Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Stories Told Around the Fountain Papers Offered to Piotr Bieliński on the Occasion of His 70th Birthday

ebook

- 14%

Stories Told Around the Fountain Papers Offered to Piotr Bieliński on the Occasion of His 70th Birthday

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 146.50 zł 126.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-4171-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Teksty zawarte w tomie okolicznościowym dedykowanym prof. Piotrowi Bielińskiemu na siedemdziesięciolecie urodzin dotyczą archeologii, ikonografii i kultu, ceramiki oraz innych aspektów kultury materialnej starożytnego Bliskiego Wschodu. Chronologiczne i geograficzne spektrum poruszanych w nich zagadnień odzwierciedla zainteresowania badawcze Jubilata związane przede wszystkim z epoką brązu na Bliskim Wschodzie, od północnej Mezopotamii po Półwysep Arabski. Autorzy ofiarowanych mu tekstów sięgają w nich jeszcze dalej, do Egiptu, Cypru i rzymskich prowincji południowo-wschodniej Europy. Choć większość kontrybucji dotyczy epoki brązu, są wśród nich również takie, które dotyczą okresu neolitu z jednej strony, poprzez czasy rzymskie po okres islamski z drugiej.

Pięć spośród 42 tekstów porusza tematy związane ze stanowiskiem Tell Arbid – miastem w północnej Mezopotamii, które zostało poznane dzięki wykopaliskom Bielińskiego trwającym od 1996 do 2010 roku. Autorzy – członkowie misji tej wykopaliskowej – omawiają ceramikę (M. Momot, Ł. Rutkowski), także pod kątem jej związku z dietą starożytnych mieszkańców miasta (J. Piątkowska-Małecka i A. Smogorzewska), dane bioarcheologiczne na temat kobiet z Tell Arbid (A. Sołtysiak), a także pochówki dziecięce z okresu Niniwa 5 (D. Szeląg i Z. Wygnańska).

Jednak zagadnienia poruszane w tomie są rozmaite i często przekrojowe. Krajobraz miejski jak i niezurbanizowany północnej Mezopotamii w epoce brązu przewija się w tekstach dotyczących dawnych i bieżących badań wykopaliskowych i powierzchniowych (R. Koliński, M. Masetti-Rouault i O. Rouault), jak również szerszych omówieniach ich rezultatów (K. Jakubiak, A. Reiche, Ö. Tunca). Takie podejście jest widoczne w serii artykułów, które zagłębiają się w analizę ikonograficzną związaną z rozmaitymi aspektami religii i kultu, mitologii oraz przedstawień władców od epoki brązu po Imperium Rzymskie (L. Bachelot, M. Bietak, P. Dyczek, K. Gawlikowska and M. Gawlikowski, H. Meyza, A. Otto and B. Einwag, R. Pierobon Benoit, P. Steinkeller, I. Zych), a także w analizach opartych na tekstach źródłowych (O. Drewnowska, P. Michałowski, P. Taracha). Szczególne miejsce wśród tych prac zajmują teksty poświęcone pieczęciom i ich użyciu w Mezopotamii (C. Kepinski, M. Luciani, D.J.W. Meijer, P. Steinkeller) i na terenach ościennych w różnych okresach (M. Iskra, A. Pieńkowska).

Dzbany ze stemplami królewskich serechów są cytowane jako świadectwo intensywnego handlu pomiędzy wczesnymi władcami z Doliny Nilu a Bliskim Wschodem (K.M. Ciałowicz). Kultura materialna przewija się także w artykułach na temat neolitycznych materiałów budowlanych, (M. Białowarczuk), stroju i akcesoriów (S.N. Amirov i Y.V. Lun’kova), przedmiotów kościanych i amuletów e formie zwierząt (F. Pinnock, C.E. Suter), ciężarków tkackich (A. Ulanowska), a także całej gamy naczyń ceramicznych, od epoki brązu (M. Kelly-Buccellati, D. Lawecka, Ł. Rutkowski) do okresu hellenistycznego (M. Momot) i islamskiego (M. Mierzejewska). Zainteresowanie kulturą materialną podbija też studium wczesnych instrumentów perkusyjnych z Mezopotamii (P. Michałowski).

O szerokim zakresie osiągnięć zawodowych Jubilata świadczy fakt, iż w tomie znalazły się również teksty poświęcone nowoczesnym standardom dokumentacyjnym, ich rozwojowi oraz zastosowaniu w archeologii Bliskiego Wschodu (M. Rekowska i W. Nowakowski, P. Zakrzewski), projektom konserwatorskim (M. Kowalczyk i M. Olbryś) oraz kreatywnemu zachowaniu dziedzictwa (G. Buccellati). To ostatnie wiąże się również z apelem M. Al.-Maqdissi’ego w związku z przyszłością badań archeologicznych w Syrii.

