Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik

ebook

- 13%

Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik

Justyna Andała-Sępkowska, Wojciech Bereszko

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 127.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-898-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej przygotowaną w oparciu o przepisy nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., a także zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.


Ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe pojęcia i instytucje oraz nieznane dotąd nowe rozwiązania. Autorzy przedstawili nowe przepisy poprzez porównanie ich z regulacjami wcześniej obowiązującymi. Wyjaśnili, które z dotychczas obowiązujących procedur, instytucji i zasad pozostają aktualne i wiążące, przywołując odpowiednie orzecznictwo.


Poradnik składa się z dziesięciu części, w których omówiono:

Założenia ogólne: zasady udzielania zamówień, politykę zakupową państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień, zamówienia mieszane, szacowanie wartości zamówienia i konkursu, komunikację zamawiającego z wykonawcami, czy też dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne: przygotowanie postępowania i analiza potrzeb zamawiającego, tryby udzielania zamówień, składanie i otwarcie ofert, aukcja elektroniczna, wybór najkorzystniejszej oferty i zakończenie postępowania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne: zakres zastosowania, tryby udzielania zamówień, wybór najkorzystniejszej oferty w progach krajowych lub unieważnienie postępowania.
Dodatkowe procedury: umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, konkurs, zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zamówienia sektorowe
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, tryby udzielania zamówień, umowa ramowa, wymagania w zakresie podwykonawstwa.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie: zabezpieczenie należytego wykonanie umowy, zmiana umowy, odstąpienie od umowy oraz unieważnienie, podwykonawstwo.
Organy właściwe w sprawach zamówień: Prezes Urzędu, Krajowa Izba Odwoławcza, Komitet ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych, Rada Zamówień Publicznych.
Środki ochrony prawnej: odwołanie i postępowanie odwoławcze.
Kontrola nad zamówieniami publicznymi: kontrola Prezesa Urzędu, kary pieniężne.Adresaci:


Książka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi: występujących w roli wykonawców, ich pełnomocników, doradców, a także wszystkich zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Tytuł
Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik
Autorzy
Justyna Andała-Sępkowska, Wojciech Bereszko
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-898-3
Seria
Duże Poradniki LEX
Rok wydania
2021
Liczba stron
522
Format
pdf
Spis treści
Wykaz najważniejszych skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Część pierwsza
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Rozdział I
Przedmiot regulacji | str. 21
1. Zakres spraw regulowanych ustawą – Prawo zamówień publicznych | str. 21
2. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych | str. 23
3. Definicje legalne | str. 28
4. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy | str. 35

Rozdział II
Zasady udzielania zamówień | str. 54
1. Zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców | str. 54
2. Przejrzystość i proporcjonalność | str. 57
3. Zasady dotyczące przedmiotu zamówienia | str. 60
4. Jawność postępowania | str. 62
5. Dane osobowe w postępowaniu | str. 63
6. Pisemność i język postępowania | str. 68

Rozdział III
Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień | str. 70
1. Polityka zakupowa państwa | str. 70
2. Plan postępowań o udzielenie zamówień | str. 72

Rozdział IV
Zamówienia o charakterze mieszanym | str. 74

Rozdział V
Szacowanie wartości zamówienia i konkursu | str. 79
1. Zasady szacowania wartości | str. 81
2. Sposoby szacowania | str. 84

Rozdział VI
Zamawiający | str. 90
1. Zamawiający | str. 90
2. Komisja przetargowa | str. 90
3. Konflikt interesów w przypadku wyłączenia | str. 91
4. Zamówienia wspólne | str. 99
5. Centralny zamawiający | str. 103

Rozdział VII
Wykonawcy | str. 107
1. Wykonawca | str. 107
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia | str. 108

Rozdział VIII
Komunikacja zamawiającego z wykonawcami | str. 113
1. Zasady komunikacji w postępowaniach | str. 116
2. Narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej | str. 119
3. Odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej | str. 123

