Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład

ebook

- 14%

Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład

Marcin Orecki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-931-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Zasada nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład nie może wprowadzać domniemania, że każda taka ingerencja jest nieuprawniona, ponieważ sądy państwowe powinny podejmować konieczne kroki w celu nadania efektywności i skuteczności arbitrażowi i autonomii woli stron.


W książce przedstawiono:

przesłanki i kryteria rozróżnienia między dopuszczalną a niedopuszczalną interwencją sądu państwowego w działalność i skład sądu polubownego;
kwestię autonomii stron w kształtowaniu zapisu na sąd polubowny, a także jej granic;
zasadę sprzyjania arbitrażowi wraz ze wskazaniem kierunków rozwoju i uwagami krytycznymi;
zagadnienie interwencji sądu państwowego zarówno na etapie poprzedzającym, jak i w momencie wszczęcia postępowania oraz w trakcie postępowania przed sądem polubownym;
wpływ ingerencji sądu państwowego na przymioty sądownictwa polubownego.Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz przedsiębiorców zaangażowanych w spory rozstrzygane przed sądami polubownymi. Może być przydatna także pracownikom naukowym.

Tytuł
Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład
Autor
Marcin Orecki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-931-9
Seria
Monografie
Rok wydania
2019
Liczba stron
432
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów |str. 13

Wprowadzenie |str. 17

Rozdział I
Problematyka wzajemnych relacji i stosunków między sądem polubownym a sądem państwowym |str. 21
1. Rys historyczny oraz rozwój sądownictwa polubownego względem sądownictwa państwowego – między konkurencją a współpracą |str. 22
2. Teorie arbitrażu – zagadnienia węzłowe |str. 35
3. Możliwa systematyka oraz kryteria podziału wzajemnych relacji i stosunków między sądownictwem polubownym a sądem państwowym |str. 44
4. Sądownictwo polubowne a Konstytucja RP |str. 52
5. Sądownictwo polubowne w systemie postępowania cywilnego |str. 61
6. Wzajemne relacje i stosunki sądu państwowego i sądu polubownego |str. 66
6.1. Kryterium przedmiotowe |str. 73
6.2. Kryterium temporalne |str. 74
6.3. Kryterium procesowe |str. 75
6.4. Kryterium funkcjonalne |str. 77
6.5. Kryterium podmiotowe |str. 80
6.6. Relacje między sądem polubownym i sądem państwowym a obowiązki uczestników postępowania przed sądem polubownym |str. 80
7. Relacja trójstronna między sądem państwowym, instytucją arbitrażową a sądem polubownym |str. 84

Rozdział II
Zasada nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład |str. 91
1. Wprowadzenie |str. 91
2. Zasada nieingerencji wprowadzona do prawa modelowego UNCITRAL z 1985 r. |str. 95
3. Terminologia – ingerencja, nadzór, kontrola, pomoc, asysta |str. 103
4. Zasada nieingerencji w wybranych prawach arbitrażowych i orzecznictwie |str. 116
5. Wpływ ingerencji sądu państwowego na podstawowe cechy sądownictwa polubownego |str. 130
5.1. Ingerencja sądu państwowego a sprawność i efektywność postępowania przed sądem polubownym |str. 132
5.2. Ingerencja sądu państwowego a koszty postępowania przed sądem polubownym |str. 136
5.3. Ingerencja sądu państwowego a poufność postępowania przed sądem polubownym |str. 138
5.4. Ingerencja sądu państwowego w skład sądu polubownego a fachowość postępowania przed sądem polubownym |str. 141
6. Granica między dopuszczalną a niedopuszczalną interwencją sądu państwowego w działalność i skład sądu polubownego |str. 142

Rozdział III
Autonomia stron i jej granice w kształtowaniu przez strony zapisu na sąd polubowny relacji między sądem państwowym i sądem polubownym |str. 145
1. Wstęp |str. 145
2. Ustalenie relacji między sądem polubownym a sądem państwowym poprzez wybór miejsca arbitrażu (lex loci arbitri) |str. 147
3. Ustalenie relacji między sądem polubownym a sądem państwowym poprzez modyfikację przepisów dyspozycyjnych prawa miejsca arbitrażu oraz dodatkowe postanowienia umowne rozszerzające bądź ograniczające uprawnienia sądu państwowego |str. 154
4. Granice autonomii woli stron zapisu na sąd polubowny w ustalaniu konkretnego sądu państwowego do podejmowania interwencji wobec sądu polubownego |str. 166
4.1. Zagadnienia węzłowe zapisu na sąd polubowny i umowy jurysdykcyjnej |str. 171
4.2. Umowy procesowe i ich wpływ na relacje między sądem państwowym i sądem polubownym w ramach postępowania przed sądem polubownym |str. 177
5. Konflikt między umową jurysdykcyjną a zapisem na sąd polubowny jako skutek autonomii woli stron |str. 182
6. Zasada tzw. przychylności arbitrażowi (zasada sprzyjania arbitrażowi) |str. 193
7. Kierunki rozwoju autonomii woli stron oraz tzw. przychylności arbitrażowi – uwagi krytyczne |str. 200

