Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Dariusz Kwiatkowski, Robert Kosmal

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-698-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego. Autorzy – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych w charakterze nadzorcy, zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, pełnomocnika wierzyciela, członka rady wierzycieli – opisują poszczególne przepisy ustawy, uwzględniając aktualne orzeczenia sądów powszechnych w tej materii oraz szerokie spektrum poglądów doktryny.


Czytelnicy odnajdą tu użyteczne informacje, dotyczące m.in. zagadnień:

praw dłużnika i wierzyciela w toku postępowania,
zaskarżania postanowień,
wynagrodzeń zarządcy i nadzorcy,
relacji zarządca–dłużnik w postępowaniu sanacyjnym,
przejęcia zarządu przez podmiot wskazany przez instytucję finansową,
funkcjonowania rady wierzycieli.W książce uwzględniono również komentarz do najnowszego rządowego projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk sejmowy nr 300).


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla doradców restrukturyzacyjnych, profesjonalnych pełnomocników, sędziów sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przedstawicieli departamentów restrukturyzacji banków i innych instytucji finansowych oraz dłużników i wierzycieli w prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Tytuł
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz
Autorzy
Dariusz Kwiatkowski, Robert Kosmal
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-698-9
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2020
Liczba stron
772
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 27

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Ustawa z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) 31

Tytuł I. Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach 33
Dział I. Przepisy ogólne 33
Rozdział 1. Przepisy wstępne 33
Art. 1. [Przedmiot ustawy] 33
Art. 2. [Postępowania restrukturyzacyjne] 39
Art. 3. [Cele postępowań restrukturyzacyjnych] 42
Art. 4. [Zdolność restrukturyzacyjna] 46
Art. 5. [Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości] 54
Art. 5. (uchylony) 55
Art. 5a. [Krajowy Rejestr Zadłużonych jako Rejestr w rozumieniu ustawy] 57
Rozdział 2. Podstawy otwarcia postępowania 59
Art. 6. [Dłużnik niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością] 59
Art. 7. [Wniosek restrukturyzacyjny] 61
Art. 8. [Odmowa otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego] 62
Rozdział 3. Plan restrukturyzacyjny 69
Art. 9. [Wstępny plan restrukturyzacyjny] 69
Art. 9. [Wstępny plan restrukturyzacyjny] 70
Art. 10. [Plan restrukturyzacyjny] 71
Rozdział 4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego 73
Art. 11. [Wniosek restrukturyzacyjny a wniosek o ogłoszenie upadłości] 73
Art. 12. [Zasady postępowania przy kolizji wniosków] 75
Art. 13. [Wstrzymanie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego] 78
Dział II. Sąd i sędzia-komisarz 79
Rozdział 1. Sąd 79
Art. 14. [Sąd restrukturyzacyjny – właściwość rzeczowa i skład] 79
Art. 15. [Właściwość miejscowa; jurysdykcja krajowa] 81
Art. 16. [Przekazanie sprawy innemu sądowi] 83
Art. 17. [Pierwszeństwo sądu restrukturyzacyjnego] 85
Rozdział 2. Sędzia-komisarz 86
Art. 18. [Sędzia-komisarz] 86
Art. 19. [Kompetencje sędziego-komisarza] 90
Art. 20. [Sędzia-komisarz jako sąd i przewodniczący] 94
Art. 21. [Zastępca sędziego-komisarza] 94
Art. 22. [Obowiązek udzielenia pomocy przez organy administracji publicznej i komorników] 96
Dział III. Nadzorca i zarządca 98
Rozdział 1. Przepisy ogólne 98
Art. 23. [Udział nadzorcy i zarządcy] 98
Art. 24. [Osoba nadzorcy i zarządcy] 99
Art. 25. [Odpowiedzialność nadzorcy i zarządcy] 107
Art. 26. [Obowiązek informowania dłużnika
o dostępnych źródłach finansowania] 110
Art. 27. [Data końcowa pełnienia funkcji nadzorcy lub zarządcy] 111
Art. 28. [Zmiana nadzorcy i zarządcy] 112
Art. 29. [Wygaśnięcie funkcji nadzorcy albo zarządcy] 114
Art. 30. [Środki dyscyplinujące stosowane wobec nadzorcy lub zarządcy] 116