Jak przystało na tom jubileuszowy, otwiera go część pt. „Stories about Piotr”. Jest tam zwyczajowa krótka biografia i lista publikacji, ale także cztery eseje poświęcone Bielińskiemu, nie tylko jako archeologowi (W. Borodziej, S.K. Kozłowski, W. Lengauer, and W. Tygielski). Oferują one bardzo osobiste spojrzenie na temat Uniwersytetu Warszawskiego jako instytucji naukowej oraz alma mater Profesora, z którą jest związany zawodowo przez ponad pół wieku.

******

The papers offered in this volume, celebrating Prof.. Piotr Bieliński on his 70th birthday anniversary, cover issues of archaeology, iconography and cult, ceramics and other objects of material culture of the Ancient Near East. The chronological and geographical spectrum of these papers reflects the Jubilarian’s core research field of Bronze Age Near East, concentrating on one hand on northern Mesopotamia and on the other reaching out to the Gulf, his colleagues reach even further beyond, to Egypt, Cyprus and the Roman provinces in southeastern Europe. While the bulk of the papers are set in the Bronze Age, a number of the contributions reach back in time to the Neolithic as well as forward, to Roman and even medieval Islamic times.

Five of the 42 papers in general explore topics related to Tell Arbid, a site in northern Mesopotamia that Bieliński brought to the limelight, excavating this primarily Bronze Age city with a long history between 1996 and 2010. The authors, all of them team members, discuss various aspects of ceramics (M. Momot, Ł. Rutkowski,), also in terms of what the Bronze Age diet could have been (J. Piątkowska-Małecka and A. Smogorzewska), bioarchaeological data on women from Tell Arbid (A. Sołtysiak) and the Ninevite 5 infant burials (D. Szeląg and Z. Wygnańska). However, no clear lines can be drawn considering the topics of the presentations as they tend to reach across categories. The Bronze Age landscape, urban and non-urban, of northern Mesopotamia appears in contributions presenting past and current archaeological excavations and ground surveys (R. Koliński, M. Masetti-Rouault and O. Rouault), as well as broader views of the results (K. Jakubiak, A. Reiche, Ö. Tunca). This approach comes through strongly in a series of papers that delve into iconographic studies revolving around various aspects of religion and cult, mythology and ruler representationsfrom the Bronze Age through the times of the Roman Empire (L. Bachelot, M. Bietak, P. Dyczek, K. Gawlikowska and M. Gawlikowski, H. Meyza, A. Otto and B. Einwag, R. Pierobon Benoit, P. Steinkeller, I. Zych), including text-based approaches (O. Drewnowska, P. Michałowski, P. Taracha).

A special place among these studies have papers devoted to seals and sealing practices, in Mesopotamia (C. Kepinski, M. Luciani, D.J.W. Meijer, P. Steinkeller) and in the neighboring regions in different periods (M. Iskra, A. Pieńkowska). Royal serekhs stamped on jars are cited as evidence for early rulers from the Nile Delta trading extensively with the Near East (K.M. Ciałowicz). Material culture appears also in contributions on Neolithic building materials (M. Białowarczuk), dress and accessories (S.N. Amirov and Y.V. Lun’kova), reworked ivory pieces and animal-shaped amulets (F. Pinnock, C.E. Suter), craft discoid loom-weights for weaving (A. Ulanowska), and a variety of ceramics, from Bronze Age (M. Kelly-Buccellati, D. Lawecka, Ł. Rutkowski) through Hellenistic (M. Momot) to Islamic (M. Mierzejewska). Drumming up interest in non-material culture is a study of early Mesopotamian percussionists (P. Michałowski).

It is a sign if the breadth of the Jubilarian’s life achievement that the volume also includes papers on modern documentation standards and their development citing examples from the history of Near Eastern archaeology and current fieldwork (M. Rekowska and W. Nowakowski, P. Zakrzewski), conservation projects (M. Kowalczyk and M. Olbryś) and creative site maintenance (G. Buccellati). The lattermost ties in with an address by M. Al.-Maqdissi concerning the future of archaeological research in Syria.

As is fitting for a Jubilee volume, the opening part introduces Stories about Piotr: the customary brief biography and list of publications, but also four essays on Bieliński, not-only-the-archaeologist (W. Borodziej, S.K. Kozłowski, W. Lengauer, and W. Tygielski) – a very personal look at the academic establishment at the University of Warsaw, the Professor’s alma mater and lifelong place of employment, in the past half a century.

