Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Quo vadit processus criminalis?

ebook

- 14%

Quo vadit processus criminalis?

Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-091-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Oddajemy do rąk czytelników książkę, która powstała w wyniku IX Zjazdu Katedr Postępowania Karnego zorganizowanego w dniach 16–18 września 2019 r. przez Katedrę Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera ona 45 tekstów, przygotowanych przez przedstawicieli polskich ośrodków akademickich i naukowych, spośród których wielu jest również praktykami prawa, co pozwoliło nie tylko na teoretyczne, ale i praktyczne spojrzenie na omawianą problematykę.


Opracowania dotyczą procesu karnego sensu largo i obejmują zagadnienia zarówno ogólne, modelowe, jak i szczegółowe, wśród których znalazły się rozważania na temat funkcjonujących instytucji procesowych, prezentujące autorskie propozycje zmian oraz rozwiązania wątpliwości interpretacyjnych. W publikacji są także wypowiedzi odnoszące się do dyskusyjnych nowelizacji regulacji normatywnych. Nie zabrakło ponadto tekstów poświęconych unowocześnieniu procesu karnego w zakresie komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowania czy wykorzystania nowoczesnych technologii przy przeprowadzaniu niektórych czynności dowodowych.


Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli doktryny prawa karnego procesowego i osób wykonujących zawody prawnicze. Może zainteresować również aplikantów i studentów.

Tytuł
Quo vadit processus criminalis?
Autorzy
Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-091-9
Seria
Monografie
Rok wydania
2021
Liczba stron
596
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Wprowadzenie | str. 15
Stanisław Waltoś
W stulecie Niepodległości – próba bilansu polskiej procedury karnej | str. 19
Radosław Koper
Zobowiązanie oskarżonego przez organ karnoprocesowy do opuszczenia lokalu mieszkalnego – propozycje zmian | str. 37
Arkadiusz Lach
Zatrzymanie o charakterze prewencyjnym w procesie karnym | str. 48
Maciej Rogalski
Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych | str. 57
Jerzy Skorupka
W poszukiwaniu optymalnego modelu środków zapobiegawczych | str. 67
Jacek Sobczak
Ochrona tajemnic zawodowych w Kodeksie postępowania karnego | str. 91
Ryszard A. Stefański
Modyfikacja postępowania przygotowawczego pierwszym etapem jego reformowania | str. 105
Paweł Wiliński
Pożądane kierunki zmian procedury karnej – między konsensualizmem, kompensacją, kontradyktoryjnością a inkwizycją w procesie | str. 123
Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło
Zasada swobodnej oceny dowodów w procesie karnym i co z niej wynika ..... 132
Justyna Karaźniewicz
Prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia jako przesłanka podjęcia czynności przez organy procesowe – zarys problematyki | str. 144
Monika Klejnowska
Wskazania organu przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania w procesie karnym | str. 157
Czesław P. Kłak
Ściganie na wniosek – uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 166
Hanna Kuczyńska
Wpływ obrony na zawartość akt sprawy karnej jako warunek pełnej realizacji zasad procesu karnego | str. 191
Michał Rusinek
O wzroście formalizmu prawa dowodowego w polskim procesie karnym | str. 212
Grzegorz Skowronek
Dodatkowa przesłanka zawieszenia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 220
Krzysztof Woźniewski
Tożsamość wniosku dowodowego jako podstawa jego nieuwzględnienia w świetle art. 368 § 2 k.p.k. | str. 230
Marcin Adamczyk, Katarzyna Pruszkiewicz‑Słowińska
Instytucja kasacji nadzwyczajnej w kontekście zasady rzetelnego procesu – uwagi praktyczne | str. 239
Michał Błoński
Warunki zaskarżalności decyzji wydanych na podstawie art. 254 k.p.k. | str. 250
Łukasz Chojniak
Porozumienia karnoprocesowe w świetle nowej filozofii prawa karnego | str. 263
Łukasz Cora
Dostęp osoby podejrzanej do obrońcy w początkowej fazie ścigania karnego jako element rzetelnego procesu karnego | str. 277
Paweł Czarnecki
Pokrzywdzony jako aktywny uczestnik kontradyktoryjnego postępowania przygotowawczego | str. 289
Krzysztof Eichstaedt
Procedowanie w przedmiocie zwolnienia z zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej, statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii Generalnej (zagadnienia wybrane) | str. 304
Maciej Fingas
Stosowanie przez sąd izolacyjnych kar porządkowych w świetle wyroku ETPC 68924/12, Słomka v. Polska | str. 317
Katarzyna Girdwoyń
Prawo do informacji osób zatrzymanych z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa prawnoporównawcza | str. 326
Marta Jasińska
Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego do postępowania dyscyplinarnego opisanego w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce – problemy praktyczne | str. 336
Piotr Karlik
Pokrzywdzony wobec wyroku nakazowego | str. 345
Jarosław Kasiński
Skład sądu w świetle zmian wprowadzonych nowelizacją z 19.07.2019 r. | str. 353
Maja Klubińska
Znaczenie uzasadnienia decyzji procesowych w postępowaniu karnym w czasach postępującej inflacji prawa | str. 368
Jakub Kosowski
Elektronizacja jako kierunek rozwoju procesu karnego? | str. 380
Miłosz Kościelniak‑Marszał
Holograficzne uzasadnienie wyroku | str. 392
Sebastian Kowalski
O potrzebie upowszechnienia doręczania pism sądowych za pośrednictwem poczty elektronicznej | str. 405
Mirosław Jan Lisiecki
Wartość dowodowa okazania zdjęć z wykorzystaniem generowanych komputerowo wizerunków osób przybranych w świetle nowej metodyki ekspertyzy okazania | str. 416
Piotr Misztal
Termin do wniesienia apelacji a prawo do realnej obrony w postępowaniu karnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 439
Piotr Rogoziński
Procesowe aspekty korygowania prawomocnego orzeczenia skazującego w wypadku następczej zmiany ustawy karnej (art. 4 § 2–4 k.k.) | str. 452
Katarzyna Rydz‑Sybilak
System dozoru elektronicznego a skrócony wymiar kary pozbawienia wolności | str. 468
Katarzyna Sychta
Dyferencjacja względnej przyczyny odwoławczej polegającej na obrazie przepisów prawa materialnego | str. 477
Marta Roma Tużnik
Udział Straży Granicznej w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe | str. 489
Marta Werbel‑Cieślak
Kilka wątpliwości dotyczących projektowanych zmian przepisów określających odpowiedzialność represyjną podmiotów zbiorowych | str. 500
Olaf Włodkowski
O potrzebie nowego ujęcia szczególnych stron postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (uwagi na tle aktualnego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda) | str. 507
Małgorzata Żbikowska
Kilka refleksji w przedmiocie działalności Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 | str. 519
Beata Bachurska
Referendarz sądowy – przykład delegowania uprawnień sądu na rzecz innych organów w postępowaniu karnym | str. 533
Sebastian Brzozowski
Kilka uwag o prywatnym poszukiwaniu dowodów dla potrzeb postępowania karnego | str. 544
Zbigniew Mierzejewski
Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją z 19.07.2019 r. | str. 555
Adrianna Niegierewicz‑Biernacka
Śledztwo prywatne obrońcy w polskiej i rosyjskiej procedurze karnej | str. 570
Marcin Sowała
Skarga przeciwkasatoryjna jako środek zwiększania reformatoryjności w orzekaniu sądów karnych odwoławczych | str. 580
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.