Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz

ebook

- 14%

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz

Barbara Adamiak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 153.00 zł 132.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 132.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-610-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Publikacja ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w przedmiocie sporu o zgodność z prawem zaskarżonego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania przez organy administracji publicznej, bez narażania skarżącego na ponoszenie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Przedstawiono w niej aktualne orzecznictwo (zarówno dominującą linię orzeczniczą, jak i orzeczenia odmienne), co pomaga rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne odnośnie do przepisów ustawy.

W drugim wydaniu komentarza szczegółowo omówiono najnowsze zmiany do ustawy dotyczące m.in.:


rozszerzenia właściwości sądów administracyjnych,
nowych rozwiązań w zakresie wymogów formalnych skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a zwłaszcza skarg na indywidualne interpretacje i opinie zabezpieczające, oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony dla prawników praktyków (adwokatów, radców prawnych), a także dla osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje i egzaminów je kończących. Będzie również przydatny doradcom podatkowym i rzecznikom patentowym.

Tytuł
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz
Autor
Barbara Adamiak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-610-4
Seria
Komentarze problemowe
Rok wydania
2017
Liczba stron
904
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów |15

Część I Skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Rozdział 1. Właściwość sądów administracyjnych |23
I. Prawo skargi do sądu administracyjnego |23
II. Budowa systemu ustrojowego sądów administracyjnych |34
1. Uwagi wstępne |34
2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych  |35
3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego |40
III. Pełna regulacja właściwości sądów administracyjnych |42
IV. Zaskarżenie do wojewódzkiego sądu administracyjnego |44
1. Uwagi wstępne |44
2. Skarga na decyzje administracyjne |45
A. Uwagi ogólne |45
B. Przesłanki materialnoprawne zakwalifikowania czynności prawnej jako decyzji administracyjnej |45
C. Wyłączenie możliwości zakwalifikowania czynności prawnej jako decyzji administracyjnej na mocy regulacji zawartych w ustawach materialnoprawnych |56
D. Elementy formalne czynności prawnej organu administracji publicznej stanowiące podstawę do zakwalifikowania czynności jako decyzji administracyjnej  64
E. Wyłączenie zaskarżalności skargą decyzji kasacyjnej z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania. Sprzeciw od decyzji |70
F. Wyłączenie zaskarżalności decyzji administracyjnej przez poddanie sprawy właściwości sądów powszechnych |70
3. Skarga na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Skarga na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym |84
A. Uwagi ogólne |84
B. Postanowienia, na które służy zażalenie |92
C. Postanowienia kończące postępowanie |93
D. Postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty  |94
E. Skarga na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie |98
4. Skarga na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej niż decyzje administracyjne i postanowienia, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa |103
5. Skarga na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowę wydania opinii zabezpieczających |120
A. Uwagi ogólne |120
B. Skarga na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach |121
C. Skarga na opinie zabezpieczające i odmowę wydania opinii zabezpieczających |124
6. Skarga na bezczynność lub przewlekle prowadzone postępowanie (skarga na bezczynność lub przewlekłość materialnoprawną) |125
A. Uwagi ogólne |12
B. Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1–4 (art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.)  |126
C. Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach, opinii zabezpieczających i odmowy wydania opinii zabezpieczających  |136
7. Skarga na bezczynność lub przewlekłość procesową (art. 3 § 2 pkt 9 p.p.s.a.) |138
8. Skarga na akty prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej |145
9. Skarga na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej  |151
10. Skarga na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego  |159
V. Skarga na podstawie ustaw szczególnych |166
VI. Skarga na niewykonanie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego |187
VII. Zakres ograniczenia właściwości sądów administracyjnych |192