Tytuł
Stories Told Around the Fountain
Podtytuł
Papers Offered to Piotr Bieliński on the Occasion of His 70th Birthday
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-4171-4
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
792
Format
pdf
Spis treści
Tributes 9 Tabula gratulatoria 19 Piotr Bieliński: List of publications 23 Opowieści wokół Piotra / Stories about Piotr Łukasz Rutkowski and Andrzej Reiche O Piotrze, fontannie i Starożytnym Bliskim Wschodzie / About Piotr, the fountain and the Ancient Near East 31 Włodzimierz Borodziej Raport ze śledztwa 19/08/1948, kryptonim „Pan z Krakowskiego Przedmieścia” / Report from the investigation 19/08/1948, codename “The Man from Krakowskie Przedmieście” 47 Stefan Karol Kozłowski Piotrusiowy pamiętnik / Piotr’s Diary 67 Włodzimierz Lengauer O Piotrze, o sobie i o dawnych czasach (czyli Rzeczy minione i rozmyślania) / On Piotr, myself and bygone times (or My past and thoughts) 81 Wojciech Tygielski Piotr 91 Stories told around the fountain Michel Al-Maqdissi La Syrie, le Proche-Orient et l’avenir de l’archéologie 97 Shahmardan N. Amirov and Yulia V. Lun’kova Dress, jewelry and a musical instrument of the inhabitants of Tell Khazna I 105 Luc Bachelot Les idoles aux yeux de Tell Brak, essai d’interprétation 127 Marcin Białowarczuk The first builders of the Northern Levant. Notes on early Neolithic construction materials 145 Manfred Bietak The Obelisk Temple in Byblos and its predecessors 165 Giorgio Buccellati From Urkesh to Mozan. The itinerary of a project in wartime 187 Krzysztof M. Ciałowicz Once more on the first kings of Egypt 205 Olga Drewnowska Old Babylonian Nērebtum and its main deity 221 Piotr Dyczek Legio I Italica – Orientalis 235 Krystyna Gawlikowska and Michał Gawlikowski A painted diptych from Gerasa 251 Mateusz Iskra Archaeological and social contexts of Late Bronze Age cylinder seals from Transcaucasia 259 Krzysztof Jakubiak and Artavazd Zakyan Metsamor: topography of an archeological site near Metsamor River 271 Marylin Kelly-Buccellati Urkesh ceramic evidence for function 285 Christine Kepinski Once more about cylinder-seal impressions on ceramic vessels: an anthropological point of view on a find from Tilbeshar 305 Rafał Koliński Hiptūnu and Habruri: an archaeological point of view 313 Marek Kowalczyk and Mirosław Olbryś The citadel in North Mesopotamian Erbil (Iraq): challenges for the preservation and adaptation to new function of an Ottoman period house 333 Marta Luciani The long life of a royal seal and the Nuzi bullae in the Harvard Semitic Museum 355 Dorota Ławecka Late Chalcolithic pottery from Tell Raffaan (Eski Mosul Dam Project) 393 Maria Grazia Masetti-Rouault and Olivier Rouault Another town in the Northern Mesopotamia plains: excavations at Qasr Shemamok (Kurdistan, Iraq) in 2017–2018 417 Diederik J.W. Meijer Seal, amulet or both? 433 Henryk Meyza A marmara plaque from Nea Paphos with Ganymedes abducted by an eagle 441 Piotr Michałowski On some early Mesopotamian percussionists 451 Marta Mierzejewska Islamic harbour in Kharaib al-Dasht Bay? Some remarks on the pottery collection from the Underwater Survey along the coast of Failaka Island 477 Marta Momot Hellenistic tableware with stamped decoration from Tell Arbid (Syria) 493 Adelheid Otto and Berthold Einwag Three ritual vessels from the Mittani-period temple at Tell Bazi 503 Joanna Piątkowska-Małecka and Anna Smogorzewska “Pigeon broth” and other meat dishes prepared by the people of Tell Arbid in the 3rd millennium BC 519 Agnieszka Pieńkowska A 3rd millennium BC stone stamp seal from the Omani site of Qumayrah Ayn 3 535 Rafaella Pierobon Benoit Tell Barri/Kahat: le ‘Pantheon’. Données et problèmes 547 Frances Pinnock About some animal-shaped “amulets” from Northern Syria 571 Andrzej Reiche Isin-Larsa and Sasanian graves from the site of el-Saadiya in the Hamrin region, Iraq 583 Monika Rekowska and Wojciech Nowakowski The power of image or how the art of photography changed early archaeology 599 Łukasz Rutkowski Late 3rd millennium BC painted pottery from Tell Arbid 619 Arkadiusz Sołtysiak Women from Tell Arbid 639
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Stories Told Around the Fountain Papers Offered to Piotr Bieliński on the Occasion of His 70th Birthday

