Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo oświatowe. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo oświatowe. Komentarz

Mateusz Pilich, Artur Olszewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-223-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nW komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy – Prawo oświatowe, w tym zagadnienia organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych, dotyczące m.in.:\n • wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,\n • zarządzania szkołami i placówkami publicznymi,\n • organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych,\n • przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół,\n • działalności szkół i placówek niepublicznych.\n \n Zawarte w opracowaniu tezy zostały poparte poglądami doktryny i orzecznictwem sądowym. \n \n W trzecim wydaniu uwzględniono zmiany, które weszły w życie na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, m.in. wprowadzające szczególne warunki zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku pomocy nauczyciela oraz dodatkowe środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny i opieką nad nimi.\n \n Autorzy odnieśli się również do zmian dotyczących: \n • standardów prawnych dla szkół publicznych i niepublicznych (obowiązki dyrektora, kwalifikacje nauczycieli, zasady przyjmowania uczniów, podstawy programowe dla poszczególnych etapów edukacji), \n • monitorowania karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych,\n • powoływania ministerialnych zespołów ekspercko­doradczych w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na potrzeby Ministra Edukacji i Nauki,\n • zniesienia wymogu przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej na terenie tego samego województwa, gdzie ono zamieszkuje,\n • nowych zasad przechodzenia do i ze szkół artystycznych.\n \n Książka przeznaczona jest dla osób poszukujących aktualnych informacji z zakresu prawa oświatowego, w tym przede wszystkim: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego, urzędów wojewódzkich, osób prowadzących szkoły i placówki niepubliczne oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i sędziów sądów administracyjnych.

Tytuł
Prawo oświatowe. Komentarz
Autorzy
Mateusz Pilich, Artur Olszewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-223-7
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2022
Liczba stron
980
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Przedmowa | str. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) | str. 23
Preambuła | str. 25
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 29
Art. 1......... [Cele systemu oświaty] | str. 29
Art. 2......... [Zakres podmiotowy stosowania ustawy] | str. 32
Art. 3......... [Organizacje wspierające system oświaty] | str. 39
Art. 4......... [Definicje legalne] | str. 41
Art. 5......... [Obowiązki nauczyciela] | str. 53
Art. 6......... [Status nauczycieli – odesłanie] | str. 53
Art. 7......... [Status pracowników administracji i obsługi – odesłanie] | str. 54
Art. 8......... [Organy prowadzące szkoły i placówki] | str. 57
Art. 9......... [Przekazanie prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej niebędącej j.s.t. lub osobie fizycznej] | str. 75
Art. 10....... [Odpowiedzialność i zadania organu prowadzącego szkołę lub placówkę] | str. 103
Art. 11....... [Zadania oświatowe j.s.t.] | str. 110
Art. 12....... [Rejestracja statystyczna jednostek systemu oświaty i ich zespołów] | str. 113
Art. 13....... [Publiczne przedszkola, przedszkola niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego] | str. 114
Art. 14....... [Standardy prawne dla szkół publicznych i niepublicznych] | str. 121
Art. 15....... [Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami do realizacji zadań dydaktycznych] | str. 128
Art. 16....... [Nauczyciele realizujący zajęcia dodatkowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej] | str. 133
Art. 17....... [Szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne] | str. 135
Art. 18....... [Typy szkół, zewnętrzne egzaminy] | str. 135
