Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Regulamin konkursu 11.08.2023

Regulamin konkursu

 • 1. Zasady ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Agencja Wydawniczo - Reklamowa Skarpa Warszawska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Borowskiego 2/24, 03-475, Warszawa, NIP: 5222993435, administrator Fanpage’a „Inbook.pl”, na którym zmieszczony zostanie post konkursowy, w terminie określonym poniżej.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 • 2. Słownik pojęć
 1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, w którym znajduje się jedno zadanie konkursowe, zamieszczony na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage „Inbook.pl”.
 3. Uczestnik – osoba, która skomentowała post konkursowy do Fanpage’a „Inbook.pl” z odpowiedzią na zadanie zawarte w poście konkursowym.
 4. Laureat – osoba fizyczna wyłoniona przez komisję konkursową.
 5. Fanpage – strona „Inbook.pl” na portalu Facebook.com. (https://www.facebook.com/InBookpl )
 • 3. Zasady Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się 11.08.2023 r. po opublikowaniu posta konkursowego i zakończy się 15.08.2023 r. godz. 23.59
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu, w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Inbook.pl. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia i wykluczenia Uczestnika z konkursu
 4. Użytkownik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w profilu Uczestnika w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów. Zamieszczenie pracy konkursowej pod postem konkursowym będzie rozumiane jako działanie potwierdzające związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.
 5. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w całym konkursie, jednak może otrzymać tylko jedną nagrodę podczas trwania Konkursu.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 7. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może być uczestnikiem Konkursu pod warunkiem uzyskania zgody jej opiekuna prawnego. W przypadku niepełnoletnich zwycięzców warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do Organizatora podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział w konkursie (może być w formie elektronicznej).
 8. Uczestnik Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy–przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo majątkowe do przekazanej pracy.
 • 4 Przebieg Konkursu
 1. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową. Do zadań komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
  1. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
  2. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzcy Konkursu,
  4. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
  5. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 2. Zadanie dla uczestnika: "Pokaż nam, z jaką książką spędzasz długi weekend
 3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, wybierze 1 zwycięzcę spośród konkursowych zgłoszeń.
 4. Komisja Konkursowa uprawniona jest do wyboru zwycięzcy w Konkursie według następujących kryteriów:
  1. Kreatywność zgłoszenia,
  2. Zgodność z tematem Zadania,
  3. Oryginalność zgłoszenia,
 5. W konkursie Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. Organizator poinformuje Uczestników o rozstrzygnięciu konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook w komentarzu pod postem konkursowym.
 7. Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien odpowiedzieć w wiadomości prywatnej do profilu Organizatora w serwisie Facebook w terminie 3 dni od zamieszczenia ogłoszenia o wynikach, podając imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie traktowany jako rezygnacja z Nagrody.
 • 5 Nagrody
 1. W konkursie dla zwycięzcy, przewidziano następującą nagrodę rzeczową:
 • pakiet 3 książek "Ryby" Melissa Broden, "Jak się (nie) zakochać" Myriam M. Lejardi, "W przeklętą godzinę" Adam Faber

  Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny
 1. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 31 sierpnia 2023, pod warunkiem przesłania danych przez Zwycięzcę w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 7 Regulaminu.
 2. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe zajmie kolejne miejsce w rankingu przygotowanym przez Komisję Konkursową.
 • 6. Klauzula informacyjna
 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych (Uczestników i Laureatów) jest Agencja Wydawniczo - Reklamowa Skarpa Warszawska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Borowskiego 2/24 (kod pocztowy: 03-475), tel.: 224161581,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email redakcja@skarpawarszawska.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. Uczestników - w postaci danych identyfikujących właściciela profilu zamieszczonych w profilu w celu realizacji konkursu i wyłonienia Laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO
  2. Laureatów – w postaci przesłanych Organizatorowi: imienia, nazwiska, adresu pocztowego oraz numeru telefonu - w celu przekazania nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów informatycznych Administratora oraz podmioty współpracujące z Agencję Wydawniczo-Reklamową Skarpa Warszawska,
 4. Dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w przypadku Uczestników przez czas realizacji konkursu przez Agencję Wydawniczo-Reklamową Skarpa Warszawska, a po jego zakończeniu pozostaną usunięte,
  2. w przypadku Laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród, a także przez czas obowiązkowej archiwizacji dokumentacji określony w odrębnych przepisach,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 6. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych przez Laureatów jest niezbędne w celu przekazania nagrody.
 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na administrowanym przez Organizatora Fanpage’u (https://www.facebook.com/InBookpl) w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej bądź są wynikiem awarii lub innych problemów technicznych niezależnych od Organizatora.
 6. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptacją jej treści.
 7. Organizator zastrzega prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.