Art. 30a. [Obwieszczenie o powołaniu, zmianie, odwołaniu, stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji nadzorcy sądowego lub zarządcy] 120
Art. 31. [Sprawozdanie składane sędziemu-komisarzowi] 120
Art. 32. [Sprawozdanie rachunkowe] 123
Art. 33. [Sprawozdanie końcowe] 125
Art. 34. [Wyłączenie stosowania przepisów o rachunkowości; forma sprawozdania; delegacja ustawowa – wzór sprawozdania] 127
Rozdział 2. Nadzorca układu 129
Art. 35. [Wybór nadzorcy układu] 129
Art. 36. [Obowiązki informacyjne dłużnika wobec nadzorcy układu] 131
Art. 37. [Kompetencje nadzorcy układu] 134
Rozdział 3. Nadzorca sądowy 135
Oddział 1. Przepisy ogólne 135
Art. 38. [Powołanie nadzorcy sądowego] 135
Art. 39. [Ograniczenie uprawnień dłużnika po powołaniu nadzorcy sądowego] 138
Art. 40. [Kompetencje nadzorcy sądowego] 141
Art. 41. [Wyłączenie odpowiedzialności nadzorcy sądowego] 142
Oddział 2. Wynagrodzenie 144
Art. 42. [Wynagrodzenie nadzorcy sądowego] 144
Art. 43. [Zaliczki] 147
Art. 44. [Wniosek o ustalenie wynagrodzenia] 148
Art. 45. [Postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia] 150
Art. 46. [Wynagrodzenie w przypadku wcześniejszego zakończenia postępowania] 151
Art. 47. [Wynagrodzenie w przypadku kilku nadzorców sądowych] 152
Art. 48. [Wynagrodzenie w przypadku odebrania dłużnikowi zarządu własnego] 154
Art. 49. [Opodatkowanie wynagrodzenia nadzorcy sądowego] 155
Art. 50. [Dziedziczność roszczenia o wynagrodzenie] 155
Rozdział 4. Zarządca 156
Oddział 1. Przepisy ogólne 156
Art. 51. [Powołanie zarządcy] 156
Art. 52. [Obowiązki zarządcy] 160
Art. 53. [Czynności w imieniu własnym na rachunek dłużnika] 162
Art. 54. [Obowiązki sprawozdawcze zarządcy] 163
Oddział 2. Wynagrodzenie 165
Art. 55. [Ustalenie wynagrodzenia zarządcy] 165
Art. 56. [Wynagrodzenie wstępne zarządcy] 169
Art. 57. [Zaliczki kwartalne] 171
Art. 58. [Wniosek o ustalenie wynagrodzenia ostatecznego] 172
Art. 59. [Postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia ostatecznego] 175
Art. 60. [Rozdzielenie wynagrodzenia pomiędzy kilku zarządców] 177
Art. 61. [Ustalenie wynagrodzenia zarządcy uchwałą zgromadzenia wierzycieli] 178
Art. 62. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zarządcy ustanowionego w postępowaniu przyspieszonym lub postępowaniu układowym] 182
Art. 63. [Doliczenie kwoty VAT] 182
Art. 64. [Dziedziczność roszczenia o wynagrodzenie] 183
Dział IV. Uczestnicy postępowania 184
Rozdział 1. Przepisy ogólne 184
Art. 65. [Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego] 184
Art. 66. [Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych dłużnika; zmiana firmy] 186
Art. 67. [Zarząd majątkiem przez dłużnika] 188
Art. 68. [Utrata zdolności procesowej; ustanowienie kuratora] 190
Art. 69. [Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków] 192
Art. 70. [Doliczenie kwoty VAT] 194
Art. 71. [Ponoszenie kosztów kuratora przez dłużnika] 194
Art. 72. [Śmierć dłużnika] 196
Art. 73. [Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a stosunki majątkowe małżeńskie] 197
Art. 74. [Zakaz ustanawiania rozdzielności majątkowej po dniu otwarcia postępowania] 199
Art. 75. [Ustanowienie kuratora dla wierzyciela] 200
Rozdział 2. Spis wierzytelności 202
Art. 76. [Wierzytelności umieszczane w spisie wierzytelności] 202
Art. 77. [Wierzytelności za okres rozliczeniowy; wierzytelności z umowy leasingu; rozliczenie należności publicznoprawnych] 203
Art. 78. [Wierzytelności niepieniężne] 205
Art. 79. [Odsetki od wierzytelności] 206
Art. 80. [Wierzytelność współdłużnika, poręczyciela, gwaranta i banku] 207
Art. 81. [Niewymagalne wierzytelności o charakterze ciągłym; wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się; wierzytelności z umowy leasingu] 209
Art. 82. [Wierzytelność zabezpieczona hipoteką na majątku położonym za granicą] 211
Art. 83. [Wierzytelność w walucie obcej] 213
Art. 84. [Podstawy sporządzenia spisu wierzytelności] 214
Art. 85. [Spis wierzytelności a podział wierzycieli na grupy] 216
Art. 86. [Treść spisu wierzytelności] 217
Art. 87. [Spis wierzytelności spornych] 221
Art. 88. [Delegacja ustawowa – wzory spisów wierzytelności] 222
