Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej

ebook

- 14%

Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Jakub Chwalba, Piotr Wasilewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 256.00 zł 221.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 221.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-901-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

„Księga jest dedykowana Profesor dr hab. Ewie Nowińskiej, która od początków kariery naukowej jest wierna swoim zainteresowaniom i pasjom. Kiedy jako absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego została zatrudniona jako pierwszy pracownik w powstającym wówczas na jej macierzystej uczelni Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, nie przypuszczała, jak zaskakująco rozwinie się wybrana przez nią gałąź prawa i jak nowatorską rolę przyjdzie jej odegrać na gruncie nauki polskiej. Był bowiem wówczas rok 1972 i w warunkach funkcjonującej w PRL tzw. gospodarki socjalistycznej rozwiązania stosowane w odniesieniu do dóbr niematerialnych w nauce i obrocie prawnym krajów zachodnich w znacznej mierze nie znajdowały zastosowania. Ta sytuacja miała jednak ulec całkowitemu odwróceniu, choć trzeba było poczekać na to prawie dwie dekady.

Zadziwiać może rozległość podejmowanych przez Panią Profesor zadań badawczych. Efektem jej zainteresowań była praca habilitacyjna "Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilnoprawne" (Kraków 1997; wznowiona w 2002 r.). Praca ta, poprzedzona wieloma artykułami, dała impuls do zajęcia się tą problematyką przez innych polskich badaczy, należy więc przyznać jej niewątpliwie charakter pionierski. W kolejnych latach przedmiotem działalności badawczej Pani Profesor nadal pozostawała problematyka prawa konkurencji, a równoległą tematykę jej badań stanowiły prawo prasowe i prawo autorskie.

Intensywną pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną od lat uzupełnia Pani Profesor aktywnością praktyczną. Jest radcą prawnym i sędzią arbitrażowym: w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki oraz w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. W latach 1996–2001 pełniła funkcję członka Rady Programowej Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Była członkiem Rady Nadzorczej Radia Kraków. Do roku 2016 była członkiem Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej. Nadto w 2009 r. była członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej. Ukoronowaniem tej praktycznej działalności Profesor Ewy Nowińskiej jest jej zaangażowanie w prace legislacyjne. Swoją wiedzą i doświadczeniem wsparła w latach 90. proces przemian zmierzających do harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej – uczestniczyła w pracach legislacyjnych dotyczących prawa antymonopolowego, prawa własności przemysłowej, prawa mediów, prawa konkurencji, prawa konsumenckiego. Była autorem lub współautorem raportów na temat umów dystrybucyjnych i serwisowych w przemyśle samochodowym, konwencji luksemburskiej o patencie Wspólnoty, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, procedur dotyczących konsumentów. W szczególności opracowała na zlecenie Urzędu Integracji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wiele zagadnień z zakresu prawa patentowego, nieuczciwej konkurencji i prawa konsumenckiego, współpracując przy tym ściśle z kolegami z Instytutu”.

