Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rachunkowość budżetowa

ebook

- 14%

Rachunkowość budżetowa

Monika Kaczurak-Kozak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-373-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, koncentrując się na ich rachunkowości. Będzie stanowić użyteczne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru:
• funkcjonowania sektora finansów publicznych,
• jego organizacji,
• zasad gospodarki finansowej,
• sporządzania planów finansowych,
• zastosowania klasyfikacji budżetowej, a w szczególności wiedzy dotyczącej rachunkowości i sprawozdawczości typowych podmiotów tego sektora (tj. państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego).

Kompleksowo zaprezentowano i zinterpretowano m.in.:
• szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
• wpływ zasad ich gospodarki finansowej na politykę rachunkowości,
• zasady ewidencji księgowej,
• obowiązek sprawozdawczy.

W publikacji przedstawiono znowelizowane przepisy podatkowe i prawne regulujące funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych, ich gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość, m.in. zmiany dotyczące:
• struktury jednostek sektora finansów publicznych,
• obowiązku przekazywania informacji o dochodach i wydatkach nimi finansowanych przez państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową,
• planów finansowych państwowych funduszy celowych,
• rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową,
• sposobu sporządzania listy płac,
• treści sprawozdania finansowego,
• wprowadzenia nowych sprawozdań budżetowych (Rb-34 i Rb-FEP),
• terminów sporządzania i przekazywania sprawozdań,
• sprawozdań BZ,
• sposobu przekazywania sprawozdań przez samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W opracowaniu uwzględniono również wzory dokumentów sporządzanych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym przykładowe wzory:
• arkuszy wzajemnych rozliczeń,
• planu finansowego jednostki budżetowej,
• planu dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
• instrukcji rozliczenia podatku VAT przez jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego,
• uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów,
• załączników do uchwały dotyczącej terminów i sposobów ustalenia rozliczeń nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,
• uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu budżetowego.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, ekonomistów, księgowych, a także osób zamierzających podjąć pracę w jednostkach sektora publicznego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, audytu wewnętrznego.

Tytuł
Rachunkowość budżetowa
Autor
Monika Kaczurak-Kozak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-373-4
Rok wydania
2022
Liczba stron
480
Format
pdf
Spis treści
Wstęp | str. 9
 

Teoretyczne zagadnienia finansów publicznych | str. 13

Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych | str. 13
Budżet i wieloletnie planowanie finansowe | str. 18
Zasady finansów publicznych | str. 22
Dyscyplina finansów publicznych | str. 25
 

Sektor finansów publicznych | str. 36

Zakres sektora finansów publicznych | str. 36
Zasady gospodarki finansowej form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych | str. 43
Tryb sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych i dokonywania w nich zmian | str. 44
Sposób i tryb sporządzania planów dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych | str. 50
Sposób i tryb sporządzania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | str. 52
Elementy planów finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych funduszy celowych | str. 53
Odpowiedzialność za gospodarkę finansową w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 55
Obsługa bankowa budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 59
 

Szczególne zasady rachunkowości budżetowej | str. 63

Istota i zakres rachunkowości budżetowej | str. 63
Zastosowanie klasyfikacji budżetowej | str. 66
Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości | str. 73
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego | str. 83
Elementy polityki rachunkowości | str. 88
Charakterystyka zakładowego planu kont | str. 93
 

Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 150

Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek | str. 150
Ewidencja rozrachunków i rozliczeń | str. 159
Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych | str. 165
Ewidencja wyniku wykonania budżetu | str. 173
Ewidencja pozabilansowa | str. 177
Ewidencja podatków w samorządowym organie podatkowym | str. 179
 

Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planu kont | str. 191

Aktywa trwałe | str. 191
Środki pieniężne | str. 211
Rozrachunki i rozliczenia | str. 223
Materiały i towary | str. 249
Koszty według rodzajów i ich rozliczenie | str. 257
Koszty według typów działalności i ich rozliczenie | str. 274
Produkty | str. 282
Przychody i koszty ich uzyskania | str. 291
Fundusze, rezerwy i wynik finansowy | str. 302
Konta pozabilansowe | str. 317
 

Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych | str. 329

Ewidencja na rachunku bieżącym jednostki budżetowej | str. 329
Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych | str. 342
Przychody z tytułu dochodów budżetowych | str. 352
Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych | str. 355
 

Specyfika rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych | str. 371

Ewidencja na rachunku bieżącym samorządowego zakładu budżetowego | str. 371
Ewidencja dotacji i środków na inwestycje w samorządowych zakładach budżetowych | str. 375
Rozliczenie z budżetem jednostki samorządu terytorialnego – ustalanie i ewidencja nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | str. 383
Rozliczenie podatku od towarów i usług w samorządowych zakładach budżetowych | str. 393
 

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa | str. 399

Regulacje prawne sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych | str. 399
Rodzaje sprawozdań budżetowych | str. 402
Rodzaje sprawozdań w zakresie operacji finansowych | str. 418
Rodzaje sprawozdań z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym | str. 424
Zakres sprawozdawczości finansowej | str. 427
Powiązanie ewidencji księgowej ze sprawozdawczością finansową | str. 431
Zasady przekazywania sprawozdań finansowych | str. 441
 
Załączniki | str. 445
Załącznik nr 1. Wyjaśnienie symboli paragrafów wydatków | str. 445
Załącznik nr 2. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | str. 456
Załącznik nr 3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) | str. 459
Załącznik nr 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | str. 461
Załącznik nr 5. Informacja dodatkowa | str. 463
Załącznik nr 6. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 465
Załącznik nr 7. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego | str. 467
Załącznik nr 8. Bilans budżetu państwa | str. 469
 
Literatura | str. 471
 
Akty prawne | str. 474
 
 
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.