Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Regulacje służące usprawnieniu cywilnego postępowania rozpoznawczego

ebook

- 13%

Regulacje służące usprawnieniu cywilnego postępowania rozpoznawczego

Izabella Gil, Piotr Gil, Adrian Borys

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 127.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-097-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi praktyczne omówienie najnowszych zmian w procedurze cywilnej odnoszących się do postępowania rozpoznawczego.


Uwzględniono w niej wszystkie zmiany wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego na mocy nowelizacji z 4.07.2019 r. oraz wpływ na postępowanie cywilne przepisów ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Autorzy – będący zarówno teoretykami prawa, jak i praktykami występującymi przed sądami w charakterze profesjonalnych pełnomocników – odpowiadają na pytania i wyjaśniają wątpliwości adwokatów i radców prawnych dotyczące stosowania nowych lub znowelizowanych instytucji prawa procesowego, które pojawiły się w trakcie cyklu szkoleń zorganizowanych przez Wolters Kluwer Polska.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych oraz pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką.

Tytuł
Regulacje służące usprawnieniu cywilnego postępowania rozpoznawczego
Autorzy
Izabella Gil, Piotr Gil, Adrian Borys
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-097-0
Seria
Biblioteka Sądowa
Rok wydania
2020
Liczba stron
258
Format
pdf
Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW 11

WSTĘP 13

ROZDZIAŁ 1
WYMOGI FORMALNE POZWU I ODPOWIEDZI NA POZEW W POSTĘPOWANIU ZWYKŁYM ORAZ POSTĘPOWANIU ODRĘBNYM W SPRAWACH GOSPODARCZYCH 17
1.1. Obowiązki stron postępowania cywilnego 17
1.2. Pozew – wymogi formalne pozwu w sprawach cywilnych 19
1.3. Pozew w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych 22
1.4. Wymogi formalne pozwu w sprawach gospodarczych, w których możliwe jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym 32
1.5. Zakaz przekształceń przedmiotowych powództwa w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych 35
1.6. Odpowiedź na pozew jako ciężar procesowy 35

ROZDZIAŁ 2
PISMA PRZYGOTOWAWCZE I POSTĘPOWANIE W CELU PRZYGOTOWANIA ROZPRAWY 40
2.1. Postępowanie w celu przygotowania rozprawy 40
2.2. Pisma przygotowawcze 56

ROZDZIAŁ 3
PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYWANIU PRAWA PROCESOWEGO 59
3.1. Klauzula generalna nadużycia prawa procesowego 59
3.2. Konsekwencje nadużywania prawa procesowego 66
3.3. Zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki postępowania 68

ROZDZIAŁ 4
ZMIANY W PRZEPISACH ODNOSZĄCE SIĘ DO SĄDU 70
4.1. Usprawnienie postępowania wpadkowego w przedmiocie wyłączenia sędziego 70
4.1.1. Wyłączenia sędziego z mocy prawa – więzy pokrewieństwa, powinowactwa albo oddziaływanie wyniku sprawy na prawa i obowiązki sędziego – art. 481 k.p.c. 71
4.1.2. Brak podstaw do wyłączenia sędziego udzielającego wyjaśnień uczestnikom postępowania 72
4.1.3. Przebieg postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego 74
4.1.4. Zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego 74
4.1.5. Sąd właściwy dla rozpoznania wyłączenia sędziego 75
4.2. Pozostałe znowelizowane przepisy odnoszące się do sądu wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r. nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego 76

ROZDZIAŁ 5
PISMO NIEBĘDĄCE POZWEM ORAZ POZEW OCZYWIŚCIE BEZZASADNY 78
5.1. Pismo niebędące pozwem i konsekwencje jego wniesienia 78
5.2. Pozew oczywiście bezzasadny 82
5.2.1. Podstawy uznania powództwa za oczywiście bezzasadne 86
5.2.2. Tryb postępowania związany z powództwem oczywiście bezzasadnym 91
5.2.3. Inne podstawy prawne do uznania powództwa za oczywiście bezzasadne 94
5.3. Zaskarżenie wyroku oddalającego powództwo jako oczywiście bezzasadne 97