Art. 19....... [Egzaminy zewnętrzne; kontynuowanie wykształcenia po ukończeniu poszczególnych typów szkół] | str. 143
Art. 20....... [Poziomy wykształcenia] | str. 146
Art. 21....... [Tworzenie oddziałów międzynarodowych] | str. 150
Art. 22....... [Zasady działania oddziałów międzynarodowych] | str. 155
Art. 23....... [Cofnięcie zezwolenia MEN na utworzenie oddziału międzynarodowego] | str. 158
Art. 24....... [Likwidacja oddziału międzynarodowego przez organ prowadzący] | str. 160
Art. 25....... [Oddziały dwujęzyczne] | str. 160
Art. 25a..... [Oddziały dziecięce w szkołach przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, szkołach konsularnych, przedstawicielstwach wojskowych RP] | str. 163
Art. 26....... [Program wychowawczo-profilaktyczny] | str. 164
Art. 26a..... [Doradztwo zawodowe] | str. 166
Art. 26b..... [Monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych] | str. 168
Art. 27....... [Filtrowanie Internetu] | str. 175
Art. 28....... [Wychowanie fizyczne] | str. 178
Art. 28a..... [Oddziały przygotowania wojskowego] | str. 179
Art. 28b..... [Wspieranie przez ministra prowadzenia działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie oświaty i zlecanie innym podmiotom działań w tym zakresie] | str. 184
Art. 29....... [Podział kompetencji pomiędzy organy j.s.t.] | str. 186
Art. 30....... [Kolegia pracowników służb społecznych] | str. 193
Art. 30a..... [Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach] | str. 197
Art. 30b..... [Czasowe ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania szkół i placówek] | str. 202
Art. 30c..... [Rozporządzenia MEN dotyczące ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania szkół i placówek] | str. 203
Art. 30d..... [Powoływanie ministerialnych zespołów ekspercko-doradczych] | str. 209
Rozdział 2. Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki | str. 211
Art. 31....... [Wychowanie przedszkolne] | str. 214
Art. 32....... [Sieć przedszkolna i oddziałów przedszkolnych, inne formy wychowania przedszkolnego] | str. 223
Art. 33....... [Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego] | str. 235
Art. 34....... [Niesamorządowe inne formy wychowania przedszkolnego] | str. 238
Art. 35....... [Obowiązek szkolny i obowiązek nauki] | str. 238
Art. 36....... [Spełnianie i odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego] | str. 241
Art. 37....... [Spełnianie obowiązków edukacyjnych w formach pozaszkolnych] | str. 250
Art. 38....... [Odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego] | str. 257
Art. 39....... [Sieć szkolna] | str. 258
Art. 39a..... [Sposób realizacji obowiązku dowozu dzieci niepełnosprawnych] | str. 271
Art. 40....... [Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu lub nauki] | str. 275
Art. 41....... [Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki] | str. 278
Art. 42....... [Egzekucja obowiązków edukacyjnych] | str. 281
Rozdział 3. Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi | str. 289
Art. 43....... [Zadania MEN w zakresie polityki oświatowej] | str. 289
Art. 44....... [Działania na rzecz optymalnych warunków kształcenia, wychowania i opieki] | str. 290
Art. 44a..... [Narzędzie informatyczne wspierające realizację działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez szkoły i placówki] | str. 292
Art. 45....... [Eksperyment pedagogiczny] | str. 298
Art. 46....... [Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego] | str. 308
Art. 46a..... [Klasyfikacja zawodów szkolnictwa artystycznego] | str. 315
Art. 46b..... [Upoważnienia do wydania aktów wykonawczych] | str. 316
Art. 47....... [Upoważnienia do wydania aktów wykonawczych] | str. 318
Art. 48....... [Uprawnienia Ministra Obrony Narodowej] | str. 336
Art. 49....... [Szkoły resortowe – upoważnienie] | str. 337
Art. 50....... [Kurator oświaty] | str. 337
Art. 51....... [Zadania i kompetencje kuratora oświaty] | str. 345
Art. 52....... [Kuratoria oświaty i ich delegatury] | str. 357
Art. 53....... [Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez ministrów] | str. 362
Art. 54....... [Nadzór pedagogiczny nad szkołami dla marynarzy] | str. 368
