Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka

ebook

- 13%

Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka

Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska, Magdalena Rutkowska-Sowa

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 67.00 zł 58.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 58.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-900-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja omawia polskie, europejskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. Przedstawia postępowanie przed Urzędem Patentowym RP, przed sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi dotyczące prawa własności intelektualnej.


Opracowanie zawiera ilustracje i inne elementy graficzne, które ułatwiają zrozumienie prezentowanej problematyki. Wzbogacone jest również o przykłady z orzecznictwa sądów polskich i europejskich odnoszące się do stosowania omawianych regulacji w praktyce.Publikacja uwzględnia także nowe założenia projektu zmian ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt UD263), przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sierpniu 2021 r.Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i innych kierunków uczelni wyższych. Będzie przydatna także dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów i rzeczników patentowych zajmujących się problematyką prawa własności intelektualnej, a także przedsiębiorców, którzy chcą zrozumieć niełatwe zagadnienia z tej dziedziny prawa..

Tytuł
Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka
Autorzy
Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska, Magdalena Rutkowska-Sowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-900-4
Rok wydania
2021
Liczba stron
1036
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 31
Część I
PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
Rozdział I
Pojęcie i źródła prawa autorskiego. Rola Trybunału Sprawiedliwości UE w kształtowaniu wykładni norm prawa autorskiego | str. 41
1. Prawo autorskie w Polsce | str. 41
1.1. Pojęcie prawa autorskiego | str. 41
1.2. Systemy prawa autorskiego | str. 44
1.3. Modele prawa autorskiego | str. 45
2. Zasady prawa autorskiego | str. 46
3. Prawo autorskie w ujęciu międzynarodowym | str. 49
3.1. Konwencja berneńska | str. 49
3.2. Konwencja rzymska | str. 52
3.3. Porozumienie TRIPS . | str. 54
3.4. Traktat WIPO o prawie autorskim | str. 55
3.5. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str. 56
4. Prawo autorskie w Unii Europejskiej | str. 58 | str.  58
4.2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej | str. 62
4.3. Dyrektywy jako instrument harmonizacji prawa autorskiego | str. 63
4.4. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu wykładni norm prawa autorskiego | str. 67
Rozdział II
Utwór jako przedmiot prawa autorskiego | str. 73
1. Pojęcie utworu w prawie polskim | str. 73
2. Przesłanka oryginalności utworu. Własna twórczość intelektualna jako przesłanka uznania wytworu za utwór w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości | str. 75
2.1. Przesłanka oryginalności utworu | str. 75
2.2. Własna intelektualna twórczość jako przesłanka uznania wytworu za utwór w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości | str. 76
3. Przesłanki uznania wytworu intelektualnego za utwór w polskim prawie autorskim | str. 77
3.1. Działalność twórcza | str. 78
3.2. Indywidualny charakter | str. 81
3.3. Utwór jako rezultat pracy człowieka | str. 84
3.4. Ustalenie utworu | str. 85
3.5. Ustalenie a utrwalenie utworu | str. 86
3.6. Inne przesłanki uznania wytworu intelektualnego za utwór | str. 88
3.6.1. Subiektywna nowość | str. 88
3.6.2. Doniosłość kulturowa | str. 89
4. Wytwory sztucznej inteligencji a utwór w rozumieniu prawa autorskiego | str. 90
5. Okoliczności niemające znaczenia dla kwalifi kacji danego wytworu jako utworu | str. 91
6. Brak ochrony idei, procedur i metod | str. 94
7. Katalog utworów | str. 95
Rozdział III
Wyłączenia z ochrony prawa autorskiego | str. 102
1. Wyłączenia z ochrony prawa autorskiego | str. 102
1.1. Katalog wyłączeń z art. 4 pr. aut. Wyłączenia w ujęciu historycznym | str. 102
1.2. Wykładnia art. 4 pr. aut. w zakresie wyłączeń z ochrony prawa autorskiego | str. 104
2. Akty normatywne lub ich urzędowe projekty | str. 105
3. Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole | str. 106
4. Opisy patentowe i ochronne | str. 110
5. Proste informacje prasowe | str. 112
Rozdział IV
Podmiot praw autorskich. Inne niż twórca podmioty. Rodzaje utworów | str. 115
1. Twórca jako podmiot praw autorskich | str. 115
1.1. Zasada przysługiwania w sposób pierwotny praw autorskich na rzecz twórcy | str. 115
1.2. Status twórcy | str. 116
1.3. Problem autorstwa utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję | str. 117
1.4. Rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące sztucznej inteligencji i robotyki | str. 118
1.5. Domniemanie autorstwa | str. 119
2. Inne niż twórca podmioty praw autorskich | str. 120
2.1. Podmioty autorskich praw majątkowych inne niż twórca – uwagi ogólne | str. 120
2.1.1. Producent lub wydawca jako podmioty pierwotnie uprawione z tytułu autorskich praw majątkowych do utworu zbiorowego | str. 121
2.1.2. Pracodawca jako podmiot pierwotnie uprawniony w zakresie autorskich praw majątkowych do programu komputerowego stworzonego w ramach stosunku pracy | str. 122
3. Utwory samoistne i niesamoistne – uwagi ogólne | str. 123
4. Utwory zależne | str. 124
4.1. Pojęcie i istota utworu zależnego | str. 124
4.2. Opracowanie cudzego utworu jako przedmiot prawa autorskiego | str. 126
4.3. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania | str. 126
4.4. Charakter zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich | str. 127
5. Utwory inspirowane | str. 128
6. Utwory współautorskie | str. 129
6.1. Pojęcie utworu współautorskiego i status współtwórcy | str. 129
6.2. Twórczy i nietwórczy charakter wkładów a powstanie utworu współautorskiego | str. 130
6.3. Przesłanki powstania utworu współautorskiego | str. 131
6.4. Rodzaje utworów współautorskich | str. 132
6.5. Prawa autorskie do utworu współautorskiego | str. 133
6.6. Wykonywanie prawa autorskiego do całości utworu współautorskiego | str. 134
7. Utwory połączone | str. 135
7.1. Pojęcie utworu połączonego i jego powstanie | str. 135
7.2. Wykonywanie prawa autorskiego do utworu połączonego jako całości | str. 136
8. Utwory zbiorowe | str. 137
8.1. Pojęcie i istota utworu zbiorowego | str. 137
8.2. Producent lub wydawca jako podmiot pierwotnie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do utworu zbiorowego | str. 138
8.3. Argumenty uzasadniające nabycie w sposób pierwotny autorskich praw majątkowych do utworu zbiorowego przez wydawcę lub producenta | str. 139
8.4. Prawo do tytułu utworu zbiorowego | str. 140
9. Utwory pracownicze | str. 141
9.1. Pojęcie i przesłanki stwierdzenia pracowniczego charakteru utworu | str. 141
9.2. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów pracowniczych – uwagi ogólne | str. 142
9.3. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego przez pracodawcę z chwilą przyjęcia utworu | str. 143
9.4. Zakres nabycia autorskich praw majątkowych przez pracodawcę | str. 144
9.5. Skutki prawne przyjęcia utworu przez pracodawcę | str. 145