Rozdział 2. Legitymacja do złożenia skargi do sądu administracyjnego |206
I. Bezpośrednie i pośrednie prawo do sądu administracyjnego |206
1. Wyznaczenie konstytucyjnego układu podmiotowego strony skarżącej |206
2. Funkcja postępowania sądowoadministracyjnego a rozszerzenie układu podmiotowego |207
3. Konstrukcja prawna bezpośredniego prawa do sądu administracyjnego |210
II. Zdolność sądowa |212
1. Uwagi ogólne|213
2. Dopuszczalność uzupełnienia braków zdolności sądowej. Zakres dopuszczalności uzupełnienia braków zdolności sądowej |225
3. Następstwo prawne w zakresie zdolności sądowej |226
4. Zdolność sądowa w regulacji szczególnej |231
5. Zdolność sądowa organu administracji publicznej |235
6. Zdolność sądowa wspólnoty samorządowej (gminy, powiatu, województwa) |240
IV. Zdolność procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym |296
V. Legitymacja prokuratora do wniesienia skargi |316
VI. Legitymacja Rzecznika Praw Obywatelskich do wniesienia skargi |322
VII. Legitymacja Rzecznika Praw Dziecka do wniesienia skargi |325
VIII. Legitymacja organizacji społecznej do wniesienia skargi |326
IX. Legitymacja do złożenia skargi na podstawie ustaw szczególnych |345
X. Pośrednie prawo do sądu administracyjnego |375

Rozdział 3. Pełnomocnictwo do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego |398

Rozdział 4. Pierwszeństwo obrony na drodze administracyjnej jako przesłanka dopuszczalności skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego |436
I. Wprowadzenie |437
II. Pierwszeństwo obrony na drodze administracyjnej wobec działania, bezczynności, przewlekle prowadzonego postępowania podejmowane w formach ustanowionych w przepisach administracyjnego prawa procesowego |439
1. Wykorzystanie środków zaskarżenia w toku instancji przesłanką dopuszczalności skargi |439
2. Ograniczenia pierwszeństwa obrony na drodze administracyjnej zaskarżalności decyzji administracyjnej |458
3. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa |459
A. Wprowadzenie |459
B. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w regulacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi |460
C. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jako sformalizowany środek obrony |460
D. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jako środek obrony o ograniczonym zakresie wymogów formalnych |467
III. Wyłączenie pierwszeństwa obrony na drodze administracyjnej |470
1. Obowiązujące rozwiązania |470
2. Nowe rozwiązania w zakresie wyłączenia pierwszeństwa drogi administracyjnej zaskarżalności innych aktów i czynności (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), aktów prawa miejscowego, uchwał i zarządzeń z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a.) |472
IV. Weryfikacja aktów wydanych w postępowaniu administracyjnym (podatkowym) na drodze administracyjnej i drodze sądowej a pierwszeństwo drogi administracyjnej |474