Rozdział IV
Interwencja sądu państwowego na etapie poprzedzającym i w momencie wszczęcia postępowania przed sądem polubownym |str. 209
1. Uwagi wstępne |str. 209
1.1. Wybór kryterium temporalnego czynności sądu państwowego wobec sądu polubownego |str. 209
1.2. Moment wszczęcia postępowania przed sądem polubownym |str. 210
2. Anti-arbitration injunction |str. 216
2.1. Anti-arbitration injunctions wydawane przez sądy państwowe |str. 218
2.2. Anti-suit injunctions wydawane przez sądy państwowe w celu udzielenia pomocy sądowi polubownemu |str. 224
2.3. Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne |str. 225
3. Pro-arbitration orders |str. 226
4. Zabezpieczenie roszczeń objętych zapisem na sąd polubowny |str. 230
5. Zawezwanie do próby ugodowej w sprawie objętej zapisem na sąd polubowny |str. 249
6. Ocena właściwości sądu polubownego, w tym zapisu na sąd polubowny |str. 266
6.1. Badanie właściwości sądu polubownego (tzw. zasada kompetenz-kompetenz) – zagadnienia węzłowe |str. 267
6.2. Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia zapisu na sąd polubowny |str. 275
6.3. Ocena zapisu na sąd polubowny przez sąd państwowy wobec podniesienia zarzutu zapisu |str. 281
7. Wpływ sądu państwowego na skład sądu polubownego |str. 300
7.1. Powołanie arbitra przez sąd państwowy |str. 303
7.2. Wyłączenie i odwołanie arbitra |str. 312
7.2.1. Wyłączenie arbitra przez sąd państwowy |str. 313
7.2.2. Odwołanie arbitra przez sąd państwowy |str. 317
7.3. Ustalenie przez sąd państwowy wynagrodzenia arbitrów i wydatków podlegających zwrotowi |str. 318

Rozdział V
Interwencja sądu państwowego na etapie postępowania przed sądem polubownym |str. 319
1. Wstęp |str. 319
2. Nadanie wykonalności tymczasowemu zabezpieczeniu wydanemu przez sąd polubowny |str. 321
3. Przeprowadzenie przez sąd państwowy dowodu lub dokonanie innej czynności w drodze pomocy prawnej |str. 325
3.1. Przesłanki warunkujące udzielenie pomocy sądowej |str. 339
3.1.1. Ocena zapisu na sąd polubowny jako kwestia wstępna udzielenia pomocy prawnej |str. 339
3.1.2. Brak możliwości przeprowadzenia przez sąd polubowny czynności |str. 344
3.1.3. Zgodność z prawem czynności objętej wnioskiem |str. 346
3.1.4. Możliwość oceny zasadności przeprowadzenia dowodu |str. 348
3.1.5. Pomoc sądowi polubownemu zlokalizowanemu w państwie sądu udzielającego pomocy |str. 351
3.2. Zakres czynności sądu państwowego w ramach pomocy udzielanej sądowi polubownemu |str. 352
3.2.1. Pomoc w przeprowadzeniu dowodu |str. 352
3.2.2. Pomoc prawna w przeprowadzeniu innej czynności – pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego |str. 355
3.2.3. Pomoc prawna w przeprowadzeniu innej czynności – inne przykłady czynności |str. 361
4. Pytanie prawne skierowane do sądu państwowego (determination of preliminary point of law) na gruncie angielskiego prawa arbitrażowego |str. 362
5. Uprawnienie sądu państwowego do przedłużenia terminu na wszczęcie postępowania przed sądem polubownym |str. 364
6. Połączenie dwóch lub większej liczby postępowań przed sądem polubownym w jedno postępowanie wraz z zarządzeniem interwencji lub dołączenia osób trzecich do toczącego się postępowania |str. 365

Podsumowanie |str. 371

Bibliografia |str. 389
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.