Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 247.00 zł 213.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 213.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-650-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które:

upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o ich udzielenie oraz wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami,
wprowadzają elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikacji postanowień umów o zamówienia publiczne oraz ich wypowiedzenia,
promują wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności,a także niezależnie od uregulowań wynikających z wdrażanych dyrektyw zmiany dotyczące m.in.:

stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
katalogu wyłączeń z reżimu ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych, czy też
możliwości udzielania zaliczek wykonawcom.Publikacja stanowi kompendium wiedzy mające na celu zapoznanie Czytelników z teoretycznym i praktycznym aspektem unormowań dotyczących prawa zamówień publicznych - wynikających z regulacji unijnych, aktów prawa krajowego (w tym zestawienia przepisów rangi ustawowej oraz rozporządzeń), orzecznictwa ETS i TSUE, SN, KIO i sądów powszechnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się zamówieniami w praktyce - zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców - oraz dla ich pełnomocników, w tym będących adwokatami bądź radcami prawnymi, a także dla osób kontrolujących prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Tytuł
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Autorzy
Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-650-0
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2017
Liczba stron
1504
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 7

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) | str. 11

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 13
Rozdział 1. Przedmiot regulacji | str. 13
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień | str. 133
Rozdział 2a. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami | str. 166
Rozdział 3. Ogłoszenia | str. 177

DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia | str. 188
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy | str. 188
Rozdział 2. Przygotowanie postępowania | str. 470
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień | str. 564
Oddział 1. Przetarg nieograniczony | str. 564
Oddział 2. Przetarg ograniczony | str. 605
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem | str. 620
Oddział 3a. Dialog konkurencyjny | str. 633
Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia | str. 662
Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki | str. 671
Oddział 6. Zapytanie o cenę | str. 709
Oddział 6a. Partnerstwo innowacyjne | str. 714
Oddział 7. Licytacja elektroniczna | str. 741
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty | str. 751
Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań | str. 888

DZIAŁ III. Przepisy szczególne | str. 899
Rozdział 1. Umowy ramowe | str. 899
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów | str. 909
Rozdział 3. Konkurs | str. 919
Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych | str. 938
Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 938
Rozdział 5. Zamówienia sektorowe | str. 998
Rozdział 6. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi | str. 1046

DZIAŁ IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych | str. 1068

DZIAŁ V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych | str. 1208
Rozdział 1. Zakres działania | str. 1208
Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych | str. 1217
Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień | str. 1222
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 1222
Oddział 2. Kontrola doraźna | str. 1227
Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | str. 1233
Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza | str. 1236
Rozdział 5. (uchylony) | str. 1255

DZIAŁ VI. Środki ochrony prawnej | str. 1256
Rozdział 1. Przepisy wspólne | str. 1256
Rozdział 2. Odwołanie | str. 1271
Rozdział 3. Skarga do sądu | str. 1387

DZIAŁ VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str. 1411

DZIAŁ VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1416

DZIAŁ IX. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1417
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.