Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym

ebook

- 14%

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym

Mateusz Tchórzewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-180-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym wywierają zasadniczy wpływ na konstrukcję i funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.


W monografii znajdziesz usystematyzowane i spójne praktyczno-teoretyczne kompendium wiedzy z zakresu normatywnej koncepcji przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Jest ona cenną pomocą w procesie interpretowania i tworzenia przepisów prawa w zakresie objętej przedmiotową tematyką.


W książce odnajdziesz również:

autorski wzorzec przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym,
analizę poszczególnych przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w ustawie o podatku od osób prawnych,
uwagi o charakterze de lege lata oraz de lege ferenda przy uwzględnieniu autorskiego modelu przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym,
analizę dorobku judykatury sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości z omawianego zakresu.Autor omawia m.in.:

typy zdarzeń skutkujących zaistnieniem przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym,
zidentyfikowanie i przyporządkowanie poszczególnych typów przychodów odpowiadającym im metodom regulacji,
przychody nietworzące podstawy opodatkowania wskutek bezpośredniej i pośredniej dyspozycji ustawodawcy,
przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzone udziały lub akcje w spółce,
przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela,
środki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną oraz z tytułu wystąpienia z takiej spółki,
odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych,
wartości świadczeń wolontariuszy udzielanych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
przychody osób prawnych zwolnionych z opodatkowania.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych, pracowników administracji państwowej oraz menadżerów różnych szczebli. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a także polityków zainteresowanych problematyką finansów publicznych, stanowiąc cenną pomoc w procesie stanowienia prawa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa podatkowego, a także aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów prawa, administracji, rachunkowości i ekonomii.

Tytuł
Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym
Autor
Mateusz Tchórzewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-180-1
Seria
Monografie. Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Rok wydania
2018
Liczba stron
276
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział I
Pojęcie przychodu w rozumieniu podatku dochodowego | str. 27
1. Uwagi ogólne | str. 27
2. Przychód a elementy konstrukcji podatku | str. 28
3. Pojęcie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych | str. 30
4. Pojęcie przychodu w prawodawstwie Unii Europejskiej | str. 32
4.1. Zagadnienia wstępne | str. 32
4.2. Prawo europejskie a podatki bezpośrednie | str. 36
4.3. Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych | str. 39
5. Przychód jako kategoria bilansowa | str. 48
6. Teoria dochodu w naukach ekonomicznych | str. 56
7. Przychody nietworzące podstawy opodatkowania w wybranych ustawodawstwach obcych | str. 66
7.1. Zagadnienia wstępne | str. 66
7.2. Stany Zjednoczone | str. 68
7.3. Francja | str. 75
8. Uwagi końcowe | str. 87

Rozdział II
Przychody nietworzące podstawy opodatkowania w ujęciu modelowym | str. 93
1. Uwagi ogólne | str. 93
2. Podział przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym | str. 93
3. Typy zdarzeń skutkujących zaistnieniem przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym | str. 101
3.1. Zagadnienia wstępne | str. 101
3.2. Przychody nietworzące podstawy opodatkowania wskutek bezpośredniej dyspozycji ustawodawcy | str. 102
3.3. Przychody nietworzące podstawy opodatkowania wskutek pośredniej dyspozycji ustawodawcy | str. 107
3.4. Przychody osób prawnych zwolnionych z opodatkowania | str. 109
4. Uwagi końcowe | str. 111

Rozdział III
Poszczególne przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w ustawie z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 113
1. Uwagi ogólne | str. 113
2. Przychody nietworzące podstawy opodatkowania wskutek bezpośredniej dyspozycji ustawodawcy | str. 114
2.1. Przychody z działalności rolniczej | str. 114
2.2. Przychody z gospodarki leśnej | str. 118
2.3. Przychody przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowane podatkiem tonażowym | str. 120
2.4. Przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy | str. 123
2.5. Przychody spółek niemających osobowości prawnej | str. 125
3. Przychody nietworzące podstawy opodatkowania na skutek pośredniej dyspozycji ustawodawcy | str. 133
3.1. Zagadnienia wstępne | str. 133
3.2. Pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych | str. 137
3.3. Otrzymane lub zwrócone pożyczki (kredyty) | str. 140
3.4. Kwoty naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów) | str. 143
3.5. Zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzone udziały lub akcje w spółce | str. 144
3.6. Środki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną oraz z tytułu wystąpienia z takiej spółki | str. 149
3.7. Przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela | str. 152
3.8. Przychody zwiększające zakładowy fundusz socjalny | str. 155
3.9. Zwrócone kwoty niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów | str. 156
3.10. Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, jak również oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług | str. 160
3.11. Kwoty będące równowartością umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), o ile umorzenie zobowiązań związane jest z określonymi postępowaniami sanacyjnymi | str. 161
3.12. Należny podatek od towarów i usług oraz różnica podatku od towarów i usług, zwrócona na podstawie odrębnych przepisów | str. 165
3.13. Dopłaty wniesione do spółki i wartości stanowiące nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), wartości wpisowego, przeznaczone na fundusz zasobowy | str. 168
3.14. Określone przychody wspólnika związane z połączeniem lub podziałem spółek kapitałowych | str. 171
3.15. Przychody z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy | str. 174
3.16. Wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych | str. 176
3.17. Określone przychody banków | str. 178
3.18. Wartości świadczeń wolontariuszy udzielanych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | str. 181
3.19. Kwoty odpowiadające wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego | str. 182
3.20. Wartości związane z umowami o partnerstwi publiczno-prywatnym | str. 184
3.21. Przychody z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami | str. 187
3.22. Inne przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania wskutek pośredniej dyspozycji ustawodawcy | str. 187
3.23. Wymiana udziałów lub akcji spółek podlegających opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego | str. 189
4. Przychody osób prawnych zwolnionych z opodatkowania | str. 191
4.1. Charakter zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych | str. 191
4.2. Zwolnienia podmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych | str. 195
5. Uwagi końcowe | str. 217

Rozdział IV
Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w świetle judykatury | str. 219
1. Uwagi ogólne | str. 219
2. Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w judykaturze polskiej | str. 222
3. Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w judykaturze Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 231
4. Uwagi końcowe | str. 238

Podsumowanie | str. 239

Bibliografia | str. 255

Wykaz aktów normatywnych | str. 267

Wykaz orzecznictwa | str. 271
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.