Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Józef Edmund Nowicki, Mikołaj Kołecki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 230.00 zł 198.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 198.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-877-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, dogłębną analizę orzecznictwa, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych i wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


Część dotycząca robót budowlanych zawiera szczegółowe omówienie umowy o roboty budowlane, procesu budowlanego, odbiorów budowlanych, form wynagrodzeń w robotach budowlanych, robót dodatkowych, robót zamiennych oraz bogate i aktualne orzecznictwo.


Opracowanie pozwoli zamawiającym uniknąć błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcom umożliwi uniknięcie wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty oraz skuteczne wnoszenie środków ochrony prawnej.


Komentarz zawiera najnowsze zmiany, dotyczące m.in.: elektronizacji zamówień publicznych, krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, pracowniczych planów kapitałowych.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi oraz świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jak również ich pełno-mocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi i osób przeprowadzających kontrolę zamówień publicznych.

Tytuł
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Autorzy
Józef Edmund Nowicki, Mikołaj Kołecki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-877-0
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2019
Liczba stron
1472
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 21

25 lat Prawa zamówień publicznych w Polsce | str. 29

Od Autorów | str. 31

Ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) | str. 33

Dział I. Przepisy ogólne | str. 35
Rozdział 1. Przedmiot regulacji | str. 35
Art. 1. [Zakres przedmiotowy] | str. 35
Art. 2. [Definicje] | str. 40
Art. 2a–2b. (uchylone). | str. 79
Art. 2c. [Delegacja do wydania rozporządzenia określającego wykaz robót budowlanych] | str. 79
Art. 3. [Zakres podmiotowy] | str. 79
Art. 4. [Zakres przedmiotowy – wyłączenia] | str. 105
Art. 4a. (uchylony). | str. 136
Art. 4aa. [Delegacja ustawowa – wykaz dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu] | str. 136
Art. 4aa. (uchylony). | str. 137
Art. 4b. [Wyłączenia stosowania ustawy] | str. 137
Art. 4c. [Ocena interesu bezpieczeństwa państwa] | str. 140
Art. 4d. [Wyłączenia stosowania ustawy] | str. 142
Art. 5–5a. (uchylone). | str. 152
Art. 5b. [Zakaz łączenia lub dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy] | str. 152
Art. 5c. [Zamówienia mieszane, do których mają zastosowanie te same przepisy ustawy] | str. 153
Art. 5d. [Zamówienia mieszane, do których mają zastosowanie różne przepisy ustawy] | str. 157
Art. 5e. [Zamówienia udzielane w celu wykonywania co najmniej dwóch różnych rodzajów działalności] | str. 158
Art. 5f. [Przypadki, gdy przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony] | str. 159
Art. 5g. [Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa] | str. 159
Art. 6. (uchylony). | str. 160
Art. 6a. [Zamówienia udzielane w częściach] | str. 160
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień | str. 162
Art. 7. [Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia; zasady udzielania zamówienia] | str. 162
Art. 8. [Jawność postępowania o udzielenie zamówienia; ograniczony dostęp do informacji; zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa] | str. 170
Art. 8a. [Stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. a zasada jawności postępowania] | str. 188
Art. 9. [Forma postępowania o udzielenie zamówienia, język postępowania] | str. 191
Art. 9a. [Reguły wyznaczania terminów składania wniosków] | str. 195
Art. 10. [Tryby udzielania zamówienia] | str. 198
Rozdział 2a. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami | str. 199
Art. 10a. [Używanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia] | str. 199
Art. 10b. [Wymagania wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji] | str. 215
Art. 10c. [Odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej] | str. 215
Art. 10d. [Użycie innych niż ogólnodostępne narzędzi, urządze lub formatów plików] | str. 217
Art. 10e. [Użycie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych] | str. 217
Art. 10f. [Wskazanie powodów odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej] | str. 218
Art. 10g. [Delegacja ustawowa – wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej] | str. 218
Rozdział 3. Ogłoszenia | str. 222
Art. 11. [Zamieszczanie i publikowanie ogłoszeń] | str. 222
Art. 11a. [Obowiązek udokumentowania publikacji ogłoszeń] | str. 227
Art. 11b. [Publikacja ogłoszenia o zamówieniu o wartości poniżej progów unijnych] | str. 227
Art. 11c. [Zmiana ogłoszenia przez sprostowanie lub ogłoszenie zmian] | str. 228
Art. 12. (uchylony). | str. 229
Art. 12a. [Zmiana treści ogłoszenia] | str. 229
Art. 13. [Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach] | str. 231
Art. 13a. [Plan postępowań o udzielenie zamówień] | str. 233

Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia | str. 236
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy | str. 236
Art. 14. [Odesłanie do Kodeksu cywilnego; koniec terminu w sobotę lub dzień wolny od pracy] | str. 236
Art. 15. [Podmioty przygotowujące i przeprowadzające postępowanie] | str. 238
Art. 15a. [Wskazanie centralnego zamawiającego] | str. 241
Art. 15b. [Zadania centralnego zamawiającego] | str. 242
Art. 15c. [Wskazanie lub powołanie centralnego zamawiającego przez jednostkę samorządu terytorialnego] | str. 244
Art. 15d. [Centralny zamawiający z innego państwa członkowskiego UE] | str. 244
Art. 15e. [Współdziałanie zamawiających z różnych państw członkowskich UE] | str. 245
Art. 15f. [Utworzenie wspólnego podmiotu z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE] | str. 246
Art. 16. [Wspólne przeprowadzanie postępowania i udzielanie zamówienia] | str. 247
Art. 17. [Wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu] | str. 252
Art. 18. [Odpowiedzialność kierownika zamawiającego] | str. 265
Art. 19. [Powołanie komisji przetargowej] | str. 267
Art. 20. [Zadania komisji przetargowej] | str. 269
Art. 20a. [Powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia] | str. 271
Art. 21. [Skład i organizacja komisji przetargowej; powoływanie biegłych] | str. 273
Art. 22. [Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie; opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków] | str. 276
Art. 22a. [Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów] | str. 287
Art. 22b. [Obowiązek wpisu do rejestru zawodowego, posiadania odpowiedniego zezwolenia lub przynależności do organizacji] | str. 302
Art. 22c. [Wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców] | str. 303
Art. 22d. [Wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców] | str. 327
Art. 23. [Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia] | str. 336
Art. 24. [Przesłanki wykluczania wykonawców z postępowania; procedura] | str. 342
Art. 24a. (uchylony). | str. 397
Art. 24aa. [Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia po ocenie ofert] | str. 397
Art. 24b. (uchylony). | str. 403
Art. 25. [Oświadczenia (dokumenty) niezbędne do przeprowadzenia postępowania] | str. 403
Art. 25a. [Oświadczenie wykonawcy i dodatkowe dokumenty dołączane do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu] | str. 408
Art. 26. [Prawo żądania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu] | str. 417
Art. 27–28. (uchylone). | str. 447
Rozdział 2. Przygotowanie postępowania | str. 447
Art. 29. [Zasady opisywania przedmiotu zamówienia] | str. 447
Art. 30. [Sposób opisywania przedmiotu zamówienia; normy (specyfikacje) techniczne] | str. 477
Art. 30a. [Użycie oznakowania w opisie przedmiotu zamówienia] | str. 481
Art. 30b. [Wymóg przedstawienia certyfikatu] | str. 483
Art. 31. [Sposób opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane] | str. 485
Art. 31a. [Dialog techniczny] | str. 497
Art. 31b. [Zamieszczenie informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego] | str. 499
Art. 31c. [Zamieszczenie informacji o zastosowaniu dialogu technicznego] | str. 500
Art. 31d. [Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podmiotu uczestniczącego w przygotowaniu postępowania] | str. 500
Art. 32. [Zasady ustalania wartości zamówienia] | str. 501
Art. 33. [Zasady ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane] | str. 507
Art. 34. [Zasady ustalania wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo] | str. 518
Art. 35. [Termin ustalenia wartości zamówienia; zmiana wartości zamówienia] | str. 527
Art. 36. [Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – treść] | str. 528
Art. 36a. [Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia] | str. 548
Art. 36aa. [Podzielenie zamówienia na części] | str. 553
Art. 36b. [Wskazanie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy] | str. 560
Art. 36ba. [Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie jego realizacji] | str. 563
Art. 36c. [Możliwość korzystania z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów] | str. 564
Art. 37. [Udostępnianie SIWZ] | str. 565
Art. 38. [Wyjaśnianie treści SIWZ] | str. 570
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień | str. 583
Oddział 1. Przetarg nieograniczony | str. 583
Art. 39. [Przetarg nieograniczony – definicja] | str. 583
Art. 40. [Przetarg nieograniczony – ogłoszenie o zamówieniu] | str. 583
Art. 41. [Treść ogłoszenia o zamówieniu] | str. 588
Art. 42. [Udostępnianie SIWZ] | str. 590
Art. 43. [Termin składania ofert] | str. 594
Art. 44. (uchylony). | str. 598
Art. 45. [Wadium – wysokość, zasady wnoszenia] | str. 598
Art. 46. [Zwrot wadium; ponowne wniesienie wadium; zatrzymanie wadium] | str. 628
Oddział 2. Przetarg ograniczony | str. 644
Art. 47. [Przetarg ograniczony – definicja] | str. 644
Art. 48. [Przetarg ograniczony – ogłoszenie o zamówieniu] | str. 645
Art. 49. [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu] | str. 648
Art. 50. [Zwrot wniosku; zakaz zapoznania się z treścią wniosków przed upływem terminu na ich składanie] | str. 649
Art. 51. [Zaproszenie do składania ofert; informacja o wynikach oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu] | str. 650
Art. 52. [Termin składania ofert] | str. 655
Art. 53. [Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym] | str. 657
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem | str. 657
Art. 54. [Negocjacje z ogłoszeniem – definicja] | str. 657
Art. 55. [Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem] | str. 658
Art. 55a. [Dodatkowe informacje zamieszczane w ogłoszeniu] | str. 662
