Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Publiczny transport zbiorowy. Komentarz

ebook

- 14%

Publiczny transport zbiorowy. Komentarz

Andrzej Wach, Błażej Kwiatek, Karol Wach

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-855-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym odniesienia do przepisów prawa Unii Europejskiej i w sposób kompleksowy omawia całość regulacji w tym obszarze, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Stanowi kompendium wiedzy dla wszystkich interesariuszy procesu organizowania i wykonywania publicznego transportu zbiorowego w Polsce, a także dla podmiotów, które planują rozpoczęcie działalności na rynku przewozowym, zarówno w zakresie przewozów użyteczności publicznej, jak i komercyjnych.


Poruszona została szczegółowo problematyka wykonywania przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego. Omówiono funkcjonowanie przedsiębiorców w obszarze publicznego transportu zbiorowego, wyjaśniono także kompetencje i zasady działania organów administracji publicznej w tej sferze.



Komentarz omawia kwestie dotyczące m.in.:


• postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnych odwołań z nim związanych;


• postępowania dotyczącego wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu i ewentualnego jego cofnięcia, a w transporcie kolejowym uzyskania otwartego dostępu;


• postępowania skargowego prowadzonego przez sądy administracyjne;


• skarg i reklamacji, składanych przez pasażerów;


• trybów i sposobów wyboru operatora.



Ponadto Komentarz omawia zagadnienia związane z:


• zasadami organizowania publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego i ministra właściwego ds. transportu;


• trybami i sposobami wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego oraz odpowiednim stosowaniem poszczególnych przepisów;


• definicjami poszczególnych rodzajów przewozów i środków transportu;


• charakterystyką podmiotów będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego, również przez ich enumeratywne wskazanie;


• właściwością poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego i wynikających z tego tytułu praw i obowiązków;


• formami współpracy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego;


• zasadami i obowiązkami związanymi z przyjmowaniem planów transportowych;


• zasadami i formami udostępniania i zarządzania infrastrukturą dworcową i przystankową.



Książka będzie przydatna dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także przedsiębiorców i innych podmiotów, wykonujących przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego, oraz jednostek samorządu terytorialnego, będących jego organizatorami i ich pracowników. Ponadto komentarz może stanowić pomoc naukową dla studentów kierunków: prawa, ekonomii, transportu oraz logistyki.

