Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Rachunkowość podatkowa i sprawozdawczość finansowa. Aspekty prawne i podatkowe

ebook

- 14%

Rachunkowość podatkowa i sprawozdawczość finansowa. Aspekty prawne i podatkowe

Maria Supera-Markowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 66.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-129-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Zrozumienie podstawowej problematyki rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ich związków z prawem podatkowym wywołuje wiele problemów teoretycznych i praktycznych. Publikacja w sposób interdyscyplinarny przedstawia zagadnienia zarówno prawa bilansowego, jak i podatkowego, a także innych gałęzi prawa istotnych dla ustalenia i prawidłowego wypełniania obowiązków w zakresie obowiązków podatkowych. Niewątpliwą zaletą opracowania jest wskazanie przez autorkę licznych przykładów.


Autorka omawia m.in.:
• zakres podmiotowy rachunkowości,
• pojęcia, zasady i funkcje rachunkowości,
• obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej,
• związki rachunkowości finansowej z prawem podatkowym oraz rachunkowością podatkową.


Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych, księgowych, doradców podatkowych oraz menedżerów. Zainteresuje pracowników administracji publicznej, a także studentów studiów podyplomowych i wykładów specjalizacyjnych z tego zakresu.

Tytuł
Rachunkowość podatkowa i sprawozdawczość finansowa. Aspekty prawne i podatkowe
Autor
Maria Supera-Markowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-129-7
Rok wydania
2022
Liczba stron
320
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 15
Wstęp  | str. 19
Rozdział I
Podstawowe pojęcia i zagadnienia ogólne  | str. 23
1... Wprowadzenie  | str. 23
2... Rachunkowość – zakres i pojęcie  | str. 26
2.1.. Zakres rachunkowości  | str. 26
2.2.. Księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość finansowa  | str. 28
2.3.. Definicje rachunkowości i jej szczególne cechy oraz osoba odpowiedzialna  | str. 30
2.3.1.. Definicje  | str. 30
2.3.2.. Szczególne cechy rachunkowości  | str. 33
2.3.3.. Osoba odpowiedzialna  | str. 35
3... Sprawozdawczość finansowa oraz sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe  | str. 37
3.1.. Sprawozdawczość finansowa  | str. 37
3.2.. Sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe  | str. 40
3.3.. Podstawowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej  | str. 44
4... Ewidencja rachunkowa, księgi rachunkowe i księgi podatkowe  | str. 47
4.1.. Geneza i istota  | str. 47
4.2.. Księgi rachunkowe – zakres  | str. 49
4.3.. Prowadzenie ksiąg rachunkowych  | str. 54
4.4.. Polityka rachunkowości  | str. 58
4.5.. Księgi rachunkowe a księgi podatkowe  | str. 60
5... Źródła regulacji rachunkowości  | str. 65
5.1.. Prawo bilansowe  | str. 65
5.2.. Krajowe przepisy prawa bilansowego  | str. 66
5.3.. Harmonizacja prawa bilansowego w Unii Europejskiej i międzynarodowe standardy rachunkowości  | str. 69
5.4.. Standardy rachunkowości i ich znaczenie w polskim systemie rachunkowości  | str. 75
Rozdział II
Zakres podmiotowy rachunkowości  | str. 81
1... Wprowadzenie  | str. 81
2... Podmioty stosujące przepisy ustawy o rachunkowości  | str. 82
2.1.. Kategorie podmiotów oraz pojęcia siedziby lub miejsca sprawowania zarządu  | str. 82
2.2.. Spółki handlowe  | str. 87
2.3.. Spółki cywilne  | str. 91
2.4.. Przedsiębiorstwa w spadku  | str. 92
2.5.. Inne osoby prawne niż spółki kapitałowe  | str. 93
2.6.. Jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o spółdzielczych kasach oszczędnościowo­‑kredytowych lub o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  | str. 96
2.7.. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe  | str. 99
2.8.. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż spółki handlowe lub cywilne oraz inne niż przedsiębiorstwa w spadku  | str. 102
2.9.. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych  | str. 104
2.10. Inne jednostki, jeżeli otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje budżetowe lub z funduszy celowych  | str. 105
2.11. Alternatywne spółki inwestycyjne, w tym uprawnione do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”  | str. 106
3... Podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości  | str. 111
3.1.. Zakres podmiotowy zwolnienia  | str. 111
3.2.. Kościelne osoby prawne  | str. 111
3.3.. Organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego  | str. 113
3.3.1.. Warunki  | str. 113
3.3.2.. Organizacje pozarządowe  | str. 114
3.3.2.1. Definicja  | str. 114
3.3.2.2. Niezaliczanie do sektora finansów publicznych  | str. 115
3.3.2.3. Niedziałanie w celu osiągnięcia zysku  | str. 116
3.3.2.4. Formy prawne  | str. 117
3.3.3.. Działalność pożytku publicznego  | str. 119
3.3.4.. Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów  | str. 123
3.4.. Koła gospodyń wiejskich  | str. 124
4... Jednostki mikro i jednostki małe  | str. 127
4.1.. Uwagi ogólne  | str. 127
4.2.. Pojęcie jednostki mikro  | str. 128
4.3.. Pojęcie jednostki małej  | str. 131
4.4.. Wyłączenia z kategorii jednostek mikro i jednostek małych  | str. 134
4.5.. Uproszczenia  | str. 135
5... Grupy kapitałowe  | str. 139
5.1.. Istota  | str. 139
5.2.. Konstrukcja prawna grupy kapitałowej  | str. 140
5.3.. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych  | str. 141
Rozdział III
Funkcje rachunkowości i jej zasady oraz najważniejsze definicje  | str. 144