Pobierz fragment

Produkty podobne

"Ogień" fałszywy mit

-20%

"Ogień" fałszywy mit

„Żołnierze wyklęci” są najważniejszym elementem polityki historycznej, a stosunek do nich jest głównym wyznacznikiem patriotyzmu. Taki jest przekaz polityków Prawa i Sprawiedliwości, mocno wspieranych przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej. Wystarczy posłuchać prezydenta Andrzeja Dudy czy liderów PiS, by dowiedzieć się, że każdy, kto już nie tylko kwestionuje wielkość „wyklętych”, ale chce o nich uczciwie debatować czy prowadzić badania, ociera się o zdradę. Nie ma zgody na takie widzenie powojennej historii: z jednej strony prawdziwi patrioci, niepodległościowi partyzanci powojennego podziemia, słowem anioły z orzełkiem z koroną a z drugiej morderców z UB, zdrajcy, donosiciele i kolaboranci. Historycy IPN propagują na wszelki sposób „żołnierzy wyklętych”. Mimo ogromnych nakładów finansowych pomnikowy obraz powojennego podziemia bardzo często zderza się z uczciwymi pracami badawczymi większości historyków, ale nade wszystko z pamięcią społeczną, z przekazywanymi z pokolenia na pokolenie historiami rodzinnymi, z doświadczeniami lokalnych społeczności. Jakże często w tych opowieściach i wspomnieniach postępowanie wielu „bohaterskich” bojowników było bardzo odległe od dzisiejszego mitu.
Nie wszyscy „żołnierze wyklęci” są godni pomników, bo wielu z nich jest splamionych krwią Polaków, Żydów, Białorusinów, Słowaków. Wielu dopuściło się okrutnych zbrodni, gwałtów, napadów, rabunków. Gloryfikacja wszystkich „wyklętych” nie uczyni patriotami tych, którzy zeszli na drogę bandytyzmu. Tej historycznej hipokryzji chcemy się przeciwstawić. Dlatego w ramach serii „Wyklęci nie święci” pokażemy prawdziwe oblicze wielu „wyklętych”. Dziś wynoszonych niemal na ołtarze, a w rzeczywistości zwykłych zbrodniarzy, którzy byli inspiratorami mordów lub za nie odpowiadają. Jedną z takich postaci jest Józef Kuraś „Ogień”, przez jednych – nie tylko na Podhalu – uznawany za bohatera, a przez drugich za bandytę. Kim był w rzeczywistości „Ogień”? * * * Na publikację składają się teksty i wypowiedzi kilku autorów: Tadeusza Byrdaka, Pawła Dybicza, Leszka Konarskiego, Juliana Kwieka, Jerzego S. Łątki, a także liczne fotografie oraz kserokopie oryginalnych dokumentów.

Cena: 29.90 zł 24.00 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)

-15%

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)

„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki.
W prezentowanym tomie autorzy poruszają zagadnienia dotyczące m.in. kultu św. Emeryka w Polsce; początków reformy obserwanckiej w polskiej prowincji dominikanów; monasteru ławryszewskiego koło Nowogródka; związków kościoła Mariackiego z krakowskim mieszczaństwem; wzmianek źródłowych o Litwie i Litwinach w księgach rachunkowych Krakowa; problemu istnienia stronnictwa królowej Zofii Holszańskiej; kwestii genealogicznych przedstawicieli elit społeczeństwa średniowiecznego; nowego spojrzenia na rządy księcia halickiego Lwa Daniłowicza; „rozbratania heraldycznego” między Koroną Polską a Wielkim Księstwem Litewskim w 1. poł. XV w.; konfliktów zbrojnych wśród szlachty sanockiej w XV w.; badań numizmatycznych związanych z działalnością na Rusi Halickiej Władysława Opolczyka. Tom ten zawiera również niepublikowany dotąd transumpt przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 1499 r.

