działalność prawotwórcza organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania i uchwalania budżetu samorządowego 598
Piotr Korzeniowski
Badanie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z zakresu łączności publicznej z ustaleniami miejscowego planu 608
Ewelina Żelasko-Makowska
Zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 619
ROZDZIAŁ VI
WYBRANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE
Ewaryst Kowalczyk
Administracyjnoprawne aspekty realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych zadań publicznych finansowanych ze środków publicznych 631
Anna Lichosik
Publiczny obrót papierami wartościowymi – geneza i stan obecny 639
Joanna Róg
Ewolucja zasad nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów prawa rynku kapitałowego a praktyka działania organu nadzoru 650
Monika Żuchowska-Grzywacz
Status prawny konsumenta produktów żywnościowych w Internecie – aspekty administracyjnoprawne 658
Aleksandra Puczko
Separacja faktyczna i konkubinat w świetle prawa administracyjnego 667
Iwona Warchoł
Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako nowy instrument w zarządzaniu publicznym 675
Dorota Pudzianowska
„Opatrzność” czy „nieopatrzność” ustawodawcy? O ochronie bezpaństwowców w prawie polskim 683
Paweł Śwital
Dysfunkcje w zakresie współdziałania obywateli na rzecz dobra wspólnoty samorządowej 693
Małgorzata Pracka
Prawne aspekty zwrotów nieruchomości 704
Barbara Kowalczyk
Komunikat – Prawo administracyjne jako podstawa deterytorializacji administracji publicznej 711
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.