Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Służba Więzienna w Polsce Administracja i podstawy działania

ebook

- 8%

Służba Więzienna w Polsce Administracja i podstawy działania

Tomasz Przesławski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 12.00 zł 11.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 11.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-1093-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest prawnym studium o ustroju i działalności Służby Więziennej w Polsce. Podstawę pracy stanowią analizy prawnoporównawcze prowadzone na podstawie literatury przede wszystkim z prawa administracyjnego, karnego wykonawczego oraz konstytucyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego. Przedmiotem analiz jest organizacja Służby Więziennej, ukierunkowana na utrzymanie własnej struktury, w tym rodzajów powiązań pomiędzy funkcjonariuszami SW w ramach hierarchicznego podporządkowania, oraz usytuowanie tej służby wśród innych podmiotów w różny sposób przyczyniających się do realizacji kary pozbawienia wolności.

Autor określił status prawny organów Służby Więziennej z punktu widzenia konstytucyjnego podziału władzy państwowej i scharakteryzował role, w jakich występują organy Służby Więziennej ze względu na spełniane funkcje publiczne, zadania wewnątrzorganizacyjne i świadczenia penitencjarne. Zaprezentował również perspektywę rozwoju polityki penitencjarnej w kierunku świadczenia ekspiacyjnego, którego wyrazem jest efektywne zadośćuczynienie poszkodowanemu lub społeczeństwu przy jednoczesnym braku degradacji sprawcy w życiu społecznym.

Tytuł
Służba Więzienna w Polsce
Podtytuł
Administracja i podstawy działania
Autor
Tomasz Przesławski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-1093-2
Rok wydania
2012 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
223
Format
pdf
Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW 7

WSTĘP 9

ROZDZIAŁ I. Służba Więzienna jako rdzeń instytucji wykonania kary pozbawienia wolności 15

1. Instytucja wykonania kary pozbawienia wolności 15
2. Pojęcie rdzenia i kręgu zewnętrznego instytucji wykonania kary pozbawienia wolności 17
3. Relatywizacja horyzontu instytucji za pośrednictwem celu 27

ROZDZIAŁ II. Pozycja ustrojowa Służby Więziennej 32

1. Podstawowe kierunki działania SW 32
2. Problem organizacji SW 39
3. Administracja publiczna a funkcja państwowa SW 44
4. Normy ustrojowe regulujące organizację SW 51
5. Nadrzędny cel funkcjonowania SW 56
6. O wyrażeniach użytych w art. 2 ustawy o Służbie Więziennej 62

ROZDZIAŁ III. Administracja penitencjarna jako administracja świadcząca 71

1. SW narzędziem polityki penitencjarnej 71
2. Świadczenie ekspiacyjne – alternatywa izolacji 76
3. Zagadnienie władztwa penitencjarnego 78
4. Organizacja świadczeń i osób w procesie wykonania kary 87

ROZDZIAŁ IV. Sfery działalności Służby Więziennej 92

1. Charakter struktury organizacyjnej SW 92
2. Potrójna rola organów SW 97
3. SW – administracja wewnętrzna, penitencjarna oraz publiczna 106
4. Administracja SW – podmiot kompetencji wewnętrznych 108
5. SW jako administracja o kompetencjach penitencjarnych 110
6. SW wykonująca kompetencję administracyjną 114
7. Dekoncentracja wewnętrzna a centralizacja SW 116

ROZDZIAŁ V. Szczególne uprawnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej 125

1. Ogólna charakter ystyka uprawnień SW uregulowanych w rozdziale 3 ustawy o Służbie Więziennej 125
2. Relatywność określenia kompetencji porządkowej 130
3. Prawa funkcjonariuszy SW wynikające z art. 18 ustawy o Służbie Więziennej 135
4. Kompetencja do stosowania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej lub psa służbowego 138
5. Obowiązek służbowy a wykonywanie czynności służbowych 141
6. Uprawnienia funkcjonariuszy innych formacji specjalnych 143

ROZDZIAŁ VI. Sytuacja prawna naczelnych organów państwa wobec Służby Więziennej 147