Art. 55....... [Sprawowanie nadzoru pedagogicznego] | str. 369
Art. 56....... [Środki prawne stosowane w razie poważniejszych uchybień] | str. 385
Art. 57....... [Nadzór finansowo-administracyjny organu prowadzącego] | str. 396
Art. 58....... [Ograniczenia w sprawowaniu nadzoru] | str. 406
Art. 59....... [Nadzór finansowo-administracyjny nad innymi formami wychowania przedszkolnego] | str. 410
Art. 60....... [Uzupełniające przepisy o nadzorze pedagogicznym] | str. 411
Art. 61....... [Odpowiednie stosowanie przepisów do szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania] | str. 424
Art. 62....... [Dyrektor szkoły lub placówki publicznej] | str. 425
Art. 63....... [Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły; tryb i zasady powierzenia stanowiska] | str. 438
Art. 64....... [Powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole] | str. 462
Art. 65....... [Powierzenie innych stanowisk kierowniczych w placówce] | str. 465
Art. 66....... [Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego] | str. 466
Art. 67....... [Odwołanie ze stanowiska osoby niebędącej nauczycielem] | str. 485
Art. 68....... [Zakres obowiązków, zadań i kompetencji dyrektora] | str. 486
Art. 69....... [Rada pedagogiczna] | str. 512
Art. 70....... [Kompetencje rady pedagogicznej] | str. 517
Art. 71....... [Kontrola legalności uchwał rady pedagogicznej] | str. 522
Art. 72....... [Kompetencje rady pedagogicznej – uzupełnienie] | str. 526
Art. 73....... [Tryb działania rady pedagogicznej] | str. 528
Art. 73a..... [Tryb klasyfikacji i promocji uczniów] | str. 533
Art. 74....... [Szkoły i placówki, w których nie tworzy się rady pedagogicznej] | str. 535
Rozdział 4. Społeczne organy w systemie oświaty | str. 536
Art. 75....... [Kompetencje Krajowej Rady Oświatowej] | str. 536
Art. 76....... [Skład, kadencja, działalność Krajowej Rady Oświatowej] | str. 536
Art. 77....... [Rada do spraw Szkolnictwa Artystycznego] | str. 537
Art. 78....... [Samorządowe rady oświatowe] | str. 539
Art. 79....... [Zasady działania samorządowych rad oświatowych] | str. 542
Art. 80....... [Rada szkoły lub placówki] | str. 543
Art. 81....... [Ustrój i zasady działania rady szkoły lub placówki] | str. 548
Art. 82....... [Szczególne regulacje dotyczące rad szkół lub placówek] | str. 554
Art. 83....... [Rady rodziców] | str. 555
Art. 84....... [Kompetencje rad rodziców. Uchwalanie programu wychowawczo­‑profilaktycznego] | str. 560
Art. 85....... [Samorząd uczniowski] | str. 567
Art. 86....... [Działalność organizacji społecznych] | str. 571
Art. 87....... [Przepis szczególny dla szkół i placówek publicznych niesamorządowych oraz niepublicznych] | str. 576
Rozdział 5. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych | str. 577
Art. 88....... [Założenie szkoły publicznej] | str. 577
Art. 89....... [Likwidacja lub przekształcenie szkoły lub placówki publicznej] | str. 590
Art. 90....... [Publiczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na podstawie zezwolenia] | str. 616
Art. 90a..... [Zmiana siedziby szkoły lub placówki publicznej lub lokalizacji zajęć] | str. 618
Art. 90b..... [Zmiana osoby prowadzącej publiczną niesamorządową szkołę lub placówkę] | str. 621
Art. 91....... [Zespoły szkół] | str. 625
Art. 92....... [Przekształcenie oddziału przedszkolnego w przedszkole] | str. 633
Art. 93....... [Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego] | str. 635
Art. 94....... [Rok szkolny] | str. 637
Art. 95....... [Struktura organizacyjna szkoły podstawowej] | str. 637
Art. 96....... [Oddziały szkolne; klasy i zajęcia łączone w szkołach publicznych] | str. 640
Art. 97....... [Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w strukturze szkół publicznych] | str. 643
Art. 98....... [Statut szkoły publicznej] | str. 644
Art. 99....... [Obowiązki ucznia] | str. 650
Art. 100..... [Jednolity strój szkolny] | str. 651
Art. 101..... [Oddziały i stanowiska kierownicze w przedszkolach publicznych] | str. 654
Art. 102..... [Statut przedszkola publicznego] | str. 655
Art. 103..... [Standard nauki, wychowania i opieki w szkołach publicznych] | str. 657
Art. 104..... [Biblioteki szkolne] | str. 660