Tytuł
Publiczny transport zbiorowy. Komentarz
Autorzy
Andrzej Wach, Błażej Kwiatek, Karol Wach
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-855-7
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2021
Liczba stron
440
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie
Wykaz skrótów
Dział I. Przepisy ogólne
Art. 1 [Zakres przedmiotowy]
Art. 2 [Wyłączenie stosowania]
Art. 3 [Stosowanie rozporządzeń unijnych]
Art. 4 [Wyjaśnienie terminów ustawowych]
Art. 5 [Zasady oraz podstawy publicznego transportu zbiorowego]
Art. 6 [Warunki wykonywania publicznego transportu zbiorowego przez operatora i przewoźnika]
Art. 6a [Ochrona danych osobowych a kontrola lub kara]
Dział II. Organizacja publicznego transportu zbiorowego
Rozdział 1. Organizator publicznego transportu zbiorowego
Art. 7 [Określenie podmiotów będących organizatorem]
Art. 8 [Zadania organizatora]
Rozdział 2. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Art. 9 [Obowiązek opracowania planu transportowego]
Art. 9a [Wyłączenia]
Art. 10 [Ogłoszenia opracowanego projektu planu transportowego]
Art. 11 [Spójność linii komunikacyjnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w projekcie planu transportowego]
Art. 12 [Plan transportowy i elementy wymagające uwzględnienia przy jego opracowywaniu]
Art. 13 [Uchwalanie i podawanie do publicznej wiadomości planu transportowego]
Art. 14 [Aktualizacja planu transportowego]
Rozdział 3. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego
Oddział 1. Zasady ogólne
Art. 15 [Zasady organizowania publicznego transportu zbiorowego]
Art. 15a [Zintegrowany system taryfowo-biletowy w związku metropolitalnym]
Art. 16 [Opłaty za korzystanie z przystanków i dworców przez przewoźników i operatorów]
Art. 17 [Zasady ustalania opłat za korzystanie z przystanków i dworców]
Art. 18 [Zadania własne gminy w zakresie obiektów służących pasażerom]
Oddział 2. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Art. 19 [Tryby wyboru operatora]
Art. 20 [Brak prawa wyłącznego dla operatora]
Art. 20a [Umowa z tym samym operatorem w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów kolejowych]
Art. 21 [Specyfikacja zamówień publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego]
Art. 22 [Warunki bezpośredniego zawarcia umowy]
Art. 22a [Wyłączenie stosowania prawa unijnego w zakresie przewozów kolejowych]
Art. 22b [Warunki stosowania negocjacji przy wyborze operatora w zakresie przewozów kolejowych]
Art. 23 [Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego]
Art. 23a [Opinia w sprawie zgodności z przepisami prawa zamiaru bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie transportu kolejowego]
Art. 24 [Zakres przedmiotowy umowy o świadczenie usług]
Art. 25 [Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego]
Art. 26 [Zagrożenie utraty płynności finansowej operatora]
Art. 27 [Zawarcie lub przedłużenie umowy o świadczenie usług na mocy prawa unijnego]
Art. 28 [Zaświadczenie o zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego]
Art. 29 [Śmierć osoby fizycznej a wykonywanie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego]
Oddział 3. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu
Art. 30 [Zgłoszenie zamiaru wykonywania przewozu osób]
Art. 31 [Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu]
Art. 32 [Uzgodnienia w zakresie korzystania z przestanków i dworców]
Art. 33 [Odmowa potwierdzenia zgłoszenia przewozu]
Art. 34 [Potwierdzenie zgłoszenia przewozu]
Art. 35 [Prawa i obowiązki przewoźnika; wygaśnięcie potwierdzenia zgłoszenia przewozu]
Art. 36 [Odpowiednie stosowanie przepisów wobec śmierci osoby fizycznej]
Art. 37 [Wygaśnięcie porozumienia zawartego przez jednostki samorządu terytorialnego]
Art. 38 [Delegacja]
Oddział 4. Centralna Ewidencja Przewoźników
Art. 39 [Tworzenie i prowadzenie Centralnej Ewidencji Przewoźników]
Art. 40 [Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Przewoźników]
Art. 41 [Jawność i udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji Przewoźników]
Art. 42 [Usuwanie danych z Centralnej Ewidencji Przewoźników]
Rozdział 4. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym
Art. 43 [Zasady zarządzania publicznym transportem zbiorowym przez organizatora]
Art. 44 [Okoliczności uniemożliwiające wykonywanie publicznego transportu zbiorowego]
Art. 45 [Kontrola publicznego transportu zbiorowego]
Rozdział 5. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego.
Art. 46 [Zasady funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego]
Art. 47 [Regulamin przewozu osób]
Art. 48 [Obowiązki informacyjne operatora i przewoźnika]
Art. 49 [Obowiązki informacyjne organizatora, marszałka województwa i ministra właściwego do spraw transportu]
Rozdział 6. Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
Art. 50 [Sposoby finansowania przewozów użyteczności publicznej]
Art. 50a [Ustalanie cen usług przewozów użyteczności publicznej]
Art. 50b [Ceny maksymalne usług przewozów użyteczności publicznej]
Art. 51 [Źródła finansowania przewozów użyteczności publicznej]
Art. 52 [Podstawa rekompensaty dla operatora]
Art. 53 [Wniosek operatora o rekompensatę]
Art. 54 [Wypłata rekompensaty]
Art. 55 [Dotacje z budżetu państwa na rekompensatę]
Art. 56 [Rozwinięcie]
Art. 57 [Rekompensaty dla stosujących kasy rejestrujące]
Art. 58 [Oddzielna rachunkowość]
Art. 58a [Oddzielny bilans i rachunek zysków i strat]
Dział III. Skarga i kary pieniężne
Rozdział 1. Postępowanie skargowe
Art. 59 [Skarga do sądu administracyjnego na ogłoszenie zamiaru bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług; odpowiednie stosowanie przepisów]
Art. 60 [Sposób i termin złożenia skargi oraz opłata sądowa]
Art. 61 [Ograniczenia w orzekaniu; rozstrzygnięcie]
Rozdział 2. Kary pieniężne
Art. 62 [Naruszanie obowiązków lub warunków w regularnym przewozie osób w transporcie drogowym]
Art. 63 [Wykonywanie przewozu osób bez uprawnień]
Art. 64 [Naruszenia przez operatora i przewoźnika obowiązków informacyjnych i aktualizacyjnych]
Art. 65 [Przeznaczenie kar pieniężnych]
Dział IV. Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 66 – 76 (pominięte)
Art. 77 [Znaczenie terminu przewoźnik w aktach prawnych]
Dział V. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 78 [Przedłużenie ważności uprawnień do wykonywania regularnego przewozu osób]
Art. 79 [Stosowanie przepisów dotychczasowych do wykonywania regularnego przewozu osób]
Art. 80 [Rekompensata dla operatora w transporcie kolejowym]
Art. 81 [Obowiązek stosowania kas rejestrujących w transporcie kolejowym]
Art. 82 [Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego]
Art. 83 [Ważność uzgodnionych rozkładów jazdy]
Art. 84 [Pierwszy plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego]
Art. 85 [Zgłoszenie o zamiarze wykonywania przewozu]
Art. 86 [Termin przekazania pierwszych informacji o skargach i reklamacjach]
Art. 87 [Uwzględnianie ulg na dotychczasowych zasadach w transporcie drogowym i kolejowym]
Art. 88 [Sprawozdanie z wdrażania udzielania zamówień w zakresie umów o świadczenie usług publicznych]
Art. 89 (pominięty)
Art. 90 [Wejście ustawy w życie]
Indeks rzeczowy
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Aktualności bhp wrzesień 2013 nr 54