Art. 88. (uchylony) 222
Art. 89. [Elektroniczna forma spisów wierzytelności; obwieszczenie o dacie złożenia spisów wierzytelności] 223
Art. 90. [Zastrzeżenia dłużnika w przyspieszonym postępowaniu układowym] 225
Art. 91. [Sprzeciw co do umieszczenia i pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności] 226
Art. 92. [Wymogi formalne sprzeciwu] 229
Art. 93. [Udowodnienie okoliczności uzasadniających sprzeciw] 232
Art. 94. [Doręczenie odpisu sprzeciwu; odpowiedź na sprzeciw] 233
Art. 95. [Rozpatrzenie sprzeciwu] 235
Art. 96. [Zmiany w spisie wierzytelności po uwzględnieniu sprzeciwu] 238
Art. 97. [Zatwierdzenie spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym] 239
Art. 98. [Zatwierdzenie spisu wierzytelności] 239
Art. 99. [Wykreślenie wierzytelności ze spisu wierzytelności z urzędu] 241
Art. 100. [Uzupełnienie spisu wierzytelności] 242
Art. 101. [Dochodzenie wierzytelności nieuwzględnionej w spisie wierzytelności] 243
Art. 102. [Wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności jako tytuł egzekucyjny] 244
Art. 103. [Zwrot dokumentów] 246
Rozdział 3. Zgromadzenie wierzycieli 247
Oddział 1. Przepisy ogólne 247
Art. 104. [Zwołanie zgromadzenia wierzycieli] 247
Art. 105. [Obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli] 249
Art. 106. [Przebieg zgromadzenia wierzycieli] 252
Art. 107. [Prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli] 253
Art. 108. [Pełnomocnik wierzycieli] 254
Art. 109. [Zmiana osoby wierzyciela a prawo głosu] 255
Art. 110. [Głosowanie] 257
Art. 111. [Przyjęcie uchwały zgromadzenia wierzycieli] 260
Art. 112. [Stwierdzenie przyjęcia uchwały] 261
Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem 263
Art. 113. [Warunki zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli] 263
Art. 114. [Przedstawienie planu restrukturyzacyjnego] 264
Art. 115. [Opinia o możliwości wykonania układu] 265
Art. 116. [Wyłączenie prawa głosu w sprawach dotyczących układu] 266
Art. 117. [Kolejność głosowania nad propozycjami układowymi] 268
Art. 118. [Dodatkowe wymogi głosowania nad układem] 269
Art. 119. [Przyjęcie układu] 271
Art. 120. [Stwierdzenie przyjęcia układu] 273
Rozdział 4. Rada wierzycieli 274
Art. 121. [Powołanie rady wierzycieli] 274
Art. 122. [Skład osobowy rady wierzycieli] 276
Art. 123. [Wskazanie członka rady wierzycieli] 277
Art. 124. [Odmowa wierzyciela] 279
Art. 125. [Odwołanie członka rady wierzycieli] 280
Art. 126. [Zmiana składu rady wierzycieli na wniosek wierzycieli] 282
Art. 127. [Pełnomocnik członka rady wierzycieli] 284
Art. 128. [Kompetencje rady wierzycieli] 285
Art. 129. [Zgoda rady wierzycieli na dokonanie czynności] 288
Art. 130. [Regulamin rady wierzycieli] 290
Art. 131. [Uchwały rady wierzycieli] 291
Art. 132. [Podejmowanie uchwał przez radę wierzycieli] 293
Art. 133. [Przekazanie dłużnikowi zwykłego zarządu; zmiana nadzorcy sądowego lub zarządcy] 294
Art. 134. [Posiedzenia rady wierzycieli] 297
Art. 135. [Protokół posiedzenia rady wierzycieli] 299
Art. 136. [Zamieszczanie uchwał w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości; wniesienie zarzutów przeciwko uchwale] 300
Art. 137. [Zwrot wydatków i wynagrodzenie członka rady wierzycieli] 303
Art. 138. [Odpowiedzialność członka rady wierzycieli] 304
Art. 139. [Wykonywanie czynności rady wierzycieli przez sędziego-komisarza] 306
Dział V. Pomoc publiczna 307
Art. 139a. [Pomoc publiczna na restrukturyzację i na ratowanie] 307
Art. 140. [Test prywatnego wierzyciela; test prywatnego inwestora] 310
Art. 141. [Pomoc publiczna na restrukturyzację] 316
Art. 142. [Zakres pomocy publicznej na restrukturyzację] 318
Art. 143. [Warunki udzielenia pomocy publicznej] 320
Art. 144. [Pomoc publiczna jako uzupełnienie środków przedsiębiorcy] 325
Art. 145. [Środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku] 326
Art. 146. [Pomoc niezbędna do zachowania ciągłości usług w ogólnym interesie gospodarczym] 329
Art. 147. [Zmiana wielkości pomocy publicznej na restrukturyzację] 330
Art. 148. [Wyłączenie obowiązku notyfikacji pomocy publicznej] 330
