Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Specustawa mieszkaniowa. Komentarz

ebook

- 13%

Specustawa mieszkaniowa. Komentarz

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki, Tomasz Filipowicz, Joanna Filipowicz, Mateusz Stawiarz, Jerzy Filipowicz-Limanówka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-658-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:

redukcję deficytu mieszkań,
ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach,
doprowadzenie do tego, że warunki mieszkaniowe w Polsce nie będą odstawały ponad przeciętną miarę od tych, które panują w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej,
znaczące przyspieszenie przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
przyjęcie rozwiązań upraszczających i usprawniających procedury administracyjne,
wprowadzenie szczególnych zasad lokalizacji tych inwestycji.Autorzy omawiają m.in.:

pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy,
warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym,
standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych,
obowiązek zapewnienia przez gminę funkcjonowania inwestycji,
udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie ciągów, przewodów, urządzeń i innych obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej,
odszkodowanie przysługujące od inwestora,
postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę,
żądanie nabycia przez inwestora własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części,
egzekucję obowiązków z decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oraz z decyzji zastępującej umowę o zajęciu terenu,
umowy najmu instytucjonalnego zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy.Ustawa jako specregulacja została przyjęta jako szczególny mechanizm, odrębny od rozwiązań standardowo stosowanych w ramach zasad ogólnych (systemowych), i obowiązywać będzie przez 10 lat, czyli do 31.12.2028 r.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla samorządów, które wyrażają zgodę na inwestycję mieszkaniową nawet niezgodną z planem miejscowym, a także deweloperów, polityków, nabywców mieszkań, architektów, urbanistów oraz prawników.

Tytuł
Specustawa mieszkaniowa. Komentarz
Autorzy
Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki, Tomasz Filipowicz, Joanna Filipowicz, Mateusz Stawiarz, Jerzy Filipowicz-Limanówka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-658-5
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2019
Liczba stron
212
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .............................................................................. 11
Wstęp ............................................................................................. 13
USTAWA z 5.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ................ 19
Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................ 21
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] ................................. 21
Art. 2. [Definicje legalne] ..................................................... 23
Art. 3. [Powiązanie działalności handlowej i usługowej z inwestycją mieszkaniową] ...................................... 30
Art. 4. [Pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustaw] ................................................................ 31
Art. 5. [Lokalizacja inwestycji na terenach podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową; realizacja inwestycji niezależnie od ustaleń
m.p.z.p.] ................................................................... 34
Rozdział 2. Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych .............................................................................. 39
Art. 6. [Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna] ............. 39
Art. 7. [Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji] ............... 46
Art. 8. [Elementy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej; publikacja i wygaśnięcie uchwały] ...................... 66
Art. 9. [Uwzględnienie zrealizowanej inwestycji mieszkaniowej przy sporządzaniu lub zmianie m.p.z.p.] ............................................ 75
Art. 10. [Warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym] ........................................... 76
Art. 11. [Warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze portów i przystani morskich] ................. 77
Art. 12. [Następcze spełnienie warunku zgodności realizacji inwestycji mieszkaniowej z m.p.z.p. lub studium] ..................... 78
Art. 13. [Wydawanie pozwoleń na budowę w przypadku przewidzenia inwestycji mieszkaniowej w m.p.z.p., decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy] .............................. 80
Art. 14. [Wyłączenie stosowania przepisów k.p.a.] ................ 81
Art. 15. [Termin wniesienia skargi na uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej] ......................... 82
Art. 16. [Skrócone terminy przy rozpatrywaniu skarg na uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej] .............. 82
Rozdział 3. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych .............................................................................. 84
Art. 17. [Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych] ...................................................... 84
Art. 18. [Warunki zlokalizowania inwestycji mieszkaniowej w przypadku niespełniania wskaźnika dostępności
do placówek edukacji] .............................................. 92
Art. 19. [Określanie lokalnych standardów urbanistycznych] ....................................................... 94
Rozdział 4. Przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących ............................................................................... 100
Art. 20. [Organ podejmujący uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej] .......................................... 100
Art. 21. [Warunki wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego] .............................................................. 102
Art. 22. [Zawarcie porozumienia z inwestorem] .................... 105
Art. 23. [Obowiązek zapewnienia przez gminę funkcjonowania inwestycji] ....................................... 110
Art. 24. [Odpowiednie stosowanie do porozumień zawieranych z innymi podmiotami] .......................... 111
Rozdział 5. Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ....... 113
Art. 25. [Związanie organu wydającego pozwolenie na budowę uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej] ............. 113
Art. 26. [Uzyskanie zgody wodnoprawnej] ............................ 118
Art. 27. [Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] ................................................... 120
Art. 28. [Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie] ................... 128
Art. 29. [Posiłkowe stosowanie przepisów u.p.e.a. w zakresie należności z tytułu kar wymierzanych organowi] ................... 131
Art. 30. [Ustalanie praw rzeczowych na nieruchomości; nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym] .................. 131
Art. 31. [Wyznaczenie przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu przez organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę] ........................................ 133
Art. 32. [Usuwanie drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej] ............. 134
Art. 33. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę; odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę] ........... 138
Art. 34. [Skrócone terminy przy rozpatrywaniu skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę] ....................... 142
Rozdział 6. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszących ............................................................. 144
Art. 35. [Udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie ciągów, przewodów, urządzeń i innych obiektów niezbędnych do korzystania
z inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej] .......................................................... 144
Art. 36. [Odszkodowanie przysługujące od inwestora] .......... 148
Art. 37. [Żądanie nabycia przez inwestora własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części] ........................ 152
Art. 38. [Zajęcie terenów śródlądowych wód płynących, dróg publicznych lub obszarów kolejowych na potrzeby realizacji sieci
uzbrojenia terenu] .............................. 152
Art. 39. [Wyłączenie stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych do inwestycji w granicach
administracyjnych miast] .......................................... 154
Art. 40. [Egzekucja obowiązków z decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oraz z decyzji zastępującej umowę
o zajęciu terenu] ...................... 155
Art. 41. [Wojewoda jako organ wyższego stopnia] ................ 156
Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących ....................... 157
Art. 42. [Prawo o notariacie] ................................................. 157
Art. 43. [Ustawa o własności lokali] ....................................... 158
Art. 44. [Prawo budowlane] .................................................. 159
Art. 45. [Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym] ............................................... 162
Art. 46. [Ustawa o gospodarce komunalnej] ......................... 163
Art. 47. [Ustawa o gospodarce nieruchomościami] ............... 170
Art. 48. [Ustawa o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego] ................................................................ 172
Art. 49. [Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym] ......................................................... 188
Art. 50. [Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego] ................ 190
Art. 51. [Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko] ......................................................... 194
Art. 52. [Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości] .......... 198
Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe .................................. 202
Art. 53. [Niezakończone postępowania w sprawach dotyczących inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących] ............ 202
Art. 54. [Umowy najmu instytucjonalnego zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy] ................................. 202
Art. 55. [Stosowanie dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego] .......................................................... 203
Art. 56. [Niezakończone sprawy wszczęte na podstawie u.g.n. – stosowanie nowej regulacji] ......................... 204
Art. 57. [Niezakończone postępowania w sprawie wymierzenia kary za zwłokę w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] ................................ 205
Art. 58. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] ...... 206
Art. 59. [Utrata mocy ustawy] ............................................... 206
Art. 60. [Wejście w życie] ....................................................... 207
Bibliografia ..................................................................................... 209
O Autorach ..................................................................................... 211
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.