9.6. Skutki niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązku rozpowszechnienia utworu | str. 145
10. Podmiot praw autorskich do twórczości studentów i doktorantów | str. 146
10.1. Uwagi ogólne | str. 146
10.2. Uprawnienia uczelni w zakresie pierwszeństwa publikacji pracy dyplomowej studenta | str. 147
10.3. Uprawnienia uczelni oraz innych podmiotów w zakresie korzystania z utworów stworzonych przez studentów i doktorantów | str. 148
10.4. Uprawnienia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki jako organu nadzorującego szkolnictwo wyższe w odniesieniu do prac dyplomowych i rozpraw doktorskich | str. 149
Rozdział V
Autorskie prawa osobiste | str. 151
1. Pojęcie i cechy autorskich praw osobistych | str. 151
1.1. Uwagi ogólne | str. 151
1.2. Cechy autorskich praw osobistych | str. 152
2. Autorskie prawa osobiste a prawa do dóbr osobistych prawa cywilnego | str. 154
3. Autorskie prawa osobiste z art. 16 pr. aut. Treść i naruszenie | str. 155
3.1. Katalog autorskich praw osobistych z art. 16 pr. aut. | str. 155
3.2. Prawo do autorstwa utworu | str. 156
3.3. Prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępniania go anonimowo | str. 157
3.4. Prawo do integralności utworu | str. 157
3.4.1. Istota prawa do integralności utworu | str. 157
3.4.2. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu | str. 158
3.4.3. Zmiany spowodowane oczywistą koniecznością, którym twórca nie miałby słusznej podstawy się sprzeciwić | str. 160
3.4.4. Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu | str. 62
3.5. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności | str. 163
3.6. Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu | str. 164
4. Autorskie prawa osobiste wynikające z innych przepisów ustawyo prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 167
4.1. Uwagi ogólne | str. 167
4.2. Prawo dostępu do dzieła | str. 168
4.3. Prawa twórcy w przypadku podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego | str. 169
4.4. Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na istotne interesy twórcy | str. 170
5. Ghostwriting a prawo do autorstwa utworu | str. 172
5.1. Pojęcie i istota ghostwritingu | str. 172
5.2. Przykłady ghostwritingu | str. 172
5.3. Dopuszczalność ghostwritingu | str. 173

Rozdział VI
Plagiat w uczelniach wyższych | str. 174
1. Pojęcie plagiatu | str. 174
2. Istota plagiatu | str. . 176
3. Rodzaje plagiatu | str. 176
3.1. Plagiat jawny i ukryty | str. 176
3.2. Rodzaje plagiatu ukrytego | str. 178
4. Plagiat w uczelniach wyższych | str. 179
5. Autoplagiat . | str. . 181
6. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach innych ustaw | str. 183
6.1. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich | str. 183
6.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów | str. 187
7. Odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia plagiatu | str. 189
7.1. Uwagi ogólne dotyczące odpowiedzialności karnej na podstawie art. 115 ust. 1 pr. aut. | str. 189
7.2. Obligatoryjne przesłanki stwierdzenia przestępstwa plagiatu polegającego na przywłaszczeniu autorstwa utworu | str. 191
8. Odpowiedzialność cywilna z tytułu plagiatu | str. 192
Rozdział VII
Autorskie prawa majątkowe  | str. 195
1. Pojęcie i charakter autorskich praw majątkowych | str. 195
2. Treść autorskich praw majątkowych | str. 196
2.1. Katalog autorskich praw majątkowych | str. 196
2.2. Prawo do korzystania z utworu . | str. 197
2.3. Prawo do rozporządzania utworem | str. 197
2.4. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu | str. . 198
3. Pola eksploatacji . | str. 198
3.1. Pojęcie i katalog pól eksploatacji | str. 198
3.2. Kryteria wyodrębniania pól eksploatacji | str. 200
4. Prawo do publicznego udostępnienia utworów w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości | str. 201
5. Droit de suite i opłaty renumeracyjne | str. 203
5.1. Droit de suite | str. 203
5.2. Opłaty renumeracyjne | str. 205
6. Czas trwania autorskich praw majątkowych | str. 209
7. Dziedziczenie autorskich praw majątkowych do utworu | str. 211
Rozdział VIII
Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych | str. 215
1. Dozwolony użytek chronionych utworów – pojęcie, istota i rodzaje | str. 215
2. Trzystopniowy test z art. 35 pr. aut. | str. 216
3. Obowiązki w zakresie korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku | str. 217
4. Dozwolony użytek osobisty | str. 218
4.1. Dozwolony użytek osobisty – pojęcie | str. 218
4.2. Przesłanki dopuszczalności korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego | str. 219
4.3. Wyłączenia z dozwolonego użytku osobistego | str. 221
5. Dozwolony użytek publiczny | str. 222
5.1. Uwagi ogólne | str. 222
5.2. Prawo cytatu | str. 222
5.2.1. Pojęcie cytatu | str. 222
5.2.2. Przesłanki i cele dozwolonego cytatu | str. 223
5.2.3. Korzystanie z utworu na potrzeby parodii, pastiszu i karykatury | str. 226
5.2.4. Niezamierzone włączenie utworu do innego utworu | str. 227
5.3. Memy internetowe a prawo cytatu | str. 228
5.3.1. Memy internetowe – pojęcie i istota | str. 228
5.3.2. Prawnoautorska kwalifikacja memu internetowego | str. 228
5.3.3. Memy internetowe a prawo cytatu | str. 229
5.4. Licencje dla celów naukowych i dydaktycznych | str. 230
5.4.1. Licencja na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej (art. 27 pr. aut.)  | str. 230
5.4.2. Licencja na wykorzystanie cudzych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach (art. 271 pr. aut.) | str. 233
5.5. Licencja na rzecz bibliotek, uczelni, instytucji oświatowych, badawczych i naukowych, muzeów i archiwów | str. 234
5.6. Publiczne odtwarzanie programu radiowego lub telewizyjnego | str. 236
5.6.1. Uwagi ogólne | str. 236
5.6.2. Publiczne odtwarzanie utworu w orzecznictwie unijnym | str. 236
5.6.3. Publiczny odbiór nadawanych utworów w orzecznictwie sądów polskich | str. 238
5.7. Przedruk | str. 240
5.8. Dozwolony użytek utworów osieroconych | str. 242
5.8.1. Uwagi ogólne | str. 242
5.8.2. Pojęcie utworu osieroconego | str. 243
5.8.3. Konstytutywne cechy utworów osieroconych | str. 245
5.8.4. Instytucje upoważnione do korzystania z utworów osieroconych | str. 246
5.8.5. Zakres dozwolonego korzystania z utworów osieroconych | str. 246
5.8.6. Staranne poszukiwani | str. 247
5.8.7. Wygaśnięcie statusu utworu osieroconego | str. 248
5.9. Utwory niedostępne w handlu | str. 248
5.10. Inne formy dozwolonego użytku publicznego | str. 250
5.10.1. Katalog innych form dozwolonego użytku publicznego | str. 250
5.10.2. Tymczasowe zwielokrotnianie utworu | str. 251
5.10.3. Utrwalanie utworów przez organizacje radiowe i telewizyjne (nagrania efemeryczne i archiwalne) | str. 252
5.10.4. Dozwolony użytek utworów podczas ceremonii religijnych i oficjalnych uroczystości | str. 253
5.10.5. Dozwolony użytek utworów plastycznych | str. 253
5.10.6. Dozwolony użytek w zakresie rozpowszechniania utworu | str. 255
5.10.7. Korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych | str. 256
5.10.8. Korzystanie z utworów dla celów bezpieczeństwa publicznego i na potrzeby postępowań | str. 257
5.10.9. Korzystanie z utworów w celu reklamy wystawy lub publicznej sprzedaży | str. 259
5.10.10. Korzystanie z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu | str. 259
Rozdział IX
Regulacje szczególne dotyczące programów komputerowych i utworów audiowizualnych | str. 260