1. Kompetencje Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów 147
2. Kompetencja administracyjna oraz wykonawcza Ministra Sprawiedliwości 148
a) Kierownictwo organizacyjne 148
b) Funkcja stanowienia prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzenia) 153
3. Rola Ministra Sprawiedliwości w strukturze organizacyjnej wykonania kary pozbawienia wolności 156
4. Rodzaje podległości występujące w SW 169
5. Podległość organizacyjna SW Ministrowi Sprawiedliwości 176
6. Uprawnienia kierownicze Ministra Sprawiedliwości 181
a) Zarządzenia 181
b) Wytyczne 184
c) Polecenia 188
7. Odpowiedzialność Ministra Sprawiedliwości i funkcjonariuszy SW na wyższych stanowiskach kierowniczych 193

ROZDZIAŁ VII. Kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej 197

1. Pozycja ustrojowa Dyrektora Generalnego SW 197
2. Ustawowe kompetencje organów SW 202
a) Dyrektor Generalny SW 202
b) Dyrektor okręgowy SW 207
c) Dyrektor zakładu karnego i dyrektor aresztu śledczego 209
d) Komendanci COSSW, OS, ODK 210

PODSUMOWANIE 212
BIBLIOGRAFIA 216
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

-14%

Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

Akademickie prawo zatrudnienia odnosi się do relacji normatywnych zachodzących pomiędzy zatrudnionymi a podmiotami zatrudniającymi w uczelniach wyższych. W szczególnie szeroki sposób reguluje ono status nauczycieli akademickich.


Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.


Przedmiotem wywodów są w nim m.in.:

nawiązanie stosunku pracy,
uprawnienia i obowiązki wynikające ze stosunku pracy,
przekształcenie stosunku pracy,
rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy,
procedury uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego,
zatrudnienie administracyjnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie cywilnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie doktorantów w szkołach doktorskich,
przepisy przejściowe.Komentując poszczególne regulacje, autorzy przedstawiają również bogaty dorobek judykatury i nauki prawa pracy w tym zakresie.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli akademickich, władz uczelni, pracowników działów kadr oraz przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje również przedstawicieli doktryny prawa pracy, radców prawnych, adwokatów, a także sędziów orzekających w sprawach pracowniczych.

Cena: 136.00 zł 117.00 zł
Akcyza. Komentarz

-14%

Akcyza. Komentarz

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o podatku akcyzowym i omówienie wszystkich istotnych zagadnień problemowych, jakie podatnicy akcyzy mogą napotkać w toku prowadzonej działalności. Autor przedstawia najlepsze praktyki stosowania przepisów akcyzowych, jak również obszary, w których mogą powstawać spory z organami podatkowymi.W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakie wprowadza tzw. deregulacyjna ustawa akcyzowa z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczące m.in.: logistycznych składów podatkowych, wspólnego magazynowania wyrobów, uregulowania obrotu wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym przez pośredniczące podmioty tytoniowe. Autor rozpatruje także preferencje akcyzowe, jakie na ostatnim etapie prac nad ustawą zostały wprowadzone w odniesieniu do energii elektrycznej zużywanej przez branże energochłonne. Ustawa deregulacyjna wprowadziła również szereg kazuistycznych zmian istotnych dla poszczególnych branż czy nawet podatników.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla podatników akcyz, funkcjonariuszy celnych stosujących na co dzień przepisy akcyzowe, doradców podatkowych, a także prawników, zwłaszcza sędziów sądów administracyjnych, którzy rozpatrują sprawy związane z akcyzą.

Cena: 247.00 zł 213.00 zł
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

-14%

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich:


istota,
zasady tworzenia,
język,
udostępnianie, okazywanie oraz przesyłanie,
odtwarzanie,
zwrot materiałów z akt sprawy.
Kluczowe znaczenie dla praktyki administracyjnej mają zwłaszcza zagadnienia dotyczące składników akt sprawy (ze względu na konsekwencje procesowe poszczególnych postaci utrwaleń) oraz te związane z czynnością udostępniania akt sprawy - już sama liczba orzeczeń sądowych odnoszących się do wskazanej problematyki podkreśla jej doniosłość w sferze orzecznictwa administracyjnego.

Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, stron postępowania administracyjnego oraz ich zastępców procesowych, sędziów sądów administracyjnych oraz dla pracowników naukowych.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.