1... Wprowadzenie  | str. 144
2... Funkcje rachunkowości  | str. 145
3... Zasady rachunkowości  | str. 148
3.1.. Zasada podmiotowości  | str. 148
3.2.. Zasada periodyzacji i wynikające z niej zasady szczegółowe  | str. 149
3.2.1.. Zasada periodyzacji  | str. 149
3.2.1.1. Rok obrotowy i rok podatkowy  | str. 149
3.2.1.2. Okres sprawozdawczy  | str. 153
3.2.1.3. Periodyzacja w sprawozdaniu finansowym a zeznanie podatkowe  | str. 153
3.2.2.. Zasada ciągłości  | str. 155
3.2.3.. Zasada memoriałowa  | str. 157
3.3.. Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu oraz wynikające z niej zasady szczegółowe  | str. 160
3.3.1.. Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu  | str. 160
3.3.2.. Zasada dokumentacji  | str. 161
3.3.3.. Zasady kompletności i jasności  | str. 162
3.3.4.. Zasada ostrożności  | str. 163
3.3.5.. Zasada przewagi treści nad formą  | str. 165
3.3.6.. Zasada istotności  | str. 166
3.3.7.. Zasady porównywalności i bezstronności  | str. 168
3.4.. Zasada podwójnego zapisu i metoda bilansowa  | str. 169
3.5.. Zasady rachunkowości a zasady podatkowe  | str. 170
4... Najważniejsze definicje  | str. 172
4.1.. Pojęcia organizacyjne  | str. 172
4.2.. Pojęcia przychodów i kosztów  | str. 174
4.2.1.. Definicje i kategorie  | str. 174
4.2.2.. Ujęcie w prawie podatkowym i różnice trwałe oraz przejściowe  | str. 176
4.2.3.. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | str. 177
4.3.. Pojęcia aktywów i pasywów  | str. 178
4.3.1.. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe  | str. 178
4.3.2.. Kategorie aktywów trwałych  | str. 180
4.3.2.1. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe  | str. 180
4.3.2.2. Amortyzacja oraz umorzenie  | str. 182
4.3.2.3. Leasing  | str. 185
4.3.2.4. Długoterminowe należności, inwestycje oraz rozliczenia międzyokresowe  | str. 190
4.3.3.. Kategorie aktywów obrotowych  | str. 194
4.3.3.1. Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy)  | str. 194
4.3.3.2. Krótkoterminowe należności, inwestycje oraz rozliczenia międzyokresowe  | str. 196
4.3.4.. Pasywa  | str. 197
4.3.4.1. Istota  | str. 197
4.3.4.2. Kapitał (fundusz) własny  | str. 198
4.3.4.3. Kapitał obcy  | str. 198
4.4.. Pojęcia jednostek powiązanych i zaangażowania w kapitale  | str. 203
Rozdział IV
Sprawozdawczość finansowa – zakres przedmiotowy i związane z nią obowiązki  | str. 207
1... Wprowadzenie  | str. 207
2... Ustalanie wyniku finansowego i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym  | str. 209
2.1.. Pojęcie wyniku finansowego oraz rachunek zysków i strat  | str. 209
2.2.. Ustalanie wyniku finansowego oraz rachunek zysków i strat jednostek innych niż działające na podstawie przepisów Prawa bankowego lub prowadzące działalność ubezpieczeniową czy reasekuracyjną  | str. 211
2.3.. Ustalanie wyniku finansowego oraz rachunek zysków i strat jednostek działających na podstawie przepisów Prawa bankowego  | str. 217
2.4.. Ustalanie wyniku finansowego oraz rachunek zysków i strat jednostek prowadzących działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną  | str. 220
2.5.. Ustalanie wyniku finansowego oraz rachunek zysków i strat jednostek mikro oraz jednostek małych  | str. 225
2.6.. Ustalanie wyniku finansowego oraz rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych, zrównanych z nimi kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego  | str. 232
2.7.. Wynik finansowy a wynik podatkowy  | str. 239
2.7.1.. Pojęcia prawnopodatkowe i z zakresu rachunkowości  | str. 239
2.7.2.. Elementy wspólne pojęć  | str. 240
2.7.3.. Ustalanie wyników  | str. 242
3... Prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej jednostki w sprawozdaniu finansowym  | str. 243
3.1.. Bilans  | str. 243
3.2.. Bilans jednostek innych niż działające na podstawie przepisów Prawa bankowego lub prowadzące działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną  | str. 245
3.3.. Bilans jednostek działających na podstawie przepisów Prawa bankowego  | str. 250
3.4.. Bilans jednostek prowadzących działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną  | str. 252
3.5.. Bilans jednostek mikro i jednostek małych  | str. 257
3.6.. Bilans organizacji pozarządowych, zrównanych z nimi kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego  | str. 259
4... Informacja dodatkowa  | str. 260
4.1.. Zakres  | str. 260
4.2.. Informacja dodatkowa jednostek innych niż działające na podstawie przepisów Prawa bankowego lub prowadzące działalność ubezpieczeniową czy reasekuracyjną  | str. 261
4.3.. Informacja dodatkowa jednostek działających na podstawie przepisów Prawa bankowego  | str. 270
4.4.. Informacja dodatkowa jednostek prowadzących działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną  | str. 285
4.5.. Informacja dodatkowa jednostek mikro i jednostek małych  | str. 294
4.6.. Informacja dodatkowa organizacji pozarządowych, zrównanych z nimi kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego  | str. 299
5... Rachunek przepływów pieniężnych  | str. 301
6... Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  | str. 313
7... Sprawozdanie z działalności  | str. 320
8... Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej  | str. 323
9... Skonsolidowane sprawozdania finansowe  | str. 324
9.1.. Istota i cel  | str. 324
9.2.. Zakres  | str. 325
9.3.. Konsolidacja  | str. 326
9.4.. Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych  | str. 327