Art. 105..... [Opieka świetlicowa] | str. 661
Art. 106..... [Stołówki szkolne] | str. 663
Art. 106a... [Dostęp do gorących posiłków w szkole] | str. 667
Art. 107..... [Internaty szkolne] | str. 668
Art. 108..... [Standard wychowania i opieki w przedszkolach publicznych] | str. 670
Art. 108a... [Monitoring wizyjny] | str. 670
Art. 109..... [Formy działalności statutowej szkół] | str. 673
Art. 110..... [Arkusz organizacji publicznej szkoły lub publicznego przedszkola] | str. 677
Art. 111..... [Delegacja do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli] | str. 680
Art. 111a... [Filie placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego] | str. 682
Art. 112..... [Statut placówki publicznej] | str. 682
Art. 113..... [Statuty publicznych szkół i placówek artystycznych] | str. 685
Art. 114..... [Kontrola legalności treści statutu przedszkola, szkoły lub placówki publicznej] | str. 686
Art. 115..... [Indywidualny program lub tok nauki] | str. 688
Art. 116..... [Zakaz pobierania opłat za udzielanie informacji o wynikach ucznia] | str. 693
Art. 117..... [Kształcenie ustawiczne] | str. 694
Art. 118..... [Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego] | str. 700
Art. 119..... [Zadania edukacyjne Ochotniczych Hufców Pracy] | str. 708
Art. 120..... [Praktyczna nauka zawodu] | str. 709
Art. 120a... [Ustalenia odnośnie do zakresu szkolenia] | str. 716
Art. 121..... [Dofinansowanie wynagrodzeń opiekunów praktyk zawodowych] | str. 716
Art. 121a... [Staż uczniowski] | str. 717
Art. 122..... [Dofinansowanie przygotowania zawodowego] | str. 723
Art. 122a... [Walidacja i certyfikowanie kwalifikacji rynkowej] | str. 734
Art. 123..... [Placówki inne niż artystyczne – delegacja] | str. 735
Art. 124..... [Placówki artystyczne] | str. 737
Art. 125..... [Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach i placówkach] | str. 739
Art. 125a... [Zawieszenie i zmiana formy prowadzenia zajęć w szczególnych okolicznościach] | str. 745
Art. 126..... [Wymagania przeciwpożarowe wobec lokalu zajmowanego przez oddział przedszkolny] | str. 754
Art. 127..... [Kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie] | str. 756
Art. 128..... [Kształcenie w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej] | str. 776
Art. 129..... [Odesłanie do przepisów o pomocy społecznej] | str. 780
Rozdział 6. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek | str. 781
Art. 130..... [Ogólne zasady przyjmowania do szkół i placówek publicznych] | str. 781
Art. 131..... [Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego] | str. 788
Art. 132..... [Przyjmowanie laureatów lub finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych] | str. 797
Art. 133..... [Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych] | str. 799
Art. 134..... [Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych] | str. 802
Art. 135..... [Rekrutacja do publicznych szkół branżowych drugiego stopnia] | str. 806
Art. 136..... [Rekrutacja do publicznych szkół policealnych] | str. 809
Art. 137..... [Rekrutacja do publicznych szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz do oddziałów sportowych] | str. 811
Art. 138..... [Rekrutacja do klas pierwszych oddziałów międzynarodowych szkół publicznych] | str. 814
Art. 139..... [Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych] | str. 816
Art. 140..... [Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych] | str. 818
Art. 141..... [Rekrutacja do publicznych szkół dla dorosłych] | str. 819
Art. 142..... [Rekrutacja do publicznych szkół i placówek artystycznych] | str. 821
Art. 143..... [Rekrutacja do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON lub do oddziałów przygotowania wojskowego] | str. 824
Art. 144..... [Rekrutacja na zajęcia w publicznych placówkach oświatowo­‑wychowawczych] | str. 826
Art. 145..... [Rekrutacja do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania] | str. 828
Art. 146..... [Rekrutacja w zakresie form kształcenia ustawicznego] | str. 830
Art. 147..... [Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe] | str. 831