1. Pojęcie i elementy programu komputerowego | str. 260
1.1. Pojęcie programu komputerowego | str. 260
1.2. Elementy programu komputerowego | str. 261
1.2.1. Algorytmy | str. 262
1.2.2. Kody | str. 262
1.2.3. Interfejsy | str. 262
1.3. Struktura programu komputerowego | str. 264
1.3.1. Elementy twórcze programu komputerowego | str. 265
1.3.2. Elementy nietwórcze programu komputerowego | str. 265
2. Zasady autorskoprawnej ochrony programów komputerowych | str. 267
3. Podmiot praw autorskich do programu komputerowego | str. 267
4. Autorskie prawa osobiste twórcy programu komputerowego | str. . 269
5. Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego | str. 270
6. Ograniczenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego.
Uprawnienia legalnego dysponenta programu komputerowego | str. 272
6.1. Zwielokrotnianie i modyfikacja programu komputerowego | str. 273
6.2. Sporządzanie kopii zapasowej . | str. . 274
6.3. Obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego | str. 275
6.4. Dekompilacja programu komputerowego | str. 276
7. Wyłączenia dozwolonego użytku w odniesieniu do programów komputerowych | str. 278
8. Usuwanie lub obchodzenie technicznych zabezpieczeń programu | str. 279
9. Umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych | str. 280
10. Pojęcie utworu audiowizualnego | str.  282
11. Rodzaje utworów audiowizualnych | str. 284
12. Współtwórcy utworu audiowizualnego | str. 285
13. Uprawnienia producenta utworu audiowizualnego | str. 287
14. Czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego | str. 290
15. Prawa współtwórców i artystów wykonawców wynikające z rozpowszechniania utworu audiowizualnego | str. 291
Rozdział X
Umowy autorskoprawne . | str. 294
1. Umowy autorskoprawne – uwagi ogólne | str. 294
2. Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia w prawie autorskim | str. 295
2.1. Zasada swobody umów w prawie autorskim – uwagi ogólne | str. 295
2.2. Zasada specyfi kacji w umowie pól eksploatacji utworu | str. 296
2.2.1. Obowiązek wskazania pól eksploatacji | str. 298
2.2.2. Wykładnia na korzyść twórcy utworu wątpliwości w zakresie uprawnień przysługujących stronom umowy | str. 298
2.2.3. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu na każdym polu eksploatacji | str. 299
2.3. Zakaz obejmowania umową nieznanych w chwili jej zawierania pól eksploatacji utworu | str. 299
2.4. Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości | str. 300
2.5. Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia | str. 300
2.6. Nakaz zawierania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności | str. 300
3. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych . | str. 301
3.1. Pojęcie i charakter umowy . | str. 301
3.2. Forma i treść umowy | str. 301
3.3. Przejście autorskich praw majątkowych a pola eksploatacji | str. 302
4. Umowa wydawnicza | str. 303
5. Umowa licencyjna | str. 306
5.1. Pojęcie umowy licencyjnej | str. 306
5.2. Umowa licencyjna a umowy uregulowane w Kodeksie cywilnym | str. 307
5.3. Charakter prawny umowy licencyjnej | str. 307
5.4. Strony umowy licencyjnej | str. 308
5.5. Treść umowy licencyjnej oraz jej zakres terytorialny i czasowy | str. 309
5.6. Wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy licencyjnej | str. 309
5.7. Rodzaje licencji. Licencja niewyłączna i wyłączna | str. 310
5.7.1. Licencja niewyłączna | str. 310
5.7.2. Licencja wyłączna | str. 312
5.8. Sublicencja | str. 314
Rozdział XI
Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji | str. 315
1. Prawo do wizerunku | str. 315
1.1. Pojęcie wizerunku | str. 315
1.2. Treść prawa do wizerunku | str. 317
1.3. Różne postaci wizerunku | str. 320
2. Zasady rozpowszechniania wizerunku | str. 322
3. Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody portretowanego . | str. 324
3.1. Rozpowszechnianie wizerunku pozowanego | str. 325
3.2. Rozpowszechnianie wizerunku osób stanowiących element większej całości | str. 326
3.3. Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych | str. 328
3.3.1. Osoba powszechnie znana | str. 329
3.3.2. Kryterium związku wykonania wizerunku z pełnioną funkcją | str. 331
3.3.3. Cel rozpowszechniania wizerunku | str. 333
4. Prawo adresata korespondencji | str. 334
5. Postanowienia wspólne dotyczące wizerunku i korespondencji | str. 337
6. Roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia prawa do wizerunku i prawa adresata korespondencji | str. 337
6.1. Roszczenia niemajątkowe . | str. 339
6.2. Roszczenia majątkowe | str. 340
Rozdział XII
Cywilnoprawna ochrona praw autorskich i praw pokrewnych | str. 342
1. Ochrona autorskich praw osobistych za życia i po śmierci twórcy | str. 342
2. Roszczenia niemajątkowe | str. 343
2.1. Katalog roszczeń | str. 343
2.2. Roszczenie o zaniechanie działania | str. 343
2.3. Roszczenie o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia | str. 344
3. Roszczenia majątkowe | str. 345
3.1. Katalog roszczeń | str. 345
3.2. Roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę | str. 346
3.3. Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez twórcę cel społeczny | str. 348
3.4. Roszczenie o zapłatę odszkodowania | str. 349
4. Legitymacja czynna i bierna w sprawach o ochronę autorskich praw osobistych | str. 349
4.1. Legitymacja czynna | str. 349
4.2. Legitymacja bierna | str. 350
5. Ochrona i wykonywanie autorskich praw osobistych po śmierci twórcy | str. 350
6. Ochrona autorskich praw majątkowych | str. 353
6.1. Uwagi ogólne | str. 353
6.2. Roszczenia niemajątkowe | str. 353
6.3. Roszczenia majątkowe | str. 356
6.3.1. Katalog roszczeń majątkowych | str. 356
6.3.2. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych | str. 357
6.3.3. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej | str. 357
6.3.4. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści . | str. 360
6.4. Roszczenia uzupełniające | str. 362
6.5. Legitymacja czynna i bierna w sprawach o ochronę autorskich praw  majątkowych | str. 364
6.5.1. Legitymacja czynna | str. 364
6.5.2. Legitymacja bierna . | str. 365
6.6. Roszczenia w związku z usuwaniem zabezpieczeń technicznych i elektronicznych informacji | str. 366
6.7. Zabezpieczenie, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego oraz roszczenia informacyjne | str. 369
7. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw autorskich w dobie rozwoju sztucznej inteligencji | str. 370
Rozdział XIII
Prawo autorskie w Internecie | str. 372
