Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych

ebook

- 14%

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych

Michał Bochenek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 102.00 zł 88.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 88.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-176-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


Czytelnicy odnajdą tu problematyczne ujęcie najczęściej poruszanych aspektów wybranych rodzajów świadczeń rodzinnych. Po omówieniu podstaw prawnych zamieszczono odniesienie do przykładu z praktyki (w formie pytania i odpowiedzi) oraz do poglądu wyrażonego w orzecznictwie samorządowych kolegiów odwoławczych lub sądów administracyjnych.


Autor podejmuje kwestie trudne i wymagające wykładni, które były sygnalizowane przez pracowników urzędów obsługujących organy właściwe (w szczególności pracowników urzędów miejskich oraz ośrodków pomocy społecznej). Prezentuje także aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące postępowania administracyjnego w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.


Dodatkowym walorem opracowania są zawarte wzory decyzji, wniosków i pouczeń.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów obsługujących realizację świadczeń rodzinnych.

Tytuł
Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych
Autor
Michał Bochenek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-176-4
Seria
Biblioteka Pomocy Społecznej
Rok wydania
2018
Liczba stron
264
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Część I
Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych – teoria

Rozdział I
Standardy postępowania – kwestie zasadnicze | str. 15
1. Zasada pierwsza – prawdy obiektywnej | str. 17
2. Zasada druga – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony | str. 17
3. Zasada trzecia – współdziałania organów administracji publicznej | str. 18
4. Zasada czwarta – pogłębiania zaufania obywateli do organu właściwego | str. 19
5. Zasada piąta – informowania stron | str. 20
6. Zasada szósta – czynnego udziału strony w postępowaniu | str. 22
7. Zasada siódma – pisemności | str. 24
8. Zasada ósma – trwałości decyzji | str. 25

Rozdział II
Świadczenia rodzinne – zakres podmiotowy | str. 26

Rozdział III
Świadczenia rodzinne – zakres przedmiotowy – rodzaje świadczeń | str. 36
1. Uwagi wprowadzające | str. 36
2. Zasiłek rodzinny | str. 37
3. Dodatki do zasiłku rodzinnego | str. 48
3.1. Uwagi ogólne | str. 48
3.2. Urodzenie dziecka | str. 48
3.3. Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | str. 50
3.4. Samotne wychowywanie dziecka | str. 53
3.5. Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej | str. 54
3.6. Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego | str. 56
3.7. rozpoczęcie roku szkolnego | str. 58
3.8. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | str. 59
4. świadczenia opiekuńcze | str. 61
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 61
4.2. Zasiłek pielęgnacyjny | str. 62
4.3. Specjalny zasiłek opiekuńczy | str. 66
4.4. ś wiadczenie pielęgnacyjne | str. 71
4.5. Zapomoga wypłacana przez gminy – tzw. becikowe gminne | str. 77
4.6. świadczenie rodzicielskie | str. 83

Rozdział IV
Właściwość organów w sprawach świadczeń rodzinnych | str. 92

Rozdział V
Wszczęcie postępowania o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych | str. 102

Rozdział VI
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń rodzinnych | str. 114

Rozdział VII
Zmiany dotyczące sytuacji strony a uprawnienia do świadczeń rodzinnych | str. 122

Rozdział VIII
Zbieg praw do świadczeń rodzinnych i reguły kolizyjne | str. 127

Rozdział IX
Weryfikacja decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych | str. 133

Rozdział X
Odmowa przyznania lub wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych | str. 141

Rozdział XI
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i obowiązek zwrotu świadczeń rodzinnych | str. 147

Część II
Wzory dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych – praktyka

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego | str. 159
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego | str. 174
3. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka | str. 182
4. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka | str. 188
5. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego | str. 191
6. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego | str. 200
7. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego | str. 205
8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego | str. 209

Część III
Podstawa prawna

Ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) | str. 217

Bibliografia | str. 263
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.