Rozdział IX
Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia | str. 125
1. Protokół postępowania | str. 127
2. Dane osobowe | str. 133
3. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach | str. 134

Część druga
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE

Rozdział X
Przygotowanie postępowania. Analiza potrzeb zamawiającego | str. 137
1. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców | str. 137
2. Przekazywanie ogłoszeń przez zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej | str. 140
3. Ustalenie niektórych warunków zamówienia | str. 142
3.1. Zamówienia w częściach | str. 142
3.2. Oferta wariantowa | str. 142
4. Komunikacja w postępowaniu | str. 143
5. Klauzule społeczne | str. 143
6. Wymóg zatrudnienia | str. 145
7. Dodatkowe aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne | str. 145
8. Wadium | str. 146
9. Opis przedmiotu zamówienia | str. 149
10. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane | str. 154
11. Przedmiotowe środki dowodowe | str. 154
12. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia | str. 157
13. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – warunki udziału w postępowaniu | str. 162
14. Udostępnienie zasobów | str. 164
15. Podmiotowe środki dowodowe | str. 166

Rozdział XI
Tryby udzielania zamówień – zasady ogólne | str. 176

Rozdział XII
Tryb przetargu nieograniczonego | str. 181
1. Wszczęcie postępowania | str. 181
2. Specyfikacja warunków zamówienia | str. 189
3. Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia | str. 191
4. Terminy składania ofert | str. 194
5. Procedura odwrócona | str. 195

Rozdział XIII
Przetarg ograniczony | str. 196
1. Wszczęcie przetargu ograniczonego | str. 198
2. Specyfikacja warunków zamówienia | str. 198
3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (terminy) | str. 201
4. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zaproszenie do składania ofert | str. 201

Rozdział XIV
Negocjacje z ogłoszeniem | str. 205
1. Przesłanki umożliwiające zastosowanie negocjacji z ogłoszeniem | str. 205
2. Opis potrzeb i wymagań | str. 207
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu | str. 211
4. Zaproszenie i składanie ofert | str. 213
5. Procedura | str. 214

Rozdział XV
Dialog konkurencyjny | str. 219
1. Przesłanki umożliwiające zastosowanie dialogu konkurencyjnego | str. 219
2. Kryteria oceny ofert i opis potrzeb i wymagań | str. 221
3. Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego | str. 225
4. Przebieg dialogu konkurencyjnego | str. 225

Rozdział XVI
Partnerstwo innowacyjne | str. 228
1. Charakterystyka partnerstwa innowacyjnego | str. 228
2. Opis potrzeb i wymagań | str. 229
3. Przebieg partnerstwa innowacyjnego | str. 233

Rozdział XVII
Negocjacje bez ogłoszenia | str. 242
1. Przesłanki umożliwiające zastosowanie negocjacji bez ogłoszenia | str. 242
2. Przebieg negocjacji bez ogłoszenia | str. 243

Rozdział XVIII
Zamówienie z wolnej ręki | str. 247
1. Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych | str. 247
2. Działalność twórcza lub artystyczna | str. 249
3. Dostawy w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych | str. 251
4. Nagroda w konkursie | str. 251
5. Wyjątkowa sytuacja | str. 253
6. Nieudany przetarg | str. 253
7. Powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych | str. 256
8. Dodatkowe dostawy | str. 256
9. Inne przesłanki | str. 257
10. Zamówienia typu in-house | str. 258

Rozdział XIX
Składanie i otwarcie ofert | str. 262
1. Składanie ofert | str. 262
2. Otwarcie ofert | str. 264
3. Ocena ofert | str. 266
4. Rażąco niska cena | str. 267
5. Powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego | str. 268

Rozdział XX
Aukcja elektroniczna | str. 273

Rozdział XXI
Wybór najkorzystniejszej oferty | str. 276
1. Kryteria oceny ofert | str. 276
2. Czynności dokonywane po wyborze oferty najkorzystniejszej | str. 282