ROZDZIAŁ 6
OBRONA POZWANEGO W KONTEKŚCIE OGRANICZENIA DOPUSZCZALNOŚCI ZARZUTU POTRĄCENIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM 100
6.1. Potrącenie jako materialnoprawne oświadczenie woli 100
6.2. Zarzut potrącenia jako czynność procesowa i jego ograniczenia 101
6.2.1. Istota zarzutu potrącenia i uzasadnienie jego ograniczenia w postępowaniu cywilnym 101
6.2.2. Podstawa zarzutu potrącenia 107
6.2.2.1. Wymóg pochodzenia potrącanych wierzytelnościz tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda 107
6.2.2.2. Wymóg bezsporności potrącanych wierzytelności 110
6.2.2.3. Wymóg udowodnienia potrącanych wierzytelności dokumentem niepochodzącym wyłącznie od pozwanego 112
6.2.3. Zakres temporalny podnoszenia zarzutu potrącenia w postępowaniu cywilnym 114
6.2.4. Forma zarzutu potrącenia 116
6.3. Obrona pozwanego w przypadku niedopuszczalności lub nieuwzględnienia zarzutu potrącenia 118

ROZDZIAŁ 7
USPRAWNIENIE DORĘCZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM 122
7.1. Doręczenia elektroniczne między profesjonalnymi pełnomocnikami 122
7.2. Doręczanie pierwszego pisma w sprawie inicjującego potrzebę podjęcia obrony 127
7.2.1. Istota i uzasadnienie wprowadzenia nowej regulacji 127
7.2.2. Procedura doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika 129
7.2.3. Możliwość uzyskania aktualnego adresu pozwanego. Dowód przebywania pozwanego pod adresem wskazanym w pozwie 134
7.2.4. Możliwość ustanowienia kuratora w sytuacji braku możliwości doręczenia pierwszego pisma procesowego 137
7.3. Doręczanie pism sądowych przedsiębiorcom 138

ROZDZIAŁ 8
ZARZĄDZENIE ASYSTENTA SĘDZIEGO I JEGO ZASKARŻENIE 140
8.1. Charakter i przedmiot zarządzenia asystenta sędziego 140
8.2. Kontrola i zaskarżalność zarządzeń wydawanych przez asystenta sędziego 143

ROZDZIAŁ 9
USPRAWNIENIE POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO 145
9.1. Wprowadzenie – postępowanie dowodowe 145
9.2. Istota zmian przepisów postępowania cywilnego w zakresie postępowania dowodowego 146
9.2.1. Obowiązek wyszczególnienia faktów, którym strona przeczy – art. 230 k.p.c. 147
9.2.2. Uściślenie wymagań wobec treści wniosku dowodowego 147
9.3. Podstawy odmowy przeprowadzenia dowodu 148
9.4. Uściślenie treści postanowienia dowodowego 148
9.5. Aktywizacja stron przy przeprowadzaniu dowodów z zeznań świadków 149
9.6. Zasady odbierania przyrzeczenia 150
9.7. Dopuszczenie dowodu z dokumentu 150
9.8. Umowy dowodowe 150

ROZDZIAŁ 10
POJĘCIE SPRAWY GOSPODARCZEJ I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA ODRĘBNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH 171
10.1. Specyfika postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych 171
10.2. Zakres stosowania przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych 174
10.3. Pojęcie sprawy gospodarczej 175
10.4. Przebieg postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych 180
10.5. Postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych 182
10.5.1. Dowód z zeznań świadków 182
10.5.2. Umowy dowodowe 183

