Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz

ebook

- 14%

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz

Sylwia Spurek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 101.00 zł 87.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 87.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-888-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:

procedura Niebieskiej Karty,
odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego,
środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu,
zakaz zbliżania się – jako środek karny i probacyjny,
zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.Autorka komentuje m.in. wprowadzone w 2020 r. do porządku prawnego zmiany kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa ofiar, dokonane w komentowanej ustawie, a także Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o Policji, ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Regulacje te dotyczą mechanizmu izolacji sprawcy od ofiary poprzez nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę wydawany przez Policję lub Żandarmerię Wojskową. Autorka dokonuje szerokiej analizy przesłanek wydawania nakazu oraz gwarancji praw ofiary i sprawcy w ramach tej procedury.Zagadnienia zostały zaprezentowane w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski określonych w ratyfikowanych konwencjach i traktatach, a także modelowych rozwiązań funkcjonujących w Europie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy Policji, a także pracowników socjalnych, członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zainteresuje ponadto pracowników naukowych specjalizujących się w omawianej tematyce.

Tytuł
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz
Autor
Sylwia Spurek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-888-5
Rok wydania
2021
Liczba stron
788
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 15

Wprowadzenie | str. 17

1. Przemoc w rodzinie – zjawisko, mity i stereotypy | str. 17
2. Przemoc w rodzinie w liczbach | str. 21
3. Międzynarodowe akty prawne i inne dokumenty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie | str. 31
3.1. Uwagi ogólne | str. 31
3.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych | str. 33
3.3. Rada Europy | str. 46
3.4. Unia Europejska | str. 55
4. Austriackie regulacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | str. 65
5. Geneza ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jej nowelizacji z 2010 r. i z 2020 r. | str. 70

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | str. 87

Preambuła | str. 87

Art. 1. [Zakres ustawy] | str. 95
Art. 2. [Definicje pojęć ustawowych] | str. 98
Art. 3. [Zakres działań adresowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie] | str. 113
Art. 4. [Zakres działań adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie] | str. 120
Art. 5. [Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i kwalifikacji osób prowadzących te oddziaływania] | str. 123
Art. 6. [Zadania administracji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie] | str. 132
Art. 6a. [Kwalifikacje osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie] | str. 151
Art. 7. [Zadania wojewody] | str. 154
Art. 8. [Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego] | str. 163
Art. 8a. [Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie] | str. 169
Art. 9. [Współpraca organów administracji z podmiotami pozarządowymi] | str. 174
Art. 9a. [Zespoły interdyscyplinarne] | str. 180
Art. 9b. [Zadania zespołu interdyscyplinarnego] | str. 182
Art. 9c. [Przetwarzanie danych przez zespół interdyscyplinarny] | str. 183
Art. 9d. [Niebieska Karta] | str. 209
Art. 10. [Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] | str. 226
Art. 10a. [Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] | str. 239
Art. 10b. [Skład Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] | str. 240
Art. 10c. [Organizacja prac Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] | str. 241
Art. 10d. [Pomoc dla Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] | str. 241
Art. 10e. [Obsługa Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] | str. 241
Art. 10f. [Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] | str. 241
Art. 11. [Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] | str. 248
Art. 11a. [Nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się wydawany w postępowaniu cywilnym] | str. 260
Art. 11b. [Przekazanie Policji i Żandarmerii Wojskowej danych teleadresowych placówek oferujących wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie] | str. 277
Art. 12. [Obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie] | str. 277
Art. 12a. [Odebranie dziecka z rodziny] | str. 295
Art. 12b. [Zażalenie na odebranie dziecka z rodziny] | str. 296
Art. 12c. [Pouczenie o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka z rodziny] | str. 296
Art. 12d. [Wniosek kuratora w sprawie skazanego za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny] | str. 311
Art. 13. [Dodatkowe elementy orzeczenia sądu w przypadku zastosowania art. 72 § 1 pkt 7a i 7b k.k.] | str. 313
Art. 14. [Warunkowy dozór Policji] | str. 319
Art. 15. [Nowelizacja Kodeksu karnego] | str. 334
Art. 16. [Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej] | str. 349
Art. 17. [Termin wejścia w życie] 355

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) | str. 359
Art. 2. [Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego] | str. 359
Art. 3. [Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego] | str. 373
Art. 4. [Nowelizacja ustawy o Policji] | str. 375
Art. 5. [Nowelizacja Kodeksu karnego] | str. 378
Art. 6. [Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego] | str. 393
Art. 7. [Nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego] | str. 405
Art. 8. [Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej] | str. 411
Art. 9. [Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych] | str. 414
Art. 10. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] | str. 417
Art. 11. [Termin spełnienia wymogów dotyczących kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie] | str. 419
Art. 12. [Informacja ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania ustawy] | str. 420
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw | str. 423
Art. 1. [Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego] | str. 423
Art. 2. [Nowelizacja Kodeksu wykroczeń] | str. 435
Art. 3. [Nowelizacja ustawy o policji] | str. 439
Art. 4. [Nowelizacja ustawy o Żandarmerii Wojskowej] | str. 480
Art. 5. [Nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] | str. 494
Art. 6. [Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych] | str. 496
Art. 7. [Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie] | str. 498
Art. 8. [Przepis przejściowy] | str. 502
Art. 9. [Termin wejścia w życie] | str. 504
Akty prawne i inne dokumenty | str. 507
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | str. 509
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw | str. 529
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw | str. 552
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie | str. 581
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | str. 584

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne | str. 590

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” | str. 597

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | str. 639

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie | str. 651

Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 | str. 655

Wytyczne nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia | str. 758

Bibliografia | str. 773

Skorowidz przedmiotowy | str. 783
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.