Rozdział XXII
Zakończenie postępowania | str. 283
1. Zawarcie umowy | str. 283
2. Unieważnienie postępowania | str. 285

Część trzecia
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE

Rozdział XXIII
Zakres zastosowania | str. 293
1. Ogłoszenia | str. 297
2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców | str. 300

Rozdział XXIV
Tryb podstawowy udzielania zamówień | str. 302
1. Wszczęcie postępowania | str. 303
2. Wariant pierwszy trybu podstawowego | str. 303
3. Wariant drugi trybu podstawowego | str. 307
4. Wariant trzeci trybu podstawowego z negocjacjami | str. 310

Rozdział XXV
Partnerstwo innowacyjne w progach krajowych | str. 314

Rozdział XXVI
Negocjacje bez ogłoszenia w progach krajowych | str. 317

Rozdział XXVII
Zamówienie z wolnej ręki w progach krajowych | str. 321

Rozdział XXVIII
Wybór najkorzystniejszej oferty w progach krajowych/unieważnienie postępowania | str. 325

Część czwarta
DODATKOWE PROCEDURY

Rozdział XXIX
Umowa ramowa | str. 329

Rozdział XXX
Dynamiczny system zakupów | str. 334

Rozdział XXXI
Konkurs | str. 339

Rozdział XXXII
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi | str. 350

Część piąta
ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Rozdział XXXIII
Informacje podstawowe | str. 361
1. Okresowe ogłoszenie informacyjne | str. 367
2. System kwalifikowania wykonawców | str. 371
3. Tryby udzielania zamówień sektorowych | str. 374
4. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych | str. 380
5. Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego | str. 383

Część szósta
ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Rozdział XXXIV
Informacje podstawowe | str. 389

Rozdział XXXV
Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 393

Rozdział XXXVI
Tryby udzielania zamówień w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 404

Rozdział XXXVII
Umowa ramowa w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 417

Rozdział XXXVIII
Wymagania w zakresie podwykonawstwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 418

Część siódma
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ WYKONANIE

Rozdział XXXIX
Informacje podstawowe | str. 423
1. Umowa na roboty budowlane | str. 426
2. Prawo opcji | str. 428
3. Zaliczki, wynagrodzenie w częściach | str. 429
4. Raport z realizacji zamówienia | str. 430

Rozdział XL
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | str. 432

Rozdział XLI
Zmiana umowy | str. 436

Rozdział XLII
Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie | str. 442

Rozdział XLIII
Podwykonawstwo | str. 446

Część ósma
ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ

Rozdział XLIV
Prezes Urzędu | str. 455

Rozdział XLV
Krajowa Izba Odwoławcza | str. 460

Rozdział XLVI
Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych | str. 471

Rozdział XLVII
Rada Zamówień Publicznych | str. 473

Część dziewiąta
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Rozdział XLVIII
Postępowanie odwoławcze | str. 477

Rozdział XLIX
Odwołanie | str. 480
1. Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego | str. 484
2. Przystąpienie do postępowania odwoławczego | str. 486
3. Odrzucenie odwołania | str. 486
4. Dowody | str. 487
5. Rozpoznanie odwołania | str. 490
6. Rozprawa | str. 491
7. Orzeczenia Izby | str. 492
8. Protokół | str. 495
9. Koszty postępowania odwoławczego | str. 496
10. Zakaz zawarcia umowy | str. 498
11. Postępowanie skargowe | str. 499
12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów | str. 501

Część dziesiąta
KONTROLA NAD ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI

Rozdział L
Kontrola udzielania zamówień | str. 505

Rozdział LI
Kontrola Prezesa Urzędu | str. 507
1. Kontrola doraźna | str. 508
2. Kontrola uprzednia | str. 510

Rozdział LII
Kary pieniężne | str. 513

Wykaz aktów prawnych | str. 515

Wykaz orzecznictwa | str. 519
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.