Art. 148..... [Publikowanie przez kuratorów oświaty wykazów zawodów i miejsc w zawodach uznanych za wysokie dla celów rekrutacji] | str. 833
Art. 149..... [Wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym] | str. 834
Art. 150..... [Dane osobowe ujawniane we wniosku i dokumenty na ich potwierdzenie] | str. 835
Art. 151..... [Treść zgłoszenia do obwodowej szkoły podstawowej] | str. 842
Art. 152..... [Upoważnienie do ustalenia wzorów wniosku i zgłoszenia] | str. 842
Art. 153..... [Porządek postępowania rekrutacyjnego w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz placówkach] | str. 843
Art. 154..... [Ustalanie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego; ogłaszanie kryteriów branych pod uwagę w ramach tych postępowań] | str. 845
Art. 155..... [Zobowiązanie do informowania o stanie zdrowia, diecie
................. i rozwoju dziecka] | str. 848
Art. 156..... [Ograniczenie możliwości ubiegania się o przyjęcie do publicznych szkół i placówek] | str. 849
Art. 157..... [Komisja rekrutacyjna] | str. 850
Art. 158..... [Wyniki postępowania rekrutacyjnego i dalsze postępowanie] | str. 851
Art. 159..... [Organizacja przyjmowania uczniów i postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonych szkół i placówek publicznych] | str. 856
Art. 160..... [Terminy retencji danych osobowych kandydatów] | str. 860
Art. 161..... [Postępowanie uzupełniające] | str. 862
Art. 162..... [Delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 862
Art. 163..... [Wyłączenie ustawowe niektórych szkół publicznych] | str. 863
Art. 164..... [Przechodzenie przez uczniów z jednych szkół do innych] | str. 864
Rozdział 7. Kształcenie osób przybywających z zagranicy | str. 867
Art. 165..... [Prawo cudzoziemców do nauki szkolnej] | str. 867
Art. 166..... [Wskazanie innej szkoły w celu realizacji obowiązku szkolnego] | str. 887
Art. 167..... [Możliwość dofinansowania przez MEN współpracy międzynarodowej] | str. 890
Rozdział 8. Szkoły i placówki niepubliczne | str. 891
Art. 168..... [Założenie szkoły lub placówki niepublicznej] | str. 891
Art. 169..... [Wykreślenie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych] | str. 909
Art. 170..... [Stosunek do przepisów o działalności gospodarczej] | str. 918
Art. 171..... [Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w ramach oświatowej działalności gospodarczej] | str. 922
Art. 172..... [Statut i procedura likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej] | str. 922
Art. 172a... [Ustalenie zawodu lub zawodów kształcenia w szkołach niepublicznych] | str. 930
Art. 173..... [Stosowanie przepisu o stołówkach szkolnych] | str. 930
Art. 173a... [Stosowanie do placówek niepublicznych przepisów o zawieszeniu zajęć oraz o kształceniu na odległość] | str. 931
Art. 174..... [Odpowiednie stosowanie niektórych przepisów o publicznych placówkach] | str. 932
Art. 175..... [Stosowanie przepisów o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka] | str. 933
Art. 176..... [Uprawnienia publicznej szkoły artystycznej] | str. 934
Art. 177..... [Stosowanie przepisów o kształceniu specjalnym] | str. 936
Art. 178..... [Szkoły niepubliczne eksperymentalne] | str. 937
Art. 179..... [Cofnięcie uprawnień szkoły publicznej] | str. 941
Art. 180..... [Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi] | str. 942
Art. 181..... [Zakładanie i prowadzenie niepublicznych form wychowania przedszkolnego] | str. 944
Art. 182..... [Zespoły szkół lub placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne] | str. 945
Rozdział 9. Placówki doskonalenia nauczycieli | str. 947
Art. 183..... [Placówki doskonalenia nauczycieli] | str. 947
Art. 184..... [Uzyskiwanie akredytacji] | str. 949
Art. 185..... [Wstępna akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli] | str. 952
Art. 186..... [Cofnięcie akredytacji] | str. 954
Art. 187..... [Akredytacja – delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 956
Art. 188..... [Placówki doskonalenia nauczycieli – uzupełnienie] | str. 957
Art. 189..... [Wejście w życie] | str. 961
Bibliografia | str. 963
Wykaz rozporządzeń | str. 971
 
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.