Art. 149. [Decyzja Komisji Europejskiej wskazująca okres udzielenia pomocy] 332
Dział VI. Układ 333
Rozdział 1. Przepisy ogólne 333
Art. 150. [Wierzytelności układowe] 333
Art. 151. [Wierzytelności pozaukładowe] 336
Art. 152. [Wierzytelność objęta innym układem] 342
Art. 153. [Wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych] 342
Art. 154. [Wierzytelności KRUS] 343
Rozdział 2. Propozycje układowe 343
Art. 155. [Legitymacja do złożenia propozycji układowych] 343
Art. 156. [Podstawowe propozycje układowe] 345
Art. 157. [Spłata zobowiązań z zysku przedsiębiorstwa] 348
Art. 158. [Finansowanie układu przez osobę trzecią] 349
Art. 159. [Układ likwidacyjny] 350
Art. 160. [Restrukturyzacja składek na ubezpieczenie] 352
Art. 161. [Podział wierzycieli na grupy układowe] 354
Art. 162. [Jednakowe traktowanie wierzycieli] 356
Art. 163. [Wierzytelności ze stosunku pracy, niepieniężne i zabezpieczone rzeczowo] 358
Rozdział 3. Zatwierdzenie układu 360
Art. 164. [Rozpoznanie i zatwierdzenie układu; zgłaszanie zastrzeżeń] 360
Art. 165. [Odmowa zatwierdzenia układu] 362
Rozdział 4. Skutki układu 366
Art. 166. [Objęcie układem wszystkich wierzycieli] 366
Art. 167. [Układ a prawa wierzyciela wobec osób trzecich] 367
Art. 168. [Układ a wierzytelności rzeczowe] 368
Art. 169. [Wpis informacji o zatwierdzeniu układu do ksiąg wieczystych i rejestrów] 369
Art. 170. [Umorzenie postępowań] 370
Art. 171. [Nadzorca wykonania układu] 372
Art. 172. [Postanowienie o wykonaniu układu] 373
Rozdział 5. Zmiana układu 375
Art. 173. [Przesłanki zmiany układu] 375
Art. 174. [Postępowanie o zmianę układu] 379
Art. 175. [Głosowanie nad zmianą układu] 379
Rozdział 6. Uchylenie i wygaśnięcie układu 381
Art. 176. [Uchylenie układu] 381
Art. 177. [Wniosek o zmianę układu a wniosek o uchylenie układu] 383
Art. 178. [Upadłość w okresie wykonywania układu] 385
Art. 178. [Upadłość w okresie wykonywania układu] 385
Art. 179. [Dochodzenie wierzytelności po uchyleniu lub wygaśnięciu układu] 386
Dział VII. Układ częściowy 388
Art. 180. [Zakres układu częściowego] 388
Art. 181. [Wierzytelności rzeczowe w układzie częściowym] 390
Art. 182. [Przyjęcie i zatwierdzenie układu częściowego] 392
Art. 183. [Szczególne warunki układu częściowego] 393
Art. 184. [Karta do głosowania przy układzie częściowym] 395
Art. 185. [Wierzyciele pozaukładowi] 395
Art. 186. [Przyjęcie układu częściowego] 396
Art. 187. [Skuteczność układu częściowego] 397
Art. 188. [Zażalenie wierzyciela pozaukładowego] 398
Dział VIII. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego 399
Art. 189. [Dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego] 399
Art. 190. [Postępowanie restrukturyzacyjne wobec wspólników spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej] 400
Art. 191. [Wszczęcie kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego] 403
Art. 192. [Układ częściowy lub przyspieszone postępowanie układowe w toku postępowania sanacyjnego] 405
Art. 193. [Obowiązek współpracy] 406
Art. 194. [Niejawność posiedzeń] 407
Art. 195. [Przeprowadzenie dowodu] 408
Art. 196. [Wyłączenie dowodu z opinii biegłego] 410
Art. 196a. [Obowiązek wnoszenia pism procesowych i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego] 411
Art. 196b. [Możliwość wnoszenia pism procesowych i dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego] 413
Art. 196c. [Obowiązek wnoszenia niektórych pism procesowych i dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego] 415
Art. 196d. [Delegacja ustawowa – sposób wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów za pomocą systemu teleinformatycznego] 416
Art. 197. [Postanowienia i zarządzenia] 416
Art. 198. [Doręczanie pism i postanowień] 419
Art. 199. [Obwieszczenia] 422
Art. 200. [Zażalenia] 423
Art. 201. [Termin do wniesienia zażalenia] 425
Art. 202. [Wyłączenie możliwości wniesienia skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia] 427
Art. 203. [Oświadczenia; złożenie dokumentu w wersji elektronicznej] 429
Art. 204. [Pomoc publiczna] 432
Art. 205. [Zmiana planu restrukturyzacyjnego] 433
Art. 206. [Udostępnianie akt sądowych; wydruki komputerowe] 433