1. Prawo autorskie w Internecie – zagadnienia ogólne | str. 372
2. Przeglądanie zawartości stron internetowych | str. 373
3. Zamieszczanie utworów w Internecie | str. 373
4. Udostępnianie odesłań (linków) do cudzych stron internetowych | str. 376
5. Pobieranie utworów za pośrednictwem programów peer -to-peer | str. 377
6. Streaming | str. 380
7. Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie prawa autorskiego w Internecie w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną | str. 382
8. Odpowiedzialność dostawcy usług internetowych za mere conduit | str. 385
9. Odpowiedzialność dostawcy usługi cachingu | str. 388
10. Odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługę przechowywania danych (host providera) | str. 389
10.1. Wyłączenie odpowiedzialności deliktowej | str. 391
10.2. Wyłączenie odpowiedzialności kontraktowej | str. 394
11. Brak obowiązku monitorowania sieci | str. 395
12. Odpowiedzialność dostawców usług udostępniania treści online w dyrektywie 2019/790 | str. 397
12.1. Uwagi ogólne dotyczące dyrektywy 2019/790 | str. 397
12.2. Korzystanie przez dostawców usług udostępniania treści online z treści chronionych | str. 398
12.3. Odpowiedzialność dostawców usług udostępniania treści online | str. 400
Rozdział XIV
Prawa pokrewne  | str. 402
1. Pojęcie, cechy i katalog praw pokrewnych | str. 402
2. Prawo do artystycznych wykonań | str. 404
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 404
2.2. Pojęcie i przesłanki ochrony artystycznego wykonania | str. 404
2.3. Uprawnienia artysty wykonawcy | str. 409
2.3.1. Prawa osobiste artysty wykonawcy | str. 409
2.3.2. Prawa majątkowe artysty wykonawcy | str. 412
2.4. Czas trwania majątkowych praw artysty wykonawcy | str. 414
3. Prawa do fonogramów i wideogramów | str. 415
3.1. Pojęcie fonogramu i wideogramu | str. 415
3.2. Uprawnienia producenta fonogramu i wideogramu | str. 417
3.2.1. Producent fonogramu lub wideogramu | str. 417
3.2.2. Treść praw producenta fonogramu i wideogramu | str. 419
3.3. Czas trwania prawa do fonogramu i wideogramu | str. 421
3.4. Uprawnienia artysty wykonawcy w odniesieniu do fonogramu | str. 422
4. Prawo do nadań programów | str. 425
4.1. Przedmiot ochrony | str. 425
4.2. Treść prawa do nadań programów | str. 426
4.2.1. Podmioty prawa do nadań | str. 426
4.2.2. Treść prawa do nadań | str. 427
5. Prawo do pierwszych wydań | str. 428
5.1. Przedmiot prawa do pierwszych wydań | str. 428
5.2. Podmiot prawa do pierwszych wydań | str. 429
5.3. Treść prawa do pierwszych wydań | str. 429
6. Prawo do wydań naukowych i krytycznych | str. 430
7. Prawo pokrewne wydawców prasy w dyrektywie 2019/790 | str. 433
7.1. Uwagi wprowadzające | str. 433
7.2. Podmiot i przedmiot prawa pokrewnego wydawców prasy | str. 433
7.3. Treść prawa pokrewnego wydawców prasy | str. 435
7.4. Wyłączenia | str. 436
8. Dozwolony użytek w zakresie korzystania z praw pokrewnych | str. 436
Rozdział XV
Sui generis ochrona baz danych | str. 440
1. Pojęcie bazy danych w ustawie o ochronie baz danych i w dyrektywie nr 96/9/WE | str. 440
2. Przesłanki ochrony bazy danych | str. 442
3. Producent jako podmiot prawa sui generis do bazy danych | str. 446
4. Charakter i treść prawa sui generis do bazy danych | str. 447
4.1. Charakter prawa sui generis do bazy danych | str. 447
4.2. Treść prawa sui generis do bazy danych | str. 448
5. Ograniczenia prawa producenta bazy danych | str. 450
5.1. Ograniczenia na rzecz użytkownika korzystającego zgodnie z prawem z bazy danych | str. 450
5.2. Ograniczenia z uwagi na działanie w granicach dozwolonego użytku | str. 452
6. Czas trwania ochrony sui generis bazy danych | str. 455
7. Cywilnoprawna ochrona sui generis bazy danych | str. 456
7.1. Roszczenia niemajątkowe | str. 456
7.2. Roszczenia majątkowe | str. 457
8. Baza danych jako przedmiot prawa autorskiego | str. 459
9. Podmiot praw autorskich do bazy danych spełniającej cechy utworu | str. 462
10. Autorskie prawa osobiste i majątkowe do twórczej bazy danych | str. 463
10.1. Treść autorskich praw osobistych i majątkowych do twórczej bazy danych | str. 463
10.2. Uprawnienia legalnego użytkownika do opracowania i zwielokrotnienia bazy danych | str. 464
11. Dozwolony użytek bazy danych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 465
12. Kumulatywna ochrona bazy danych | str. 467
Część II
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Rozdział I
Pojęcie i źródła prawa własności przemysłowej  | str. 471
1. Pojęcie własności przemysłowej | str. 471
2. Dziedziny prawa własności przemysłowej | str. 472
3. Źródła prawa własności przemysłowej | str. 474
3.1. Akty prawa międzynarodowego | str. 474
3.2. Akty prawa unijnego | str. 476
3.3. Akty prawa polskiego | str. 478
4. Charakter norm prawa własności przemysłowej | str. 480
5. Charakterystyka praw podmiotowych własności przemysłowej | str. 480
6. Ogólna charakterystyka ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej | str. . 483
7.1. Wynalazki i inne rozwiązania techniczne | str. 483
7.2. Znaki towarowe oraz inne oznaczenia przedsiębiorstwa | str. 484
7.3. Wzory przemysłowe | str. 485

Rozdział II
Wynalazki i patenty  | str. 487
1. Źródła prawa | str. 487
1.1. Ochrona wynalazków w prawie międzynarodowym | str. 487
1.2. Ochrona wynalazków w prawie unijnym, tzw. pakiet patentowy | str. 489
1.3. Ochrona wynalazków w prawie polskim | str. 490
2. Istota wynalazku | str. 491
2.1. Pojęcie wynalazku | str. 491
2.2. Techniczny charakter wynalazku | str. 493
3. Kategorie wynalazków | str. 494
4. Wynalazek biotechnologiczny | str. 497
5. Wynalazki implementowane przy użyciu programu komputerowego | str. 498
5.1. Rodzaje wynalazków w obszarze informatyki | str. 498
5.2. Wynalazki implementowane przy użyciu programu komputerowego w praktyce orzeczniczej EUP i w orzecznictwie NSA | str. 499
5.3. Wynalazki implementowane przy użyciu programu komputerowego w Ogólnych wytycznych Prezesa UPRP | str. 501
6. Rozwiązania wyłączone z patentowania | str. 502
7. Przesłanki zdolności patentowej | str. 506
7.1. Nowość wynalazku | str. 506
7.1.1. Udostępnienie rozwiązania do wiadomości publicznej | str. 507
7.1.2. Ulga w nowości | str. 509
7.1.3. Pierwszeństwo – pierwszeństwo zwykłe, pierwszeństwo z uprzedniego zgłoszenia, pierwszeństwo wystawowe | str. 509
7.2. Poziom wynalazczy | str. 511
7.2.1. Uwagi ogólne | str. 511
7.2.2. Ocena poziomu wynalazczego | str. 512
7.3. Przemysłowa stosowalność | str. 514
8. Podmioty praw do wynalazku | str. 515
