Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM

ebook

- 13%

Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM

Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9007-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi cenne uzupełnienie poradnika "Prawo oświatowe" - wydanego w ubiegłym roku (09.2014) przez Wolters Kluwer. Treść książki stanowią wzory i przykłady pism i dokumentów przygotowane na jej potrzeby lub gromadzone od lat w publikacji Prawa Oświatowego Wydawnictwa Wolters Kluwer. Opracowane zostały w oparciu o aktualny stan prawny. Są to zarówno wzory cytowane, stanowiące załączniki do aktów wykonawczych (rozporządzeń), jak i oryginalne przykłady przygotowane w oparciu o przepisy prawne. Czytelnik otrzymuje zatem przykładowe narzędzie, które po niewielkiej modyfikacji wynikającej ze specyfiki rozpatrywanej sprawy, będzie mógł wykorzystać w dalszym procedowaniu.

Celem książki jest przyczynienie się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności prawnych czytelnika i ułatwienie rozstrzygania kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio lub w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym i osiągnąć cel np. na poziomie pierwszej instancji w postępowaniu odwoławczym.

Tytuł
Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM
Autorzy
Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9007-1
Seria
Meritum
Rok wydania
2015
Liczba stron
640
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie | str. 21

Wykaz skrótów | str. 23

Wykaz aktów prawnych | str. 25

Definicje - wyjaśnienie (interpretacja) pojęć | str. 29

I Organy prowadzące - zakładanie, prowadzenie i likwidacja placówek publicznych i niepublicznych | str. 33

1 Akt założycielski szkoły publicznej (przykładowy wzór) | str. 35

2 Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (przykładowy wzór) | str. 36

3 Zgłoszenie w sprawie zmiany osoby prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną (przykładowy wzór) | str. 39

4 Wniosek o nadanie szkole/placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej (przykładowy wzór) | str. 41

5 Uchwała w sprawie włączenia szkoły do zespołu szkół (przykład) | str. 43

6 Porozumienie pomiędzy powiatem i gminą w sprawie utworzenia zespołu szkół złożonego z liceum i gimnazjum (przykładowy wzór) | str. 45

7 Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych (przykładowy wzór) | str. 48

8 Uchwała w sprawie rozwiązania zespołu szkół (przykładowy wzór) | str. 50

9 Prośba o przedstawienie informacji o uczniach w związku z likwidacją szkoły (przykładowy wzór) | str. 52

10 Prośba skierowana do kuratora oświaty o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 53

11 Pismo do kuratora oświaty zawiadamiające o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 54

12 Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 55

13 Uchwała Rady Gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady w sprawie likwidacji szkoły (przykład) | str. 56

14 Pismo do rodziców uczniów z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 57

15 Pismo do słuchacza szkoły dla dorosłych z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 58

16 Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta w sprawie odwołania dyrektora szkoły (przykład) | str. 59

17 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie odwołania dyrektora szkoły/zespołu szkół z zajmowanego stanowiska (przykład) | str. 61

18 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 62

II Wychowanie przedszkolne | str. 65

1 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych (przykład) | str. 67

III Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki | str. 69

1 Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej (przykładowy wzór) | str. 71

2 Decyzja rady pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki (przykładowy wzór) | str. 72

3 Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego (przykładowy wzór) | str. 74

4 Zgoda na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą (przykładowy wzór) | str. 75

5 Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) | str. 76

6 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wzór) | str. 77

7 Tytuł wykonawczy do egzekucji administracyjnej (przykładowy wzór) | str. 79

8 Upomnienie w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego (przykładowy wzór) | str. 81

9 Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej (przykładowy wzór) | str. 82

10 Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów (przykładowy wzór) | str. 83

IV Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne | str. 85

1 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wzór) | str. 87

2 Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego (wzór) | str. 90

3 Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wzór) | str. 92

4 Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych/indywidualnych (wzór) | str. 94

5 Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych (wzór) | str. 97

6 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (wzór) | str. 99

7 Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania (wzór) | str. 102

8 Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (wzór) | str. 104

9 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) | str. 106

10 Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) | str. 109

11 Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) | str. 111

12 Procedura ubiegania się ucznia o indywidualny program lub indywidualny tok nauczania (przykład) | str. 113

13 Umowa o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego (przykład) | str. 115

V Kształcenie zawodowe | str. 117

1 Umowa o organizację praktycznej nauki zawodu poza szkołą (przykładowy wzór) | str. 119

2 Zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór) | str. 121

3 Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (wzór) | str. 122

4 Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (wzór) | str. 123

5 Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (wzór) | str. 125

6 Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (wzór) | str. 127

VI Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr nauczycielskich | str. 129