Sporządzanie, podpisywanie, badanie, zatwierdzanie i upublicznianie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych  | str. 329

10.1. Sporządzanie  | str. 329
10.2. Podpisywanie  | str. 330
10.3. Badanie  | str. 332
10.3.1. Badanie ustawowe i dobrowolne  | str. 332
10.3.2. Firma audytorska  | str. 335
10.3.3. Sprawozdanie z badania i odpowiedzialność karna  | str. 336
10.4. Zatwierdzanie sprawozdania i rozliczanie wyniku finansowego  | str. 337
10.5. Składanie we właściwym rejestrze sądowym i inne obowiązki w zakresie upubliczniania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych  | str. 340
10.6. Zmiany w sprawozdaniach finansowych  | str. 343
10.7. Zwolnienie niektórych jednostek z pewnych obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej i odpowiedzialność karna  | str. 346
10.8. Przekazywanie sprawozdań finansowych do administracji skarbowej  | str. 348
Rozdział V
Rachunkowość finansowa a prawo podatkowe i rachunkowość podatkowa  | str. 350
1... Wprowadzenie  | str. 350
2... Modele zależności pomiędzy rachunkowością finansową a prawem podatkowym  | str. 352
2.1.. Ogólna charakterystyka  | str. 352
2.2.. Związki między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym  | str. 354
2.3.. Cele oraz zasady rachunkowości finansowej i podatkowej  | str. 356
2.4.. Problematyka zbliżenia wyniku podatkowego i finansowego na forum unijnym  | str. 358
3... Związki prawa podatkowego z rachunkowością finansową  | str. 363
3.1.. Zakres rachunkowości finansowej a potrzeby prawa podatkowego  | str. 363
3.2.. Wykorzystywanie ksiąg rachunkowych na potrzeby podatkowe w polskim systemie prawnym  | str. 364
3.3.. Podatnicy podatków dochodowych a jednostki prowadzące księgi rachunkowe  | str. 369
3.3.1.. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych  | str. 369
3.3.2.. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych  | str. 375
3.3.3.. Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe  | str. 376
4... Autonomiczne ewidencje podatkowe  | str. 379
4.1.. Wyodrębnione i niewyodrębnione ewidencje podatkowe  | str. 379
4.2.. Podatnicy zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz autonomicznych ewidencji podatkowych  | str. 381
4.3.. Autonomiczne ewidencje podatkowe – istota i podstawowe zasady  | str. 383
5... Podatkowa księga przychodów i rozchodów  | str. 384
5.1.. Zakres podmiotowy  | str. 384
5.2.. Prowadzenie księgi i jej wzór  | str. 387
6... Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego  | str. 397
6.1.. Zakres podmiotowy  | str. 397
6.2.. Decyzja i informacja o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów  | str. 398
6.3.. Prowadzenie ewidencji i jej wzór  | str. 399
7... Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów kół gospodyń wiejskich  | str. 404
7.1.. Zakres podmiotowy  | str. 404
7.2.. Decyzja i informacja o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów  | str. 405
7.3.. Prowadzenie ewidencji i jej wzór  | str. 405
Bibliografia  | str. 411
Wykaz aktów prawnych zagranicznych  | str. 423
Wykaz aktów prawnych krajowych  | str. 425
Wykaz wzorów  | str. 431
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.