Cena: 29.40 zł 25.00 zł
„Jaśnie Oświeconej Pani najniższym sługą”. Listy generalnego plenipotenta Stanisława Karwowskiego do kasztelanowej krakowskiej Izabeli Branickiej z lat 1771–178

-14%

„Jaśnie Oświeconej Pani najniższym sługą”. Listy generalnego plenipotenta Stanisława Karwowskiego do kasztelanowej krakowskiej Izabeli Branickiej z lat 1771–178

Wśród wielu pisanych źródeł historycznych doby staropolskiej na pewno do ciekawszych należą te o charakterze epistolograficznym. Ich treść, bardzo często nacechowana dużym subiektywizmem, niesie zazwyczaj wiele informacji, których nie da się odnaleźć w innych źródłach. Do takich interesujących zbiorów należą listy Stanisława Karwowskiego, generalnego plenipotenta Izabeli Branickiej, siostry Stanisława Augusta Poniatowskiego i żony kasztelana krakowskiego Jana Klemensa Branickiego, pisane przez niego w latach 1771–1788. Wydawać by się mogło, że nie znajduje się w nich nic poza zwięzłymi informacjami na temat spraw prawno-majątkowych i gospodarczo-finansowych kasztelanowej krakowskiej. Nic bardziej mylnego. Autor listów barwnym językiem i nierzadko ze swadą, jakiej nie powstydziłby się sam Jan Chryzostom Pasek, rysuje w nich tętniący życiem obraz środowiska białostockiego dworu i latyfundium Izabeli Branickiej, staropolskiej palestry i mechanizmów jej działania, podlaskiej szlachty, w końcu codzienności magnackiego oficjalisty reprezentującego prawno-majątkowe, i nie tylko, interesy królewskiej siostry.

Cena: 36.00 zł 31.00 zł
„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19

-21%

„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19

Oddany do rąk czytelników tom niniejszego czasopisma zawiera artykuły o zróżnicowanej tematyce związanej z historią regionu. W części pierwszej czasopisma zawarto artykuły, w drugiej materiały źródłowe.

Cena: 11.34 zł 9.00 zł
1177 przed Chr. Rok, w którym upadła cywilizacja

-20%

1177 przed Chr. Rok, w którym upadła cywilizacja

W roku 1177 p.n.e. grupy maruderów znanych pod nazwą „Ludy Morza” najechały Egipt.

Cena: 39.99 zł 32.00 zł
Antyczna sztuka wojenna Tom 1 Persja Grecja Macedoni

-20%

Antyczna sztuka wojenna Tom 1 Persja Grecja Macedoni

Hans Delbrück, urodzony 11 listopada 1848 w Bergen na wyspie Rugia, polityk, na forum międzynarodowym uznawany za pierwszego prawdziwie współczesnego historyka wojskowości. Studiował począwszy od 1868 na uniwersytetach w Heidelbergu i Bonn. W międzyczasie walczył jako ochotnik w wojnie francusko-pruskiej z 1870 roku. W roku 1874 został nauczycielem Waldemara, szóstego dziecka Fryderyka Wilhelma. W latach 1882-1885 był członkiem pruskiej Izby Posłów z ramienia konserwatywnej Freikonservative Partei, zaś od 1884 do 1890 członkiem Reichstagu. W życiu politycznym intensywnie spierał się z pruskim rządem, między innymi na linii jego obchodzenia się z Polakami i Duńczykami. W roku 1885 został profesorem historii współczesnej na uniwersytecie w Berlinie, gdzie bardzo ceniono jego prace, a od 1883 był współwydawcą periodyku Preussischen Jahrbücher, który wydawał do roku 1920. Swoje badania nad historią wojskowości upatrywał jako kontynuację dzieła Carla von Clausewitza, którego podziwiał i do którego bardzo często się odwoływał. Jego nowatorskie podejście, dekonstrukcja połączona z ponownym budowaniem tez na temat historii sztuki wojennej wywoływały liczne spory ze współczesnymi mu historykami. Obok sztandarowej Historii sztuki wojennej (Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte), napisał liczne prace o charakterze porównawczym, monograficznym i przekrojowym: Die Perserkriege und die Burgunderkriege (1887), Die Strategie des Perikles erläutert durch die Strategie Friedrichs des Grossen (1890), Das Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt von Gneisenau (1894), Bismarcks Erbe (1915), Krieg und Politik (1918), oraz wydana w 1894 Sprawa polska (Die Polenfrage). W czasie I wojny światowej wdawał się w spory ze sztabem generalnym na polu przyjętej strategii w Wielkiej Wojnie. Był członkiem komisji pokojowej, która w Wersalu podpisała traktat pokojowy. Ostro sprzeciwiał się tezie jakoby Niemcy przegrały tę wojnę ze względu na zadany im przez Żydów i komunistów „cios w plecy” (Dolchstosslegende). Na emeryturę przeszedł w roku 1920. Zmarł 14 lipca 1929 roku w Berlinie.

Cena: 65.00 zł 52.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.