Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych

ebook

- 14%

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych

Anna Banaszewska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-776-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja kompleksowo omawia instytucję skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz przebieg postępowania wywołanego jej wniesieniem.


W opracowaniu scharakteryzowano środki ochrony prawnej przewidziane przepisami Prawa zamówień publicznych, tj. odwołanie wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargę do sądu okręgowego na orzeczenie KIO. Środki te umożliwiają eliminację sprzecznych z prawem czynności zamawiającego podejmowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


W monografii przybliżono zagadnienia dotyczące:

realizacji prawa do sądu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i postępowania w przedmiocie zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane i usługi,
regulacji unijnych dotyczących procedur odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych,
statusu Krajowej Izby Odwoławczej jako organu właściwego do rozpoznawania odwołań,
przebiegu postępowania odwoławczego przed KIO,
charakteru prawnego skargi na orzeczenie KIO,
przebiegu postępowania przed sądem okręgowym wywołanego wniesieniem skargi na orzeczenie KIO.W opracowaniu omówiono również kwestie dotyczące kosztów postępowania skargowego, zabezpieczania roszczeń oraz zaskarżania orzeczeń sądu okręgowego wydanych wskutek rozpoznania skargi.


Adresaci:
Monografia przeznaczona jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, przede wszystkim wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zainteresuje adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie zamówień publicznych, a także członków składów orzekających KIO oraz sędziów rozpoznających sprawy wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie KIO.

Tytuł
Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych
Autor
Anna Banaszewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-776-4
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
554
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Rozdział I
System zamówień publicznych | str. 25
1. Istota zamówień publicznych | str. 25
2. Cele i funkcje zamówień publicznych | str. 29
3. Rozwój zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym | str. 37
3.1. Uwagi wstępne | str. 37
3.2. Zamówienia publiczne w II Rzeczypospolitej | str. 39
3.3. Zamówienia publiczne w powojennej Polsce | str. 48
3.4. Zamówienia publiczne w dobie gospodarki wolnorynkowej | str. 55
4. Źródła prawa zamówień publicznych | str. 61
4.1. Uwagi wstępne | str. 61
4.2. Źródła prawa międzynarodowego | str. 63
4.3. Źródła prawa unijnego | str. 64
4.4. Źródła prawa krajowego | str. 70
5. Zakres zastosowania Prawa zamówień publicznych | str. 75
5.1. Uwagi wstępne | str. 75
5.2. Definicje legalne zamówień publicznych | str. 75
5.3. Przesłanki zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych | str. 80
5.3.1. Uwagi wstępne | str. 80
5.3.2. Przesłanka podmiotowa | str. 80
5.3.3. Przesłanka przedmiotowa | str. 84
5.3.4. Przesłanka fiskalna | str. 87
6. Charakter prawny zamówień publicznych | str. 90
7. Przynależność prawa zamówień publicznych do określonej gałęzi prawa | str. 104
8. Podsumowanie | str. 119

Rozdział II
Środki ochrony prawnej | str. 121
1. Prawo do ochrony prawnej | str. 121
1.1. Uwagi wstępne | str. 121
1.2. Ochrona prawna a wymiar sprawiedliwości | str. 124
1.3. Konstytucyjne prawo do sądu | str. 130
1.4. Droga sądowa w sprawach cywilnych | str. 141
1.5. Droga sądowa w sprawach administracyjnych | str. 146
1.6. Ograniczenie prawa do sądu | str. 147
2. Ochrona prawna w systemie zamówień publicznych | str. 151
2.1. Uwagi wstępne | str. 151
2.2. Ochrona w systemie zamówień publicznych udzielana w ramach postępowań o charakterze cywilnoprawnym | str. 151
2.2.1. Uwagi wstępne | str. 151
2.2.2. Roszczenie o unieważnienie umowy | str. 152
2.2.3. Roszczenie o zwrot bezpodstawnie zatrzymanego wadium | str. 155
2.2.4. Roszczenia przysługujące w przypadku uchylania się strony od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 159
2.2.5. Roszczenia odszkodowawcze za szkodę powstałą w ramach pactum de contrahendo | str. 163
2.2.6. Roszczenia związane z wykonywaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 166
2.3. Administracyjnoprawna ochrona w systemie zamówień publicznych | str. 167
2.4. Prawnokarna ochrona w systemie zamówień publicznych | str. 170
3. Przepisy prawa unijnego dotyczące procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych | str. 173
4. Środki ochrony prawnej w prawie polskim | str. 179
4.1. Uwagi wstępne | str. 179
4.2. Ewolucja środków ochrony prawnej | str. 180
4.2.1. Uwagi wstępne | str. 180
4.2.2. Ewolucja środków ochrony prawnej dotyczących udzielania zamówień publicznych | str. 181
4.2.3. Ewolucja środków ochrony prawnej w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi | str. 198
4.3. Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych i ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi | str. 206
4.3.1. Uwagi wstępne | str. 206
4.3.2. Odwołanie | str. 207
4.3.3. Skarga | str. 209
4.3.4. Pozostałe środki prawne | str. 210
4.3.5. Podsumowanie | str. 222
4.4. Przesłanki materialnoprawne środków ochrony prawnej | str. 222
4.4.1. Uwagi wstępne | str. 222
4.4.2. Naruszenie przepisów ustawy | str. 223