fragment publikacji

Tytuł
Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej
Autorzy
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Jakub Chwalba, Piotr Wasilewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-901-0
Seria
Księgi Jubileuszowe
Rok wydania
2018
Liczba stron
984
Format
pdf
Spis treści
Nota biograficzna 5
Lista publikacji 9
Janusz Barta
„Chronić należy uczciwego” – kilka słów o regułach i regulacjach honorowych 23
Jan Błeszyński
Wysokość wynagrodzenia autorskiego 30
Krystyna Chojnicka
Niebezpieczeństwa wolności, czyli u podstaw odwiecznych dylematów 44
Jakub Chwalba
„Licencja na budowanie” w prawie autorskim. Od rosyjskiej ustawy z 1911 r. do ustawy z 1994 r. 52
Krzysztof Felchner
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w świetle nowej ustawy a prawo autorskie (zagadnienia wybrane) 66
Ewa Ferenc-Szydełko
Ograniczenia autorskich praw osobistych ze względu na cechy funkcjonalne utworu i przyjęte zwyczaje 80
Janusz Fiołka
Kilka uwag o ochronie programów komputerowych w orzecznictwie NSA 92
Damian Flisak
Przedawnienie roszczeń o zaniechanie na gruncie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Prawa własności przemysłowej 106
Nicholas Ghazal
Legitymacja bierna redaktora naczelnego 119
Beata Giesen
O naturze prawa do wizerunku – uwagi na tle rozważań historycznych oraz prawnoporównawczych 133
Bogusława Gnela
Zakres podmiotowy polskiego uregulowania odpowiedzialności za produkt 153
Tomasz Goban-Klas
Wolnoć, Tomku, w swoim domku? 163
Anna Górska, Rafał L. Górski
Reprodukcja znaków towarowych w słownikach 171
Adam Górski
Wybrane problemy postępowania zabezpieczającego w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji 187
Katarzyna Grzybczyk
Street art i prawo autorskie 195
Dariusz Kasprzycki
Skarga passing off jako forma zwalczania nieuczciwej konkurencji w Wielkiej Brytanii 207
Wojciech J. Katner
Dobra osobiste sędziów i ich ochrona przez prawo cywilne 223
Marian Kępiński, Jakub Kępiński
Umowy lawinowe i umowy do nich podobne 241
Andrzej Kisielewicz
Postępowanie sporne a podstawowe zasady ogólnego postępowania administracyjnego 258
Wojciech J. Kocot
Umowy o pośrednictwo handlowe w systematyce nowego Kodeksu cywilnego 272
Andrzej Kubas
Przerwanie biegu przedawnienia przez czynność procesową – kilka uwag do art. 123 § 1 pkt 1 k.c. 298
Ewa Laskowska-Litak
Parę słów o prawie pokrewnym dla wydawców prasy 313
Grzegorz Mania
Parodia i pastisz. Humor w muzyce i zupełnie poważna jego analiza prawna 324
Joanna Marcinkowska
Konstytucyjne prawo do informacji w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 341
Ryszard Markiewicz
Parodia a prawo autorskie 361
Andrzej Matlak
Projekt unijnego rozporządzenia dotyczącego nadawania oraz reemisji programów radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucyjnych 375
Ireneusz Matusiak
Zarzut naruszenia praw konsumenta w postępowaniu przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji 392
Arkadiusz Michalak
Wybrane problemy dochodzenia roszczenia o wydanie korzyści w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej 408
Iwona B. Mika
Sponsorowanie w radiu i telewizji w orzecznictwie (pojęcie, cel i odpowiedzialność nadawcy) 423
Monika Namysłowska
Ponownie wezwana do odpowiedzi, czyli jak dziś oceniam regulację reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej 437
Igor B. Nestoruk
Główne kierunki rozwoju ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle nowych typów deliktów nazwanych – quo vadis u.z.n.k.? 451
Bogusław Nierenberg
Polewacz polany, czyli wielce pouczający przypadek Andrzeja D. 468
Adrian Niewęgłowski
Prawa własności intelektualnej w koncernach (IP holding companies) 473
Justyna Ożegalska-Trybalska
Znaki towarowe a zła wiara 489
Grzegorz Pacek
Prawo autorskie a „nielegalna” sztuka – opis problemów z perspektywy graffi ti 504
Żaneta Pacud
Zasady wyłączności rynkowej leków sierocych w Unii Europejskiej 518
Zbigniew Pinkalski
Jak należy implementować dyrektywę 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych? Uwagi de lege ferenda 530
Paweł Podrecki
Zmiany dotyczące dochodzenia roszczeń z zakresu prawa własności intelektualnej 544
Wojciech Popiołek
Wynagrodzenie success fee w umowach o świadczenie usług doradztwa gospodarczego 553
Urszula Promińska
Kilka uwag w sprawie regulacji przeszkód rejestracji znaków towarowych w znowelizowanym Prawie własności przemysłowej 568
Łukasz Ptak
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22.11.2016 r., III CZP 62/16 578
Janusz Raglewski
Sens i bezsens penalizacji kradzieży oraz paserstwa programu komputerowego w Kodeksie karnym z 1997 r. 595
Paula Rossa
Benchmarking w świetle prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji 607
Marek Salamonowicz
Środki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej 625
Rafał M. Sarbiński, Katarzyna Sobczyk-Sarbińska
Ustalanie wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia – uwagi praktyczne o stosowaniu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 638
Teresa Sasińska-Klas
Percepcja instytucji publicznych w świadomości społeczeństwa polskiego 652
Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Prawo do ochrony prywatności informacyjnej i danych osobowych w cyberprzestrzeni – wyzwania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego 663
Joanna Sitko
Parodia w kontekście naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego (analiza prawnoporównawcza) 678
Ryszard Skubisz
Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub określenie cechy produktu 697
Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko
Sprawozdania z procesów sądowych w optyce Unii Europejskiej 710
Dorota Sokołowska
O możliwości przeniesienia „całości” autorskich praw majątkowych 722
Sybilla Stanisławska-Kloc
Proste informacje prasowe a prawo autorskie 733
Mirosław Stec
O trybie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady 747
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Naśladownictwo jest dozwolone, czyli o niektórych zależnościach pomiędzy prawem własności intelektualnej a prawem o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 760
Jerzy Szczotka
Alternatywnie o użytku osobistym wzoru przemysłowego i utworu w świetle zasady kumulowanej ochrony 776
Agnieszka Sztoldman
Oferowanie jako forma korzystania z chronionego wynalazku 797
Tomasz Targosz
Deliktowa ochrona praw względnych – uwagi na tle art. 12 u.z.n.k. 813
Andrzej Tomaszek
Uchylenie uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki kapitałowej jako sposób usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych 844
Elżbieta Traple
Towary stanowiące naruszenie w rozumieniu dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych 853
Maria du Vall
Instytucja sprostowania w Prawie prasowym na tle aktualnego orzecznictwa 866
Piotr Wasilewski
Sąd Najwyższy o art. 54b pr. pras. Kilka uwag na tle wyroku z 28.10.2016 r., I CSK 695/15 882
Agnieszka Wąsowska
Nadmierne eksponowanie lokowanego produktu – kryteria oceny ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 890
Tadeusz Włudyka
Własność i odpowiedzialność – refl eksje ekonomiczno-prawne 911
Anna Wojciechowska
Nabycie przez producenta na mocy umowy praw do utworu audiowizualnego (art. 70 ust. 1 pr. aut.). Refl eksje w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14.10.2016 r., VI ACa 1001/15 915
Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
Sposoby przedstawiania znaków towarowych dla celów ich rejestracji w rozporządzeniu wykonawczym 2017/1431 926
Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Źródła informacji dla dziennikarza śledczego 946
Michał Wyrwiński
Wyłączenie formy elektronicznej na skutek pactum de forma 958
Mariusz Załucki
Wokół problemów dziedziczenia praw autorskich 966
Informacja o Stowarzyszeniu KOPIPOL – organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych 973
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL 975
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.