1 Protokół z prac zespołu akredytacyjnego (wzór) | str. 131

2 Zaświadczenie o ukończeniu formy kształcenia ustawicznego nauczycieli (przykładowy wzór*) | str. 136

3 Własna ocena działalności placówki w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji (wzór) | str. 137

4 Wniosek o przyznanie akredytacji (wzór) | str. 141

5 Własna ocena działalności placówki doskonalenia nauczycieli (wzór) | str. 143

6 Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie (wzór) | str. 146

7 Wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli (wzór) | str. 147

8 Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego (przykładowy wzór) | str. 149

9 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego (przykładowy wzór) | str. 150

10 Wniosek o udzielenie urlopu płatnego - urlop dla celów naukowych/artystycznych/oświatowych (przykładowy wzór) | str. 151

11 Decyzja w sprawie udzielenia płatnego urlopu dla kształcenia się (przykładowy wzór) | str. 152

12 Wniosek o wyrażenie zgody przez pracodawcę na szkolenie/ studia podyplomowe (przykładowy wzór) | str. 153

VII Społeczne organy w systemie oświaty | str. 155

1 Regulamin Rady Rodziców (przykład) | str. 157

2 Regulamin samorządu uczniowskiego (przykład) | str. 170

VIII Nadzór pedagogiczny | str. 173

1 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły (przykład) | str. 175

2 Protokół kontroli doraźnej (przykład) | str. 181

IX Prawo pracy nauczyciela | str. 185

A. Stosunek pracy | str. 187

a. Nawiązanie | str. 187

1 Umowa o pracę na czas określony (z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji zatrudnionym za zgodą kuratora oświaty) (przykładowy wzór) | str. 187

2 Umowa o pracę na czas nieokreślony (przykładowy wzór) | str. 190

3 Wniosek skierowany do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (przykładowy wzór) | str. 192

4 Wniosek skierowany do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (przykładowy wzór) | str. 194

5 Akt mianowania nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 199

6 Akt mianowania nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół (przykładowy wzór) | str. 201

7 Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania (przykładowy wzór) | str. 203

8 Uzupełnienie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 204

9 Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (wzór) | str. 206

10 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wzór) | str. 208

11 Informacja o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego (wzór) | str. 210

12 Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym (wzór) | str. 212

b. Ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe | str. 214

13 Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 214

14 Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia (przykładowy wzór) | str. 215

15 Wniosek nauczyciela o przeniesienie na inne stanowisko (przykładowy wzór) | str. 216

16 Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko - decyzja (przykładowy wzór) | str. 217

17 Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, na jego prośbę, do innej szkoły (przykładowy
wzór) | str. 218

18 Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły (bez zgody nauczyciela) (przykładowy wzór) | str. 219

19 Informacja o przejściu zakładu pracy (szkoły) lub jego części na innego pracodawcę (przykładowy wzór) | str. 220

c. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy | str. 221

20 Wypowiedzenie zmieniające w przypadku zmiany warunków umowy o pracę (przykładowy wzór) | str. 221

21 Porozumienie zmieniające umowę o pracę (przykładowy wzór) | str. 222

22 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych (przykładowy wzór) | str. 223

23 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 224

24 Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (przykładowy wzór) | str. 226

25 Porozumienie stron o ustaleniu wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę (przykładowy wzór) | str. 227

26 Pismo w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć (przykładowy wzór) | str. 228

27 Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela z powodu przejścia na emeryturę (przykładowy wzór) | str. 229

28 Rozwiązanie stosunku pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok (przykładowy wzór) | str. 230

29 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (wzór) | str. 231

30 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumieniem stron (przykładowy wzór) | str. 232

31 Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela za wypowiedzeniem (przykładowy wzór) | str. 233

32 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii (przykładowy wzór) | str. 234

33 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, w razie negatywnej oceny pracy (przykładowy wzór) | str. 235

34 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (przykładowy wzór) | str. 236

35 Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia (wzór) | str. 237

36 Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron (przykładowy wzór) | str. 239

37 Odwołanie oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy (przykładowy wzór) | str. 240

38 Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny (przykładowy wzór) | str. 241