Art. 56. [Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i ograniczonym] | str. 662
Art. 57. [Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; zaproszenie do składania ofert wstępnych; termin składania ofert wstępnych] | str. 664
Art. 58. [Zaproszenie do negocjacji; negocjacje; podział negocjacji na etapy] | str. 668
Art. 59. [Zmiany SIWZ po zakończeniu negocjacji] | str. 670
Art. 60. [Zaproszenie do składania ofert; termin składania ofert] | str. 670
Oddział 3a. Dialog konkurencyjny | str. 672
Art. 60a. [Dialog konkurencyjny – definicja] | str. 672
Art. 60b. [Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego] | str. 673
Art. 60c. [Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i ograniczonym] | str. 674
Art. 60d. [Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; zaproszenie do dialogu konkurencyjnego] | str. 675
Art. 60e. [Zasady prowadzenia dialogu konkurencyjnego; zaproszenie do składania ofert; termin składania ofert] | str. 677
Art. 60f. [Negocjowanie ostatecznych warunków umowy] | str. 679
Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia | str. 679
Art. 61. [Negocjacje bez ogłoszenia – definicja] | str. 679
Art. 62. [Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia; zawiadomienie o wszczęciu postępowania; publikacja ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy; informacja o unieważnieniu postępowania] | str. 680
Art. 63. [Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia] | str. 685
Art. 64. [Termin składania ofert; wadium] | str. 686
Art. 65. [Odesłanie do przepisów trybu negocjacji z ogłoszeniem] | str. 687
Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki | str. 687
Art. 66. [Zamówienie z wolnej ręki; ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy] | str. 687
Art. 67. [Przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki] | str. 691
Art. 68. [Elementy zaproszenia do negocjacji; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu] | str. 739
Oddział 6. Zapytanie o cenę | str. 742
Art. 69. [Zapytanie o cenę – definicja] | str. 742
Art. 70. [Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę] | str. 742
Art. 71. [Zaproszenie do składania ofert] | str. 749
Art. 72. [Zasady oferowania ceny; zasady udzielania zamówień] | str. 750
Art. 73. [Odesłanie do przepisów o przetargu nieograniczonym i negocjacji bez ogłoszenia] | str. 750
Oddział 6a. Partnerstwo innowacyjne | str. 751
Art. 73a. [Zakup innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych] | str. 751
Art. 73b. [Treść ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ] | str. 756
Art. 73c. [Stosowanie przepisów o przetargu nieograniczonym i przetargu ograniczonym] | str. 757
Art. 73d. [Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu] | str. 757
Art. 73e. [Terminy – odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 758
Art. 73f. [Wybór najkorzystniejszej oferty] | str. 758
Art. 73g. [Ustanowienie partnerstwa innowacyjnego] | str. 759
Art. 73h. [Zasady partnerstwa innowacyjnego] | str. 760
Oddział 7. Licytacja elektroniczna | str. 761
Art. 74. [Licytacja elektroniczna – definicja; przesłanki udzielenia zamówienia w trybie licytacji elektronicznej] | str. 761
Art. 75. [Treść ogłoszenia o zamówieniu] | str. 762
Art. 76. [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zaproszenie do składania ofert; wadium;
otwarcie licytacji] | str. 764
Art. 77. [Termin i sposób przekazywania wniosków (oświadczeń, informacji)] | str. 765
Art. 78. [Sposób składania oferty; związanie ofertą] | str. 766
Art. 79. [Etapy licytacji elektronicznej] | str. 766
Art. 80. [Przesłanki zamykania licytacji elektronicznej; zasady udzielania zamówienia] | str. 767
Art. 81. [Odesłanie do przepisów o SIWZ i wyborze najkorzystniejszej oferty] | str. 768
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty | str. 769
Art. 82. [Zasady składania ofert] | str. 769
Art. 83. [Dopuszczalność składania oferty wariantowej] | str. 789
Art. 84. [Zmiana lub wycofanie oferty; zwracanie ofert] | str. 790
Art. 85. [Termin związania ofertą; przedłużenie terminu związania ofertą] | str. 792
Art. 86. [Otwarcie ofert] | str. 802
Art. 87. [Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert; doprecyzowanie treści ofert; zasady poprawiania ofert przez zamawiającego] | str. 808
Art. 88. (uchylony). | str. 833
Art. 89. [Przesłanki odrzucenia oferty] | str. 833
Art. 90. [Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie; odrzucenie oferty] | str. 860
Art. 91. [Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty; kryteria oceny oferty; składanie ofert dodatkowych] | str. 873
Art. 91a. [Zasady organizacji aukcji elektronicznej] | str. 889
Art. 91b. [Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej; termin otwarcia aukcji; sposób oceny oferty] | str. 894
Art. 91c. [Zasady przeprowadzania aukcji] | str. 895
Art. 91d. [Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego] | str. 898
Art. 91e. [Zamknięcie aukcji elektronicznej] | str. 899
Art. 92. [Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty; publikacja informacji] | str. 899
Art. 93. [Przesłanki unieważnienia postępowania] | str. 903
Art. 94. [Termin zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia; wybór innej oferty najkorzystniejszej] | str. 928
Art. 95. [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia] | str. 936
Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań | str. 938
Art. 96. [Protokół postępowania o udzielenie zamówienia; załączniki] | str. 938
Art. 97. [Przechowywanie protokołu; zwrot planów (projektów, rysunków, modeli)] | str. 945
Art. 98. [Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach] | str. 947