Rozdział 5. Wymagania formalne wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego |485
I. Uwagi ogólne |485
II. Wymagania formalne dotyczące treści skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego |485
1. Uwagi ogólne |487
2. Oznaczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego  |488
3. Oznaczenie skarżącego  |488
4. Wskazanie zaskarżonego aktu, bezczynności lub przewlekle prowadzonego postępowania |490
5. Wskazanie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczy skarga |491
6. Określenie naruszenia prawa |491
III. Naruszenie prawa dające podstawy do uwzględnienia skargi na decyzję lub postanowienie |494
1. Uwagi ogólne |495
2. Naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy  |496
3. Kwalifikowane naruszenie przepisów postępowania  |497
A. Uwagi ogólne |497
B. Podstawy wznowienia postępowania administracyjnego i podatkowego |498
4. Naruszenie niekwalifikowane prawa postępowania |514
5. Kwalifikowane naruszenie przepisów prawa materialnego |515
A. Uwagi ogólne |515
B. Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia |515
C. Przesłanki sanacji kwalifikowanego naruszenia przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego |522
IV. Uwzględnienie skargi na inne akty lub czynności |526
V. Naruszenie prawa a moc oceny prawnej wojewódzkiego sądu administracyjnego i wykładni Naczelnego Sądu Administracyjnego |535
VI. Określenie naruszenia interesu prawnego |536
VII. Dowód w zakresie skargi, o której mowa w art. 52 § 3 i 4 p.p.s.a., że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa |536
VIII. Wniosek o zastosowanie środka przez sąd administracyjny; wniosek o wymierzenie organowi grzywny; wniosek o przyznanie sumy pieniężnej od organu na rzecz skarżącej |538
IX. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika |539
X. Dołączenie do skargi pełnomocnictwa, jeżeli skargę wnosi pełnomocnik (art. 46 § 3 p.p.s.a.) |545
XI. Dołączenie odpisów |548
XII. Rozwiązania szczególne w zakresie wymogów skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego |564
XIII. Obowiązek sporządzenia skargi i odpisu załączników w języku polskim |568
XIV. Kilku skarżących w jednej sprawie |569
XV. Forma pisemna skargi  |571
XVI. Termin wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego |575
1. Uwagi ogólne |575
2. Sposób obliczania terminu do wniesienia skargi  |604
3. Ochrona przed skutkami uchybienia terminowi do wniesienia skargi | 617
A. Uwagi wprowadzające |617
B. Przesłanki formalne wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi  |630
C. Odrzucenie wniosku |634
XVII. Tryb wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego |641
XVIII. Wymóg formalny uiszczenia wpisu od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego |646
1. Uwagi ogólne |646
2. Zakres podmiotowy obowiązku uiszczenia wpisu. Jeden wpis |6563. Konkretyzacja wysokości wpisu stosunkowego. Konsekwencje braku określenia w skardze wartości przedmiotu zaskarżenia |661
4. Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia |671
5. Rozszerzenie wysokości opłaty kancelaryjnej w związku z wnoszeniem skarg w formie dokumentu elektronicznego |673
6. Wykonanie przez stronę skarżącą obowiązku uiszczenia wpisu i opłaty kancelaryjnej |674
7. Prawo pomocy wyjątkiem od obowiązku uiszczenia wpisu i opłaty kancelaryjnej |679
A. Uwagi ogólne |680
B. Zakres prawa pomocy |680
C. Treść i forma wniosku o przyznanie prawa pomocy |695
D. Właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy |702
E. Obowiązek złożenia dodatkowego oświadczenia oraz dokumentów |702
F. Wygaśnięcie prawa pomocy |706
XIX. Wniosek o przyznanie zwrotu należnych kosztów postępowania  |706
XX. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności |708
XXI. Odrzucenie skargi przez wojewódzki sąd administracyjny |724

Część II Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Rozdział 1. Zakres przedmiotowy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym |731

Rozdział 2. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej |750

Rozdział 3. Doręczenie odpisu sentencji wyroku oraz doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem |771

Rozdział 4. Wymagania skargi kasacyjnej |784
I. Uwagi ogólne |784
II. Wymagania materialne treści skargi kasacyjnej |787
1. Uwagi wstępne |787
2. Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia |787
3. Wskazanie, czy orzeczenie jest zaskarżone w całości, czy w części |788
4. Przytoczenie podstaw skargi kasacyjnej i ich uzasadnienie  |789
A. Podstawy skargi kasacyjnej |789
B. Klasyfikacja podstaw kasacyjnych |791
C. Rozgraniczenie prawa materialnego i prawa procesowego |794
D. Charakter prawny regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej |795
E. Naruszenie prawa materialnego |796
F. Naruszenie przepisów postępowania |824
Uwagi ogólne |824
Nieważność postępowania |842
5. Sformułowanie podstaw kasacyjnych |854
A. Uwagi wprowadzające |854
B. Ograniczenie wyprowadzenia podstaw kasacyjnych |858
C. Uzupełnienie podstaw kasacyjnych |863
D. Uzasadnienie podstaw kasacyjnych |865
6. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądania uchylenia lub zmiany |869
III. Wymóg materialny sporządzenia skargi kasacyjnej |871
1. Przymus zastępstwa – podpis skargi kasacyjnej |872
2. Wyłączenie przymusu zastępstwa |873
3. Zakres przymusu zastępstwa |874
IV. Wymagania formalne skargi kasacyjnej |874
V. Rozwiązania w zakresie wymogów skargi kasacyjnej w ustawach szczególnych |875
VI. Forma skargi kasacyjnej |880
VII. Tryb i termin wniesienia skargi kasacyjnej |880
1. Uwagi ogólne |881
2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej |883
3. Wniosek o rozpoznanie sprawy na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy |887
4. Wpis od skargi kasacyjnej. Koszty postępowania kasacyjnego |887
VIII. Wniosek o wstrzymanie aktu lub czynności zaskarżonych do wojewódzkiego sądu administracyjnego |891

Bibliografia |897

Indeks artykułów |901
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.