39 Pismo dyrektora szkoły - przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny (przykładowy wzór) | str. 242

40 Pismo w sprawie możliwości ponownego podjęcia pracy przez nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym (przykładowy wzór) | str. 243

41 Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy (przykładowy wzór) | str. 244

42 Informacja o wygaśnięciu stosunku pracy nauczyciela w związku z brakiem wymaganych kwalifikacji do zajmowania określonego stanowiska (przykładowy wzór) | str. 246

43 Świadectwo pracy (wzór) | str. 247

44 Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy (przykładowy wzór) | str. 250

45 Żądanie przez pracownika wydania świadectwa pracy (przykładowy wzór) | str. 251

B. Obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli | str. 252

46 Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków (przykładowy wzór) | str. 252

47 Odpowiedź na sprzeciw wobec udzielenia kary porządkowej (przykładowy wzór) | str. 254

48 Odwołanie od decyzji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków (przykładowy wzór) | str. 255

49 Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej nauczycielowi (przykładowy wzór) | str. 256

50 Pozew o uchylenie kary porządkowej (przykładowy wzór) | str. 257

51 Sprzeciw od kary porządkowej (przykładowy wzór) | str. 259

C. Uprawnienia socjalne | str. 260

52 Wniosek nauczyciela o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (przykładowy wzór) | str. 260

53 Decyzja o przyznaniu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (przykładowy wzór) | str. 262

54 Wniosek nauczyciela o przyznanie jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie (przykładowy wzór) | str. 263

55 Zaświadczenie o przyznaniu jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie (przykładowy wzór) | str. 264

56 Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (przykład) | str. 265

57 Decyzja o przyznaniu dodatku za wysługę lat (przykładowy wzór) | str. 269

58 Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (przykładowy wzór) | str. 270

D. Urlopy i zwolnienia od pracy | str. 271

a. Urlop wypoczynkowy (placówki feryjne) | str. 271

59 Wniosek nauczyciela o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) | str. 271

60 Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu uzupełniającego (przykładowy wzór) | str. 272

61 Decyzja w sprawie udzielenia dyrektorowi urlopu uzupełniającego (przykładowy wzór) | str. 273

b. Urlop wypoczynkowy (placówki nieferyjne) | str. 274

62 Plan urlopów wypoczynkowych (przykładowy wzór) | str. 274

63 Karta urlopowa (przykładowy wzór) | str. 275

64 Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na żądanie (przykładowy wzór) | str. 276

65 Karta urlopowa (w okresie wypowiedzenia) (przykładowy wzór) | str. 277

66 Karta urlopowa (po urlopie macierzyńskim) (przykładowy wzór) | str. 278

67 Wniosek pracownika o podzielenie urlopu (przykładowy wzór) | str. 279

68 Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu (przykładowy wzór) | str. 280

69 Przesunięcie urlopu (przykładowy wzór) | str. 281

70 Wniosek pracownika o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) | str. 282

71 Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) | str. 283

72 Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) | str. 284

c. Urlop macierzyński | str. 285

73 Informacja o udzielonym urlopie macierzyńskim (przykładowy wzór) | str. 285

74 Wniosek pracownicy w przedmiocie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 286

75 Wniosek pracownicy-matki w sprawie rezygnacji z dalszej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka (przykładowy wzór) | str. 287

76 Rezygnacja pracownika z części urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 288

77 Wniosek pracownika-ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 289

78 Informacja pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka (przykładowy wzór) | str. 290

79 Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu pracownikowi-ojcu urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 291

80 Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski w pełnym wymiarze (przykładowy wzór) | str. 292

81 Udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (przykładowy wzór) | str. 293

82 Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownicy (przykładowy wzór) | str. 294

83 Wniosek o drugą część dodatkowego urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 295

84 Rezygnacja pracownika z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 296

85 Wniosek o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 297

86 Udzielnie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownicy (przykładowy wzór) | str. 298

87 Wniosek o uzupełniający dodatkowy urlop macierzyński (przykładowy wzór) | str. 299

88 Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 300

89 Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 301

90 Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed datą porodu (przykładowy wzór) | str. 302

91 Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 303

92 Wniosek w przedmiocie wypłaty zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 304

93 Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (przykładowy wzór) | str. 305

d. Urlop wychowawczy (placówki feryjne) | str. 306

94 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu wychowawczego (przykładowy wzór) | str. 306