Art. 207. [Koszty postępowania restrukturyzacyjnego] 435
Art. 208. [Osoby obciążone kosztami] 437
Art. 209. [Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego] 439
Tytuł II. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach 441
Dział I. Postępowanie o zatwierdzenie układu 441
Art. 210. [Umowa o sprawowanie nadzoru] 441
Art. 211. [Ustalenie dnia układowego] 442
Art. 212. [Zbieranie głosów] 443
Art. 213. [Karta do głosowania] 444
Art. 214. [Karta do głosowania dla wierzyciela udzielającego wsparcia] 447
Art. 215. [Okres ważności głosu] 448
Art. 216. [Obowiązki informacyjne nadzorcy układu; zastrzeżenia wierzyciela] 449
Art. 217. [Przyjęcie układu] 450
Art. 218. [Poinformowanie dłużnika o niemożności zawarcia układu] 452
Art. 219. [Wniosek o zatwierdzenie układu] 454
Art. 220. [Sprawozdanie nadzorcy układu] 457
Art. 221. [Braki wniosku o zatwierdzenie układu; braki sprawozdania nadzorcy układu] 458
Art. 222. [Zawiadomienie organu założycielskiego i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa] 459
Art. 223. [Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu] 460
Art. 224. [Wykonywanie uprawnień nadzorcy sądowego przez nadzorcę układu] 462
Art. 225. [Nieważność postanowień umownych] 464
Art. 226. [Wyłączenie stosowania przepisów o zabezpieczeniu] 464
Dział II. Przyspieszone postępowanie układowe 465
Rozdział 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 465
Art. 227. [Wymogi formalne wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego] 465
Art. 228. [Oświadczenie o prawdziwości i zupełności informacji] 471
Art. 229. [Zawiadomienie organu założycielskiego i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa] 472
Art. 230. [Zaliczka na wydatki przyspieszonego postępowania układowego] 473
Art. 231. [Pokrywanie wydatków przyspieszonego postępowania układowego] 474
Rozdział 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego 475
Art. 232. [Rozpoznanie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego] 475
Art. 233. [Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego] 477
Art. 234. [Skuteczność i wykonalność postanowienia] 479
Art. 235. [Obwieszczenie i doręczenie postanowienia] 479
Art. 236. [Zażalenie na postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego] 482
Art. 237. [Zażalenie wierzyciela] 483
Rozdział 3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 484
Art. 238. [Dostęp do dokumentów dłużnika] 484
Art. 239. [Uchylenie zarządu własnego dłużnika; ustanowienie zarządcy] 485
Art. 240. [Masa układowa] 486
Art. 241. [Spis inwentarza w przyspieszonym postępowaniu układowym] 487
Art. 242. [Masa układowa uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych] 487
Art. 243. [Masa układowa dłużnika będącego stroną umowy o subpartycypację] 488
Art. 244. [Wyłączenie z masy układowej przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego w związku z uczestnictwem w systemie płatności lub systemie rozrachunku papierów wartościowych] 489
Art. 245. [Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych] 491
Art. 246. [Obciążenie składników majątku dłużnika] 493
Art. 247. [Nieważność postanowień umowy] 495
Art. 248. [Bezskuteczność postanowień umowy w stosunku do masy układowej] 496
Art. 249. [Umowy powiernicze – odpowiednie stosowanie przepisów] 497
Art. 250. [Umowa ramowa] 498
Art. 251. [Klauzula kompensacyjna] 499
Art. 252. [Niedopuszczalność spełniania świadczeń z wierzytelności objętych układem] 500
Art. 253. [Warunki dopuszczalności potrąceń wzajemnych wierzytelności] 501
Art. 254. [Skutki prawne zlecenia rozrachunku] 504
Art. 255. [Zlecenie rozrachunku po otwarciu postępowania] 505
Art. 256. [Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy najmu i dzierżawy] 506
Art. 257. [Dochodzenie wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności] 508
Art. 258. [Poinformowanie nadzorcy sądowego o innych postępowaniach] 509
Art. 259. [Zawieszenie postępowań egzekucyjnych] 511
Art. 260. [Egzekucja z przedmiotu zabezpieczenia] 512
Rozdział 4. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego 515