Dział III. Przepisy szczególne | str. 974
Rozdział 1. Umowy ramowe | str. 974
Art. 99. [Umowa ramowa] | str. 974
Art. 100. [Zasady zawierania umowy ramowej – okres, liczba wykonawców] | str. 976
Art. 101. (uchylony). | str. 977
Art. 101a. [Zasady udzielania zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową] | str. 977
Art. 101b. [Złożenie katalogów elektronicznych] | str. 980
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów | str. 981
Art. 102. [Zasady ustanawiania dynamicznego systemu zakupów] | str. 981
Art. 103. [Reguła pełnej elektronizacji] | str. 982
Art. 104. [Udostępnianie SIWZ i innych informacji] | str. 982
Art. 104a. [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów] | str. 983
Art. 104b. [Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu] | str. 983
Art. 104c. [Zaproszenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów] | str. 984
Art. 104d. [Wezwanie do złożenia nowych oświadczeń] | str. 984
Art. 104e. [Zaproszenie uczestników systemu do składania ofert] | str. 984
Art. 104f. [Bezpłatność dostępu do systemu] | str. 985
Art. 104g. [Złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych] | str. 985
Art. 105–109. (uchylone). | str. 986
Rozdział 3. Konkurs | str. 986
Art. 110. [Konkurs – definicja] | str. 986
Art. 111. [Nagrody; wartość konkursu] | str. 988
Art. 112. [Organizator konkursu; sąd konkursowy] | str. 989
Art. 113. [Zadania sądu konkursowego] | str. 991
Art. 114. [Nadzór nad sądem konkursowym] | str. 992
Art. 115. [Ogłoszenie o konkursie – publikacja, treść] | str. 992
Art. 116. [Regulamin konkursu] | str. 993
Art. 117. [Formy konkursu: konkurs jednoetapowy i dwuetapowy] | str. 998
Art. 118. [Uczestnicy konkursu] | str. 998
Art. 119. [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie] | str. 999
Art. 120. [Zasady dopuszczania do udziału w konkursie] | str. 999
Art. 121. [Zasady składania prac konkursowych] | str. 1001
Art. 122. [Rozstrzygnięcie konkursu] | str. 1001
Art. 123. [Zawiadomienie o wynikach konkursu; protokół z przebiegu prac sądu konkursowego] | str. 1002
Art. 124. [Przesłanki unieważnienia konkursu] | str. 1003
Art. 125. [Wypłacenie nagrody] | str. 1003
Art. 126. [Ogłoszenie o wynikach konkursu] | str. 1004
Art. 127. [Przechowywanie dokumentacji konkursowej; zasady zwrotu prac konkursowych] | str. 1004
Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych | str. 1005
Art. 128–131. (uchylone). | str. 1005
Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 1005
Art. 131a. [Zasady udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa] | str. 1005
Art. 131b. [Zasady wyłączenia w stosowaniu przepisów ustawy] | str. 1015
Art. 131ba. [Postępowanie nieuwzględniane w planie postępowań o udzielenie zamówień] | str. 1018
Art. 131bb. [Zamówienia dotyczące usług o charakterze niepriorytetowym] | str. 1018
Art. 131bc. [Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami] | str. 1019
Art. 131c. [Przekazywanie wstępnego ogłoszenia informacyjnego; wymogi formalne] | str. 1020
Art. 131d. [Ograniczenia podmiotowe] | str. 1020
Art. 131da. [Przekazanie ogłoszenia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa Urzędowi Publikacji UE] | str. 1021
Art. 131e. [Przesłanki uzupełniające wykluczenia wskazane w art. 24] | str. 1021
Art. 131f. [Rękojmia zachowania tajemnicy informacji niejawnych] | str. 1026
Art. 131g. [Wymogi formalne związane z realizacją zamówienia] | str. 1028
Art. 131h. [Ograniczenia dotyczące sposobów udzielania zamówień] | str. 1032
Art. 131i. [Regulacja umowy ramowej] | str. 1042
Art. 131ia. [Udostępnianie SIWZ i terminy w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa] | str. 1043
Art. 131j. [Warunki podmiotowe skuteczności postępowania] | str. 1044
Art. 131k. [Kryteria oceny oferty] | str. 1045
Art. 131l. [Przyczyny, postępowanie i skutki odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania] | str. 1047
Art. 131m. [Uprawnienie zamawiającego do zobowiązania wykonawców zamówienia do zawarcia umów o podwykonawstwo] | str. 1048
Art. 131n. [Ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo] | str. 1049
Art. 131o. [Zawarcie umowy ramowej w sprawie powierzenia podwykonawstwa] | str. 1050
Art. 131p. [Realizacja w ramach podwykonawstwa części wartości umowy] | str. 1050
Art. 131r. [Odmowa wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą] | str. 1051
Art. 131s. [Stosowanie innych przepisów] | str. 1051
Art. 131t. [Przesłanki nieudzielenia zamówienia] | str. 1052
Art. 131u. [Podmioty, których nie uznaje się za podwykonawców] | str. 1053
Art. 131v. [Ograniczenia w zakresie jawności postępowania] | str. 1054
Art. 131w. [Zasady udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia] | str. 1056
Rozdział 5. Zamówienia sektorowe | str. 1057
Art. 132. [Zamówienia sektorowe – definicja; odpowiednie stosowanie przepisów o zamówieniach sektorowych] | str. 1057
Art. 133. [Zasady stosowania ustawy do zamówień sektorowych; informacja o udzielonych zamówieniach sektorowych] | str. 1067
Art. 134. [Tryby udzielania zamówienia sektorowego] | str. 1068
Art. 134a. [System kwalifikowania wykonawców] | str. 1072
Art. 134b. [Procedura tworzenia systemu kwalifikowania wykonawców] | str. 1074
Art. 134c. [Obowiązki zamawiającego i wykonawców] | str. 1075
Art. 134d. [Powiadomienie o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców] | str. 1075
Art. 134e. [Wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia sektorowego] | str. 1076
Art. 135. [Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych – treść, termin składania ofert] | str. 1077
Art. 136. [Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych] | str. 1079
Art. 137. [Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych na usługi o charakterze użyteczności publicznej] | str. 1083
Art. 138. [Przesłanki wyłączenia stosowania ustawy do zamówień sektorowych] | str. 1085
Art. 138a. [Wyłączenia podmiotowe stosowania ustawy do zamówień sektorowych] | str. 1086
Art. 138b. [Dopuszczalność odstąpienia od powołania komisji przetargowej] | str. 1087
Art. 138c. [Uprawnienia zamawiającego; zasady wyboru najkorzystniejszej oferty] | str. 1088
Art. 138d–138e. (uchylone). | str. 1090
Art. 138f. [Wyłączenie stosowania ustawy do zamawiających działających na rynku konkurencyjnym; wniosek o stwierdzenie, że zamawiający działa na rynku konkurencyjnym; analiza rynku] | str. 1090
Rozdział 6. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi | str. 1091
Art. 138g. [Zakres stosowania przepisów o zamówieniach na usługi społeczne] | str. 1091
Art. 138h. [Usługi społeczne] | str. 1093
Art. 138i. [Ogłoszenie o zamówieniu] | str. 1095
Art. 138j. [Zamówienia sektorowe na usługi społeczne] | str. 1097
Art. 138k. [Określenie sposobu prowadzenia postępowania] | str. 1097
Art. 138l. [Postępowanie o udzielenie zamówienia – przepis odsyłający] | str. 1098
Art. 138m. [Zamówienia na usługi społeczne – przepis odsyłający] | str. 1098
Art. 138n. [Tryby prowadzenia postępowania] | str. 1099
Art. 138o. [Postępowanie w przypadku zamówień o mniejszej wartości] | str. 1100
Art. 138p. [Ograniczenia podmiotowe w przypadku zamówień na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne] | str. 1115
Art. 138q. [Terminy składania ofert i wniosków] | str. 1118
Art. 138r. [Wybór najkorzystniejszej oferty] | str. 1118
Art. 138s. [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia] | str. 1119

Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych | str. 1120
Art. 139. [Odesłanie do Kodeksu cywilnego; forma umów; jawność umów] | str. 1120
Art. 140. [Tożsamość zakresu świadczeń wynikających z umowy i oferty; unieważnienie umowy w części] | str. 1142
Art. 141. [Solidarna odpowiedzialność wykonawców] | str. 1145
Art. 142. [Umowy zawierane na czas oznaczony – okres, na jaki zawierana jest umowa] | str. 1148
Art. 143. [Umowy zawierane na czas nieoznaczony] | str. 1152
Art. 143a. [Zapłata wynagrodzenia w przypadku zamówień na roboty budowlane o terminie wykonania dłuższym niż 12 miesięcy] | str. 1153
Art. 143b. [Umowa o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane] | str. 1155
Art. 143c. [Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy] | str. 1159
Art. 143d. [Umowa o zamówienie publiczne na roboty budowlane – postanowienia dotyczące podwykonawstwa] | str. 1164
Art. 143e. [Obowiązek zamieszczenia w umowie postanowień dotyczących weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia] | str. 1166
Art. 144. [Zakaz istotnych zmian umowy; unieważnienie zmian] | str. 1167
Art. 144a. [Uprawnienie Prezesa UZP do żądania unieważnienia umowy] | str. 1182
Art. 144b. [Zakaz zawarcia umowy] | str. 1182
Art. 145. [Prawo odstąpienia od umowy] | str. 1183
Art. 145a. [Rozwiązanie umowy przez zamawiającego] | str. 1188
Art. 145b. [Żądanie wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy] | str. 1189
Art. 146. [Przesłanki unieważnienia umowy; niedopuszczalność stwierdzenia nieważności umowy] | str. 1189
Art. 146a. [Wygaśnięcie umowy na skutek uzyskania udziału w kontrolowanej osobie prawnej przez kapitał prywatny] | str. 1202
Art. 147. [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] | str. 1203
Art. 148. [Formy zabezpieczenia] | str. 1205
Art. 149. [Zmiana formy zabezpieczenia] | str. 1208
Art. 150. [Wysokość zabezpieczenia; termin i sposób wniesienia zabezpieczenia] | str. 1209
Art. 151. [Zwrot zabezpieczenia] | str. 1212
Art. 151a. [Zaliczka na poczet wykonania zobowiązania; niedopuszczalność udzielania zaliczek] | str. 1212

Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych | str. 1218
Rozdział 1. Zakres działania | str. 1218
Art. 152. [Prezes UZP – definicja, nadzór, obsługa] | str. 1218
Art. 153. [Powoływanie Prezesa UZP; nabór na stanowisko Prezesa UZP] | str. 1219
Art. 154. [Zadania Prezesa UZP] | str. 1220
Art. 154a. [Wpis na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej] | str. 1222
Art. 154b. (uchylony). | str. 1222
Art. 154c. [Opinie wydawane przez Prezesa UZP] | str. 1222
Art. 155. [Wiceprezesi UZP – zadania; nabór] | str. 1223
Art. 156. (uchylony). | str. 1223
Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych | str. 1224
Art. 157. [Rada Zamówień Publicznych – zadania] | str. 1224
Art. 158. [Skład Rady Zamówień Publicznych; powoływanie członków Rady] | str. 1224
Art. 159. [Upływ kadencji Rady Zamówień Publicznych; wygaśnięcie członkostwa w Radzie; odwołanie członka Rady] | str. 1225
Art. 160. [Obsługa pracy Rady; wynagrodzenie członków Rady] | str. 1225
Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień | str. 1226
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 1226
Art. 161. [Kontrola udzielania zamówień] | str. 1226
Art. 162. [Wyłączenie pracownika UZP] | str. 1227
Art. 163. [Uprawnienia kontrolne Prezesa UZP; wynagrodzenie biegłego; ustalanie stanu faktycznego] | str. 1228
Art. 164. [Protokół kontroli] | str. 1228
Oddział 2. Kontrola doraźna | str. 1229
Art. 165. [Kontrola doraźna – zasady wszczynania] | str. 1229
Art. 166. [Zakończenie kontroli doraźnej] | str. 1231
Art. 167. [Zastrzeżenia do wyniku kontroli doraźnej – zasady rozpatrywania] | str. 1231
Art. 168. [Sankcje za naruszenie przepisów ustawy] | str. 1232
Art. 168a. [Kompetencja prezesa UZP do wszczynania postępowań szczególnych] | str. 1233
Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | str. 1233
Art. 169. [Kontrola uprzednia – przesłanki przeprowadzenia; wszczęcie; odstąpienie od przeprowadzenia kontroli] | str. 1233
Art. 170. [Przekazanie dokumentacji do celów kontroli uprzedniej; odstąpienie od przeprowadzenia kontroli uprzedniej; skutki wszczęcia kontroli uprzedniej] | str. 1234
Art. 171. [Zakończenie kontroli uprzedniej] | str. 1235
Art. 171a. [Prawo zgłoszenia zastrzeżeń] | str. 1237
Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza | str. 1237
Art. 172. [Krajowa Izba Odwoławcza – zadania, organy] | str. 1237
Art. 173. [Skład Krajowej Izby Odwoławczej] | str. 1239
Art. 174. [Zakaz łączenia stanowisk; wygaśnięcie członkostwa; odwołanie członka Izby; status prawny członków Izby] | str. 1241
Art. 175. [Odpowiedzialność dyscyplinarna członków Krajowej Izby Odwoławczej] | str. 1242
Art. 176. [Zawieszenie członka Krajowej Izby Odwoławczej] | str. 1243
Art. 176a. [Nabór na członków Krajowej Izby Odwoławczej] | str. 1244
Rozdział 5. (uchylony) | str. 1245
Art. 177–178. (uchylone). | str. 1245