95 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego (przykładowy wzór) | str. 307

96 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego - informacja o możliwości przedłużenia urlopu (przykładowy wzór) | str. 308

97 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do ostatniego dnia zajęć szkolnych (przykładowy wzór) | str. 309

e. Urlop wychowawczy (placówki nieferyjne) | str. 310

98 Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy (przykładowy wzór) | str. 310

99 Oświadczenie pracownika o zamiarze korzystania z urlopu wychowawczego wraz z drugim opiekunem (przykładowy wzór) | str. 311

100 Oświadczenie rodzica o jednoczesnym korzystaniu z urlopu wychowawczego z drugim rodzicem (przykładowy wzór) | str. 312

101 Oświadczenie rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego (przykładowy wzór) | str. 313

102 Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego (przykładowy wzór) | str. 314

103 Informacja o powierzeniu innej pracy po urlopie wychowawczym (przykładowy wzór) | str. 315

f. Urlop dla poratowania zdrowia | str. 316

104 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór) | str. 316

105 Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (wzór) | str. 317

106 Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydane w trybie odwoławczym (wzór) | str. 318

107 Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór) | str. 319

g. Urlop szkoleniowy/płatny i bezpłatny | str. 321

108 Wniosek o urlop szkoleniowy (przykładowy wzór) | str. 321

109 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu płatnego (przykładowy wzór) | str. 322

110 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu bezpłatnego (przykładowy wzór) | str. 323

h. Zwolnienia od pracy | str. 324

111 Wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (przykładowy wzór) | str. 324

112 Wniosek o zwolnienie od pracy z przyczyn osobistych (przykładowy wzór) | str. 325

113 Wniosek o zwolnienie od pracy z przyczyn urzędowych (przykładowy wzór) | str. 326

114 Wniosek o zwolnienie od pracy w celu wykonywania czynności biegłego (przykładowy wzór) | str. 328

115 Wniosek o zwolnienie od pracy z przyczyn zdrowotnych (przykładowy wzór) | str. 329

116 Wniosek o zwolnienie od pracy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (przykładowy wzór) | str. 330

117 Wniosek o zwolnienie od pracy w celu badań lekarskich kobiety w ciąży (przykładowy wzór) | str. 331

118 Wniosek pracownika o zwolnienie na poszukiwanie pracy (przykładowy wzór) | str. 332

119 Oświadczenie pracownika o korzystaniu z 2 dni opieki nad dzieckiem (przykładowy wzór) | str. 333

120 Wniosek o zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat (przykładowy wzór) | str. 334

121 Oświadczenie pracownika o korzystaniu z 2 dni opieki nad dzieckiem (przykładowy wzór) | str. 335

122 Skierowanie pracownika na wstępne/okresowe badania lekarskie (przykładowy wzór) | str. 336

E. Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli | str. 338

123 Wniosek skierowany do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (przykładowy wzór) | str. 338

124 Wniosek skierowany do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby nieposiadającej kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 339

125 Wniosek o wszczęcie postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (przykładowy wzór) | str. 340

126 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego (przykład) | str. 341

127 Arkusz analizy formalnej (przykładowy wzór) | str. 342

128 Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej (przykładowy wzór) | str. 344

129 Załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej powołanej zarządzeniem dyrektora szkoły (przykładowy wzór) | str. 347

130 Zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną (wzór) | str. 348

131 Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej (wzór) | str. 349

132 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (wzór) | str. 350

133 Akt nadania awansu stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 4 Karty Nauczyciela (wzór) | str. 352

134 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego (wzór) | str. 353

135 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela (wzór) | str. 355

136 Zaświadczenie o odbyciu stażu przez nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 356

137 Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (przykładowy wzór) | str. 357

138 Nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego w związku z podwyższeniem poziomu wykształcenia (przykładowy wzór) | str. 359

F. Ocena pracy | str. 361

a. Ocena pracy nauczyciela | str. 361

139 Karta oceny pracy (wzór) | str. 361

140 Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 363

141 Wniosek o opinię samorządu uczniowskiego w sprawie oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 364

142 Wniosek o opinię opiekuna naukowo-dydaktycznego w sprawie oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 365

143 Wniosek o ustalenie oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego (przykładowy wzór) | str. 366

144 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 367

145 Wniosek o ustalenie oceny merytorycznej nauczyciela religii (przykładowy wzór) | str. 368

b. Ocena pracy dyrektora | str. 369

146 Karta oceny pracy nauczyciela (wzór) | str. 369

147 Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) | str. 371

148 Wniosek o opinię opiekuna naukowo-dydaktycznego w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) | str. 372

149 Wniosek o opinię rady szkoły/przedszkola w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) | str. 373

150 Wniosek o opinię zakładowej organizacji związkowej w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) | str. 374