8.1. Twórca wynalazku | str. 515
8.2. Współtwórcy wynalazku | str. 517
8.3. Pracodawca lub zamawiający jako uprawniony z patentu | str. 519
8.4. Przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony z patentu | str. 520
9. Postępowanie w sprawie udzielania patentu na wynalazek | str. 520
9.1. Dokumentacja zgłoszeniowa | str. 520
9.2. Zgłoszenie wynalazku | str. 528
9.3. Rejestracja i wstępne badanie zgłoszenia | str. 530
9.4. Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku | str. 531
10. Decyzje Urzędu Patentowego RP w przedmiocie udzielenia patentu | str. 532
10.1. Decyzja o udzieleniu patentu | str. 532
10.2. Decyzja o odmowie udzielenia patentu | str. 533
11. Opłaty rejestracyjne i okresowe | str. 534
12. Treść patentu | str. 538
13. Zakres patentu | str. 538
14. Naruszenia patentu | str. 540
15. Ograniczenia patentu | str. 541
15.1. Dozwolone określone sposoby wkroczenia w cudzą wyłączność | str. 541
15.2. Instytucja wyczerpania prawa | str. 544
15.3. Prawo używacza | str. 545
16. Ograniczenie patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych | str. 546
17. Ustanie patentu | str. | str. 548
17.1. Unieważnienie patentu | str. 548
17.1.1. Legitymacja czynna w sprawach o unieważnienie patentu | str. 548
17.1.2. Podstawy unieważnienia patentu | str. 548
17.1.3. Postępowanie o unieważnienie patentu | str. 552
17.1.4. Skutki unieważnienia patentu | str. 553
17.2. Wygaśnięcie patentu | str. 553
17.2.1. Upływ ochrony patentowej | str. 554
17.2.2. Zrzeczenie się patentu | str. 554
17.2.3. Nieuiszczenie opłaty okresowej w terminie | str. 554
17.2.4. Trwała utrata możliwości korzystania z wynalazku z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego | str. 555
17.3. Uchylenie decyzji o udzieleniu patentu w postępowaniu sprzeciwowym | str. 556
18. Patent europejski | str. 557
18.1. Uwagi ogólne dotyczące uzyskiwania patentu europejskiego | str. 557
18.2. Konwencja o patencie europejskim | str. 558
18.3. Postępowanie w sprawie udzielenia patentu europejskiego | str. 559
18.4. Istota patentu europejskiego | str. 563
18.5. Unieważnienie patentu europejskiego | str. 566
19. Patent europejski o jednolitym skutku | str. 567
19.1. Uwagi ogólne dotyczące patentu europejskiego o jednolitym skutku | str. 567
19.2. Postępowanie w sprawie udzielenia patentu europejskiego o jednolitym skutku | str. 569
19.3. Istota i charakter patentu europejskiego o jednolitym skutku | str. 570
19.4. Treść patentu europejskiego o jednolitym skutku | str. 572
Rozdział III
Wzory użytkowe | str. 574
1. Źródła prawa | str. 574
1.1. Wzory użytkowe w prawie międzynarodowym | str. 574
1.2. Wzory użytkowe w prawie unijnym | str. 575
1.3. Wzory użytkowe w prawie polskim | str. 576
2. Definicja wzoru użytkowego | str. 576
3. Przesłanki zdolności ochronnej | str. 578
3.1. Zdolność ochronna wzoru użytkowego – uwagi ogólne | str. 578
3.2. Nowość rozwiązania | str. 579
3.3. Przemysłowa stosowalność | str. 580
3.4. Techniczny charakter rozwiązania | str. 580
3.5. Trwała postać wytworu lub związanych ze sobą funkcjonalnie części tworzących przedmiot | str. 581
4. Wzór użytkowy a wynalazek | str. 583
5. Przeszkody rejestracji | str. 585
6. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 586
6.1. Zgłoszenie wzoru użytkowego | str. 586
6.2. Opłaty rejestracyjne | str. 593
7. Decyzje w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 593
8. Prawo ochronne na wzór użytkowy | str. 596
9. Ustanie prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 597
9.1. Unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 597
9.2. Wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 598
Rozdział IV
Wzory przemysłowe  | str. 600
1. Źródła prawa | str. 600
1.1. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie międzynarodowym | str. 600
1.2. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie unijnym | str. 602
1.3. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie polskim | str. 603
2. Prawo wzorów przemysłowych | str. 604
3. Pojęcie wzoru przemysłowego. Przedmiot ochrony | str. 605
3.1. Definicja wzoru przemysłowego | str. 605
3.2. Pojęcie wytworu (produktu) i części składowych | str. 607
3.3. Postać wytworu. Kryterium wizualności oraz inne kryteria dotyczące sposobów percepcji wzoru | str. 608
4. Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego | str. 610
4.1. Uwagi ogólne | str. 610
4.2. Nowość wzoru przemysłowego | str. 611
4.2.1. Ocena nowości. Uznanie wzoru przemysłowego za nowy | str. 612
4.2.2. Ujawnienia wzoru nieszkodzące nowości | str. 614
4.3. Indywidualny charakter | str. 615
5. Model zorientowanego użytkownika jako wzorzec normatywny oceny indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego | str. 617
6. Wzory niepodlegające ochronie | str. 618
7. Krajowa procedura rejestracji wzorów przemysłowych | str. 621
7.1. Uwagi wprowadzające | str. 621
7.2. Zgłoszenie wzoru przemysłowego w celu uzyskania prawa z rejestracji | str. 623
8. Opłaty jednorazowe i okresowe za udzielenie i utrzymanie ochrony | str. 629
9. Decyzje Urzędu Patentowego RP | str. 630
9.1. Decyzje podejmowane przez Urząd Patentowy RP | str. 630
9.1.1. Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji | str. 630
9.1.2. Decyzja o odmowie udzielenia prawa z rejestracji | str. 632
10. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, jego zakres i ograniczenia | str. 632
10.1. Treść prawa z rejestracji | str. 632
10.2. Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 633
10.3. Ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 634
11. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 635
11.1. Uwagi ogólne dotyczące ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 635
11.2. Podstawy unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 636
11.3. Podział przyczyn unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 636
11.3.1. Utrata nowości jako przyczyna unieważnienia prawa z rejestracji | str. 637
11.3.2. Niespełnienie przesłanki indywidualnego charakteru jako przyczyna unieważnienia prawa z rejestracji | str. 638
11.4. Unieważnienie podmiotowe | str. 640
11.5. Skutki unieważnienia prawa | str. 640
12. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 641
12.1. Przyczyny wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 641
12.1.1. Upływ okresu ochrony | str. 641
12.1.2. Zrzeczenie się prawa z rejestracji | str. 642
12.1.3. Nieuiszczenie opłaty okresowej | str. 642
12.2. Skutki wygaśnięcia prawa z rejestracji | str. 643