Dział VI. Środki ochrony prawnej | str. 1246
Rozdział 1. Przepisy wspólne | str. 1246
Art. 179. [Środki ochrony prawnej] | str. 1246
Rozdział 2. Odwołanie | str. 1257
Art. 180. [Odwołanie – dopuszczalność, zasady wnoszenia] | str. 1257
Art. 181. [Informacja o czynności niezgodnej z ustawą] | str. 1263
Art. 182. [Termin wniesienia odwołań] | str. 1266
Art. 183. [Zakaz zawarcia umowy; wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy] | str. 1272
Art. 184. [Przedłużenie ważności (wniesienie nowego) wadium] | str. 1274
Art. 185. [Obowiązek przesłania kopii odwołania innym wykonawcom; przystąpienie do postępowania odwoławczego – termin, skutek, opozycja] | str. 1278
Art. 186. [Odpowiedź na odwołanie; uwzględnienie zarzutów w całości – sprzeciw; zasady ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego] | str. 1285
Art. 187. [Odwołanie – rozpoznanie, wezwanie do poprawienia (uzupełnienia), zwrot, cofnięcie] | str. 1292
Art. 188. [Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej] | str. 1297
Art. 189. [Termin rozpoznania odwołania; przesłanki odrzucenia odwołania; rozpoznanie odwołania na rozprawie] | str. 1301
Art. 190. [Postępowanie dowodowe] | str. 1307
Art. 191. [Zamknięcie i ponowne otwarcie rozprawy; wyrokowanie] | str. 1309
Art. 192. [Rodzaje orzeczeń; uwzględnienie odwołania; zakres orzekania] | str. 1311
Art. 193. [Nakładanie kar finansowych w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia] | str. 1314
Art. 194. [Nakładanie kar finansowych w wysokości do 5% wartości wynagrodzenia] | str. 1314
Art. 195. [Termin uiszczenia kar; prawomocność orzeczeń o nałożeniu kary; egzekwowanie kar] | str. 1315
Art. 196. [Orzeczenia – ogłaszanie, uzasadnianie, doręczanie, sprostowanie] | str. 1316
Art. 197. [Stwierdzanie wykonalności] | str. 1318
Art. 198. [Delegacja do wydania rozporządzenia określającego postępowanie przy rozpoznawaniu odwołań oraz wysokość wpisu i kosztów] | str. 1319
Rozdział 3. Skarga do sądu | str. 1319
Art. 198a. [Skarga do sądu; odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji] | str. 1319
Art. 198b. [Termin do wniesienia skargi] | str. 1320
Art. 198c. [Warunki formalne skargi] | str. 1322
Art. 198d. [Zakaz rozszerzania żądania lub występowania z nowymi roszczeniami] | str. 1322
Art. 198e. [Przesłanki odrzucenia skargi; przywrócenie terminu] | str. 1323
Art. 198ea. [Ciężar dowodu] | str. 1323
Art. 198f. [Rozpoznanie sprawy] | str. 1323
Art. 198g. [Niedopuszczalność skargi kasacyjnej; odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o Prokuratorze Generalnym] | str. 1324

Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str. 1325
Art. 199. [Wyłączenie stosowania przepisów] | str. 1325
Art. 200. [Przesłanki kar pieniężnych] | str. 1325
Art. 201. [Wysokość kary pieniężnej] | str. 1326
Art. 202. [Nakładanie kar pieniężnych] | str. 1326
Art. 203. [Przeznaczenie kar pieniężnych; egzekwowanie kar pieniężnych] | str. 1327

Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1328
Art. 204–219. (pominięte). | str. 1328

Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1329
Art. 220. [Regulacja intertemporalna] | str. 1329
Art. 221. [Termin ogłoszenia pierwszego konkursu na Prezesa UZP] | str. 1329
Art. 222. [Termin powołania pierwszej Rady UZP] | str. 1329
Art. 223. [Arbitrzy – rozpoznawanie odwołań] | str. 1329
Art. 224. [Wpisanie na listę arbitrów na pierwszą kadencję] | str. 1330
Art. 225. [Derogacja ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r.] | str. 1330
Art. 226. [Uprzednio wydane przepisy wykonawcze] | str. 1330
Art. 227. [Termin wejścia w życie ustawy] | str. 1330

Umowa o roboty budowlane i jej wykonywanie. Uczestnicy procesu budowlanego | str. 1331
Definicja kodeksowa umowy o roboty budowlane | str. 1331
Forma i strony umowy o roboty budowlane | str. 1338
Obiekt budowlany w Prawie budowlanym | str. 1340
Roboty budowlane w Prawie budowlanym | str. 1350
Wynagrodzenie ryczałtowe w orzecznictwie sądowym | str. 1358
Wynagrodzenie ryczałtowe w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej | str. 1371
Wynagrodzenie kosztorysowe | str. 1378
Umowa z podwykonawcą i solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót | str. 1382
Dokumentacja budowy | str. 1386
Pozwolenie na budowę | str. 1386
Projekt budowlany | str. 1390
Sprawdzanie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym | str. 1391
Decyzja o pozwoleniu na budowę | str. 1393
Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę | str. 1395
Wygaśnięcie, uchylenie albo stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę | str. 1397
Przesłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str. 1398
Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków | str. 1399
Pozwolenie na budowę na obszarze Pomnika Zagłady | str. 1399
Dokumentacja stanowiąca część składową umowy o roboty budowlane | str. 1400
Domniemanie, że wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy | str. 1401
Rozpoczęcie wykonywania robot budowlanych | str. 1403
Zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją projektową | str. 1405
Gwarancja zapłaty za roboty budowlane | str. 1406
Informowanie o okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót | str. 1410
Przejęcie terenu budowy | str. 1413
Dokonywanie odbiorów częściowych | str. 1418
Uchylanie się inwestora od odbioru robót | str. 1426
Ryzyko zniszczenia obiektu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora | str. 1428
Odbiór końcowy i zakończenie robót budowlanych | str. 1430
Uczestnicy procesu budowlanego | str. 1436
Obowiązki i uprawnienia inwestora | str. 1436
Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego | str. 1439
Obowiązki i uprawnienia projektanta | str. 1446
Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy | str. 1455
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie | str. 1458
Klauzula rebus sic stantibus w robotach budowlanych | str. 1460
Roboty dodatkowe | str. 1466
Realizacja dodatkowych robót budowlanych | str. 1468
Roboty zamienne | str. 1469
Roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające | str. 1471
Roboty zaniechane | str. 1472
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.