Rozdział III
Krajowa Izba Odwoławcza – organ właściwy do rozpoznawania odwołań | str. 255
1. Uwagi wstępne | str. 255
2. Charakter prawny Krajowej Izby Odwoławczej | str. 256
2.1. Uwagi wstępne | str. 256
2.2. Charakter prawny Krajowej Izby Odwoławczej w świetle prawa krajowego | str. 257
2.3. Charakter prawny Krajowej Izby Odwoławczej w świetle prawa unijnego | str. 262
3. Ustrój Krajowej Izby Odwoławczej | str. 264
4. Kognicja Krajowej Izby Odwoławczej | str. 274
4.1. Uwagi wstępne | str. 274
4.2. Rozpoznawanie odwołań | str. 275
4.3. Rozpoznawanie wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy | str. 284
4.4. Rozpoznawanie zastrzeżeń od wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych | str. 285
5. Podsumowanie | str. 286

Rozdział IV
Charakter prawny skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str. 289
1. Prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji | str. 289
1.1. Zaskarżalność orzeczeń w Konstytucji | str. 289
1.2. Zaskarżalność orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej na tle art. 78 i 176 Konstytucji | str. 296
2. Charakter prawny skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str. 298

Rozdział V
Dopuszczalność i wymagania formalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str. 323
1. Dopuszczalność wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str. 323
1.1. Uwagi wstępne | str. 323
1.2. Legitymacja do zaskarżenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej | str. 324
1.2.1. Uwagi wstępne | str. 324
1.2.2. Wykonawca | str. 326
1.2.3. Uczestnik konkursu | str. 329
1.2.4. Inne podmioty | str. 330
1.2.5. Organizacje wpisane na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych | str. 332
1.2.6. Zamawiający | str. 333
1.2.7. Uczestnicy postępowania odwoławczego | str. 336
1.2.8. Interwenient uboczny | str. 340
1.2.9. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych | str. 343
1.2.10. Prokurator | str. 344
1.2.11. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi na gruncie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi | str. 345
1.3. Zakres przedmiotowy skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str. 347
1.3.1. Uwagi wstępne | str. 347
1.3.2. Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, na które przysługuje skarga | str. 349
1.4. Interes w zaskarżeniu orzeczenia | str. 381
1.5. Zachowanie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str. 385
1.5.1. Termin na wniesienie skargi | str. 385
1.5.2. Przywrócenie terminu do wniesienia skargi | str. 386
2. Wymagania formalne i fiskalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str. 387
2.1. Uwagi wstępne | str. 387
2.2. Wymogi formalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako pisma procesowego | str. 388
2.3. Szczególne wymogi formalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str. 393
2.4. Obowiązek doręczenia odpisu skargi jej przeciwnikowi | str. 397
2.5. Wymogi fiskalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str. 409
2.5.1. Opłata od skargi | str. 409
2.5.2. Zwolnienie z kosztów sądowych | str. 414

Rozdział VI
Postępowanie przed sądem okręgowym i zaskarżalność orzeczeń do Sądu Najwyższego | str. 419
1. Uwagi wstępne | str. 419
2. Właściwość sądu | str. 420
3. Wstępne badanie skargi | str. 421
4. Rozpoznanie skargi przez sąd okręgowy | str. 423
5. Orzeczenia sądu okręgowego | str. 432
5.1. Uwagi wstępne | str. 432
5.2. Orzeczenia merytoryczne | str. 433
5.3. Orzeczenia o charakterze niemerytorycznym | str. 444
5.3.1. Postanowienie o odrzuceniu skargi | str. 444
5.3.2. Postanowienie o umorzeniu postępowania skargowego | str. 445
5.3.3. Postanowienie o uchyleniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej i odrzuceniu odwołania | str. 447
5.3.4. Postanowienie o uchyleniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej i umorzeniu postępowania odwoławczego | str. 448
5.3.5. Postanowienie o uchyleniu orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej | str. 449
5.3.6. Orzeczenie o kosztach postępowania | str. 450
5.4. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń | str. 460
6. Postępowanie zabezpieczające | str. 462
7. Zaskarżanie orzeczeń sądu okręgowego | str. 470
7.1. Uwagi wstępne | str. 470
7.2. Skarga kasacyjna | str. 471
7.3. Zażalenie | str. 482

Podsumowanie | str. 485

Bibliografia | str. 489
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.