Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Skazani na wychowanie Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

ebook

- 31%

Skazani na wychowanie Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

Justyna Włodarczyk-Madejska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 99.00 zł 68.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 68.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-66300-10-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka została poświęcona zagadnieniu realizacji dyrektyw ustawowych przy orzekaniu środków o charakterze izolacyjnym, tj. umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub skierowania do zakładu poprawczego. Zgodnie z Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach pozbawienie wolności nieletniego może nastąpić zarówno na etapie kończącym postępowanie, jak i w toku postępowania, które de facto do takiego pozbawienia zmierza. Nieletniego można także pozbawić wolności wskutek skazania przez właściwy sąd. Możliwość taką przewiduje zarówno Kodeks karny w art. 10 § 210, jak i ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich w art. 94. Bezsporna wydaje się również możliwość pozbawienia wolności nieletniego, który zachorował na chorobę zakaźną, jak i umieszczenie w zakładzie leczniczym nieletniego, u którego stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, inne zaburzenia psychiczne, nałogowo używającego alkoholu lub innych środków celem wprowadzenia się w stan odurzenia, a zatem sytuacja, o której mowa w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich (art. 12).
Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich omawia modele postępowania z nieletnimi. W drugim zamieszczono opis metodologii przeprowadzonych badań oraz badanych prób. Rozdział trzeci dotyczy zbierania informacji o nieletnim w praktyce polskich sądów. Ostatni rozdział jest natomiast poświęcony dyrektywie dobra dziecka i indywidualizacji w praktyce orzeczniczej polskich sądów. Obie dyrektywy mają znaczenie dla stosowania środków wobec nieletnich, w tym również i tych o charakterze izolacyjnym.

Tytuł
Skazani na wychowanie
Podtytuł
Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich
Autor
Justyna Włodarczyk-Madejska
Język
polski
Wydawnictwo
Instytut Nauk Prawnych PAN
ISBN
978-83-66300-10-1
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
1
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów i skrótowców ............................................................................................ 5
Wstęp ................................................................................................................................. 7
1. Modele postępowania z nieletnimi ............................................................................. 21
1.1. Model jurydyczny ...................................................................................................... 33
1.2. Model kontroli kryminalnej........................................................................................ 39
1.3. Model uczestnictwa.....................................................................................................44
1.4. Model multiagencyjny................................................................................................ 48
1.5. Model opiekuńczy ..................................................................................................... 53
1.5.1. Ogólny opis modelu ............................................................................................... 53
1.5.2. Specyfika modelu polskiego................................................................................... 57
1.5.2.1. Historia postępowania z nieletnimi w Polsce .................................................. 57
1.5.2.2. Ogólna charakterystyka modelu postępowania z nieletnimi w Polsce.............. 71
1.5.2.3. Dyrektywy postępowania z nieletnimi ................................................................ 76
1.5.2.4. Cele postępowania w sprawach nieletnich .......................................................... 80
1.6. Optymalny model postępowania z nieletnimi............................................................ 84
2. Metodologia badań i opis badanych prób ................................................................ 99
2.1. Badanie akt spraw nieletnich ................................................................................... 102
2.2. Badania opinii przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości ...................................... 106
2.3. Opis badanych prób.................................................................................................. 111
2.3.1. Charakterystyka nieletnich ................................................................................... 111
2.3.2. Charakterystyka przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości............................... 123
2.3.2.1. Sędziowie dla nieletnich ................................................................................... 123
2.3.2.2. Zawodowi kuratorzy rodzinni............................................................................ 123
2.3.2.3. Pracownicy opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów........................ 124
3. Zbieranie informacji o nieletnim w praktyce polskich sądów ............................. 127
3.1. Rozwój sądowych instytucji pomocniczych............................................................ 129
3.1.1. Instytucja rodzinnych kuratorów sądowych ........................................................ 130
3.1.2. Ośrodki diagnostyczne.......................................................................................... 135
3.2. Źródła wiedzy o nieletnim ...................................................................................... 148
3.2.1. Wysłuchanie nieletniego i jego rodziców ............................................................ 151
3.2.2. Wywiad środowiskowy......................................................................................... 154
3.2.2.1. Sposób sporządzania wywiadu środowiskowego............................................ 167
3.2.2.2. Trudności w sporządzaniu wywiadów środowiskowych................................. 177
3.2.3. Opinia szkolna ...................................................................................................... 186
3.2.4. Opinia diagnostyczna............................................................................................ 189
3.2.4.1. Sposób sporządzania opinii diagnostycznej....................................................... 212
3.2.4.2. Trudności przy sporządzaniu opinii diagnostycznych..................................... 220
3.2.5. Opinia sądowo-psychiatryczna............................................................................. 227
3.2.6. Inne źródła wiedzy o nieletnim............................................................................. 229
3.3. Ocena dowodów dostarczających wiedzy o nieletnim ............................................ 232
4. Dyrektywa dobra dziecka i indywidualizacji w praktyce orzeczniczej sądów
polskich........................................................................................................................... 243
4.1. Przegląd badań dotyczących sądowego stosowania prawa...................................... 244
4.2. Katalog środków wychowawczych i poprawczych – praktyka i zasady ich
stosowania ...................................................................................................................... 258
4.3. Czynniki warunkujące orzeczenia sądów ............................................................... 275
4.4. Analiza uzasadnień orzeczeń sądów wydanych w I instancji ............................... 296
4.4.1. Uzasadnienie zastosowania środka poprawczego przez sąd I instancji.............. 298
4.4.2. Uzasadnienie zastosowania umieszczenia w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym przez sąd I instancji........................................................................... 304
4.5. Czynniki wpływające zdaniem sędziów na rodzaj wydanego orzeczenia................307
4.6. Pytania zadawane przez sąd instytucjom pomocniczym a dostarczane informacje..313
4.7. Stopień zbieżności wydanych orzeczeń z sugestią instytucji pomocniczych........... 322
Zakończenie ................................................................................................................... 337
Bibliografia .................................................................................................................... 345
Streszczenie.................................................................................................................... 367
Summary ....................................................................................................................... 368
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Akty notarialne. Komentarz

-14%

Akty notarialne. Komentarz

Prezentowana publikacja to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną moc dowodową, co wzmacnia bezpieczeństwo obrotu prawnego.

W komentarzu przedstawione zostały m.in. cele i funkcje aktu notarialnego, jego rodzaje, skutki obrotu nieformalnego, zagadnienia związane z doręczeniem wypisu aktu notarialnego w obrocie zagranicznym. Wiele miejsca Autor poświęcił strukturze aktu notarialnego. Omówione zostały wszystkie jego elementy, np. data sporządzenia aktu, oznaczenie uczestników aktu, dane osobowe notariusza i jego kancelarii.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.