151 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) | str. 375

G. Prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i pracowników obsługi | str. 376

152 Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem samorządowym (przykładowy wzór) | str. 376

153 Umowa o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem samorządowym (przykładowy wzór) | str. 378

154 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze (przykład) | str. 380

155 Protokół z rozmowy poprzedzającej wybór kryteriów (przykład) | str. 383

156 Informacja o warunkach zatrudnienia i przysługujących uprawnieniach pracowniczych (przykład) | str. 384

157 Zakres czynności sprzątaczki (przykład) | str. 386

158 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (przykładowy wzór) | str. 388

159 Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (przykładowy wzór) | str. 389

160 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (wzór) | str. 390

161 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (wzór) | str. 391

162 Umowa o dzieło (przykładowy wzór) | str. 392

163 Umowa z wolontariuszem (przykładowy wzór) | str. 394

164 Regulamin nagród dla pracowników administracji i obsługi (przykład) | str. 396

165 Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi (przykład) | str. 397

H. Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce oświatowej | str. 399

166 Informacja dla pracownika wyznaczonego do wykonywania czynności w zakresie ppoż. (przykładowy wzór) | str. 399

167 Skierowanie pracownika na badania wstępne/okresowe/ kontrolne (przykładowy wzór) | str. 400

168 Rejestr wypadków (przykładowy wzór) | str. 402

169 Księga kontroli zewnętrznych (przykładowy wzór) | str. 403

170 Książka kontroli sanitarnej (przykładowy wzór) | str. 405

171 Książka obiektu budowlanego (wzór) | str. 406
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

-13%

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

Niniejsza publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym stanowi kompleksowe ujęcie procedury zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Książka łączy praktyczne podejście do zagadnienia z analizą teoretyczną. W opracowaniu zawarto studia przypadków i przykłady obrazujące zastosowanie przepisów. Zamieszczono w nim ponadto wzory pism wraz z komentarzem, wykaz orzecznictwa i piśmiennictwa, a także dane statystyczne samorządowych kolegiów odwoławczych.


Adrasaci:

Książka przeznaczona jest dla użytkowników wieczystych, którym ułatwi zrozumienie czynności podejmowanych przez organy właścicielskie w celu zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ukaże możliwości działania na poszczególnych etapach postępowania aktualizacyjnego i wyjaśni jego tok. Dla urzędników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zarządców nieruchomości, deweloperów i podmiotów dokonujących inwestycji na rynku nieruchomości opracowanie będzie stanowiło kompendium z propozycjami rozwiązań problemów napotykanych przez nich
w praktyce. Adwokatom i radcom prawnym pozwoli zaś w przejrzysty sposób na szybkie zapoznanie się z procedurą zmiany opłaty rocznej i przygotowanie do profesjonalnej obsługi klientów w tych sprawach.

Cena: 68.00 zł 59.00 zł
Akty prawa miejscowego. Tworzenie, procedura i kontrola

-14%

Akty prawa miejscowego. Tworzenie, procedura i kontrola

\n\nW publikacji w sposób kompleksowy i przystępny omówiono zagadnienia związane z tworzeniem aktów prawa miejscowego, w tym ich projektowaniem, procedowaniem, ogłaszaniem i kontrolą treści.\n \n Chronologicznie i wieloaspektowo przedstawiono całą procedurę – od momentu podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, poprzez prace w różnych komisjach, uzgodnienia i opiniowanie aktu prawa miejscowego, poprzez konsultacje społeczne, kończąc na zagadnieniach związanych z jego przyjęciem, podpisaniem i publikacją w dzienniku urzędowym.\n \n Opracowanie ma charakter praktyczny, zamieszczono w nim liczne przykłady rozwiązań legislacyjnych oraz przedstawiono wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych. Ponadto omówiono najczęściej występujące błędy w toku redagowania aktów prawa oraz ich procedowania.\n \n Książka jest przeznaczona zarówno dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów i radców prawnych występujących przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących tych aktów.

Cena: 101.00 zł 87.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.