13. Europejskie prawo wzorów przemysłowych | str. 643
13.1. Źródła i zasady ochrony wzorów wspólnotowych | str. 643
13.2. Pojęcie wzoru wspólnotowego. Wyłączenia spod ochrony | str. 644
13.3. Dwoistość form ochrony wzorów wspólnotowych | str. 645
13.3.1. Wspólnotowy wzór zarejestrowany | str. 646
13.3.2. Wspólnotowy wzór niezarejestrowany | str. 647
13.4. Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru wspólnotowego | str. 648
13.4.1. Nowość wzoru wspólnotowego | str. 648
13.4.2. Indywidualny charakter wzoru wspólnotowego | str. 649
13.5. Procedura rejestracji wzoru wspólnotowego | str. 650
13.5.1. Zgłoszenie wzoru wspólnotowego | str. 650
13.5.2. Decyzje EUIPO | str. 657
13.6. Prawo do zarejestrowanego i niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego i jego zakres | str. 657
13.7. Ustanie ochrony wzoru wspólnotowego | str. 659
13.7.1. Wygaśnięcie ochrony wzoru wspólnotowego | str. 659
13.7.2. Unieważnienie zarejestrowanego i niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str. 660
Rozdział V
Znaki towarowe  | str. 663
1. Źródła prawa | str. 663
1.1. Ochrona znaków towarowych w prawie międzynarodowym | str. 663
1.2. Ochrona znaków towarowych w prawie unijnym | str. 664
1.3. Ochrona znaków towarowych w prawie polskim | str. 666
2. Defi nicja znaku towarowego | str. 667
3. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca | str. 667
4. Wymagania w zakresie sposobu przedstawienia oznaczenia na potrzeby rejestracji | str. 669
5. Funkcje znaków towarowych | str. 675
6. Kategorie normatywne znaków towarowych | str. 676
6.1. Podział znaków towarowych według kryterium przedmiotu identyfikacji | str. 676
6.2. Podział znaków towarowych według kryterium stopnia powszechnej znajomości znaku | str. 677
6.3. Podział znaków towarowych według kryterium podmiotu używającego | str. 678
7. Rodzaje znaków towarowych ze względu na formę przedstawieniową | str. 682
7.1. Konwencjonalne znaki towarowe | str. 682
7.2. Niekonwencjonalne znaki towarowe | str. 684
7.2.1. Znaki przestrzenne | str. 684
7.2.2. Kolor i kombinacja kolorów | str. 685
7.2.3. Znaki dźwiękowe | str. 686
7.2.4. Znaki zapachowe | str. 687
7.2.5. Znaki smakowe | str. . 688
7.2.6. Inne znaki nietypowe | str. . 688
8. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego | str. 691
8.1. Przeszkody bezwzględne | str. 691
8.2. Przeszkody względne | str. 701
9. Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy | str. 704
9.1. Procedura rejestracji znaku towarowego – uwagi ogólne | str. 704
9.2. Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP | str. 705
9.3. Badanie formalnoprawne zgłoszenia znaku towarowego | str. 710
9.4. Badanie merytoryczne zgłoszenia znaku towarowego | str. 710
9.5. Uwagi osób trzecich . | str. . 712
9.6. Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego | str. 713
9.7. Decyzje Urzędu Patentowego RP | str. 719
9.8. Czynności Urzędu Patentowego RP po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego | str. 720
9.9. Opłaty rejestracyjne | str. 722
10. Treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy | str. 724
11. Obowiązek używania znaku towarowego . | str. 725
12. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy | str. . 728
13. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy | str. 733
13.1. Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy | str. 733
13.2. Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy | str. 737
14. Znak towarowy Unii Europejskiej | str. 742
14.1. Pojęcie unijnego znaku towarowego | str. 742
14.2. Podstawowe zasady unijnego prawa znaków towarowych | str. 743
14.3. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa do unijnego znaku towarowego | str. 743
14.4. Przeszkody bezwzględne udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej | str. 745
14.5. Przeszkody względne udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej | str. 749
14.6. Opłaty | str. 752
15. Treść prawa do unijnego znaku towarowego | str. 752
16. Ograniczenia prawa do unijnego znaku towarowego | str. 755
17.1. Unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego | str. 755
17.2. Wygaśnięcie prawa do unijnego znaku towarowego | str. 757
Rozdział VI
Oznaczenia geograficzne | str. 760
1. Źródła | str. 760
1.1. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie międzynarodowym | str. 760
1.2. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie unijnym | str. 763
1.3. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie polskim | str. 763
2. Pojęcie, rodzaje i funkcje oznaczeń geograficznych | str. . 764
2.1. Pojęcie oznaczeń geograficznych | str. 764
2.2. Rodzaje oznaczeń geograficznych | str. 767
2.3. Funkcje oznaczeń geograficznych | str. 770
2.4. Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe | str. 771
3. Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych w Polsce przed Urzędem Patentowym RP . | str. 772
3.1. Postępowanie o udzielenie prawa z rejestracji przed Urzędem Patentowym RP | str. 772
3.1.1. Podmiot zgłaszający | str. 777
3.1.2. Przeszkody rejestracji . | str. 779
3.1.3. Opłaty rejestracyjne | str. 781
3.1.4. Decyzje Urzędu Patentowego RP w sprawie rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 782
4. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 784
4.1. Charakter i treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 784
4.2. Ograniczenia prawa z rejestracji . | str. 787
4.3. Unieważnienie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 788
4.4. Wygaśnięcie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 790
5. Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w prawie unijnym | str. 790
5.1. Pojęcie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych | str. 790
5.2. Pojęcie produktów rolnych i środków spożywczych | str. 794
6. Procedura rejestracji geograficznych oznaczeń pochodzenia | str. 795
6.1. Procedura rejestracji geograficznych oznaczeń pochodzenia – uwagi ogólne | str. 795
6.2. Etap krajowy . | str. 795
6.2.1. Tymczasowa ochrona krajowa | str. 797
6.2.2. Postępowanie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń | str. 798
6.3. Etap unijny | str. . 799
6.3.1. Postępowanie w przypadku sprzeciwu | str. 800
6.3.2. Decyzje Komisji w sprawie rejestracji geograficznych oznaczeń pochodzenia | str. 802
7. Podmiot zgłaszający | str. 803
8. Treść wniosku o rejestrację | str. 804
9. Przeszkody rejestracji | str. 805
10. Opłaty | str. 808
11. Prawo z rejestracji i jego ochrona | str. 808