Art. 261. [Termin na złożenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności] 515
Art. 262. [Aktualizacja spisu wierzytelności] 516
Art. 263. [Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli] 516
Art. 264. [Zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli] 517
Dział III. Postępowanie układowe 519
Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego 519
Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania układowego 519
Art. 265. [Wymogi formalne wniosku – odesłanie] 519
Art. 265. [Wymogi formalne wniosku – odesłanie] 520
Art. 266. [Zdolność dłużnika do bieżącego pokrywania kosztów] 522
Art. 267. [Zaliczka na wydatki postępowania układowego] 523
Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające 524
Art. 268. [Tymczasowy nadzorca sądowy; zawieszenie postępowania egzekucyjnego] 524
Art. 269. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego] 528
Art. 269. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego] 528
Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego 529
Art. 270. [Rozpoznanie wniosku o otwarcie postępowania układowego] 529
Art. 271. [Postanowienie o otwarciu postępowania układowego] 530
Art. 272. [Zażalenie na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego] 531
Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania układowego 532
Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania układowego co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika 532
Art. 273. [Skutki otwarcia postępowania układowego – odesłanie] 532
Art. 274. [Ustalenie składu masy układowej] 533
Art. 275. [Sporządzenie spisu inwentarza] 534
Art. 275. [Sporządzenie spisu inwentarza] 534
Oddział 2. Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi 535
Art. 276. [Dochodzenie wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności w postępowaniach sądowych] 535
Art. 277. [Status nadzorcy sądowego w postępowaniach] 537
Art. 278. [Zawieszenie postępowania egzekucyjnego] 539
Art. 279. [Egzekucja z przedmiotu zabezpieczenia zastawem lub hipoteką] 540
Rozdział 3. Przebieg postępowania układowego 542
Art. 280. [Obowiązki nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym] 542
Art. 281. [Termin zgromadzenia wierzycieli] 543
Art. 282. [Zawiadomienie wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli] 543
Dział IV. Postępowanie sanacyjne 545
Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego 545
Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego 545
Art. 283. [Legitymacja do złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego] 545
Art. 284. [Wymogi formalne wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego] 546
Art. 285. [Zaliczka na wydatki postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego] 551
Art. 285. [Zaliczka na wydatki postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego] 552
Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające 553
Art. 286. [Zabezpieczenie majątku dłużnika w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego] 553
Art. 287. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego] 555
Art. 287. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego] 555
Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego 556
Art. 288. [Rozpoznanie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego; elementy obligatoryjne postanowienia; wykonywanie przez dłużnika zwykłego zarządu] 556
Art. 289. [Doręczenie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego] 560
Art. 290. [Zażalenie na postanowienie o odmowie otwarcia oraz o otwarciu postępowania sanacyjnego] 560
Art. 290. [Zażalenia] 561
Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego 562
Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika 562
Art. 291. [Obowiązki dłużnika pozbawionego zarządu przedsiębiorstwem] 562
Art. 292. [Obowiązki dłużnika wykonującego zarząd przedsiębiorstwem] 563
Art. 293. [Wygaśnięcie pełnomocnictw] 564
Oddział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika 565
Art. 294. [Masa sanacyjna] 565
Art. 295. [Wyłączenia z masy sanacyjnej; wykonywanie zobowiązań, ustanowienie zabezpieczenia] 566