ROZDZIAŁ 11
ZMIANY USPRAWNIAJĄCE POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZE 186
11.1. Zmiany w zakresie wymogów apelacji oraz usprawnienie postępowania wywołanego jej wniesieniem 186
11.1.1. Nowe wymogi w zakresie treści apelacji 186
11.1.1.1. Określenie wymogów w zakresie zarzutów dotyczących podstawy faktycznej rozstrzygnięcia 186
11.1.1.2. Powoływanie nowych faktów i dowodów 189
11.1.1.3. Powoływanie się na dowody utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących 189
11.1.2. Kontrola formalna apelacji 190
11.1.3. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym 195
11.2. Zmiany usprawniające postępowania wywołane wniesieniem zażalenia 198
11.2.1. Rozszerzenie zastosowania tzw. zażalenia poziomego 198
11.2.2. Termin do wniesienia zażalenia oraz kontrola poprawności i rozpoznanie zażalenia 204
11.2.3. Ograniczenie możliwości wniesienia zażalenia do Sądu Najwyższego 208
11.2.4. Ograniczenie możliwości zaskarżenia postanowienia (zarządzenia) o wymiarze opłaty 209
11.3. Zmiany w zakresie skargi na orzeczenie referendarza sądowego 211

ROZDZIAŁ 12
ZMIANY USPRAWNIAJĄCE POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE 216
12.1. Usprawnienie postępowania nieprocesowego 216
12.1.1. Właściwość miejscowa sądu 216
12.1.2. Pozostałe zmiany dotyczące właściwości sądu w postępowaniu nieprocesowym 218
12.2. Zmiany dotyczące postępowania procesowego stosowane odpowiednio w postępowaniu nieprocesowym, odnoszące się do przebiegu postępowania 218
12.2.1. Udzielanie wyjaśnień uczestnikom postępowania a podstawy wyłączenia z art. 49 k.p.c. 219
12.2.2. Rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego 219
12.2.3. Zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego 220
12.3. Kompetencje referendarza sądowego w postępowaniu nieprocesowym 220
12.3.1. Skarga na postanowienie referendarza sądowego 221
12.3.2. Skutki wniesienia skargi na postanowienie referendarza 222
12.3.3. Zakres przedmiotowy skargi na postanowienie referendarza 222
12.3.4. Ciężar wspierania postępowania przez uczestników postępowania nieprocesowego 223
12.4. Postępowanie dotyczące zażaleń wniesionych jedynie dla zwłoki w postępowaniu nieprocesowym 224
12.5. Skutki pozostawienia zażalenia bez rozpoznania w postępowaniu nieprocesowym 225
12.6. Apelacja w postępowaniu nieprocesowym po nowelizacji 226
12.6.1. Element apelacji odnoszący się do zarzutów co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia 227
12.6.2. Formułowanie zarzutów apelacyjnych z wykorzystaniem protokołu elektronicznego 227

ROZDZIAŁ 13
ZMIANY USPRAWNIAJĄCE POSTĘPOWANIA ODRĘBNE 232
13.1. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 232
13.1.1. Podstawy właściwości miejscowej sądu w sprawach z zakresu prawa pracy 232
13.1.2. Podstawy właściwości miejscowej sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 233
13.1.3. Rezygnacja z szczególnej regulacji związanej ze wstępnym badaniem sprawy i prowadzenia czynności wyjaśniających 233
13.1.4. Czynności związane z przygotowaniem rozprawy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 235
13.1.5. Zmiany w przepisach dotyczących rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy 236
13.1.6. Zmiany w przepisach dotyczących rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych 237
13.2. Postępowanie nakazowe i upominawcze 238
13.2.1. Zmiany w postępowaniu nakazowym 240
13.2.2. Zmiany w postępowaniu upominawczym 242
13.3. Zmiany w postępowaniu uproszczonym 243
13.4. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 245
13.5. Elektroniczne postępowanie upominawcze 246

BIBLIOGRAFIA 249
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.