12. Cofnięcie rejestracji | str. 810
13. Stosunek ochrony krajowej oznaczeń geograficznych do unijnej ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia | str. 810
Rozdział VII
Topografie układów scalonych | str. 812
1. Źródła prawa | str. 812
1.1. Ochrona topografii układów scalonych w prawie unijnym | str. 812
1.2. Ochrona topografii układów scalonych w prawie polskim | str. 812
2. Ochrona TUS w prawie polskim | str. . 813
2.1. Pojęcie topografii układów scalonych | str. 813
2.2. Przesłanki zdolności rejestrowej topografii układów scalonych | str. 815
2.2.1. Przesłanka oryginalności topografii układu scalonego | str. 816
2.2.2. Przesłanka nieoczywistości | str. 817
2.3. Przeszkody rejestracji| str. 817
2.4. Postępowanie o udzielenie prawa z rejestracji topografii układów scalonych | str. 818
2.4.1. Uwagi ogólne | str. 818
2.4.2. Opłaty rejestracyjne | str. 820
2.5. Decyzje Urzędu Patentowego RP w sprawie rejestracji topografii układu scalonego | str. 821
2.5.1. Uwagi ogólne | str. 821
2.5.2. Treść prawa z rejestracji topografii układów scalonych | str. 823
2.6. Naruszenie prawa z rejestracji topografii układu scalonego | str. 823
2.7. Ograniczenie prawa z rejestracji topografii układu scalonego | str. 824
3. Unieważnienie prawa z rejestracji topografii układu scalonego | str. 826
4. Wygaśnięcie prawa z rejestracji topografii  układu scalonego | str. 827
5. Ochrona topografi i układów scalonych w prawie unijnym | str. 828
Rozdział VIII
Obrót prawami własności przemysłowej  | str. 830
1. Prawa własności przemysłowej jako przedmiot obrotu | str. 830
2. Umowy o przeniesienie praw własności przemysłowej | str. 831
2.1. Pojęcie i charakter umowy o przeniesienie praw własności przemysłowej | str. 831
2.2. Forma umowy o przeniesienie praw własności przemysłowej | str. 832
2.3. Wpis przeniesienia praw własności przemysłowej do rejestrów Urzędu Patentowego RP | str. 833
2.4. Umowa zbycia prawa do uzyskania prawa wyłącznego | str. 835
2.5. Umowa zbycia uprzedniego pierwszeństwa | str. 837
3. Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych | str. 837
3.1. Użytkowanie | str. 837
3.2. Zastaw | str. 839
3.3. Zastaw rejestrowy | str. 840
4. Dziedziczenie praw własności przemysłowej | str. 841
5. Licencje na korzystanie z dóbr własności przemysłowej | str. 841
5.1. Pojęcie i charakter umowy licencyjnej | str. 841
5.2. Forma umowy licencyjnej | str. 844
6. Rodzaje licencji | str. 844
6.1. Licencje wyłączne i niewyłączne | str. 844
6.2. Licencje pełne i ograniczone | str. 847
6.3. Licencje aktywne i pasywne | str. 848
6.4. Licencje przymusowe | str. 849
6.5. Licencje otwarte | str. 857
6.6. Licencje dorozumiane | str. 860
6.7. Sublicencje | str. 862
7. Wpis licencji do rejestrów Urzędu Patentowego RP | str. 864
Rozdział IX
Cywilnoprawna ochrona praw własności przemysłowe | str. 866
1. Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej | str. 866
1.1. Uwagi ogólne | str. 866
1.2. Roszczenie o zaniechanie | str. 867
1.3. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści | str. 869
1.4. Roszczenie o naprawienie szkody | str. 871
2. Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych | str. 875
3. Roszczenia względem nieuprawnionego z patentu | str. 879
4. Zakres czasowy dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia patentu | str. 880
5. Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych | str. 882
5.1. Roszczenia dotyczące znaków towarowych | str. 882
5.2. Roszczenia dotyczące oznaczeń geograficznych | str. 894
6. Legitymacja materialna do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej | str. 894
7. Przedawnienie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej | str. 897
Część III
POSTĘPOWANIA
Rozdział I
Właściwość organów w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej.
Pełnomocnicy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO | str. 903
1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) | str. 903
1.1. Utworzenie UPRP | str. 903
1.2. Struktura UPRP | str. 904
1.3. Zadania UPRP w sprawach własności przemysłowej | str. 907
1.4. Rejestry prowadzone przez UPRP | str. 910
1.5. Opłaty w postępowaniach przed UPRP | str. 912
1.6. Terminy w postępowaniach przed UPRP | str. 914
2. Europejski Urząd Patentowy (EUP) | str. 916
2.1. Utworzenie, siedziba i struktura EUP | str. 916
2.2. Zadania EUP | str. 917
3. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) | str. 917
3.1. Utworzenie, siedziba i struktura EUIPO | str. 917
3.2. Zadania EUIPO | str. 919
4. Pełnomocnicy w postępowaniach w sprawach z zakresu własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO | str. 920
4.1. Pełnomocnicy przed Urzędem Patentowym RP w postępowaniach w sprawach z zakresu własności przemysłowej | str. 920
4.1.1. Pełnomocnicy w sprawach wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych | str. 920
4.1.2. Pełnomocnicy w sprawach znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych | str. 921
4.2. Pełnomocnicy przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej | str. 922
5. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) | str. 924
Rozdział II
Postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej i kontrola sprawowana przez sądy administracyjne  | str. 926
1. Postępowania przed Urzędem Patentowym – zagadnienia wspólne | str. 926
1.1. Uwagi ogólne | str. 926
1.2. Terminy w postępowaniach przez Urzędem Patentowym | str. 926
1.2.1. Długość terminów wyznaczanych przez UPRP | str. 927
1.2.2. Przedłużenie terminu przez Urząd Patentowy | str. 928
1.3. Koszty postępowania przed Urzędem Patentowym . | str. 929
2. Postępowanie w przedmiocie udzielenia ochrony (postępowanie zgłoszeniowe i rejestrowe) | str. 929
2.1. Pojęcie i cele postępowań zgłoszeniowego i rejestrowego | str. 929
2.2. Strona postępowania w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji | str. 930
2.3. Przebieg postępowania oraz decyzje UPRP w postępowaniu o udzielenie ochrony | str. 931
2.4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzje wydawane przez Urząd Patentowy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy | str. 931
2.5. Zaskarżanie rozstrzygnięć Urzędu Patentowego do sądu administracyjnego | str. 933
3. Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego | str. 934
3.1. Uwagi ogólne | str. 934
3.2. Podmioty legitymowane do wniesienia sprzeciwu i podstawy materialnoprawne sprzeciwu | str. 934
3.3. Strony postępowania w sprawie sprzeciwu. Termin na wniesienie sprzeciwu | str. 935