Art. 296. [Ustalenie składu masy sanacyjnej] 567
Oddział 3. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do zobowiązań dłużnika 568
Art. 297. [Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla zobowiązań dłużnika] 568
Art. 298. [Odstąpienie od umowy wzajemnej] 568
Art. 299. [Wypowiedzenie umowy ramowej] 573
Art. 300. [Wpływ otwarcia postępowania sanacyjnego na stosunki pracownicze] 574
Oddział 4. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika 576
Art. 301. [Powołanie dłużnika do spadku] 576
Art. 302. [Rozporządzanie spadkiem przez dłużnika] 577
Art. 303. [Bezskuteczność oświadczenia o odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego] 577
Oddział 5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika 578
Art. 304. [Przesłanki bezskuteczności czynności prawnej] 578
Art. 305. [Obniżenie wynagrodzenia reprezentanta lub pracownika dłużnika] 583
Art. 306. [Ustalenie bezskuteczności czynności prawnej] 586
Art. 307. [Skutki bezskuteczności czynności prawnej] 587
Art. 308. [Odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego] 590
Art. 309. [Wyłączenie stosowania przepisów w przypadku uczestników systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych] 591
Oddział 6. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi 592
Art. 310. [Otwarcie postępowania sanacyjnego a dochodzenie wierzytelności w drodze innych postępowań] 592
Art. 311. [Status zarządcy w postępowaniach sądowych] 593
Art. 312. [Zawieszenie postępowań egzekucyjnych, uchylenie zajęć] 594
Rozdział 3. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego 597
Art. 313. [Termin do złożenia planu restrukturyzacyjnego] 597
Art. 314. [Zasady zwalniania pracowników w planie restrukturyzacyjnym] 598
Art. 315. [Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego] 599
Art. 316. [Realizacja planu restrukturyzacyjnego] 600
Art. 317. [Działania zmierzające do przywrócenia dłużnikowi zdolności regulowania zobowiązań] 601
Art. 318. [Zmiana planu restrukturyzacyjnego] 602
Art. 319. [Zgoda na udzielenie pomocy publicznej] 602
Rozdział 4. Przebieg postępowania sanacyjnego 603
Art. 320. [Termin złożenia spisu wierzytelności] 603
Art. 321. [Zwołanie zgromadzenia wierzycieli] 604
Art. 322. [Zawiadomienie wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli] 605
Art. 323. [Sprzedaż składników masy sanacyjnej] 606
Dział V. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego 609
Art. 324. [Data zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego; obwieszczenie o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego] 609
Art. 325. [Uniwersalne podstawy obligatoryjnego i fakultatywnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego] 610
Art. 326. [Inne przesłanki umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego] 613
Art. 327. [Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego] 614
Art. 328. [Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego z wnioskiem o umorzenie postępowania układowego] 615
Art. 329. [Odzyskanie prawa zarządu majątkiem przez dłużnika] 616
Art. 330. [Wydanie dłużnikowi majątku oraz dokumentów] 617
Art. 331. [Koszty przechowywania dokumentów] 618
Art. 332. [Likwidacja majątku] 621
Art. 333. [Wstąpienie wierzyciela do procesów w miejsce zarządcy] 622
Dział VI. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości 623
Art. 334. [Złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości] 623
Art. 335. [Wstrzymanie rozpoznania wniosku] 624
Art. 336. [Zabezpieczenie majątku dłużnika] 625
Art. 337. [Zasady rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości] 625
Tytuł III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego 627
Dział I. Przepisy ogólne 627
Art. 338. [Wyłączenie zastosowania przepisów] 627
Art. 339. [Prawa wierzyciela] 628
Art. 340. [Pełnomocnik do doręczeń] 628
Art. 341. [Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego] 629
Dział II. Jurysdykcja krajowa 630
Art. 342. [Jurysdykcja wyłączna] 630
Art. 343. [Nieskuteczność umów o jurysdykcję] 631
Art. 344. [Zarządca zagraniczny] 631