-31%

Aktualności bhp wrzesień 2013 nr 54

Psycholog sprawdzi poziom dojrzałości emocjonalnej kandydata na ochroniarza ... 2
Do kwalifikowanego zdarzenia wypadkowego może dojść w dowolnych czasie i miejscu, ale pod warunkiem zachowania związku z pracą ... 3
Przy stosowaniu do sztaplowania ładowarek drogi transportowe muszą być utwardzone ... 4
Szkolenia i treningi to podstawy prewencji w zakresie zawodowych schorzeń układu ruchu ... 5
Większość wypadków nie jest spowodowana niebezpiecznymi warunkami pracy, ale nieodpowiedzialnymi zachowaniami samych pracowników ... 6 i 7
Kierownik zawsze odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy ... 8
Problemy zdrowotne pracowników związane z klimatyzacją mogą być bardzo poważne ... 9
Instruktaż stanowiskowy obsługującego kilka maszyn nie może trwać krócej niż 8 godzin ...10
Osoby pracujące w hałasie są mniej efektywne ... 11
Tam, gdzie pracuje więcej niż 250 osób, musi być komisja bhp ... 12

Cena: 49.08 zł 34.00 zł
Akty notarialne. Komentarz

-14%

Akty notarialne. Komentarz

Prezentowana publikacja to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną moc dowodową, co wzmacnia bezpieczeństwo obrotu prawnego.

W komentarzu przedstawione zostały m.in. cele i funkcje aktu notarialnego, jego rodzaje, skutki obrotu nieformalnego, zagadnienia związane z doręczeniem wypisu aktu notarialnego w obrocie zagranicznym. Wiele miejsca Autor poświęcił strukturze aktu notarialnego. Omówione zostały wszystkie jego elementy, np. data sporządzenia aktu, oznaczenie uczestników aktu, dane osobowe notariusza i jego kancelarii.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

-14%

Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego uregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Autor scharakteryzował ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być wykorzystywane przez osoby przygotowujące projekty uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnił aktualne kwoty świadczeń oraz pośrednio oddziałujące na ich treść zmiany aktów prawnych w zakresie zasad udzielania świadczenia wychowawczego, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

Ponadto w publikacji znajdują się przykłady uchwał, m.in. w sprawach:
• szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i udzielania ulg w tej opłacie, zwiększenia minimalnej wysokości środków finansowych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
• gminnych świadczeń na rzecz rodziny;
• podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego;
• zwiększenia wysokości pomocy dla osób usamodzielnianych.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, będzie pomocna przy tworzeniu projektów prawa miejscowego, a także jego stosowaniu. Zainteresuje również radców prawnych zajmujących się obsługą jednostek samorządu terytorialnego.

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.