3.4. Możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu | str. 936
3.5. Decyzje Urzędu Patentowego wydawane po rozpatrzeniu sprzeciwu. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy | str. 937
3.6. Zaskarżanie rozstrzygnięć Urzędu Patentowego do sądu administracyjnego | str. 938
4. Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji | str. 939
4.1. Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego – uwagi ogólne | str. 939
4.2. Forma wniesienia i podstawy sprzeciwu | str. 939
4.3. Termin do wniesienia sprzeciwu | str. 940
4.4. Legitymacja czynna do wniesienia sprzeciwu | str. 940
4.5. Specyfika i przebieg postępowania | str. 941
4.6. Decyzje Urzędu Patentowego | str. 942
5. Postępowanie sporne | str. 943
5.1. Postępowanie sporne – uwagi ogólne | str. 943
5.2. Sprawy rozpoznawane w trybie postępowania spornego | str. 944
5.3. Postępowanie sporne jako szczególne postępowanie administracyjne | str. 946
5.4. Rola Urzędu Patentowego w postępowaniu spornym | str. 946
5.5. Ciężar dowodu w postępowaniu spornym | str. 947
5.6. Zaskarżanie rozstrzygnięć Urzędu Patentowego do sądu administracyjnego | str. 947
6. Postępowanie sporne o unieważnienie prawa na wniosek | str. 948
6.1. Wniosek o unieważnienie prawa | str. 948
6.2. Zniesienie wymogu posiadania przez wnioskodawcę interesu prawnego w żądaniu unieważnienia prawa | str. 949
6.3. Decyzje Urzędu Patentowego w postępowaniu spornym w przedmiocie unieważnienia prawa | str. 951
6.4. Charakter prawny decyzji o unieważnieniu prawa | str. 951
7. Postępowanie w przedmiocie wygaśnięcia prawa | str. 952
7.1. Uwagi ogólne dotyczące wygaśnięcia praw własności przemysłowej | str. 952
7.2. Przyczyny i skutki wygaśnięcia praw własności przemysłowej | str. 952
8. Inne postępowania | str. 953
8.1. Postępowanie wpisowe | str. 953
8.1.1. Kompetencje Urzędu Patentowego w postępowaniu o dokonanie wpisu w rejestrze | str. 955
8.1.2. Charakter prawny wpisów i rejestrów Urzędu Patentowego | str. 955
9. Kontrola zgodności z prawem rozstrzygnięć Urzędu Patentowego RP sprawowana przez WSA w Warszawie i NSA | str. 956
9.1. Kognicja sądów administracyjnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej | str. 956
9.2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jako sąd pierwszej instancji | str. 957
9.3. Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd drugiej instancji | str. 958
Rozdział III
Postępowanie w sprawach własności intelektualnej  | str. 960
1. Postępowanie w sprawach własności intelektualnej – uwagi ogólne | str. 960
2. Sądy cywilne rozpoznające sprawy własności intelektualnej | str. 962
2.1. Uwagi ogólne | str. 962
2.2. Sądy pierwszej instancji w sprawach własności intelektualnej – wyodrębnione wydziały w pięciu sądach okręgowych | str. 962
2.3. Sąd Okręgowy w Warszawie jako tzw. sąd techniczny | str. 964
2.4. Sądy drugiej instancji w sprawach własności intelektualnej – wyodrębnione wydziały w dwóch sądach apelacyjnych | str. 965
3. Sprawy własności intelektualnej | str. 966
3.1. Pojęcie spraw własności intelektualnej | str. 966
3.2. Katalog spraw własności intelektualnej | str. 967
3.3. Niezwiązanie sądu własności intelektualnej postanowieniem innego sądu o przekazaniu sprawy | str. 969
4. Dualizm rozpoznawania przez sądy spraw z zakresu prawa własności przemysłowej | str. 970
4.1. Dualizm rozpoznawania spraw dotyczących praw własności przemysłowej | str. 970
4.2. Sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej rozpoznawane przez sądy cywilne (sądy IP) | str. 971
4.3. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa własności przemysłowej przez sądy administracyjne | str. 973
5. Tymczasowe środki ochrony w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej | str. 973
5.1. Uwagi ogólne | str. 973
5.2. Zabezpieczenie środka dowodowego | str. 974
5.2.1. Uzyskanie zgody sądu na zabezpieczenie środka dowodowego | str. 974
5.2.2. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia środka dowodowego | str. 975
5.2.3. Wykonanie postanowienia sądu o zabezpieczeniu środka dowodowego | str. 979
5.2.4. Zapoznanie się z zabezpieczonymi środkami dowodowymi | str. 981
5.2.5. Upadek zabezpieczenia | str. 981
5.3. Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego | str. 982
5.4. Wezwanie do udzielenia informacji | str. 984
5.5. Środki dowodzenia w sprawach własności intelektualnej a tajemnica przedsiębiorstwa obowiązanego | str. 987
6. Pełnomocnicy w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej | str. 989
6.1. Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym w sprawach własności intelektualnej – uwagi ogólne | str. 989
6.2. Obowiązkowe zastępstwo stron w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej | str. 990
6.3. Wyłączenia spod przymusu adwokacko -radcowsko -rzecznikowskiego | str. 991
6.4. Przymus adwokacko -radcowsko -rzecznikowski w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawach własności intelektualnej | str. 992
7. Powództwo wzajemne w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej | str. 993
7.1. Powództwo wzajemne – uwagi ogólne | str. 993
7.2. Dopuszczalność wniesienia powództwa wzajemnego | str. 994
7.3. Termin wniesienia powództwa wzajemnego | str. 996
7.4. Wymogi formalne dla pozwu wzajemnego | str. 996
7.5. Przebieg postępowania w razie wniesienia powództwa wzajemnego | str. 997
8. Powództwo o ustalenie w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej | str. 999
8.1. Powództwo o ustalenie – uwagi ogólne | str. 999
8.2. Interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie | str. 1000
8.3. Termin należycie wyznaczony przez powoda | str. 1001
ANEKS
Przepisy regulujące postępowania przed Urzędem Patentowym RP | str. 1005
1. Postępowanie w przedmiocie udzielenia ochrony (art. 235–254 p.w.p.) | str. 1005
2. Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (art. 15217–15223 p.w.p.) | str. 1013
3. Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa (art. 246–247 p.w.p.) | str. 1015
4. Postępowanie sporne (art. 255–258 p.w.p.) | str. 1017
5. Postępowanie wpisowe, tj. postępowanie w sprawie wpisu do rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy RP (art. 228–2311 p.w.p.) | str. 1022
Postępowanie w sprawach własności intelektualnej | str. 1025
1. Postępowanie w sprawach własności intelektualnej przed sądami IP (art. 47989–479129 k.p.c.) | str. 1025
O Autorkach | str. 1036
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.