Dział III. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi 632
Art. 345. [Środki porozumiewania się z sądem i zarządcą zagranicznym] 632
Art. 346. [Pośrednictwo sędziego-komisarza] 632
Art. 347. [Współpraca] 633
Art. 348. [Zakres współpracy] 633
Tytuł IV. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne 635
Dział I. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów 635
Art. 349. [Zakres stosowania przepisów] 635
Art. 350. [Definicje] 636
Art. 351. [Wyłączenie stosowania postępowania o zatwierdzenie układu] 638
Art. 352. [Cel postępowania restrukturyzacyjnego wobec dewelopera] 638
Art. 353. [Termin składania propozycji układowych przez nabywców] 639
Art. 354. [Dodatkowe propozycje układowe] 640
Art. 355. [Różny sposób traktowania nabywców; znaczenie prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu] 641
Art. 356. [Sposób głosowania nad układem] 643
Art. 357. [Głos nabywcy jako tytuł egzekucyjny] 643
Art. 358. [Wstępnie głosowanie przez nabywców nad propozycjami układowymi] 644
Art. 359. [Wnoszenie dopłat; nowe propozycje układowe] 646
Art. 360. [Zwrot dopłat] 648
Art. 361. [Zgoda na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego] 649
Dział II. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji 650
Art. 362. [Zakres stosowania przepisów] 650
Art. 363. [Kurator; administrator hipoteki] 652
Art. 364. [Sprawozdania kuratora; wynagrodzenie kuratora] 653
Art. 365. [Udzielenie informacji kuratorowi] 653
Art. 366. [Spis wierzytelności] 654
Art. 367. [Głosowanie przy zawieraniu układu] 655
Dział III. (uchylony) 656
Rozdział 1. (uchylony) 656
Art. 368–375. (uchylone) 656
Rozdział 2. (uchylony) 656
Art. 376–380. (uchylone) 656
Rozdział 3. (uchylony) 657
Oddział 1. (uchylony) 657
Art. 381–384. (uchylone) 657
Oddział 2. (uchylony) 657
Art. 385–388. (uchylone) 657
Oddział 3. (uchylony) 657
Art. 389–398. (uchylone) 657
Tytuł V. Przepisy karne 658
Art. 399. [Złożenie nieprawdziwych informacji lub zatajenie informacji] 658
Art. 400. [Niewydanie dokumentów] 660
Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy 661
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących 661
Art. 401–447. (zmiany pominięte) 661
Dział II. Przepisy przejściowe 661
Art. 448. [Ocena zdarzeń przeszłych] 661
Art. 449. [Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przed wejściem w życie ustawy] 662
Art. 450. [Wniosek o zmianę lub uchylenie układu nierozpatrzony przed wejściem w życie ustawy] 662
Art. 451. [Oświadczenie o otwarciu postępowania naprawczego złożone przed wejściem w życie ustawy] 663
Art. 452. [Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej złożony przed wejściem w życie ustawy] 663
Art. 453. [Licencja syndyka] 664
Art. 454. [Odpowiedzialność likwidatorów] 665
Art. 455. [Zasady obwieszczeń, zamieszczania orzeczeń i dokumentów oraz składania pism w okresie przejściowym] 665
Dział III. Przepis końcowy 666
Art. 456. [Wejście w życie ustawy] 666

PROJEKT USTAWY O UDZIELANIU POMOCY PUBLICZNEJ W CELU RATOWANIA LUB RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Słowo wstępne 669

Rządowy projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (IX kadencja, druk sejm. nr 300) 671

Rozdział 1. Przepisy ogólne 673
Art. 1. 673
Art. 2. 676
Art. 3. 679
Art. 4. 684
Art. 5. 684
Art. 6. 688
Art. 7. 690
Art. 8. 692
Art. 9. 694
Art. 10. 696
Art. 11. 696
Art. 12. 698
Rozdział 2. Pomoc na ratowanie 699
Art. 13. 699
Art. 14. 700
Art. 15. 702
Art. 16. 705
Art. 17. 706
Art. 18. 710
Art. 19. 715
Art. 20. 720
Art. 21. 722
Art. 22. 723
Art. 23. 724
Rozdział 3. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne 726
Art. 24. 726
Art. 25. 728
Art. 26. 728
Art. 27. 729
Art. 28. 735
Art. 29. 736
Art. 30. 737
Art. 31. 737
Rozdział 4. Pomoc na restrukturyzację 738
Art. 32. 738
Art. 33. 739
Art. 34. 741
Art. 35. 744
Art. 36. 745
Art. 37. 748
Art. 38. 750
Art. 39. 752
Art. 40. 756
Art. 41. 757
Art. 42. 758
Art. 43. 760
Rozdział 5. Zmiany w przepisach oraz przepisy końcowe 762
Art. 44. 762
Art. 45. 762
Art. 46. 763
Art. 47. 764

Bibliografia 767
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.